:: ECONOMY :: ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ, ЯК ОБ’ЄКТ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ :: ECONOMY :: ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ, ЯК ОБ’ЄКТ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
:: ECONOMY :: ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ, ЯК ОБ’ЄКТ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 25

Термін подання матеріалів

29 вересня 2020

До початку конференції залишилось днів 51  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ, ЯК ОБ’ЄКТ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

 
19.12.2019 20:10
Автор: Коршакова Катерина Віталіївна, бакалавр, Донбаська державна машинобудівна академія
[Секція 5. Банківська справа. Фінанси, грошовий обіг та кредит;]

Будь-яка фінансова система, незалежно від її рівня впливу на стан фінансової безпеки країни, потребує ефективної та стабільної діяльності. 

Сучасні висококонкурентні умови розвитку країн супроводжуються постійними кризовими явищами. Україна з самого початку незалежності в повній мірі оцінила вплив локальних та глобальних криз на розвиток економіки та фінансових систем.

Тому є дуже актуальним розвиток країни у напрямку фінансової безпеки, діяти на випередження, запобігати виникненню кризових явищ, забезпечувати ефективну діяльність.

З огляду на це, актуальними стають надбання сучасної науки, постійне вдосконалення методичного забезпечення розвитку фінансового стану та безпеки функціонування.

Економічна безпека, є головною складовою національної безпеки країни. В свою чергу, запорукою економічної безпеки, є безпека ринку цінних паперів, як одного з основних способів залучення інвестиційних коштів. Чітке та професійне регулювання фондового ринку, динамічний його розвиток є запорукою стабільності країни.

Активне залучення інвестицій через ринок цінних паперів прямо впливає на показники економічної незалежності: 

- рівень зовнішнього державного боргу;

- іноземні інвестиції;

- міжнародні кредитні програми; 

- співробітництво з МВФ;

- монетизація ВВП;

- валютний курс; 

- присутність іноземних власників в фінансовому секторі.

Постійний контроль країни ринку цінних паперів повинен бути на кожному етапі, тому що тільки таким чином можна досягнути високого ступеня захищеності фінансових інтересів всіх учасників ринку на всіх рівнях фінансових відносин.

Залучення дешевого ресурсу, фінансова незалежність безпосередньо відіб’ється на рівні забезпеченості громадянина, домашніх господарств, громад, підприємств, організацій, галузей і т.д.

Таким чином можна констатувати, що, фондовий ринок є відкритою підсистемою, сукупна функція якої полягає у перетворенні заощаджень фізичних і юридичних осіб в інвестиції за допомогою випуску та обігу фондових інструментів.

Через механізми обігу цінних паперів фондовий ринок обслуговує різноспрямовані грошові потоки: 

- надходження заощаджень резидентів і нерезидентів в національну економіку; 

- відтік заощаджень в економіки інших країн. 

Як зазначається в проекті концепції фінансової безпеки України, у масштабах національної економіки загальний обсяг інвестиційних ресурсів підкоряється трьом закономірностям: 

1) оптимальний обсяг інвестицій коливається в діапазоні від 20 до 30 % ВВП; 

2) залучені інвестиційні ресурси (особливо іноземні) вливаються в економіку при її зростанні й убувають при спаді; 

3) нестача інвестицій є наслідком спаду економіки, а не його причиною.

Таким чином можна однозначно констатувати, що ринок цінних паперів є своєрідним індикатором економічної активності, показником привабливості національної економіки.

Тому тільки державне регулювання може виходити за рамки ринку паперів та контролювати процеси всіх економічно важливих систем в загальному інвестиційному осередку.

Національний ринок цінних паперів також є одним із основних напрямів державної політики в економічній сфері національної безпеки і має відношення до важливих соціально-економічних завдань, які є фундаментальними для підвищення: 

- інвестиційного клімату; 

- проходження та впровадження інвестиційних процесів; 

- конкурентоспроможності і темпів зростання національної економіки.  

Формування таких задач є наслідком об’єктивних загроз національним інтересам і безпеці України у сфері економіки: 

- відсутність поновлення основних виробничих фондів; 

- низькі темпи поновлення виробничих процесів; 

- низький рівень інвестиційної привабливості.

Завдання Уряду полягає у тому, щоб сформована політика, яка є основою досягнення стратегічних цілей, забезпечувала баланс всіх факторів та гарантувало ефективний розвиток вітчизняної економіки не ставлячи під загрозу безпеку економічного сектору країни.

В основу формування такої політики закладений ряд завдань:

- захист приватних інвестицій на законодавчому рівні через зміну  законодавчої бази, удосконалення та використання досвіду розвинених країн;

- посилити контроль порушень законодавства на ринку цінних паперів;

- розширити можливість інвесторам брати участь у придбанні цінних паперів на міжнародних фондових ринках; 

- на постійній основі співпрацювати з фондовими ринками європейських країн на рівні регуляторів; 

- впровадження передових світових стандартів бухгалтерського обліку і аудиту; 

- створення таких регуляторів фондового ринку та небанківських фінансових послуг, які б були повністю незалежними і є необхідними умовами для вступу України до Європейського Союзу. 

Таким чином, беручи за основу виважену фінансову політику, яка б чітко відповідала нормам концепцій і доктрин всіх сфер діяльності країни, можна досягнути гарантованої фінансової безпеки всім учасникам фінансових відносин.

Тільки через масштабне реформування всіх складових ринку, жорсткий державний контроль, можливий динамічний розвиток ринку цінних паперів України. 

Таким чином відкриється великий потенціал фондового ринку в залученні інвестиційних ресурсів, які необхідно спрямовувати для цільового оновлення виробничого потенціалу.

Література:

1. Барановський О. І. Банківська безпека: проблема виміру / О. І. Барановський // Економіка і прогнозування. – 2006. – № 1. – C. 7–26. 

2. Бланк И. А. Управление финансовой безопасностью предприятия / И. А. Бланк. – К. : НикаЦентр, Эльга, 2006. – 776 с. 

3. Горячева К. С. Формування механізму забезпечення фінансової безпеки підприємства / К. С. Горячева // Менеджер. – 2004. – № 2 (28). – С. 96–103. 

4. Єпіфанов А. О. Обґрунтування фінансового механізму підприємства / А. О. Єпіфанов, В. П. Москаленко, О. В. Шипунова // Фінанси України. – 2004. – № 1. – С. 3–11. 

5. Лігоненко Л. О. Антикризове управління підприємством: теоретико-методологічні засади та практичний інструментарій / Л. О. Лігоненко ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – К.: [б. в.], 2001. – 580 с. 

6. Москаленко В. П. Фінансово-економічна самостійність підприємства як фактор уникнення банкрутства / В. П. Москаленко, О. Л. Пластун // Вісник Сумського національного аграрного університету. – 2005. – № 2 (19). – С. 111–124. 

7. Новосядло Е. В. Система управления финансовой безопасностью фирмы / Е. В. Новосядло // Свое дело и карьера. – 2006. – № 14. – С. 14–16. 

8. Управління фінансовою санацією підприємства : навч. посіб. / С. Я. Салига, О. І. Дацій. – К. : Центр навч. л-ри, 2005. – 240 с. 

9. Губський Б. В. Економічна безпека України: методологія виміру, стан і стратегія забезпечення : монографія / Б. В. Губський. – К. : [б. в.], 2001. – 122 c. © Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. – № 4 (55). – 2012. 36 Функціонування економічної системи 

10. Фінансова безпека підприємств і банківських установ : монографія / за заг. ред. А. О. Єпіфанова, [А. О. Єпіфанов, О. Л. Пластун, В. С. Домбровський та ін]. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2009. – 295 с. 

11. Шевченко О. Ю. Теорія фінансової безпеки: інноваційні підходи [Електронний ресурс] / Шевченко О. Ю. // Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія «Економіка». – 2009. – № 6. – Режим доступу: http://amu.edu.ua/index.php?option=com_ content&task=view&id=68. – Назва з екрана. 

12. Кульпінський С. Роль фінансової безпеки України в поглибленні інтеграційних стосунків з європейськими країнами / С. Кульпінський // Фінансова консультація. – 2005. – № 5. – С. 34–38.допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
РОЗВИТОК БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ
24.12.2019 15:57
ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ВИКОРИСТАННЯ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК
21.12.2019 13:20
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ БАНКРУТСТВОМ СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
20.12.2019 22:08
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОЇ ГАЛУЗІ
19.12.2019 20:53
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ
19.12.2019 10:35
БЮДЖЕТНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСНОВНІ ЗАГРОЗИ
19.12.2019 09:39
СУТНІСТЬ ТА ЗАВДАННЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ
18.12.2019 11:39
ФОРМУВАННЯ ІНДИКАТОРІВ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
17.12.2019 18:06
АНАЛІЗ МЕТОДІВ ПЕРЕСТРАХОВИХ ОПЕРАЦІЙ
14.12.2019 13:55
© 2010-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.189 сек. / Mysql: 706 (0.158 сек.)