:: ECONOMY :: СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ ДІАГНОСТИКИ КРИЗИ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА :: ECONOMY :: СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ ДІАГНОСТИКИ КРИЗИ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА
:: ECONOMY :: СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ ДІАГНОСТИКИ КРИЗИ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 30

Термін подання матеріалів

25 березня 2021

До початку конференції залишилось днів 19  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ ДІАГНОСТИКИ КРИЗИ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА

 
03.10.2010 15:57
Автор: Лутицька Жанна Сергіївна, аспірант Харківського національного економічного університету
[Економіка та підприємництво. Менеджмент підприємств та організацій]
Термін „діагностика" (від грец. Diagnostikos - спроможний розпізнавати) дослівно перекладається з давньогрецької як розпізнавання стану об'єкта за другорядними ознаками. Існує декілька визначення поняття «діагностика». Вперше термін «діаностика» почав застосовуватися в медицині. Учені – економісти використовують термін «діагностика» в управлінській діяльності виробничого підприємства у різних значеннях.
Мета даної статі – показати структурно – логічну модель діагностики кризи розвитку виробничого підприємства.
Слід зазначити, що діагностика – це один з найважливіших етапів у процесі прийняття управлінських рішень, особливо при виборі антикризової стратегії розвитку виробничого підприємства, що обумовлює актуальність даної статьї.
Вчений Ф. Ф. Аунапу визначає, що діагностика – це метод аналізу стану виробничої системи для виявлення й усунення в ній диспропорцій, що сприяють появі «вузьких місць», тобто «хвороб» виробничого організму[1]. На думку Б. Г. Литвака, «діагностика – це встановлення і виявлення ознак, що визначають розвиток ситуації і дозволяють запобігти небажаному відхиленню в її розвитку»[2]. Е. М. Коротков зауважує, що «діагностика – це прийом встановлення і визначення ознак і причин деформацій та відхилень об’єкта від норми, тенденцій, задуму, мети та ін.»[3]. На думку вченого В. Ш. Рапопорта, діагностика – це управлінська робота з виявлення проблем і вузьких місць системи управління підприємством[4]. І. О. Бланк [5], який перший запропонував виділяти у складі діагностичного дослідження певні підситеми, визначив основні завдання та коло об'єктів дослідження в межах кожної системи. Базуючись на визначених цілях та завданнях, діагностування кризи розвитку виробничого підприємства передбачає проведення наступних етапів роботи:
1 етап. Створення інформаційної бази дослідження. Проведення діагностики кризи потребує використання певної сукупності інформації внутрішнього та зовнішнього характеру стосовно результатів та перспектив виробничого діяльності підприємства, його фінансово-майнового становища.
2 етап. Діагностика кризового стану та загрози банкрутства виробничого підприємства. Визначення глибини кризового стану виробничого підприємства та рівня загрози виникнення ситуації банкрутства в свою чергу є комплексним діагностичним дослідженням.
2.1. виявлення ознак кризи та експрес-діагностика загрози банкрутства виробничого підприємства. На цьому етапі роботи на базі публічної звітності виробничого підприємства із застосуванням спеціальних прийомів аналізу виявляються зовнішні ознаки наявності кризи.
2.2.фундаментальний (поглиблений) аналіз кризових явищ та загрози банкрутства виробничого підприємства. Метою проведення цього етапу діагностики є підтвердження та поглиблення висновку стосовно фінансового стану виробничого підприємства - об'єкта дослідження та загрози його банкрутства.
2.3. Визначення основних факторів виникнення та (або) поглиблення кризового стану виробничого підприємства. Визначення переліку кризових факторів та оцінка впливу кожного з них на виникнення та поглиблення кризи може бути проведена експертним шляхом(на основі побудови логічних ланцюгів впливу окремих економічних явищ) або на базі імітаційного моделювання (для кількісної оцінки).
Результатом цього етапу роботи має стати перелік найбільш негативних та позитивних факторів зовнішнього та внутрішнього характеру, сформований за ступенем впливу (рейтинг). Переважання зовнішніх кризових факторів, які неможливо локалізувати на рівні та силами виробничого підприємства, підвищує загрозу поглиблення кризи та ймовірність виникнення ситуації банкрутства.
Розробка рейтингу негативних факторів (вплив яких прискорює та загострює кризу) дає змогу визначити основні проблеми (за ступенем значущості), розв'язання яких сприятиме подоланню кризи, та пріоритетні напрями антикризових зусиль.
З етап. Прогнозування наслідків виникнення ситуації банкруцтва виробничого підприємства. Завданнями цього етапу діагностичного дослідження є оцінка вірогідності та можливих наслідків поглиблення кризи до останньої фази.
3.1. Оцінка вартості підприємства та його активів (ліквідаційної маси). Метою проведення цієї роботи є кількісна оцінка ринкової та ліквідаційної вартості майна виробничого підприємства та прогнозування ліквідаційної маси.
3.2. Поглиблений аналіз зобов'язань (боргів) виробничого підприємства. Необхідність такого аналізу обумовлена тим, що експертиза зобов'язань виробничого підприємства та визначення їх реального обсягу є необхідною передумовою для визначення вартості його чистих активів.
3.3. Перспективна оцінка фінансових наслідків виникнення ситуації банкрутства. Виникнення ситуації банкрутства не завжди вигідно кредиторам виробничого підприємства, оскільки ліквідаційної маси може бути недостатньо для повного розрахунку по усіх зобов'язаннях підприємства
4 етап. Дослідження та оцінка потенціалу виживання виробничого підприємства. Оцінка можливостей відновлення нормального перебігу господарсько-фінансової діяльності виробничого підприємства та забезпечення його подальшого успішного розвитку є одним з найбільш складних та творчих (креативних) завдань діагностики кризи.
4.1. Оцінка ресурсних передумов виживання виробничого підприємства, під якими розуміється сукупність ресурсів, якими володіє підприємство та які можуть забезпечити виведення виробничого підприємства зі стану кризи.
4.2. Оцінка можливостей розвитку виробничого підприємства та підвищення його конкурентного статусу. Метою цього етапу є оцінка можливості зростання основних показників господарсько - фінансової діяльності виробничого підприємства та генерування позитивних грошових потоків в обсягах, достатніх для самофінансування розвитку виробничого підприємства та виконання зовнішніх зобов'язань.
4.3. Аналіз стану зовнішнього середовища та його сприятливості для виходу виробничого підприємства зі стану кризи. На цьому етапі діагностики об'єктом дослідження є стан зовнішнього середовища виробничого підприємства, макро- та мікроекономічної кон'юнктури. Фактор зовнішнього середовища відіграє суттєву роль у виникненні та розвитку кризових явищ у діяльності окремих суб'єктів господарювання, посилює або послаблює перебіг кризи.
5 етап. Узагальнення результатів діагностування кризи розвитку виробничого підприємства. Проведення діагностики завершується формуванням загального висновку (звіту), в якому узагальнюються результати проведеної роботи. Загальний звіт за результатами діагностики має в систематизованому вигляді містити усі отримані результати дослідження, а саме: характер прояву кризових явищ та їхній вплив на діяльність виробничого підприємства; вірогідність виникнення ситуації банкрутства та її часові параметри (очікуваний термін); ступінь кризи та її масштаби; причини та фактори, що зумовили виникнення кризових явищ та сприятимуть виробничому підприємству в подоланні кризи; та інше.
Таким чином,можна зробити такий висновок, що економічна діагностика розглядається як комплексне дослідження, різноманітне за своїми завданнями та місцем у системі управління. Діагностика кризи розвитку виробничого підприємства є комплексним економічним дослідженням, яке має власну логіку та структуру.

Список використаної літератури:
1. Диагностика производственных систем / Под ред. Аунапу Ф. Ф. – Иркутск: ИЦНТИ, 1972. – 39 с.
2. Литвак Б. Г. Разработка управленческого решения. – М.: Дело, 2000. – 392 с.
3. Коротков Э. М. Концепция менеджмента. – М.: Дека, 1997. – 304 с.
4. Рапопорт В. Ш. Диагностика управления: практический опыт и реализации. – М.: Экономика, 1988. – 127 с.
5. Бланк И. А. Словарь – справочник финансового менеджера. – К.: Никацентр, 1998. – 480 с.

e-mail: bilyabock@mail.ru
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
РЕАЛІЗАЦІЯ ПОЛІТИКИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ
11.10.2010 15:42
ОСНОВНІ РИЗИКИ АУТСОРСИНГУ МАРКЕТИНГОВИХ ФУНКЦІЙ
08.10.2010 13:59
СТРАТЕГІЧНА ПРИБУТКОВІСТЬ КАПІТАЛУ: ПОНЯТТЯ ТА МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ЇЇ ОЦІНКИ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ
07.10.2010 14:59
ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ
07.10.2010 14:49
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ ФОНДООЗБРОЄНОСТІ ВИРОБНИЦТВА
05.10.2010 19:32
ТЕХНОЛОГІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛІВ КОНКУРЕНТНОЇ РОЗВІДКИ В СИСТЕМІ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
05.10.2010 16:33
ДО ПИТАННЯ ПРО ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА РІВЕНЬ МАКРОКОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНИ
05.10.2010 08:43
СТРАТЕГІЧНІ РЕЗЕРВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОВГОСТРОКОВОЇ ПРИБУТКОВОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
04.10.2010 18:49
СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ РИНКУ МОЛОКА І ЯЛОВИЧИНИ В УКРАЇНІ
03.10.2010 16:16
ТРУДОВІ МІГРАЦІЙНІ ПОТОКИ УКРАЇНЦІВ В РОСІЮ
03.10.2010 16:12
© 2010-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.209 сек. / Mysql: 752 (0.182 сек.)