:: ECONOMY :: УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ :: ECONOMY :: УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ
:: ECONOMY :: УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 25

Термін подання матеріалів

29 вересня 2020

До початку конференції залишилось днів 50  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ

 
26.12.2018 16:29
Автор: Чусова Владислава Дмитрівна, студентка, Одеський національний економічний університет; Кубік Валентина Дмитрівна, старший викладач кафедри бухгалтерського обліку та аудиту, Одеський національний економічний університет
[Секція 3. Облік, статистика і аудит;]

Розвиток національної економіки України в умовах поглиблення Європейської інтеграції потребує розширення та актуалізації зовнішньоекономічної діяльності, що передбачає покращення рівня забезпечення облікового відображення операцій зовнішньоекономічної діяльності. Нормалізувати економіку України неможливо без належної організації зовнішньоекономічних зв’язків. Зовнішньоекономічна діяльність є однією з пріоритетних для українських підприємств, яка передбачає реформування бухгалтерського обліку, що характеризується наявністю певних прорахунків і неузгодженостей.

Для успішного ведення господарської діяльності необхідно створити ефективну та надійну систему бухгалтерського обліку, яка забезпечить дотримання законності, достовірності, своєчасності, повноти інформації про здійснення експортно-імпортних операцій. Положення Угод про Зону вільної торгівлі між Україною та Канадою, СОТ та в частині запровадження вільної торгівлі між Україною та державами членами Європейського Союзу визначають особливості бухгалтерського обліку зовнішньоекономічної діяльності підприємств України. 

Теорія та практика обліку й аналізу експортно-імпортних операцій потребує запровадження заходів удосконалення: поліпшення обліку експортно-імпортних операцій оптимізацією як основного джерела інформації для прийняття обґрунтованих управлінських рішень; розробку нових методичних підходів до проведення аналізу зовнішньоекономічної діяльності підприємства, що відповідають сучасним інформаційним потребам користувачів і можливостям інформаційних технологій; коригування термінів у податковому законодавстві відповідно до дефініцій бухгалтерського обліку; відповідність методики визнання доходів і витрат у бухгалтерському обліку та доходів і витрат у податковому; визначення порядку оподаткування операцій у іноземній валюті, що передбачає формування показників, тотожних даним бухгалтерського обліку [1].

Бухгалтерський облік є основним інформаційним джерелом для прийняття управлінських рішень в сфері зовнішньоекономічної діяльності. Документування експортно-імпортних операцій інтерпретується на всіх етапах реалізації зовнішньоекономічних операцій та забезпечується достовірністю даних, що відображаються в бухгалтерському обліку. Потребує удосконалення система документування зовнішньоекономічної діяльності на початковому етапі реалізації операції, що спричинено невизнанням в обліку окремих витрат діяльності, пов'язаних з підготовкою до укладання зовнішньоекономічних контрактів [2, с. 16-18]. Всі питання відображення в обліку екпортно-імпортних операцій слід прописати в наказі про облікову політику. Формування облікової політики підприємства в сфері ЗЕД, вибір комплексу елементів облікової політики щодо конкретних об’єктів обліку та звітності, має бути чітко підпорядковане стратегічній меті підприємства [3, с. 251].

Підставою для обліку імпортно-експортних операцій є договірні, супроводжувальні, дозвільні, митні, страхові, розрахунково платіжні та претензійні документи [4]. Удосконалення ведення документації на підприємстві, що займається зовнішньоекономічною діяльністю передбачає впровадження наступних напрямків: ведення реєстрів та журналів, які забезпечують упорядкування інформаційних джерел про реалізовані зовнішньоекономічні операції з врахуванням їх поділу на основні види; розкриття фінансової та нефінансової інформації здійснених господарських операцій з метою створення підстави формування для показників бухгалтерської звітності; розкриття інформації у внутрішніх документах у валюті здійснення операцій [2, с. 21]. 

Звертаючись до міжнародного досвіду, можливо визначити, що для покращення функціонування механізмів обліку і контролю зовнішньоекономічної діяльності підприємств важливим заходом є введення служби внутрішнього (управлінського) контролю, які очолюють внутрішні аудитори. Для покращення методики бухгалтерського обліку операцій доцільно застосовувати правила ІНКОТЕРМС, що визначають момент визнання в бухгалтерському обліку доходів, витрат і активів, отриманих у результаті експортно-імпортних операцій [1]. 

З метою ефективної організації бухгалтерського обліку необхідно провадити інтеграційний підхід, відповідно до якого напрямами облікової політики є організаційне (організаційні аспекти роботи облікового персоналу), технічне (організація техніки ведення бухгалтерського обліку), методичне (вибір альтернативних методик обліку експортно-імпортних операцій, оптимізація оподатковування експортно-імпортних операцій), управлінське (забезпечення адекватного і стандартизованого відображення в обліку та звітності операцій зовнішньоекономічної діяльності з метою контролю та управління) та аналітичне (оцінка зовнішньоекономічної діяльності на основі сформованої інформаційної бази для проведення аналізу з метою розробки стратегії підприємства) забезпечення [5]. Вищезазначений підхід забезпечить раціональне ведення бухгалтерського обліку та дієвість системи внутрішнього контролю зовнішньоекономічної діяльності. 

Дослідження розвитку обліку експортно-імпортних операцій суб’єктів господарювання свідчить про відсутність єдиного підходу до забезпечення їх обліку і аналізу, що призводить до серйозних порушень валютного, податкового та митного законодавства. Вищезазначене потребує поліпшення обліку зовнішньо-економічної діяльності шляхом його оптимізації як основного джерела інформації для прийняття обґрунтованих управлінських рішень, що відповідають сучасним економічним реаліям.

Список використаної літератури:

1. Скрипник Маргарита Іванівна. Методологія та організація обліку і аналізу експортно-імпортних операцій (на прикладі підприємств пиво-безалкогольної галузі України) : автореф. дис ... канд. екон. наук: 08.06.04. / Маргарита Іванівна Скрипник . – Київ : Б.в., 2005 . – 20 с.

2. Гордополов В.Ю. Методологічні положення бухгалтерського обліку експортно-імпортних операцій підприємств / В.Ю. Гордополов  // Агросвіт. – 2018. – № 13. – С. 15-27.

3. Кубік В.Д. Роль і значення облікової політики в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства/ В.Д. Кубік, Т.С. Сеннікова // Матеріали інтернет-конференції «Актуальні проблеми сьогодення у сфері фінансів, обліку та аудиту» 24-25 травня 2016 року м. Хмельницький ХКТЕІ кафедра фінансів, обліку та аудиту – 2016 - с. 248-251

4. Оляднічук Н.В. Облік експортно – імпортних операцій / Н.В. Оляднічук, О.Д. Підлубна // Облік і фінанси. – 2017. – № 1 (75). – 2017. – С. 48-56. 

5. Венцель В. Т. Бухгалтерський облік і контроль експортно – імпортних операцій: теорія, методика, організація: автореф. дис ... канд. екон. наук: 08.00.09. /  Віктор Тарасович Венцель; Житомирський державний технологічний університет – Житомир, 2012 . – 21 с.допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ДОХОДІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ
27.12.2018 11:46
РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У ПОБУДОВІ «ЗВІТУ ПРО УПРАВЛІННЯ»
26.12.2018 17:23
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ
26.12.2018 15:40
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ВИТРАТ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ
24.12.2018 13:35
КЛАСИФІКАЦІЯ ДОХОДІВ ВІД ОБМІННИХ ОПЕРАЦІЙ ВІДПОВІДНО ДО НС(П)БОДС ТА МСБОДС
24.12.2018 13:30
ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ НА ПРИВАТНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
22.12.2018 16:51
МЕТОДИ КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ: ВІТЧИЗНЯНА ПРАКТИКА
19.12.2018 17:17
ОЦІНКА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОБЛІКОВО - АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ОСНОВНИМИ ЗАСОБАМИ
18.12.2018 11:42
СТАТИСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ
15.12.2018 18:51
ВІДОБРАЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ВИТРАТ У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ
07.12.2018 21:35
© 2010-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.250 сек. / Mysql: 706 (0.212 сек.)