:: ECONOMY :: МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ ТА МЕХАНІЗМ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ :: ECONOMY :: МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ ТА МЕХАНІЗМ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
:: ECONOMY :: МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ ТА МЕХАНІЗМ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 31

Термін подання матеріалів

27 травня 2021

До початку конференції залишилось днів 17  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ ТА МЕХАНІЗМ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

 
19.12.2019 09:18
Автор: Качуровська Варвара Валентинівна, студентка інженерно-економічного факультету Одеського державного аграрного університету
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]

В сучасних умовах розвитку ринкових відносин, становлення економіки та функціонування підприємств, що базуються на засадах маркетингу, велика увага повинна приділятися формуванню цілісної, науково обґрунтованої системи організації, формування та управління підприємством в сучасних умовах. Такою системою, на наш погляд, може стати маркетингове управління діяльністю підприємства, тобто створення та функціонування таких підприємств, які б найбільш задовольняли потреби та попит на ринку, могли гнучко та адекватно реагувати на зміни у зовнішньому та внутрішньому ринковому становищі, підвищували прибутковість виробництва та діяльності підприємства в цілому, тощо.

Вивченню питань стратегічного управління і маркетингу, формування конкурентних маркетингових стратегій, окремих їх елементів та аспектів присвячені роботи багатьох учених: І. Ансоффа, М. Мартиненко, С. Филиппова, О. Кузьмін, О. Мельник, О. Могилевська, Л. Шемаєва, О.Ареф'єва, В. Гриньова, Ж. Ламбена, Б. Карлоффа, Х. Кобоясі, Ф. Котлера, І. Кретова, Д. Кромбрюгге, К. Лінді, С. Маджаро, Дж. Макартура, М. Мескона, Н. Моісеєвої, А. Поршнєва, А. Романова, Х. Такеучі, Т. Фуджімото, Г. Шмалена Ю. Юданова, Д. Аакер, К. Боумен, Є. Голубков, Д. Джобер, П. Дойль, П. Друкер, Дж. Дэй, Дж. Еванс, М. Мак-Дональд, Р. Фатхутдінов та ін.

Метою даного дослідження є дослідження сучасних стратегій маркетингу та механізм їх реалізації в системі управління підприємством.

Маркетингова стратегія – це раціональна, логічна структура, через використання якої підприємство розраховує вирішити свої маркетингові завдання. Маркетингова стратегія полягає у визначенні відповідних продуктів, послуг і ринків, на яких вони будуть запропоновані; визначає найефективніший склад комплексу маркетингу (дослідження ринку, дослідження товарної і цінової політики, каналів розподілу, стимулювання збуту, підтримка продукту) [2, с. 296].

Успішне функціонування підприємств в сучасних умовах ринку передбачає високу ефективність їх діяльності та можливості пристосовування до змінних зовнішніх умов. Як показує світовий досвід, найбільш ефективно ці задачі вирішуються саме на основі формування маркетингової стратегії. Значення теоретичних, методологічних і практичних аспектів маркетингової стратегії підприємств зростає ще і тому, що в аграрному секторі економіки традиційно складно здійснюються антикризові програми та процеси адаптації. Формування та удосконалення маркетингової стратегії, дозволяє підприємствам успішно адаптуватися до змінних ринкових умов та функціонувати досить ефективно.

Розробка маркетингової стратегії підприємства – це процес створення і практичної реалізації генеральної програми дій підприємства. Її мета – ефективне розміщення ресурсів для досягнення цільового ринку [1, с. 48].

Предметом маркетингової стратегії є вирішення питань щодо того, які продукти (стратегічні простори) мають бути освоєні підприємством, і яким чином це завдання можна виконати. При цьому основними завданнями у розробці маркетингової стратегії є такі: 

1) визначення цілей та напрямів діяльності підприємства; 

2) координація різних напрямів діяльності; 

3) оцінка слабких і сильних сторін підприємства, ринкових можливостей та загроз; 

4) визначення альтернативних варіантів реалізації напрямів діяльності підприємства; 

5) створення умов для ефективного розподілу продукції підприємства; 

6) оцінка маркетингової діяльності підприємства [4, с. 198]. 

Жодне підприємство не може обійтися без планомірного й обґрунтованого процесу формування маркетингової стратегії. Цей процес є не спонтанним явищем, кожна стадія потребує уваги, часу та клопіткого аналізу.

Варто зауважити, що будь-яка маркетингова стратегія не буде результативною та успішною, якщо з'являться труднощі її здійснення. Оптимальний механізм реалізації стратегій повинен включати такі складові [8]: 

- створення організаційних умов для успішного втілення розробленої стратегії; 

- складання бюджету для оптимального використання ресурсів підприємства; 

- здійснення корпоративної політики, яка б убезпечувала реалізацію стратегії; 

- запровадження порядку стимулювання працівників з метою досягнення оптимальних результатів щодо здійснення стратегії; 

- створення сприятливої внутрішньої атмосфери підприємства, яка б сприяла успішному виконанню поставлених цілей; 

- забезпечення професійного управління, яке потрібне для реалізації розробленої стратегії та ревізування її результатів. Тобто для успішної реалізації стратегічних планів повинно бути налагоджено взаємодію системи маркетингу, фахівців, порядку та корпоративної культури підприємства. 

Оптимізація механізму реалізації маркетингових стратегій відбувається безперервно та є процесом циклічним. Для досягнення найкращого результату при реалізації маркетингових стратегій на підприємстві доцільно процес оптимізації здійснювати за такими етапами: виявлення проблем, що виникають в ході реалізації маркетингових стратегій; визначення маркетингових рішень шляхом постановки завдань, формулювання критеріїв та обмежень рішень, опрацювання альтернативних варіантів; прийняття найбільш оптимального стратегічного маркетингового рішення та його документальне оформлення; реалізація стратегічного рішення [3, с. 88].

Таким чином, маркетингова стратегія – це певна сукупність маркетингових інструментів, на основі яких розробляється ефективна політика просування товарів, послуг до споживачів, яка є основним довгостроковим планом маркетингу компанії, спрямованим на вибір цільових сегментів споживачів. Механізм реалізації сучасних маркетингових стратегій потрібно пристосовувати до нестабільних ринкових умов шляхом використання найбільш дієвих маркетингових стратегій, заснованих на співставленні ринкового та внутрішнього середовищ підприємства, орієнтації на споживача, врахуванні інтересів усіх учасників ринку.

Література:

1. Баришевська І.В. Теоретичні аспекти формування маркетингової стратегії розвитку аграрних підприємств. Вісник аграрної науки Причорномор’я. 2018. Вип. 4. С. 47-54.

2. Дудяк Р. Маркетингові стратегії в діяльності. Вісник Львівського національного аграрного університету. Серія : Економіка АПК. 2018. № 21(1). С. 295-300.

3. Зебарна Е.М. Маркетинг: навч. посіб. Одеса : ОНТПУ, 2012. 149 с.

4. Куденко Н.В. Роль і значення маркетингової стратегії в системі стратегічного планування фірми. Вісн. Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. 2017. № 424. С. 197-204.допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ПЕРСПЕКТИВИ ТА РОЗВИТОК ІНТЕРНЕТ-ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ
20.12.2019 22:56
ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ РЕКРУТИНГУ В ІТ-ПІДПРИЄМСТВІ
18.12.2019 11:56
ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНИХ СИТЕМ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
11.12.2019 11:20
СУЧАСНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА З МЕТОЮ ОПТИМІЗАЦІЇ
11.12.2019 11:13
СИСТЕМНИЙ ПІДХІД В УПРАВЛІННІ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ
11.12.2019 11:08
ІНТЕГРАЦІЯ РИЗИК – ОРІЄНТОВАНОГО МИСЛЕННЯ У ДІЯЛЬНІСТЬ ВИПРОБУВАЛЬНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
09.12.2019 18:53
© 2010-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.290 сек. / Mysql: 763 (0.251 сек.)