:: ECONOMY :: РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У ПОБУДОВІ «ЗВІТУ ПРО УПРАВЛІННЯ» :: ECONOMY :: РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У ПОБУДОВІ «ЗВІТУ ПРО УПРАВЛІННЯ»
:: ECONOMY :: РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У ПОБУДОВІ «ЗВІТУ ПРО УПРАВЛІННЯ»
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 25

Термін подання матеріалів

29 вересня 2020

До початку конференції залишилось днів 58  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У ПОБУДОВІ «ЗВІТУ ПРО УПРАВЛІННЯ»

 
26.12.2018 17:23
Автор: Їжаковський Дмитро Анатолійович, магістрант кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і оподаткування, Українська академія друкарства; Кліменко Руслан Анатолійович, магістрант кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і оподаткування, Українська академія друкарства; Яремик Мирослав Іванович, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і оподаткування, Українська академія друкарства
[Секція 3. Облік, статистика і аудит;]

В ринкових умовах прийняття управлінських рішень відбувається при невизначеності зовнішнього та внутрішнього середовища фінансово-господарської діяльності підприємства, що обумовлює появу ризиків відхилення фактичного стану суб’єкта від планового. Тому кожен суб'єкт господарювання повинен розробити систему заходів, спрямованих на максимально можливе нівелювання таких небажаних наслідків. Процес управління ризиками повинен бути пов'язаний зі стратегічними завданнями розвитку організації та необхідністю забезпечення економічної безпеки бізнесу. Все це обумовлює необхідність оцінки впливу ризиків і розкриття інформації про них у звітності. У відповідності до змін, внесених до Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» великі та середні підприємства будуть разом із фінансовою звітністю подавати звіт про управління (стаття 11.4) [1]. Відповідно до глави 5 Директиви № 2013/34/ЕС «Про річну фінансову звітність, консолідовану фінансову звітність і пов’язану звітність певних типів підприємств» у Звіті про управління повинна подаватись інформація щодо розвитку компанії та її стану разом з викладенням основних ризиків, що є в неї, і невизначеностей, а також завдання і політику компанії в управлінні фінансовими ризиками, у тому числі її політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовується облік хеджування, а також схильність компанії до ризиків: цінового, кредитного, ліквідності та грошових потоків [2]. 

При побудові інформаційно-аналітичного забезпечення управління ризиками необхідно врахувати, що :

воно є джерелом інформації про ризики, які пов'язані з підприємницькою діяльністю суб’єкта. Тому якість інформації має важливе значення, оскільки дає змогу адекватно оцінити рівень ризику та його фінансові наслідки. Бухгалтерський облік, як інформаційна система процесу управління, не може обмежуватися інформуванням зацікавлених користувачів про ризики, що супроводжують діяльності організацій. Він повинен дати оцінку можливого їх впливу на фінансово-майновий стан організації та фінансові результати діяльності. До основних причин виникнення невизначеностей в процесі господарської діяльності можна віднести: випадкові збіги обставин (форс-мажор), протидія учасників ринкових відносин (конкурентів, невиконання договірних відносин контрагентами, конфлікти в трудовому колективі), неповнота або неточність інформації про події чи факти, а також професіоналізм менеджменту. Тому основними параметрами інформаційно-аналітичного забезпечення управління ризиками має бути доречність, достовірність, достатність інформації та надійність джерел її отримання.  

фінансова звітність компаній є основним джерелом інформації, на основі якої приймаються управлінські рішення користувачами (стейкхолдерами), а, отже, є джерелом інформаційного ризику для них. Здебільшого інформаційні ризики є наслідком невизначеностей, що пов'язані з перекручуванням інформації в системі обліку внаслідок: вибору способів і методів обліку, калькулювання собівартості, способів оцінки об'єктів обліку і політики формування резервів, а також недостатнього рівня підготовки облікового персоналу до формування інформації для потреб управління чи їх професійного судження. Традиційним методом зниження інформаційного ризику є зовнішній аудит.

бухгалтерський облік, як основа формування інформаційного забезпечення, містить інструментарій управління підприємницькими ризиками. Одним із найбільш поширених інструменті є створення резервів. Окрім операцій з власного страхування, в обліковій системі відображається інформація про інші інструменти: хеджування, комерційне страхування. 

корпоративна звітність є важливим інструментом управління системою взаємовідносин із стейкхолдерами, оскільки її показники не тільки задовольняють інформаційні потреби зацікавлених сторін, але також можуть впливати на формування очікувань контрагентів, тобто впливати на репутаційні ризики  компанії. Крім того, репутаційний ризик посилюється при недостатній обізнаності зацікавлених сторін про ризики компанії у відносинах з різними партнерами [3]. Тому завданням інформаційно-аналітичного забезпечення управління ризиками є аналіз можливих дій зі сторони стейкхолдерів після оприлюднення звітності.

Отже,з метою підвищення ефективності управління ризиками компанії, необхідне постійне підвищення транспарентності звітності, що дозволяє зміцнити довіру зацікавлених сторін за рахунок подання надійної, своєчасної та репрезентативної інформації про бізнес компанії. 

Список літератури

1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні. Закон України N 996-XIV від 16 07.1999. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14 

2. Про щорічну фінансову звітність, консолідовану фінансову звітність та пов'язаних з ними звіти певних типів компаній. Директива 2013/34/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 червня 2013 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://vobu.ua/ukr/documents/item/dyrektyva-2013-34-es

3. Изнова Т. С. Аналитическое обеспечение управления репутационными рисками публичных компаний: дис. канд. эконом. наук: 08.00.12 / Т.С. Изнова.- Москва: ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», 2015.- 187 с.допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ДОХОДІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ
27.12.2018 11:46
УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ
26.12.2018 16:29
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ
26.12.2018 15:40
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ВИТРАТ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ
24.12.2018 13:35
КЛАСИФІКАЦІЯ ДОХОДІВ ВІД ОБМІННИХ ОПЕРАЦІЙ ВІДПОВІДНО ДО НС(П)БОДС ТА МСБОДС
24.12.2018 13:30
ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ НА ПРИВАТНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
22.12.2018 16:51
МЕТОДИ КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ: ВІТЧИЗНЯНА ПРАКТИКА
19.12.2018 17:17
ОЦІНКА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОБЛІКОВО - АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ОСНОВНИМИ ЗАСОБАМИ
18.12.2018 11:42
СТАТИСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ
15.12.2018 18:51
ВІДОБРАЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ВИТРАТ У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ
07.12.2018 21:35
© 2010-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.242 сек. / Mysql: 706 (0.211 сек.)