:: ECONOMY :: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СПІЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ ЯК ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ :: ECONOMY :: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СПІЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ ЯК ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
:: ECONOMY :: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СПІЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ ЯК ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 25

Термін подання матеріалів

29 вересня 2020

До початку конференції залишилось днів 3  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СПІЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ ЯК ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 
12.05.2018 11:19
Автор: Белей Світлана Іванівна, асистент Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, м. Чернівці, Україна; Терновецька Анастасія Василівна, студентка Чернівецького національного університету імені Ю.Фельковича, м. Чернівці, Україна
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]

Сутністю зовнішньоекономічної діяльності є міжнародний поділ праці. У процесі міжнародний поділу праці формуються зовнішньоекономічні комплекси різних рівнів, що об’єднують взаємопов’язані підприємства-експортери та імпортери, торгово-промислову палату, фінансово-кредитні установи, які здійснюються зовнішньоекономічною діяльністю. Всі суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності мають рівне право здійснювати будь-які її види, прямо не заборонені законами України, незалежно від форм власності та інших ознак. Враховуючи соціально-економічні зміни вітчизняні підприємства прагнуть до посилення інтеграційних процесів та міжнародної взаємодії з питань розвитку підприємництва. Інтеграція вітчизняних підприємств на міжнародні ринки здійснюється через відповідні форми організації зовнішньоекномічної діяльності в Україні.

До основних форм організації зовнішньоекономічної діяльності в Україні відносять: зовнішню торгівлю; міжнародну спеціалізацію і кооперування виробництвом; експорт та імпорт капіталів і робочої сили; надання та одержання послуг; міжнародне спільне підприємництво; сумісне будівництво підприємств; науково-технічне співробітництво; валютні та фінансово-кредитні відносини; інтуризм; проведення на комерційній основі виставок, ярмарків, торгів, аукціонів тощо. Питання стану та перспектив розвитку форм організації зовнішньоекономічної діяльності в Україні досліджувало низка вітчизняних та зарубіжних вчених, серед них можна виділити: Аванесову Н.Е., Бережнюк І.Г., Бичкову А.М., Гуменюк О.Г., Гуцу С.Ф., Дмитренка А.В., Савіцьку О.П., Федоренка В.Г., Чернявского А.Г.

Відповідно до  Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність»: «спільна підприємницька (господарська) діяльність – діяльність, що базується на співробітництві між суб’єктами господарської діяльності України та іноземними суб’єктами господарської діяльності і на спільному розподілі результатів та ризиків від її здійснення» [1]. Поняття «спільні підприємства» також розкрито в даному нормативному акті і трактується як: «підприємства, які базуються на спільному капіталі  суб’єктів господарської діяльності України та іноземних суб’єктів господарської   діяльності, на  спільному управлінні  та  на  спільному розподілі  результатів  та ризиків» [1].

Досліджуючи дане питання можна стверджувати, що однією із найперспективніших форм організації зовнішньоекномічної діяльності вУкраїні є міжнародне спільне підпримництво. Сьогодні вітчизняна економіка перебуває у прямій залежності від політичних факторів, що достатньо негативно відбивається на результатах діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, низка з яких під тиском політичних подій, податкового тягара, відсутності доступу до банківського кредитування знаходиться на межі банкрутсва. Дані проблеми можна вирішити за допомогою залучення іноземного капіталу в підприємства, які є складовими стратегічно важливих галузей економіки та перспективних, на умовах мінародного спільного підприємства. 

Крім того, необхідно підкреслити науковий потенціал нашої держави, що за умов створення спільного підприємства дасть можливість сучасним вітчизняним вченим обмінюватися досвідом та реалізовувати свою наукові досягення на практиці шляхом їх впровадження. Отже, можна зробити висновок, що створення спільних підприємств в Україні є не тільки потенційно інвестиційно привабливим, а й суспільно значимим процесом у розвитку економіки держави.

Сьогодні міжнародне спільне підприємництво в Україні перебуває на епапі впровадження та апробації, частка спільних підприємств в загальній кількості суб’єктів господарювання є незначною. Причиною стають достатньо високі ринкові ризики вкладання іноземного капіталу в українські підприємства. Проаналізувавши показники динаміки і структури експорту-імпорту України у торгівлі товарами та послугами за 2015-2017 роки, що преставлені в табл. 1 та табл. 2 можна стверджувати, що перспективи до зростання таких підприємств в Україні є. 

Таблиця 1

Динаміка і структура експорту-імпорту України у торгівлі товарами 

за 2015-2017 роки
Джерело: сформовано автором на основі [4].


За даними табл. 1 можна стверджувати, що експортні операції України у торгівлі товарами направлені на співпрацю з кранами Європейського Союзу, що свідчить про позитивні зміни у зовнішньоекономічній діяльності. Таким чином, Україна у експортних операціях торгівлі товарами визначено обрала співпрацю з країнами Європейського Союзу, що свідчить про підвищення якості товарів, адже вимоги даних ринків набагато вищі ніж ринків країн СНД. Одночасно, ринки країн Європейського Союзу не тільки вимагають вищої якості товарів, що виробляються, а й ставлять вищі ціни на них, тому і сукупний дохід від цього у суб’єктів господарювання, що експортують товари свого виробництва зростає. При цьому, зростають і доходи державного бюджету нашої країни. 

Таблиця 2

Динаміка і структура експорту-імпорту України у торгівлі послугами 

за 2015-2017 роки

Джерело: сформовано автором на основі [4].


Аналізуючи дані табл. 2, можна зробити висновок, що обсяги експортних операцій торгівлі послугами в Україні є значно меншими ніж експортні операції торгівлі товарами. У структурі експорту послуг в Україні переважають країни СНД їх частка є більшою у порівняні з країнами ЄС практично на 7-9%. На даному етапі розвитку економіки в Україні дедалі важливішим стає налагодження відносин з країна ЄС, що видно показників табл. 2 у частині імпортних операцій у торгівлі послугами, питома вага, яких становить від 42% до практично 50%. Загалом, обсяги імпортних операцій послуг в Україну значно знизилися протягом досліджуваного періоду на 409,5 млрд. дол. США. 

Проаналізувавши дані табл. 1 та табл. 2 необхідно зробити висновок, що позитивними змінами є зниження експорту та імпорту товарів з країн СНД; зростання експорту вітчизняних послуг з одночасним зниженням їх імпорту. Саме, тому, на нашу думку, врахувавши науково-технічний та виробничий потенціал в Україні можна виділити основні галузі економіки, в яких доцільно впроваджувати міжнародне спільне підприємництво та переваги даної форми організації зовнішньоекономічної діяльності, до яких можна віднести: 

– аграрний сектор економіки України – ресурсний та трудовий потенціал, з метою виробництва якісної екологічнобезпечної та органічної продукції на Європейські ринки;

– машинобудування – науково-технічний, трудовий та високо економічний потенціал, з метою створення машин, обладнання та техніки світового рівня за рахунок створення спільного підприємства з міжнародними брендовими компаніями;

– хімічна промисловість – високий економічний, науковий та мінерально-сировинний потенціал, в тому числі виробництво еконологічнобезпечних органічних добрив європейського рівня, з метою створення спільних підприємств для виробництва хімічної та фармацевтичної продукції високої якості за європейськми стандартами;

– харчова та легка промисловість – високий економічний та трудовий потенціал, з метою виробництва якісної продукції міжнародного рівня та інші. 

Отже, порівняно високий економічний, науково-технічний, мінерально-сировинний, ґрунтовий і трудовий потенціали, надзвичайно вигідне економіко-географічне та геополітичне положення в центрі Європи створюють об’єктивні умови для забезпечення взаємовигідного міжнародного поділу праці, спеціалізації, кооперування та інтеграції України у світовий економічний простір, а переваги міжнародного спільного підприємництва в Україні є очевидними. 

Література:

1. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.1991 р. № 959–ХІІ (Дата оновлення: 03.01.2017 р.). URL : http: // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/959-12 (Дата звернення: 26.03.2018 р.)

2. Савіцька О.П. Проблеми та тенденції розвитку спільних підприємств України. Науковий вісник НЛТУ України. Львів, 2014. Випуск 24.1. С. 284–290. 

3. Гуменюк О.Г. До питання про основні принципи митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. 2016. Випуск 16, Частина 4. С. 113–116.

4. Дані Державної служби статистики України URL: http://www.ukrstat.gov.ua. (Дата вернення: 27.03.2018 р.).
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
РЕСУРСНО-КОМПЕТЕНЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВА
30.05.2018 12:50
ПРИЧИНИ НИЗЬКОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ВІТЧИЗНЯНИХ ШВЕЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ
30.05.2018 10:41
ДОМІНУЮЧІ СКЛАДОВІ В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
29.05.2018 23:50
УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ПРИБУТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
29.05.2018 12:20
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ СУЧАСНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ НА ПРИНЦИПАХ ПРОЕКТ-МЕНЕДЖМЕНТУ
29.05.2018 11:50
МОРАЛЬНО–ЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ
29.05.2018 11:15
УДОСКОНАЛЕННЯ КАДРОВОЇ РОБОТИ НА ПІДПРИЄМСТВІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
24.05.2018 20:55
АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ЯК ЗАСІБ ЗАПОБІГАННЯ БАНКРУТСТВУ ПІДПРИЄМСТВ
22.05.2018 15:42
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ, ЯК ФАКТОРІВ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ ПІДПРИЄМСТВА
22.05.2018 15:25
ЕНЕРГЕТИЧНА БЕЗПЕКА У СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ
18.05.2018 22:08
© 2010-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.217 сек. / Mysql: 706 (0.187 сек.)