:: ECONOMY :: ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ЗАГРОЗИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КООПЕРАТИВІВ В УКРАЇНІ :: ECONOMY :: ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ЗАГРОЗИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КООПЕРАТИВІВ В УКРАЇНІ
:: ECONOMY :: ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ЗАГРОЗИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КООПЕРАТИВІВ В УКРАЇНІ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 30

Термін подання матеріалів

25 березня 2021

До початку конференції залишилось днів 22  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ЗАГРОЗИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КООПЕРАТИВІВ В УКРАЇНІ

 
16.10.2019 17:21
Автор: Єршова Олена Олександрівна, аспірант, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]

Одним з найбільш дієвих способів та механізмів зростання ефективності малих та середніх постачальників аграрної продукції світовим досвідом підтверджено їх об’єднання у різні форми організацій виробників, серед яких розповсюдженою та економічно обґрунтованою виступає кооперація товаровиробників через існування та роботу сільськогосподарських (с/г) кооперативів.

Згідно закону України «Про кооперацію» кооператив за своєю суттю являється юридичною особою, що утворена фізичними та/або юридичними особами, які добровільно об’єдналися на основі членства для ведення спільної господарської та іншої діяльності з метою задоволення своїх економічних, соціальних та інших потреб на засадах самоврядування [1].

Наразі стан розвитку кооперативів України в цілому є незадовільним, хоча й простежуються певні позитивні зрушення. Так, число кооперативів повільно зростає (з 1125 у 2018 році до 1286 на початок 2019 року [6]), проте частка виробничих кооперативів у загальному обсязі виробленої с/г продукції складає менше 1%, а кількість членів обслуговуючих кооперативів менше 0,2% сільського населення держави [10].

Законодавча база, якою регулюється діяльність кооперативів в Україні включає в себе такі основні нормативні акти як Земельний кодекс України, Господарський кодекс України, Цивільний кодекс України, Податковий кодекс України, закон України «Про кооперацію», закон України «Про сільськогосподарську кооперацію» та інші. Задля удосконалення чинного законодавства з питань сільськогосподарської кооперації в 2019 році Верховна Рада України прийняла в першому читанні за основу новий проект закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» (надалі – законопроект № 6527-д) [3], що скоріше за все буде прийнятий остаточно в подальшому, і вносить ряд суттєвих правових пертурбацій в існування кооперативів.  

Так, ключовими змінами, що пропонуються законопроектом 6527-д у порівняні з чинним законом про сільськогосподарську кооперацію [2] є наступні:

- визначено правові, організаційні, економічні та соціальні основи, а не, як раніше, особливості функціонування с/г кооперації; втрата кореляції із законом «Про кооперацію»;

- відмова від жорсткого поділу с/г кооперативів на виробничі та обслуговуючі; створення єдиної організаційно-правової форми – сільськогосподарський кооператив;

- можливість прибуткових с/г кооперативів здійснювати операції з особами, що не є членами таких кооперативів на певних умовах;

- можливість самостійно обирати форму діяльності – прибуткову чи неприбуткову;

- закріплення на законодавчому рівні основних принципів утворення і діяльності кооперативів;

- можливість прийняття рішення кооперативом з урахуванням додаткової кількості голосів членів тощо.

Позитивними моментами від впровадження законопроекту 6527-д, на думку автора, виступає визначення і правове закріплення принципів утворення і діяльності с/г кооперативів, що дає змогу на законодавчому рівні чітко розуміти природу кооперативу та його суть для майбутніх учасників, є базисом для кооперативу. Також зберігаються положення про державну підтримку кооперації, можливе створення Агенції сприяння розвитку с/г кооперації, що забезпечуватиме інформаційну, консультативну та методологічну допомогу.

Проте негативних аспектів набагато більше. Так, даний законопроект суперечить рамковому закону «Про кооперацію», відтак створює правові колізії; частково нівелюється принцип «один член – один голос», може мати місце зловживання на прийняття рішень за рахунок впровадження додаткової кількості голосів; безприбуткові кооперативи лишаються паю та пайового фонду; зарплата по суті стає кооперативними виплатами, що призводить до несплати відповідних податків, а відтак люди залишаються без страхового стажу. Більш того, у разі реорганізації кооперативу його права та обов’язки переходять до правонаступника, що не обов’язково має бути кооперативом, як раніше. Відтак є вірогідність породження «кооперативів-одноднівок». 

Так, проаналізувавши законопроект 6527-д, порівнявши його з чинним на сьогодні законом про сільськогосподарську кооперацію (№469/97-ВР від 17.07.1997 включаючи останні зміни до нього), враховуючи офіційні висновки Мінагрополітики України [6], Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України [5], експертну оцінку Державної установи «Інституту економіки та прогнозування НАН України [7], вважаємо, що в цілому законопроект 6527-д більше вносить правових розбіжностей та непорозумінь, аніж допомагає їх усунути. Окрім цього, даний законопроект нівелює істинну сутність та природу кооперативу як форми об’єднання зусиль його учасників задля зменшення витрат та/або збільшення доходів членів кооперативу, оскільки перетворює кооператив на комерційні товариства й важіль заробляння дивідендів.

Натомість, підводячи підсумки, вважаємо, що для усунення проблем, що перешкоджають розвитку сільськогосподарської кооперації необхідно не поспішати приймати необґрунтовані закони, а здійснювати ряд інших заходів, серед яких: завершення інституалізації неприбутковості с/г обслуговуючих кооперативів в Податковому кодексі задля усунення проблем з податковими органами, надання більш узгодженого тлумачення поняттям «кооперативні виплати», «кооперативне об’єднання», конкретизування та посилення державної підтримки аграрної кооперації з урахуванням зарубіжного досвіду [8, С. 20-21]; розвиток договірної та субконтрактної системи між підприємствами різних галузей АПК, в тому числі й кооперативів [9, с. 4], децентралізація влади, розвиток сільських територіальних громад і місцевого самоврядування на селі задля зростання інвестиційного потенціалу сільської економіки [4, с. 346], забезпечення кооперативів професійною юридичною та бухгалтерською підтримкою; розвиток кооперативної освіти та підготовка кваліфікованих кадрів з кооперації на рівні інститутів та інші заходи.

Список використаних джерел:

1. Про кооперацію : Закон України від 10.07.03 р. № 1087-ІV (зі змінами і доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/1087-15.

2. Про сільськогосподарську кооперацію : Закон України від 17.07.1997 р. № 469/97-ВР (зі змінами і доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/469/97-%D0%B2%D1%80.

3. Про сільськогосподарську кооперацію: Проект Закону від 25.06.2018р. № 6527-д [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  http://w1.c1.rada.gov.ua/ pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64294.

4. Борщевський В.В. Ринкова самоорганізація як чинник розвитку кооперації та кластероутворення на сільських територіях / В. В. Борщевський // Соц.-ек. проблеми сучас. періоду України. – Вип. 3(107). – 2014. – С. 339-349.

5. Висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України на проект Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» (реєстр. № 6527 від 31.05.2017 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511= 64294.

6. Міністерство аграрної політики та продовольства України [Електронний ресурс]: офіційний портал. – Режим доступу: https://minagro.gov.ua/ua/ napryamki/fermerstvo-ta-kooperaciya/krashchi-praktiki-diyalnosti-malih-subyek tiv-gospodaryuvannya.

7. Молдаван Л.В. Експертна оцінка Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН України» проекту Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» реєстраційний № 6527-Д. Узагальнений висновок [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.farmer.co.ua/ ru/presa/item/451-ekspertna-otsinka-naukovtsiv-zakonoproektu-6527d.

8. Молдаван Л.В. Загрози вітчизняному кооперативному законодавству та їх упередження [Електронний ресурс] / Л. В. Молдаван – 2018. – Режим доступу:  http://ir.znau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/9066/1/Cooperative_ 2018_20-24.pdf 

9. Мугу Н.Ю. Современные актуальне проблемы и тенденции развития сельскохозяйственной кооперации [Электронный ресурс] / Н. Ю. Мугу // Новые технологии – № 2. – 2011. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ article/v/sovremennye-aktualnye-problemy-i-tendentsii-razvitiya-selskohozyayst vennoy-kooperatsii.

10. Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=6527-%D0 %B4&skl=9.допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
КОНСАЛТИНГ ЯК ДІЄВИЙ ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ДОПОМОГИ В РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО БІЗНЕСУ
31.10.2019 09:55
АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ
31.10.2019 09:35
АНАЛІЗ БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ
31.10.2019 09:27
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРИВАТНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ
30.10.2019 18:25
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ В АГРАРНО-ПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ
30.10.2019 18:08
АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА РИНКУ КАВИ
30.10.2019 15:46
АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЦУКРОВОЇ ГАЛУЗІ
30.10.2019 10:43
МАЛИЙ БІЗНЕС В УКРАЇНІ: СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ
30.10.2019 10:29
ПЕРЕДУМОВИ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА
29.10.2019 18:26
ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
29.10.2019 15:55
© 2010-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.258 сек. / Mysql: 752 (0.223 сек.)