:: ECONOMY :: ФІНАНСОВИЙ СТАН ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОБ’ЄКТ  ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ :: ECONOMY :: ФІНАНСОВИЙ СТАН ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОБ’ЄКТ  ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ
:: ECONOMY :: ФІНАНСОВИЙ СТАН ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОБ’ЄКТ  ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 30

Термін подання матеріалів

25 березня 2021

До початку конференції залишилось днів 20  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ФІНАНСОВИЙ СТАН ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОБ’ЄКТ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ

 
15.04.2013 15:26
Автор: Шевченко Тетяна Євгеніївна, кандидат технічних наук, доцент, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»; Удовіченко Костянтин Юрійович, магістрант, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ
[Секція 1. Економіка та підприємництво; ]
Господарська діяльність підприємств відбувається завдяки організованому, якісному, своєчасному та ефективному  управлінню,  що  являє  собою  сукупність взаємопов'язаних  послідовно  здійснюваних  функцій.  Виникнення  та  розвиток  кризових  явищ  значною мірою  пов'язаний  з  недостатньою  увагою  керівників  підприємств  до  аналітичної  роботи,  яка,  по  суті,  є опосередкованим  захистом  підприємства  від  виникнення  кризи  платоспроможності.  З  метою отримання  кваліфікованої  оцінки  господарської  діяльності  власники  та  керівники  підприємств  дедалі частіше  звертаються  до  аналітичних  розрахунків,  зокрема,  до  фінансового  аналізу, тому  головним  завданням  сучасної  системи  управління  є  розробка  ефективної  методології оцінки господарської діяльності, яка за відсутності детального аналізу може мати негативні тенденції.
Фінансовий  стан  підприємства – це  комплексне поняття,  яке  є  результатом  взаємодії  всіх  елементів  системи  фінансових  відносин  підприємства, визначається  сукупністю  виробничо-господарських  факторів  і  характеризується  системою  показників,  що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів. При проведенні  аналізу  фінансового  стану  підприємства  можуть  використовуватися найрізноманітніші  прийоми,  методи  та  моделі,  а їхня  кількість  та  широта  застосування  залежать від конкретних цілей аналізу та визначаються його завданнями в кожному конкретному випадку. Відмінності  у  назвах,  методиці  розрахунку  фінансових  коефіцієнтів,  значні  коливання  у нормативних  значеннях  фінансових  коефіцієнтів  вказують  на  те,  що  методика  фінансового  аналізу  в Україні потребує доробки та удосконалення.
На  особливу  увагу  заслуговують  існуючі невідповідності  методики  аналізу  фінансового  стану  колишніх  пострадянських  країн  ринковим  умовам господарювання. До головних  причин такої невідповідності можна віднести:
- застосування західного  досвіду  використання  показників  та  їх  нормативних  значень здійснюється  без  інтерпретації  до умов функціонування    українських  підприємств;
- існуюча несистематизованість  напрямів  аналізу  фінансового  стану  підприємства,   не  дає можливості побачити  зміни  у фінансовому стані  або результатах господарської  діяльності та  визначити тенденції  і структуру  таких  змін;
- відсутність диференціації нормативних значень показників за видами економічної діяльності.
Сьогодні завдяки аналізу різних літературних джерел та існуючій господарській практиці можна виділити такі укрупнені групи методів оцінювання фінансового стану підприємства: коефіцієнтні, комплексні, інтегральні, беззбиткові та рівноважні.
Найбільш поширеним, опрацьованим та застосовуваним у світовій практиці є коефіцієнтний метод, який ґрунтується на розрахунку системи показників, які висвітлюють різні аспекти діяльності підприємства і враховують чинники внутрішнього і зовнішнього впливу та фінансовий стан підприємства. До складу елементів, які досліджують таким методом належать майновий стан, ліквідність, рентабельність, платоспроможність, фінансова стійкість, ділова активність. Цей  метод достатньо трудомісткий, адже передбачає дослідження всіх сторін діяльності підприємства. Крім того досить складним є процес формування висновків, тому такий підхід не являється обґрунтованим. Тільки при використанні всього різновиду існуючих методів можна правильно пояснити сутність та взаємозв’язок відповідних коефіцієнтів.
Економіко-математичне моделювання використовується як спосіб оцінки та прогнозування фінансової діяльності підприємства на формальному рівні. У  кожній  ситуації  дослідник  повинен  вибирати  ту  модель,  яка  найбільш  адекватно  оцінює  фінансовий  стан   об’єкта.  Існує, однак,  інший  спосіб  підвищити  достовірність  оцінки  фінансового  стану:  згідно  з  певною  формальною ознакою  адекватності,  вибрати  групу  моделей,  які  дають  найбільш  адекватну  оцінку  в  досліджуваній ситуації, та на цьому підґрунті створити синтетичну модель. Множина показників такої моделі складатиме базову  систему  показників,  які  найбільш  впливовим  чином  визначають  фінансовий  стан  об’єкта.  Відомо, що в міжнародній практиці для оцінки фінансового стану підприємства широко використовують математичні  моделі, за допомогою яких формують узагальнений показник фінансового стану підприємства – його інтегральну оцінку. Достатньо широко відомі  моделі таких фахівців як Е. Альтмана, У. Бівера, К. Беєрмана, Спрінгейта, Таффлера, Ліса та універсальна дискрімінантна модель. Проаналізувавши основні математичні моделі, за допомогою яких формують узальнений показник фінансового стану підприємства на прикладі діяльності групи підприємств харчової галузі скористаємось їх результатами, щоб пересвідчитись, що оцінка фінансового стану за різними моделями різна, тому для більш точної оцінки варто також скористатись іншими методами.
Існуючі методичні підходи до оцінки фінансового стану можна систематизувати наступним чином.
За напрямами:  горизонтальний та вертикальний аналіз балансу підприємства. За оцінкою показників фінансового стану - показники майнового стану, ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості та структури капіталу, рентабельності та прибутковості,  ділової активності. За підходами - традиційний підхід, який передбачає використання неформалізованих та формалізованих методів та використання математичних методів оцінки
Якщо проаналізувати існуючі методики оцінки фінансового стану підприємства, можна зробити висновки, що основними перевагами комплексного оцінювання є: загальна оцінка фінансового стану підприємства,  можливість визначення ймовірності банкрутства й порівняння фінансового стану різних підприємств та можливість окреслення окремих проблем і зосередження на вирішенні саме цих питань.
Втім розглянуті методики не враховують галузеві та інші особливості такі, як: функціонування підприємства,  вплив інфляції на деякі процеси та можливості суперечностей щодо результатів, отриманих за допомогою різних моделей. Крім того, при проведенні аналізу належним чином не враховується вага кожного показника та його вплив на загальний стан діяльності підприємства.
З метою виключення перелічених недоліків можна запропонувати  використання в господарській практиці методики комплексної графічної оцінки фінансового стану підприємства,  стадії та послідовність застосування якої передбачає декілька етапів.
Перший етап  - це ретельний відбір показників, які детально характеризують усі фінансові аспекти діяльності підприємства та їх групування за основними напрямками діяльності. Другий етап передбачає аналіз діяльності підприємства, при здійсненні якого необхідно обрати найбільш прийнятний період нормального функціонування підприємства. Третій етап включає  формування діапазону граничних значень показників з врахуванням специфіки діяльності підприємства. У четвертому етапі передбачається  визначення  узагальнюючих показників в межах обраного діапазону від 0 до 100%. П’ятий  етап –це  оцінка фінансового стану діяльності підприємства, при якому  значення кожного показника фіксується у відсотках в межах граничного діапазону. Шостий етап включає візуальне представлення отриманих результатів у вигляді комплексної графічної моделі.
Для побудови комплексної графічної моделі необхідно користуватися показниками, що характеризують фінансовий стан підприємства - коефіцієнт автономії, коефіцієнт залежності, коефіцієнт абсолютної ліквідності, коефіцієнт заборгованості, рентабельність активів, рентабельність власного капіталу.  З метою побудови  моделі оцінки фінансового стану доцільно  користуватися програмою «3D Studio Max T».  При цьому   модель графічно  представлена у вигляді  піраміди, основа якої складається  з векторів відповідних коефіцієнтів і буде представляти основоутворюючу характеристику з вищевказаними коефіцієнтами,  які і  визначають ступінь фінансової стійкості підприємства.

Список використаних джерел:
1. Верланов О.Ю., Верланов Ю.Ю. Моделювання фінансового стану підприємств: сутнісний підхід до інтегрованої оцінки // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Т. 72. – Вип. 59. Економічні науки. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П. Могили. – 2009. – с. 139–147.
2. Олексів І.Б., Фещур Р.В. Проблеми аналізу та оцінки фінансового стану підприємства - /Вісник Національного університету "Львівська політехніка" ; № 436 – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001. - с. 256-263.
3. Котенок Г.М. Виявлення переваг та недоліків методів оцінки фінансового стану підприємства» /Науково-технічний збірник "Коммунальное хозяйство городов"Випуск 83. Серія: Економічні науки – Харків, ХНАГХ, 2008. с. 203-212
4. Математичні моделі та методи оцінювання фінансового стану підприємства: монографія / А.О. Азарова, О.В. Рузакова. – Вінниця: ВНТУ, 2010. – 172 с.
5. Сучасна технологія діагностики фінансово-економічної діяльності підприємства : монографія / Г.О. Швиданенко, О.І. Олексик. - К. : Вид-во КНЕУ, 2002. - 192 с.


допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ МАЛИХ ТУРИСТИЧНИХ ФІРМ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
17.04.2013 19:37
ПОЛЬОВІ ДОРОГИ ЯК ТРАНСПОРТНА СКЛАДОВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
17.04.2013 19:30
ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ПОЛІТИКИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
17.04.2013 18:19
ПРОБЛЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ СИРОВИНОЮ РЕГІОНАЛЬНИХ РИНКІВ ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ
17.04.2013 16:43
СТРАТЕГІЯ ЯК ОСНОВНИЙ ЧИННИК РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
17.04.2013 15:54
УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
17.04.2013 14:27
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОЦЕССОВ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА ПРЕДПРИЯТИЯ
17.04.2013 12:48
ПОБУДОВА ЛІНІЙ ТРЕНДА ДЛЯ АНАЛІЗУ УРОЖАЙНОСТІ СІЛЬСКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
17.04.2013 12:02
РОЗВИТОК АГРОСТРАХУВАННЯ З ДЕРЖАВНОЮ ПІДТРИМКОЮ В УКРАЇНІ
16.04.2013 09:13
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
15.04.2013 15:59
© 2010-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.254 сек. / Mysql: 752 (0.22 сек.)