:: ECONOMY :: ТЕХНОЛОГІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛІВ  КОНКУРЕНТНОЇ РОЗВІДКИ В СИСТЕМІ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ :: ECONOMY :: ТЕХНОЛОГІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛІВ  КОНКУРЕНТНОЇ РОЗВІДКИ В СИСТЕМІ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
:: ECONOMY :: ТЕХНОЛОГІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛІВ  КОНКУРЕНТНОЇ РОЗВІДКИ В СИСТЕМІ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 30

Термін подання матеріалів

28 квітня 2021

До початку конференції залишилось днів 8  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ТЕХНОЛОГІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛІВ КОНКУРЕНТНОЇ РОЗВІДКИ В СИСТЕМІ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

 
05.10.2010 16:33
Автор: Квашук Дмитро Михайлович, здобувач Університету економіки та права «КРОК»
[Економіка та підприємництво. Менеджмент підприємств та організацій]

В статті розглянуто сукупність методів та інструментів, технік та технологій аналізу зовнішньоекономічного середовища підрозділами конкурентної розвідки.
Ключові слова: технології, техніки, інструменти, конкурентна розвідка, конкурентне середовище, фінансово-економічна безпека, конкуренти, загрози, ризики, економічне середовище, законодавство, підприємство, господарська діяльність, конкурентоспроможність, цінова політика, стратегія.
Постановка проблеми. На сьогоднішній день в умовах глобалізації та інтеграції до Європейського співтовариства на багатьох підприємствах виникає проблема не інформованості керівництва про стан конкурентного середовища. А саме відсутності, або не знання технологій визначення та протидії загрозам та ризикам, підрозділами конкурентної розвідки. Це змушує деякі підприємства використовувати не законні методи збору інформації, що становить комерційну таємницю своїх конкурентів, тим самим порушувати закон.
Основний матеріал. Швидкозмінні процеси ринкового середовища, що зумовлено розвитком нових інформаційних систем примушує представників господарського сектору використовувати нові підходи до прийняття рішень. Адже запобігання небезпечному становищу підприємства можна досягти шляхом прогнозування та попередження  загроз та ризиків. Основним носієм інформації для прогнозування та виявлення негативних впливів на підприємство є сегмент ринку в якому працює підприємство. З цього виникає потреба до забезпечення інформаційними ресурсами про стан ринку. Виконання цієї кропіткої роботи покладається на спеціальні інформаційні відділи, що входять до складу підприємства. Одним з таких підрозділів є підрозділ конкурентної розвідки. В своїй діяльності працівники цього підрозділу використовують спеціальні техніки та технології для отримання інформації про стан конкурентного середовища.
Теоретичне визначення.
•Технологія, [1] (від грец. techne. мистецтво, майстерність, вміння) - це сукупність методів та інструментів для досягнення бажаного  результату; метод перетворення даного в необхідне.
•Техніка, [2] - спосіб виготовлення.
•Метод, [3]- (від грец.— «шлях через») – систематизована сукупність кроків, які треба здійснити для виконання певної задачі.
•Інструмент, [4] - засіб впливу на об’єкт.
Теоретичного визначення цих понять в роботі конкурентної розвідки на сьогоднішній день не існує, тому я використовую свої визначення:
•Інструменти конкурентної розвідки – засоби отримання інформації. До складу інструментів конкурентної розвідки входять: спеціальні пошукові комп’ютерні програми, журнали, засоби масової інформації, виставки, конференції, інформація рекламного характеру та  інші засоби збору інформації.
•Методи конкурентної розвідки – систематизована діяльність, що включає в себе сукупність кроків для обробки отриманої інформації. Використовують: математичне моделювання, прогнозування, системний аналіз, бенчмаркінгові схеми, спеціальні економічні формули та інші методи.
•Техніки  конкурентної розвідки – спосіб аналізу інформації.
•Технології конкурентної розвідки - це сукупність методів та інструментів, які дозволяють здійснити відбір основних показників в конкурентному середовищі.
Практичне застосування
•Технологія застосування сценаріїв[5], як спосіб отримання можливого розвитку подій в майбутньому. Можливо сказати, що в одному сценарії розглядається сукупність різночасових подій, а не просто різні дискретні події, що відбуваються приблизно в одному часовому відрізку.
•Технологія визначення позицій конкурентів  за допомогою SWOT та PEST аналізу,[6].
SWOT аналіз.
S- сильні сторони
W- слабкі сторони
O- можливості
T- загрози
PEST аналіз.
P- аналіз зовнішнього оточення(політично правове середовище)
E- економічне середовище.
S- соціально культурне середовище.
T- технологічне середовище.
•Технологія аналізу сил конкурентів за допомогою моделі 5 сил конкуренції М. Портера, [7]. Рис. 1. За допомогою цієї технології визначають стратегічне положення в сегменті ринку.
•Технологія картування стратегічних груп, [8].
Стратегічна група складається із конкурентів які характеризуються схожими підходами до ведення конкурентної боротьби  і мають наступні схожі признаки:
- схожий асортимент виготовленої продукції.
- використання розподілення каналів збуту.
- рівень вертикальної інтеграції.
- пропонування споживачам приблизно однакових. продуктів та технологій.
Після проведення картування графічним методом визначають позиції кожного конкурента.
•Технологія зрівняльного аналізу, (крос-аналіз), [9].
Представляє собою найбільш надійний метод перевірки розвідданих. Застосовується в складних задачах коли потрібно приймати серйозні рішення. Суть методу полягає в тому, щоб отримати відповідь на одне і теж питання з різних джерел, та зрівняти його з тим що отриманий в якості першооснови. Застосовуються  методи соціального опитування «правда-не правда».
•Технологія припущень та обмежень, [10]. Вивчаються всі ризики та небезпеки, їх наслідки та способи протидії  в історії компаній конкурентів. На основі дослідження досвіду конкурентів складається матриця можливих загроз та небезпек і визначається найбільш ймовірні тенденції розвитку подій.
•Технологія інформаційної матриці достовірності, [11]. Графічним методом вносять всі зібрані данні і аналізуються  відносно достовірності.
Для цього потрібні висококваліфіковані працівники  маючі певну освіту з фінансово-економічної безпеки, знання в області економіки бізнесу, мати навички маркетингового аналізу, економічної статистики, соціології, математичних методів економічного аналізу і моделювання ризиків, логістики, мати знання інформаційних спеціалізованих технологій для проведення контент-аналізу і роботи з системами управління базами даних, інтернет-технологій [12],  методів штучного інтелекту та інших дисциплін аналітичного характеру, мати навики оперативної роботи, та визначати не помітні на перший погляд фактори загроз та небезпек, що стоять за зовнішніми обставинами, проводити прогнозування розвитку процесів і явищ, оцінювати ступінь ризиків та ймовірних загроз, успішно застосовувати технології конкурентної розвідки в правовому полі.
 Результати їх глибокої аналітичної роботи дозволяють з високою оптимальністю виявляти справжні причини загроз та небезпек в умовах теперішнього сьогодення.Висновок. В умовах глобалізації та інтеграції до світового співтовариства, в постійно зростаючому технологічному середовищі, інформаційному просторі, технології діяльності підрозділів конкурентної розвідки дають можливість визначити ступінь загроз та ризиків в системі фінансово-економічної безпеки субектів господарювання.


Список використаних джерел
1.Харченко В.С., Ліпкан В.А.,Логінов О.В. «Інформаційна безпека України» Глосарій/За загальною редакцією доктора юридичних наук Р.А.Калюжного.-К.:  «Текст»,2004.-136с.  Ст-122.   http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
2.http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
3.http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
4.http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
5.«Конкурентная разведка. Уроки из окопов» Джон Е. Прескотт, Стивен Х. Миллер.,Москва 2003, 335 с.
6.http://bigc.ru/publications/swot_analise.php,http://ru.wikipedia.org/wiki/PEST_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
7. http://www.12manage.com/methods_porter_five_forces_ru.html
8. «Конкурентное преимущество» ,Портер М., 2005 г. , 715 Ст.
9. «Р-система». Введене в єкономический шпионаж. Практикум по єкономической  разведке  в  современном  российском предпринимательстве. М. Бизнескнига 2008-881 стр.  (Ст.35)
10. «Р-система». Введение в єкономический шпионаж. Практикум по єкономической разведке в  современном  российском предпринимательстве.М.Бизнескнига 2008-881 стр (Ст. 75)
11. «Р-система». Введение в єкономический шпионаж. Практикум по єкономической разведке в современном российском предпринимательстве. М. Бизнескнига 2008-881 стр (Ст.39)
12. Конкурентная разведка в Интернет/ В.В. Дудихин, О.В, Дудихина. 2-е изд., испр. и доп. М.: ООО «Издательство ACT»: Издательство «НТ Пресс», 2004. 229, [ 11] е.: ил.(136 ст.)


e-mail: qwert112112@ukr.net

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
РЕАЛІЗАЦІЯ ПОЛІТИКИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ
11.10.2010 15:42
ОСНОВНІ РИЗИКИ АУТСОРСИНГУ МАРКЕТИНГОВИХ ФУНКЦІЙ
08.10.2010 13:59
СТРАТЕГІЧНА ПРИБУТКОВІСТЬ КАПІТАЛУ: ПОНЯТТЯ ТА МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ЇЇ ОЦІНКИ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ
07.10.2010 14:59
ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ
07.10.2010 14:49
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ ФОНДООЗБРОЄНОСТІ ВИРОБНИЦТВА
05.10.2010 19:32
ДО ПИТАННЯ ПРО ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА РІВЕНЬ МАКРОКОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНИ
05.10.2010 08:43
СТРАТЕГІЧНІ РЕЗЕРВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОВГОСТРОКОВОЇ ПРИБУТКОВОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
04.10.2010 18:49
СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ РИНКУ МОЛОКА І ЯЛОВИЧИНИ В УКРАЇНІ
03.10.2010 16:16
ТРУДОВІ МІГРАЦІЙНІ ПОТОКИ УКРАЇНЦІВ В РОСІЮ
03.10.2010 16:12
СТРАТЕГІЧНІ ПІДХОДИ ДО НАДЗВИЧАЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
03.10.2010 16:07
© 2010-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.279 сек. / Mysql: 763 (0.245 сек.)