:: ECONOMY :: ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ :: ECONOMY :: ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
:: ECONOMY :: ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
 
   
       

Світ наукових досліджень. Випуск 10

Термін подання матеріалів

23 червня 2022

До початку конференції залишилось днів 0  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

 
14.05.2020 15:36
Автор: Журавльова Анастасія Костянтинівна, студентка 3 курсу економічного факультету, Запорізький національний університет
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]

Постановка проблеми. На сучасному етапі економічних процесів в Україні головним завданням для підприємств є вміння поєднати потреби покупців та власні виробничі можливості. Як досягти їх в умовах ринкової глобалізації та впливу різноманітних негативних факторів розглянемо детальніше.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання щодо особливостей маркетингової діяльності на сучасних підприємствах вивчало багато дослідників, серед вітчизняних: В. Герасимчук, В. Кардаш, Л. Балабанова та О. Бриндіна. Серед іноземних науковців можна виокремити: І. Ансофф, В.В. Божкова, С.С. Гаркавенко, С.М. Ілляшенко, О.І. Ковтун, Ф. Котлер, Ж.Ж. Ламбен, М. Портер, А. Стрикленд, А. Томпсон.

Метою статті є на основі наукового аналізу узагальнення існуючих підходів щодо особливостей маркетингової діяльності сучасних підприємств. 

Виклад основного матеріалу. Ситуація, що склалась в світі сьогодні має безпосередній вплив на Україну. До прикладу промисловий ринок під впливом кризи та інших негативних факторів постає перед необхідністю впровадження нової ринкової стратегії методів формування товарних асортиментів та ціноутворення на промисловому ринку. Але між тим вітчизняні підприємства не взмозі осягнути та усвідомити всі тонкощі маркетингу за для створення і задоволення потреб, через що виникають складнощі з реалізацією товару, послуг, порядок їхнього продажу, супровід та обслуговування.

Планування маркетингової діяльності є довгостроковий процес котрий має на меті встановити цілі, завдання, розробку стратегій маркетингу, складання плану маркетингу, націлених на зростання обсягу продажів товарів та задоволення потреб покупців та збільшувати прибуток підприємства. Тобто, успішно організована маркетингова діяльність допомагає своєчасно виявити та ліквідувати недоліки у стратегічному плануванні щодо організації та реалізації комерційної діяльності.

На процес планування маркетингової діяльності можуть також впливати різні фактори, серед них Т.Гірченко виокремлює: встановлені цілі маркетингової діяльності; виробничі можливості підприємства; ситуація на ринку; забезпеченість фінансовими і інформаційними ресурсами; розмір підприємства; наявність професійних маркетологів; особистість керівника [2, c. 41].

Особливу увагу маркетингової діяльності на наш погляд прикутий біля промислового ринку з реалізації товарів та послуг. Так С.Є. Хрупович вважає, що до головних особливостей промислового маркетингу у порівнянні із споживчим можна віднести: технічно та технологічно складніші продукти, значно складніший процес прийняття рішення щодо здійснення покупки, наявність тісних зв’язків між покупцем та продавцем, більші обсяги закупівель, значно вищий ризик покупця, високий професійний рівень покупців, похідний попит та взаємовплив [5, c. 8].

Н.В. Карпенко вважає, що існують й інші особливості, так наприклад якщо товари спожичного маркетингу це продукти харчування, взяття та одяг то у промисловому маркетингу перелік значно ширшим. До такої групи товарів на думку науковця відноситься: сировина, матеріали, запасні частини та напівфабрикати; товари виробничо-технічного призначення; високотехнологічна продукція виробинчо-технічного призначення; об’єкти капітального будівництва; промислові послуги; продукти інтелектуальної праці (в тому числі програмні продукти та оптимізаційні інженерні рішення); товари широкого вжитку, до них можна віднести: меблі, техніку, канцелярію та інше; послуги освітніх закладів та навчальних курсів різного спрямування [4, c. 29].

Остаточною особливістю О.П. Косенко вбачає, характер споживання вибраних товарів. До прикладу для промислових ринків характерним є отримування товарів і послуг для використання у виробництві, наданні послуг а також для перепродажу або здавання в оренду [3, c. 62].

Процес планування маркетингової діяльності на підприємстві складається з декількох етапів: підготовчий, основний, заключний та контрольний.

Підготовчий етап полягає у визначенні кола фахівців, котрі будуть займатись аналізом і плануванням маркетингу. Також протягом даного етапу встановлені терміни розробки плану маркетингу. Відбувається забезпечення фахівців необхідною маркетинговою інформацією та проводиться аналіз стану маркетингової діяльності підприємства. У кінці формуються висновки про стан маркетингу на підприємстві.

На основному етапі формуються ключові цілі маркетингової діяльності на майбутній період та здійснюється прогнозування розвитку цільових ринків та їх динаміка та ресурсні можливості підприємства. Визначається стратегія і тактика маркетингу та складається план маркетингу за певною методикою підприємства.

На заключному етапі відбувається аналіз здійснення плану маркетингу та визначаються очікувані якісні та кількісні результати, відбувається оформлення плану маркетингу та інформування всіх фахівців котрі є відповідальними за його реалізацію.

На останньому етапі відбувається контроль реалізації плану маркетингу за встановленими періодами і напрямками.

В свою чергу саме маркетингова діяльність дозволяє керівництву багатьох підприємств приймати оптимальні управлінські рішення та реалізувати їх, визначити свого споживача і ринку збуту, основні напрямки розвитку. 

Тому можна стверджувати, що маркетингова діяльність підприємства на сучасному етапі реалізується за допомогою наступних принципів: 

- націленість на задоволення потреб та перенесення центру управлінських рішень в здобуті ланки підприємства.

- прийняття стратегічних рішень не в встановлені планові терміни а по мірі потенційних потреб збуту, такий принцип має назву «ситуаційне управління».

- використання стратегії активного впливу на ринок, відмова від пасивного пристосування до ринкових умов.

- підприємницька ініціатива, тобто це така форма управління виробництвом і збутом що включає в себе безперервний процес вироблення нових конкурентоспроможних ідей.

- організація на досягнення довгострокового комерційного успіху [1, c. 94].

Тобто, маркетингова діяльність на підприємстві не можлива без маркетингових досліджень, тобто роботи по збору, систематизації, аналізу та представленню даних дослідження ринку.

Висновки. Таким чином, аналіз співвідношення між витратами на маркетинг і обсягом збуту дозволяє визначити ефективність маркетингових заходів і засобів, що витрачаються. Аналіз маркетингових витрат не дає витрачати не обґрунтовано великі суми на досягнення маркетингових цілей. Стратегічний контроль і ревізія маркетингу передбачає оцінку основних завдань, стратегій, маркетингових оперативних заходів, маркетингової організації з метою виявлення труднощів і позитивних перспектив для виробничо-збутової і науковотехнічної діяльності підприємства і розробку рекомендацій щодо їх вдосконалення. Велике місце в сучасному маркетингу займає контроль неекономічних показників таких як кількість нових покупців та кількість втрачених покупців, якість товарів і послуг в порівнянні з конкурентами, задоволеність споживача та інше. Ці неекономічні показники впливають на обсяг продажів дуже суттєво. Тому постійне замірювання неекономічних показників – важлива функція маркетингу.  Неможливо уявити успішне підприємство, яке б розвивалося без застосування маркетингових принципів. 

Література:

1. Гарковенко С.С. Маркетинг. Підручник. Київ: Лібра, 2012.712 с.

2. Гірченко Т. Маркетинг: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Мін-во освіти і науки України, Національний банк України, Львівський банківський ін-т. К.: ІНКОС: Центр навчальної літератури, 2007. 254 с.

3. Маркетингова діяльність підприємств: навчальний посібник за заг.ред. Косенко О.П. Харків: НТУ «ХПІ», 2018. 1000 с.

4. Маркетингова діяльність підприємств: сучасний зміст [монографія] за заг. ред. д.е.н., проф. Н.В. Карпенко. К.: Центр учбової літератури, 2016. 252 с.

5. Хрупович С.Є. Економічне оцінювання та управління збутовою діяльністю підприємств: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06.15 «Економіка, організація і управління підприємствами». Львів: В-во Львівської політехніки, 2015. 24 с.


________________

Науковий керівник: Малтиз Вікторія Віталіївна; кандидат економічних наук, доцент, Запорізький національний університет
Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ ЯК ЗАСІБ ПРОСУВАННЯ ТОВАРУ НА РИНКУ
30.05.2020 13:06
ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
30.05.2020 12:59
РОЛЬ ВНУТРІШНІХ КОМУНІКАЦІЙ В ПРОЦЕСІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
28.05.2020 18:09
ЖИТТЯ БРЕНДУ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ НА ПРИКЛАДІ ТМ LIPTON
28.05.2020 18:04
THE IMPORTANCE OF THE INFORMATION SYSTEM IN MODERN ENTERPRISE MANAGEMENT
28.05.2020 18:00
WAYS TO INCREASE THE COMPETITIVENESS OF THE ENTERPRISE
26.05.2020 18:09
МАРКЕТИНГОВИЙ АУДИТ САЙТА
26.05.2020 18:01
НАВИЧКИ ТАЙМ – МЕНЕДЖМЕНТУ – SOFT ЧИ HARD SKILLS?
20.05.2020 19:12
DEFINITION OF ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM IN CHANGE MANAGMENT
14.05.2020 15:42
© 2010-2022 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.271 сек. / Mysql: 841 (0.234 сек.)