:: ECONOMY :: ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ НА ПРИВАТНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ :: ECONOMY :: ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ НА ПРИВАТНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
:: ECONOMY :: ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ НА ПРИВАТНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 25

Термін подання матеріалів

29 вересня 2020

До початку конференції залишилось днів 58  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ НА ПРИВАТНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

 
22.12.2018 16:51
Автор: Хмелюк Альона Василівна, кандидат економічних наук, доцент, кафедра фінансів та обліку, Дніпровський державний технічний університет; Вовненко Аліна Миколаївна, Дніпровський державний технічний університет
[Секція 3. Облік, статистика і аудит;]

Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» визначає нормативно-правові засади організації ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності [1]. Держава регулює організацію обліку з метою забезпечення єдиних принципів ведення бухгалтерського обліку та складання звітності для підприємств різних форм власності, зокрема і приватних.

Податковий кодекс України встановлює правові засади застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, а також справлення єдиного податку [2]. А зміст і форму Фінансового звіту суб’єктів підприємницької діяльності регламентує П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва»[ 5].

Отже, особливості організаційно-правової структури суб’єктів малого підприємництва обумовлюють специфіку організації обліку на малих підприємствах. В першу чергу це стосується форми бухгалтерського обліку як системи регістрів обліку суб’єктів малого підприємництва, порядку та способу реєстрації в них.

Так, згідно з  Методичними рекомендаціях по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами від 25.06.2003 р. №422 [3] зазначено, що узагальнення інформації про господарські операції малі підприємства можуть здійснювати за:

1) простою формою бухгалтерського обліку, яку застосовують малі підприємства з незначним документообігом (кількістю господарських операцій), що провадять діяльність з виконання не матеріаломістких робіт і послуг та яка передбачає використання Журналу обліку господарських операцій. Для аналітичного обліку розрахунків з оплати праці, з дебіторами і кредиторами малі підприємства застосовують Відомість 3-м, підсумкові дані якої (без повторення записів, що здійснюються у Журналі безпосередньо з первинних документів) заносяться до Журналу обліку господарських операцій з позначенням у графі 3 «Відомість 3-м»;

2) спрощеною формою бухгалтерського обліку, яка передбачає узагальнення інформації про господарські операції у регістрах бухгалтерського обліку (табл. 1). 
Така побудова регістрів відповідає застосуванню спрощеного Плану рахунків та формуванню звітності відповідно до П(С)БО 25 (рис.2).
Дослідження виконано за матеріалами достовірної бухгалтерської звітності ПП «Продснаб». Підприємство зареєстровано Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 15.04.1999 року. Основний вид діяльності – виробництво продуктів борошномельно-круп’яної промисловості. 

Вивчивши методику обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками на підприємстві маємо відмітити певні зауваження та недоліки. Так, ПП «Продснаб» є суб’єктом малого бізнесу та має право на застосування спрощеної системи обліку і формування фінансової звітності. Крім того, при вивченні бухгалтерських записів встановлено, що їх здійснено з порушеннями Інструкції №291 «Про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій» [6]. Тому, з метою удосконалення обліку та встановлення єдиних методичних підходів в обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками пропонуємо удосконалену методику, яка передбачає у випадку застосування авансових платежів використовувати рахунок 371 «Розрахунки за виданими авансами» (табл.2).
Згідно з чинним законодавством підприємство самостійно визначило форму обліку, про що зазначається в Наказі про облікову політику. Журнально-ордерна форма обліку ґрунтується на принципі накопичення. Її суть полягає в тому, що для обліку однорідних господарських операцій використовуються накопичувальні відомості.

Теоретично дана форма обліку передбачає використання журналів-ордерів, тобто регістрів систематичного запису, призначених для відображення кредитових оборотів. Аналітичний облік ведеться за допомогою відомостей аналітичного обліку .

До основних принципів журнально – ордерної форми належать: побудова журналів-ордерів за кредитовою ознакою; широке застосування накопичувальних журналів і допоміжних відомостей; скорочення кількості облікових регістрів і усунення зайвих облікових записів; поєднання в одному регістрі хронологічного і систематичного запису; зазначення в журналах- ордерах кореспонденції рахунків; використання листа - розшифровки (розроблювальної таблиці);поєднання в одному журналі-ордері декількох економічно взаємопов’язаних синтетичних рахунків; забезпечення по ряду рахунків поєднання синтетичного і аналітичного обліку; максимальне використання шахових відомостей і лінійно – позиційного способу. 

Отже, журнально-ордерна форма обліку включає такі облікові регістри: журнали-ордери; відомості (накопичувальні та групувальні); розроблювальні таблиці; Головну книгу.

Накопичувальні та групувальні відомості використовують для складання фінансової звітності. Крім журналів-ордерів господарські операції відображаються у Головній книзі. Вона слугує для узагальнення даних журналів, взаємодії перевірки правильності записів на окремих рахунках і складання фінансової звітності. У Головній книзі відображаються підсумки оборотів по кредиту рахунків. При цьому кредитовий оборот із журналу-ордера за певним рахунком переноситься загальною сумою, а дебетовий оборот кожного рахунка Головної книги формується з різних журналів.

Таким чином, розглянувши основні принципи організації обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками приватного підприємства ПП «Продснаб» нами встановлено, що методика обліку є недосконалою та потребує певних виправлень та уточнень. З метою удосконалення обліку та застосування єдиних методологічних підходів щодо обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками розроблені рекомендації, що передбачають виправлення помилок та застосування правильних бухгалтерських записів. 

Список використаних джерел

1. Закон України № 996-ХІV від 16.07.99р. «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» //: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14-155

2. Податковий кодекс України: чинне законодавство станом на 10 грудня 2010 року:- К.: Алеута; Центр учбової літератури, 2011. – 488с.

3. Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами №422 від 25.06.2003р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?doc_id=196041.

4. Методичні рекомендації із застосування регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами №720 від 15.06.2011р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article%.

5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва" N 1591 від 09.12.2011р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO25.aspx.

6. Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затв. наказом МФУ від 30.11.99 р. №291 // Все про бухгалтерський облік. – 2011. – №12. – С.59-120.

7. Хмелюк А.В. Статистична оцінка діяльності підприємств малого бізнесу: проблеми інформаційного забезпечення [Електронний ресурс]/ А.В.Хмелюк// Ефективна економіка. – 2013. – №12допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ДОХОДІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ
27.12.2018 11:46
РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У ПОБУДОВІ «ЗВІТУ ПРО УПРАВЛІННЯ»
26.12.2018 17:23
УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ
26.12.2018 16:29
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ
26.12.2018 15:40
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ВИТРАТ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ
24.12.2018 13:35
КЛАСИФІКАЦІЯ ДОХОДІВ ВІД ОБМІННИХ ОПЕРАЦІЙ ВІДПОВІДНО ДО НС(П)БОДС ТА МСБОДС
24.12.2018 13:30
МЕТОДИ КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ: ВІТЧИЗНЯНА ПРАКТИКА
19.12.2018 17:17
ОЦІНКА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОБЛІКОВО - АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ОСНОВНИМИ ЗАСОБАМИ
18.12.2018 11:42
СТАТИСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ
15.12.2018 18:51
ВІДОБРАЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ВИТРАТ У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ
07.12.2018 21:35
© 2010-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.191 сек. / Mysql: 706 (0.16 сек.)