:: ECONOMY :: ДЕЯКІ АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОБЛІКУ В УКРАЇНІ :: ECONOMY :: ДЕЯКІ АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОБЛІКУ В УКРАЇНІ
:: ECONOMY :: ДЕЯКІ АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОБЛІКУ В УКРАЇНІ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 30

Термін подання матеріалів

25 березня 2021

До початку конференції залишилось днів 22  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ДЕЯКІ АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОБЛІКУ В УКРАЇНІ

 
14.12.2013 12:44
Автор: Гордєєва Олена Вікторівна, ст. викладач, Одеський національний економічний університет
[Секція 3. Облік, статистика і аудит;]
Трансформація економіко-правового середовища та ринкові перетворення в господарських правовiдносинах Україні супроводжуються реформуванням бухгалтерського обліку та створенням відповідної нормативно-правової бази регулювання обліку в державі.
Важливу роль у системі нормативного регулювання бухгалтерського обліку відіграють національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, затверджені Міністерством фінансів України. В умовах глобалізації фінансових рішень, створення корпорацій особливого значення набувають проблеми уніфікації національних стандартів бухгалтерського обліку із стандартами міжнародними. Використання Україною Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку у практичній діяльності сприятиме поглибленню міжнародної співпраці в галузі бухгалтерського обліку, поліпшенню якості національних стандартів.
Варто при цьому, наприклад, прийняти до уваги висновки експертів Міжнародної фінансової корпорації, які в своєму дослідженні «The Costsof Tax Compliancein Ukraine» зазначають, що на адміністрування податків український бізнес щороку витрачає більше 4 млрд. грн.
Отже, зазначені дані свідчать про глибоку кризу в податковій системі країни та відповідно в одній з її складових – системі податкового обліку. І хоча сьогодні науковці в сфері бухгалтерського обліку намагаються знайти вирішення даної проблеми, вони часто зосереджують свою увагу лише на податковому обліку як технічному процесі накопичення та надання інформації, упускаючи з поля зору питання податкової політики держави, вважаючи це компетенцією макроекономічної науки, а не бухгалтерського обліку.
Механізм регулювання бухгалтерського обліку розвивався і змінювався протягом тривалого часу. Регулювання бухгалтерського обліку в Україні на сучасному етапі не можна вважати досконалим, воно потребує модернізації, чим і пояснюється актуальність цієї статті.
Сучасна система регулювання  бухгалтерського обліку України  була запозичена з часів планової економіки, і її методи залишилися адміністративними. Це, зрозуміло, потребувало реформування. Але й проведення реформ, на думку багатьох дослідників цього питання, не дало достатнього ефекту.
Головною проблемою є  інститути регулювання. Згідно Закону України         «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Українi» в державі немає чіткого визначення суб'єкта, за яким визначена відповідальність за стан бухгалтерського обліку. Збирає та обробляє фінансову звітність Держкомстат України, визначає методологію бухгалтерського обліку і звітності - Міністерство фінансів. У правовому полі ці обмеження закладено Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».
Пропонуються декілька шляхів подолання такої невідповідності – від удосконалення роботи існуючого регулятора до створення нового регуляторного органу.
На сучасному етапі дуже важливо чітко визначити, який інститут несе головну відповідальність за регулювання бухгалтерського обліку в Україні.
Слід внести відповідні корективи в Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Крім того, здається важливим зазначити необхідність саме державного регулювання бухгалтерського обліку, хоча власник підприємства  теж повинен нести за це відповідальність. Подібні рекомендації були висловлені у Звіті Світового банку про стан дотримання стандартів та кодексів у сфері бухгалтерського обліку і аудиту. Для того, щоб провести таке реформування, слід провести спеціальні дослідження, які б довели доцільність цих змін.
Окрім зазначеного питання до основних актуальних проблем в регулюванні бухгалтерського обліку також можна віднести:
1. Неврахування, в повній мірі, досвіду професійних бухгалтерських організацій. Хоча вони й беруть певну участь в регулюванні бухгалтерського обліку, все ж їх співпраці з регуляторним органом не вистачає чіткості і правового визнання.
Україна, працюючи з міжнародними фінансовими інститутами, бере на себе певні зобов’язання економічного і організаційного характеру, в тому числі у сфері бухгалтерського обліку. Існуюча система державного регулювання безнадійно застаріла й у цьому вигляді нездатна продукувати кінцевий результат – своєчасну, якісну та достовірну інформацію для прийняття рішень як на рівні підприємств, так і на рівні регіонів, галузей і держави.
2. Підготовка бухгалтерських кадрів. Міжнародний досвід і практика показують, що післядипломна підготовка й процес постійного підвищення кваліфікації практикуючих бухгалтерів – це прерогатива професійних бухгалтерських організацій.
В Україні потрібно створити систему постійного підвищення бухгалтерських кадрів, яка б відповідала міжнародним вимогам, а саме стандартам освіти Міжнародної федерації бухгалтерів. Мета такої системи – кваліфікаційний рівень професійного бухгалтера як загальноприйнятий у міжнародній практиці має відповідати європейському рівню.
3. Облік і звітність малих та середніх підприємств, які за своєю економічною природою не можуть вести облік і складати звітність у такому самому порядку й обсязі, як і великі. До того ж для потреб власників та інших користувачів не потрібна в такому обсязі фінансова інформація. У міжнародному бухгалтерському співтоваристві сьогодні відбувається обговорення проекту Міжнародного стандарту фінансової звітності щодо підприємств малого та середнього бізнесу. Доцільним було б включитися в таку роботу й в Україні.
4. Галузеві особливості обліку та звітності. Сьогодні склалася ситуація, коли стандарти фінансової звітності встановлює Міністерство фінансів України, але їхнє дотримання держава не контролює.
Тому необхідне розширення суб'єктів впливу на бухгалтерську діяльність шляхом участі в регуляторних органах представників галузевих міністерств і професійних бухгалтерських організацій.
5. Регулювання бухгалтерського обліку в країні. Тобто практично в усіх країнах, на відміну від України, де законом визначений єдиний метод регулювання бухгалтерської діяльності – державний, саморегулювання бухгалтерської професії є обов’язковою складовою
Слід зазначити, що існує можливість розв'язати існуючі проблеми шляхом менших змін, наприклад, посиленням правового статусу Методологічної ради з бухгалтерського обліку при Мінфіні України через розширення її повноважень і певної самостійності функціонування за окремим Статутом, а не за Положенням, як є на сучасному етапі.
Отже, можна зробити наступні висновки. В системі бухгалтерського обліку на сьогоднішній день існують ряд питань, які потребують нагального вирішення:
- нечітке визначення головного регуляторного органу і його функцій;
- проблеми правового сектору;
- недостатня увага держави до професійних бухгалтерських організацій.
Вирішення цих проблем допоможе вдосконалити систему державного регулювання та реформування бухгалтерського обліку, адаптація до ринкових змін, міжнародних стандартів та потреб користувачів, в системі прийняття рішень, що буде позитивною зміною для бухгалтерського обліку загалом.
                   
Список використаних джерел:
1. Податковий Кодекс України
2. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» вiд 16.07.99 р.  № 996-ХIY
3. Коментарi до нового Плану рахункiв бухгалтерського облiку/А.С. Бакаев, П.С. Безруких та iн. / За ред. А.С. Бакаева. – К.: IПБ-БIНФА, 2008.
4. Кондраков Н.П.. Бухгалтерський облiк: Навчальний посiбник.-6-е вид.,-М.:ИНФРА-М.,2009.


допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ
18.12.2013 01:37
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЕКОЛОГІЧНИХ ВИТРАТ
18.12.2013 00:00
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ
17.12.2013 23:08
АУДИТ В УКРАЇНІ:ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
17.12.2013 17:53
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ АУДИТОРСЬКИХ ФІРМ
17.12.2013 02:01
СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ
17.12.2013 01:46
ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ В ГЕРМАНИИ
17.12.2013 01:03
ОСОБЛИВОСТІ ІСЛАМСЬКОЇ МОДЕЛІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
17.12.2013 00:17
ПРАКТИКА ПРОВЕРКИ КАЧЕСТВА АУДИТОРСКИХ УСЛУГ ЗА РУБЕЖОМ
17.12.2013 00:11
ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ ВО ФРАНЦИИ
16.12.2013 23:29
© 2010-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.240 сек. / Mysql: 752 (0.207 сек.)