:: ECONOMY :: ПЕРЕВАГИ АВС-XYZ АНАЛІЗУ В ПРИЙНЯТТІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ :: ECONOMY :: ПЕРЕВАГИ АВС-XYZ АНАЛІЗУ В ПРИЙНЯТТІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
:: ECONOMY :: ПЕРЕВАГИ АВС-XYZ АНАЛІЗУ В ПРИЙНЯТТІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
 
   
       

Світ наукових досліджень. Випуск 10

Термін подання матеріалів

23 червня 2022

До початку конференції залишилось днів 0  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ПЕРЕВАГИ АВС-XYZ АНАЛІЗУ В ПРИЙНЯТТІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

 
12.01.2011 21:51
Автор: Берека Ірина Валеріївна, студентка економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
[Облік, аналіз і аудит]
В сучасних ринкових умовах основним інструментом ефективного управління підприємством є повна, достовірна та своєчасна інформація про витрати. Від раціональної організації обліку і аналізу залежить рівень управління підприємством, ступінь впливу результатів окремих підрозділів на загальний результат підприємства, обґрунтованість планування та ціноутворення. Одним із таких інструментів управлінського обліку є АВС-XYZ аналіз.
Метод АВС аналізу зародився в США і набув широкого розповсюдження в кінці 1980-х роках завдяки працям Г.Бере, Р.Купера, Т.Джонсона, Р.Каплана. Суть та основні положення АВС-XYZ аналізу висвітлені в ряді праць вітчизняних та зарубіжних вчених та фахівців з управлінського обліку таких, як К.Друрі, Т.Скоун, Дж.Фостер, Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов, Є.Ю.Воронова, Ю.С. Потапенко та інші.
АВС аналіз – це інноваційний підхід у менеджменті, в основі якого лежати правило Паретто, відповідно до якого 20% всіх товарів дають 80% обороту. По відношенню до АВС-аналізу правило Парето можна сформулювати так: надійний контроль 20% позицій дозволяє на 80% контролювати систему, будь то запаси, сировина і комплектуючі, чи продуктивний ряд підприємства і т.ін.
АВС-аналіз – аналіз товарних запасів, постачальників чи інших параметрів діяльності шляхом поділу на три категорії:
А- найбільш цінні,
В- проміжні,
С- найменш цінні.
Порядок проведення АВС-аналізу:
1-ий етап - Визначаємо ціль аналізу (навіщо він потрібен?)
2-ий етап – Визначаємо дії в результаті аналізу (що будемо робити з отриманими результатами?)
3-ий етап – Обираємо об’єкт (аналізу що будемо аналізувати?) і параметр аналізу (за якою ознакою будемо аналізувати?). Зазвичай об’єктами АВС-аналізу є постачальник, товарні групи, товарні категорії, товарні позиції тощо. Кожен з цих об’єктів має різні параметри опису і виміру: об’єм продаж (в грошовому чи кількісному вимірі), дохід (в грошовому вимірі), товарний запас, оборотність і т.д.
4-ий етап – Складаємо рейтинговий список об’єктів по спаданню значень параметра.
5-ий етап – Розраховуємо долю параметра від загальної суми параметрів з накопичувальним результатом, яка вираховується шляхом додавання параметра до суми попередніх параметрів.
6-ий етап – Виділяємо групи А,В і С: присвоюємо значення груп обраним об’єктам.
Пропонується наступний алгоритм. Підраховується загальна кількість продаж в грошовому і товарному виразі М за визначений період, і ділиться на загальну кількість позицій в асортименті (номенклатурі) N, в результаті чого виводиться показник Р середньої кількості продаж на одну позицію: Р = М/N. Всі матеріальні ресурси, кількість продаж, на які в 6 разів більше перевищують Р, включаються в групу А. В групу С включаються всі матеріальні ресурси, кількість заявок на які в 2 рази і більше менше ніж Р. Решта матеріальних ресурсів включаються в групу В. Вірогідність виникнення попиту на матеріальні ресурси А, В і С підпорядковані різним законам. Встановлено, що в більшості промислових і торгових фірм приблизно 75% вартості об’єму продаж складає всього 10% найменувань номенклатури (група А), 20% вартості – 25% найменувань (група В), 5% вартості – 65% найменувань (група С). 
АВС аналіз дає змогу прорангувати існуючі позиції підприємства щодо їхньої вартості та частки в асортименті. Проте цьому аналізу притаманні певні недоліки, а саме: аналіз не дає уявлення про існуючий рівень попиту на проаналізовані позиції; аналіз унеможливлює оцінку асортименту продукції з позиції сезонності споживання; поділ на групи є дуже відносним і залежить від структури досліджуваних одиниць; аналіз не розглядає позиції з боку доступності на ринку, що ускладнює адекватну оцінку під час управління цими групами; за допомогою аналізу не можливо отримати інформацію щодо важливості групи. Внаслідок таких недоліків необхідним є застосування інших додаткових методів аналізу, які здатні їх усунути. Тому поряд з АВС аналізом зазвичай застосовують XYZ аналіз.
  XYZ- аналіз дозволяє класифікувати ресурси компанії в залежності від характеру їх використання і точності прогнозування змін в їх потребі. Алгоритм проведення можна зобразити в 4 етапах:
1. Визначення коефіцієнтів варіації для ресурсів,які аналізуються.
2. Групування ресурсів у відповідності зі зростанням коефіцієнта варіації.
3. Розподіл по категоріям X, Y, Z.
4. Графічне зображення результатів аналізу.
Категорія Х – ресурси характеризуються стабільною величиною споживання, незначними коливаннями в їх витрачанні і високої точності прогнозу. Значення коефіцієнта варіації знаходиться в інтервалі від 0 до 10%.
Категорія Y – ресурси характеризуються відомими тенденціями визначення необхідності в них (наприклад, сезонними коливаннями) і середніми можливостями їх прогнозування. Значення коефіцієнта варіації – від 10 до 25%.
Категорія Z – споживання ресурсів нерегулярне, будь-які тенденції відсутні, точність прогнозування невисока. Значення коефіцієнта варіації вище 25%.
Нам потрібно сумістити обидва аналізи в сумісну матрицю. В результаті ми отримаємо 9 груп. Найбільше уваги потрібно приділити товарам групи АХ, оскільки – це товари, які приносять найбільше прибутку і найчастіше витрачаються. Для них обов’язково повинен бути страховий запас. Планування таких товарів повинно бути доведено до автоматизму.
АХ, ВХ - Товари груп АХ і ВХ вирізняються високою товарооборотністю і стабільністю. Необхідно забезпечити їх постійну наявність, але для цього не потрібно створювати залишковий страховий запас. Витрати товарів цих груп стабільні і добре прогнозуються.
АY, BY – Товари груп АY і  BY при високому товарообороті мають недостатню стабільність витрат, і в результаті, щоб забезпечити постійну наявність, потрібно збільшувати страховий запас.
AZ, BZ – Товари груп AZ і BZ при високому товарообороті відрізняються низькою прогнозованістю витрачання. Спроба забезпечити гарантовану наявність всіх товарів даних груп тільки за рахунок залишкового товарного запасу приведе до того, що середній товарний запас компанії значно збільшиться. В цих групах варто переглянути систему заказів.
СХ – для товарів групи СХ можливо використати систему заказів з постійною  періодичністю і знизити страховий товарний запас.
СY – для товарів групи CY можна використати систему заказів з постійною сумою (об’ємом) заказу, але при цьому формувати страховий запас, виходячи з фінансових можливостей компанії.
CZ – в групу товарів CZ попадають всі нові товари, товари непостійного попиту, за замовленням і т.ін. Частину з них можна виводити з асортименту, а іншу частину потрібно регулярно контролювати, так як саме з цих товарів даної групи виникають неліквідні або важко реалізовані.   
До основних переваг АВС-XYZ аналізу відносять: наявність на багатьох промислових підприємствах умов використання цієї методики, а саме: значна кількість досліджуваних об’єктів( наприклад, запаси, номенклатура продукції тощо); простота розрахунку та застосування аналізу, що не вимагає великих капіталовкладень; широкий спектр сфер застосування методики стосовно збутової діяльності: оцінка клієнтів, продукції, асортименту, сегментів діяльності та інші; теоретична модель АВС аналізу дозволяє розраховувати та аналізувати значну кількість параметрів, що характеризують об’єкти дослідження; можливість графічного  або матричного представлення  результатів аналізу; гнучкість застосування, можливість використання на різних рівнях управління.
Отже, АВС-XYZ аналіз є ефективним інструментом управлінського обліку та контролю на підприємстві, оскільки представляє ефективну можливість покращення системи стратегічного управління. Аналіз спрямований на  вирішення завдань з формалізації бізнес-процесів, ідентифікації та аналізу витрат у розрізі господарських процесів та окремих операцій, оптимізації вартісних, трудових і часових показників, виявлення та усунення «вузьких місць», удосконалення при цьому функціонування соціально-економічної системи в цілому.
 Наочність результатів аналізу дозволяє використовувати його як аргумент при диференціації клієнтів, постачальників, найбільш рентабельних продуктів або найбільш вигідних сегментів діяльності чи ринку, як це вже зробили American Express, Cambridge Hospital Community Health Network, Carrier Corporation, Pillsbury та інші учасники глобального бізнесу. Зарубіжна практика свідчить про ефективність застосування даного методу аналізу в різних сферах, наприклад, фінансовий сектор, охорона здоров’я, соціальна політика тощо.

Список використаної літератури:
1. Голов С.Ф. Управлінський облік: підручник/С.Ф. Голов.-4-те вид.-К.:Лібра,2008.-256с.
2. Івахів Ю., Спільник І. Метод АВС-аналізу: доцільність застосування// Економічний аналіз.Випуск 3 (19).-Тернопіль,2008.-С.170-172.
3. Гаррисон Рей, Норин Эрик, Брюер Питер Управленческий учет/ Пер. с анг. О.В.Чумаченко. 11-е изд.-К.:Companion Group,2007.-1024с.
4. A.Brown. Technological and organizational influence on the adoption of ABC in Australia// Accounting and Finance.-2004.-Vol. 44, №3. -P205-258.

e-mail: berekairyna@gmail.com

Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
УДОСКОНАЛЕННЯ АУДИТОРСЬКИХ ПРОЦЕДУР ПЕРЕВІРКИ ДОХОДІВ
31.01.2011 19:25
ДЖЕРЕЛА ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
25.01.2011 23:53
SOME ASPECTS OF THE HISTORY OF SCIENTIFIC THOUGHT OF ACCOUNTING
24.02.2011 17:09
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕХОДУ УКРАЇНИ НА МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
24.02.2011 11:19
СПІЛЬНІ ПІДПРИЄМСТВА У КОНТЕКСТІ П(С)БО ТА ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА
23.02.2011 22:59
ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВ
23.02.2011 10:33
ПРО ДЕЯКІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВ ШВЕЙНОЇ ГАЛУЗІ
22.02.2011 09:22
ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО АУДИТУ
21.02.2011 19:26
ОПЕРАЦІЇ З КОРПОРАТИВНИМИ ОБЛІГАЦІЯМИ: ПОДАТКОВИЙ І ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ
21.02.2011 12:01
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОГО АУДИТУ В УКРАЇНІ
20.02.2011 20:57
© 2010-2022 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.195 сек. / Mysql: 841 (0.162 сек.)