:: ECONOMY :: ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМНИЦТВА, ЯК ОДИН ІЗ ГОЛОВНИХ НАПРЯМІВ БЕЗПЕКИ :: ECONOMY :: ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМНИЦТВА, ЯК ОДИН ІЗ ГОЛОВНИХ НАПРЯМІВ БЕЗПЕКИ
:: ECONOMY :: ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМНИЦТВА, ЯК ОДИН ІЗ ГОЛОВНИХ НАПРЯМІВ БЕЗПЕКИ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 25

Термін подання матеріалів

29 вересня 2020

До початку конференції залишилось днів 10  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМНИЦТВА, ЯК ОДИН ІЗ ГОЛОВНИХ НАПРЯМІВ БЕЗПЕКИ

 
25.11.2019 17:04
Автор: Кулагіна Аурелія Римасівна, викладач, Чорноморський морський коледж Одеського національного морського університету; Напалкіна Юлія Олександрівна, викладач, Чорноморський морський коледж Одеського національного морського університету
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]

В умовах ринкових відносин, коли держава вже не несе відповідальності за результати фінансово-господарської діяльності підприємства, забезпечення безпеки стає однією з найбільш важливих і актуальних проблем його життєдіяльності [3].

Безпека підприємництва повинна забезпечуватися за такими основними напрямами, як економічна, науково-технічна, інформаційна, кадрова, соціальна, екологічна, фізична безпека тощо.

В умовах розвитку сучасних технологій та інформаційного суспільства, рівень захисту інформації вітчизняних підприємств є низьким. Зважаючи на це, вважаємо за доцільне, розглянути інформаційну безпеку підприємництва, як один із головних напрямів безпеки.

Перш ніж розглянути існуючі визначення поняття «інформаційна безпека підприємництва» вважаємо за доцільне визначитись із змістом понять «інформаційна безпека» та «підприємництво».

На думку Б.А. Кормича, інформаційна безпека – це стан захищеності встановлених законодавством норм та параметрів інформаційних процесів та відносин, що забезпечує необхідні умови існування держави, людини та суспільства як суб’єктів цих процесів та відносин [6, с.109]; захищеність встановлених законом правил, за якими відбуваються інформаційні процеси в державі, що забезпечують гарантовані Конституцією умови існування і розвитку людини, всього суспільства і держави.

Відповідно до точки зору В. Петрика, інформаційна безпека – це стан захищеності особи, суспільства і держави, при якому досягається інформаційний розвиток (технічний, інтелектуальний, соціально-політичний, морально-етичний), за якого сторонні інформаційні впливи не завдають їм суттєвої шкоди [8].

Зважаючи на існуючі точку зору науковців з приводу визначення поняття «інформаційна безпека», пропонуємо під цим поняттям розуміти такий стан захищеності інформаційних відносин та пов’язаних із ними інформаційних процесів, за якого досягається стабільний інформаційний розвиток, унеможливлюється негативний інформаційний вплив та негативні наслідки незаконного застосування інформаційних технологій в усіх сферах суспільного життя, у результаті чого можна досягти створення та ефективного функціонування інформаційного суспільства в державі [2].

Відповідно до Господарського кодексу України «підприємство» - це самостійний суб'єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими суб'єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому цим Кодексом та іншими законами [1].

Безпека підприємства – це стан стійкої життєдіяльності, за якого забезпечується реалізація основних інтересів і пріоритетних цілей підприємства, захист від зовнішніх і внутрішніх дестабілізуючих факторів незалежно від умов функціонування. Зважаючи на надане визначення поняття «безпека підприємства», можна зробити висновок, що основною метою забезпечення безпеки підприємництва є нейтралізація та ліквідація загроз належному здійсненню підприємницької діяльності в Україні, у результаті настання яких можуть бути нанесені підприємствам усіх форм власності збитки або упущено отримання вигоди.

Однією із форм забезпечення безпеки підприємництва є забезпечення інформаційної безпеки підприємства [2].

Щоб гарантувати безпеку інформаційної системи підприємства, необхідним є наділення повноважень зареєстрованим користувачам, серед яких можуть бути як певні особи, так і організації. Ці користувачі можуть здійснювати тільки визначені наперед дії з використанням інформаційних технологій.

Небезпека інформації на підприємстві виникає з певних джерел (рис 1.). 
Особливу роль у забезпеченні інформаційної безпеки суб’єкта господарюваня є мінімізація ризиків щодо втрати інформаційних потоків на підприємстві.

Підвищені вимоги до інформаційної безпеки припускають відповідні заходи на всіх етапах житєвого циклу інформаційних технологій.

Планують ці заходи після закінченя етапу аналізу ризиків і вибору контрзаходів. Обов’язковою складовою частиною цих планів є періодична перевірка відповідності існуючого режиму інформаційної безпеки політиці безпеки, сертифікації інформаційної системи (технології) на відповідність вимогам певного стандарту безпеки. Мета процесу оцінюваня ризиків полягає у визначені їх характеристик в інформаційній системі та її ресурсах. На основі таких даних обирають необхідні засоби управліня інформаційною безпекою.

Головним завданям на підприємстві є вчасне виявленя загроз та запобіганя їм. Одними із таких завдань керівництва є ряд заходів щодо попередженя комп’ютерних злочинів. Їх розмежовують на технічні, організаційні та правові [4].

У свою чергу, надійне забезпечення інформаційної безпеки є неодмінною умовою переходу на модель стійкого розвитку не тільки окремого підприємства, але й національної економіки в цілому. На наш погляд, особливої уваги потребує реальне втілення запропонованих заходів щодо забезпечення інформаційної безпеки, які мають стати основою для формування та реалізації інформаційної політики підприємства, захисту інформації від внутрішніх та зовнішніх загроз. У свою чергу, надійне забезпечення інформаційної безпеки є неодмінною умовою переходу на модель стійкого розвитку не тільки окремого підприємства, але й національної економіки в цілому. На наш погляд, особливої уваги потребує реальне втілення запропонованих заходів щодо забезпечення інформаційної безпеки, які мають стати основою для формування та реалізації інформаційної політики підприємства, захисту інформації від внутрішніх та зовнішніх загроз [7].

Список використаних джерел:

1. Господарський кодекс України:Верховна Рада України, Кодекс, Закон від 16.01.2003 №436-IV/.

2. АБАКУМОВ В.М., Харківський національний університет внутрішніх справ. URL: irbis-nbuv.gov.ua › cgi-bin › irbis_nbuv › cgiirbis_64 › Pib_2013_2_14 (дата звернення 23.11.2019)

3. Бандуляк М. Поняття та система безпеки підприємства. URL: http://banduliak.blogspot.com/2013/03/blog-post_21.html (дата звернення 24.11.2019).

4. Ганущак Т. В. Інформаційна безпека підприємства та умови її забезпеченя. URL: http://visnyk-onu.od.ua/journal/2014_19_2_3/14.pdf (дата звернення 15.11.2019).

5. Качан О.І. Інформаційна безпека підприємства в умовах глобалізації. URL: https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/234.pdf (дата звернення 20.11.2019).

6. Кормич Б. А. Організаційно-правові основи політики інформаційної безпеки України: дис. … доктора юрид. наук : 12.00.07: Одеса, 2004. 427 с.

7. Коваленко Ю. О. Забезпечення інформаційної безпеки на підприємстві. Економіка промисловості. 2010. - № 3. С. 123-129. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econpr_2010_3_20 (дата звернення 18.11.2019).

8. Петрик В. Сутність інформаційної безпеки держави, суспільства та особи: Юридичний журнал. 2009. № 5.допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ
29.11.2019 11:39
УПРАВЛІННЯ ТЕХНІЧНИМИ ФАКТОРАМИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
29.11.2019 10:53
ПІДТРИМКА ВІТЧИЗНЯНИХ ВИРОБНИКІВ ЗАПЧАСТИН Й ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ТА СТИМУЛЮВАННЯ ЇХ РОЗВИТКУ
28.11.2019 17:56
РИНОК СИРУ В УКРАЇНІ: СТАН, ТЕНДЕНЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
28.11.2019 17:45
ВПЛИВ ДЕРЖАВНИХ ІНСТИТУТІВ НА СТРУКТУРУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
28.11.2019 17:22
ПРОБЛЕМИ МАЛИХ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
27.11.2019 16:24
ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАХИСТУ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
27.11.2019 15:21
АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА РИНКУ СОКІВ В УКРАЇНІ
27.11.2019 15:08
ОЦІНКА ТУРИСТИЧНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ВІННИЧЧИНИ
27.11.2019 10:31
УПРАВЛІННЯ КРЕДИТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЯК ОДИН ІЗ МЕТОДІВ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
26.11.2019 19:36
© 2010-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.193 сек. / Mysql: 706 (0.16 сек.)