:: ECONOMY :: ОЦІНКА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОБЛІКОВО - АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ОСНОВНИМИ ЗАСОБАМИ :: ECONOMY :: ОЦІНКА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОБЛІКОВО - АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ОСНОВНИМИ ЗАСОБАМИ
:: ECONOMY :: ОЦІНКА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОБЛІКОВО - АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ОСНОВНИМИ ЗАСОБАМИ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 25

Термін подання матеріалів

29 вересня 2020

До початку конференції залишилось днів 53  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ОЦІНКА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОБЛІКОВО - АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ОСНОВНИМИ ЗАСОБАМИ

 
18.12.2018 11:42
Автор: Полишвайко Ірина Андріївна, студентка магістратури економічного факультету, Національний університет біоресурсів і природокористування України; Чухліб Алла Василівна, кандидат економічних наук, доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України
[Секція 3. Облік, статистика і аудит;]

Ефективність функціонування аграрних підприємств значною мірою залежить від діючою нормативно-правової бази, що регулює обліково-аналітичне забезпечення управління основними засобами. 

Нормативно-правову базу обліково-аналітичного забезпечення управління основними засобами доцільно зобразити у вигляді наступних  рівнів.

І рівень – законодавчий – відображає сутність бухгалтерського обліку, його головні поняття, організацію регулювання та ведення бухгалтерського обліку. До першого рівня відносяться Конституція України, Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-ХІV, Господарський кодекс України, Податковий кодекс України.

Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» розкриває методологічні аспекти формування у бухгалтерському обліку та розкриття у фінансовій звітності інформації щодо основних засобів.

Податковим кодексом України визначено сутність термінів «основні засоби»; «амортизація»; «вартість, що амортизується»; «первісна», «ліквідаційна вартість», класифікацію основних засобів залежно від терміну їх використання. 

ІІ рівень – нормативний – включає НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», П(С)БО 7 «Основні засоби», П(С)БО 14 «Оренда», П(С)БО 27 «Необоротні активи, утримувані для продажу та припинена діяльність», П(С)БО 28 «Зменшення корисності активів», МСБО 16 «Основні засоби», МСБО 7 «Оренда», МСФЗ 5 «Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність».

В П(С)БО 7 «Основні засоби» наведено трактування основних категорій, що використовуються в обліку основних засобів, розкрито критерії визнання та оцінки основних засобів, методичні засади їх переоцінки, амортизації, вибуття.

ІІІ рівень – методичний, до якого належать методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів, методичні рекомендації про застосування регістрів бухгалтерського обліку, Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій від  30.11.99р. № 291 (зі змінами), інші нормативно-правові акти. 

ІV рівень – організаційний, що стосується суто підприємства, є локальним і відображає регламентне забезпечення  обліку основних засобів на підприємстві. До цього рівня належать статут, наказ про облікову політику підприємства, наказ про проведення інвентаризації, графіки документообігу та інвентаризації, посадові інструкції, порядок організації та реалізації внутрішнього контролю. 

Облікова політика аграрних підприємств розкриває питання організації бухгалтерського обліку основних засобів, методів визначення їх вартості, нарахування амортизації тощо.

Список використаних джерел

1. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 16 «Основні засоби» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/file/link/320289/file/IAS%2016.pd

2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.uaдопомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ДОХОДІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ
27.12.2018 11:46
РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У ПОБУДОВІ «ЗВІТУ ПРО УПРАВЛІННЯ»
26.12.2018 17:23
УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ
26.12.2018 16:29
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ
26.12.2018 15:40
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ВИТРАТ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ
24.12.2018 13:35
КЛАСИФІКАЦІЯ ДОХОДІВ ВІД ОБМІННИХ ОПЕРАЦІЙ ВІДПОВІДНО ДО НС(П)БОДС ТА МСБОДС
24.12.2018 13:30
ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ НА ПРИВАТНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
22.12.2018 16:51
МЕТОДИ КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ: ВІТЧИЗНЯНА ПРАКТИКА
19.12.2018 17:17
СТАТИСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ
15.12.2018 18:51
ВІДОБРАЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ВИТРАТ У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ
07.12.2018 21:35
© 2010-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.215 сек. / Mysql: 706 (0.18 сек.)