:: ECONOMY :: ОСОБЛИВОСТІ ТА ВІДМІННОСТІ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ :: ECONOMY :: ОСОБЛИВОСТІ ТА ВІДМІННОСТІ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ
:: ECONOMY :: ОСОБЛИВОСТІ ТА ВІДМІННОСТІ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ
 
UA  RU  EN
         

Світ наукових досліджень. Випуск 28

Термін подання матеріалів

21 березня 2024

До початку конференції залишилось днів 24  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
Календар конференцій
Архів
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ОСОБЛИВОСТІ ТА ВІДМІННОСТІ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

 
21.04.2015 13:26
Автор: Стрижак Олена Олегівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри туризму, Харківський національній економічний університет ім. С. Кузнеця
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]

Об’єктивні тенденції інформатизації і глобалізації суспільства суттєво впливають на функціонування всіх його сфер, обумовлюють необхідність пристосування всіх учасників ринкових відносин до трансформації умов господарювання. Головною конкурентною перевагою в новій,  інтелектуальноємній економіці стають знання, компетенції, спроможності людини як носія та власника людського капіталу. Як науковий напрямок теорія людського капіталу започаткована Т. В. Шульцем та Г. С. Беккером. Її формування пов’язано з іменами Х. Боуена, Й. Бен-Порета, М. Блауга, Е. Денісона, Ф. Махлупа, Дж. А. Мінцера, Л. Туроу та ін. На пострадянському просторі проблематика людського капіталу висвітлена у працях В. П. Антонюк, С. Г. Климко, Е. М. Лібанової, Н. В. Ушенко, А. А. Чухна, Л. В. Шаульської, В. І. Щетініна та інших. Проте, незважаючи на вагомий внесок, зроблений науковцями у розвиток теорії людського капіталу, окремі питання цієї наукової концепції потребують подальшого опрацювання й удосконалення, до таких зокрема, відноситься проблема визначення особливостей та відмінностей людського капіталу у контексті трансформації виробничих відносин в умовах глобалізації та формування постіндустріального суспільства, та на цій основі уточнення його сутності та змісту як наукової категорії.

У розвиток існуючих економічних підходів стосовно категорії людського капіталу представляється доцільним визначити його як сукупність природних рис і здатностей та здобутих й розвинутих навичок, невіддільних від їх носія та власника, доход й позитивні екстерналії від використання яких перевищують сукупні витрати на формування.

Людський капітал, як і інші види капіталу, має свої особливості, до яких, зокрема, відносяться: 1) цільовий характер використання, тобто застосування спроможностей та навичок має за мету отримання доходу; 2) виступає засобом виробництва, тобто використовується для створення благ та послуг; 3) є певним видом запасу (знань, навичок, спроможностей, мотивацій та ін.), тобто може накопичуватися та при цьому ще збільшувати свою вартість з часом; 4) потребує інвестицій, тобто витрат на охорону здоров’я, освіту, накопичення досвіду тощо для підвищення його вартості; 5) створює як додану вартість у процесі виробництва, так і додатковий дохід для свого власника шляхом підвищення продуктивності праці; 6) невіддільний від його власника, тобто може використовуватися лише за бажанням особи, що ним володіє; 7) може бути кількісно оцінений, однак на підставі суб’єктивних суджень щодо оцінки грошових та неекономічних аспектів віддачі; 8) може мати ринкову вартість, сформовану в результаті ринкового попиту та пропозиції на «активи» людського капіталу (за таким принципом формується ціна контрактів спортсменів); 9) розподіл прав власності на активи людського капіталу можливий шляхом підписання контрактів з власником цього капіталу та роботодавцем.

При цьому слід зазначити, що незважаючи на спільні риси з фізичним капіталом, людський і фізичний капітали мають певні відмінності, а саме: 1) людина не може бути предметом купівлі-продажу, тому на ринку встановлюються тільки ціни за “оренду” людського капіталу (у вигляді ставок заробітної плати та вартості контрактів), тоді як ціни на його активи відсутні;  2) людський капітал здатний підвищувати ефективність діяльності як у ринковому, так і позаринковому секторі, і дохід від нього може приймати як грошову, так і негрошову форму (у вигляді позитивних екстерналій); 3) менша ліквідність порівняно з фізичним капіталом внаслідок неподільності особистості і її людського капіталу; 4) більший інвестиційний період (15 20 років), пов'язаний із достатньо пізнім початком трудової діяльності; 5) більша віддача від вкладень у людину, ніж від вкладень у фізичний капітал, яка у випадку людського капіталу зменшується зі зростанням обсягу інвестицій, тоді як у випадку інших активів (нерухомість, цінні папери і т. п.) зменшується мало або взагалі не змінюється; 6) більший ступінь ризику і невизначеності, оскільки реалізація людського капіталу можлива лише завдяки трудовій діяльності його носія та залежить від його особистих мотивів; 7) більший ступінь контролю над використанням з боку людини, оскільки людський капітал неможливо реалізувати без участі його власника (відповідно людський капітал неможливо відобразити в балансі фірми); 8) можливість збільшення вартості без прямих грошових інвестицій за рахунок розвитку спроможностей та навичок шляхом саморозвитку та самоосвіти.

Особливістю людського капіталу є те, що сукупність людських здібностей та якостей має формуватися та застосовуватися на користь не лише одній людині, але й суспільству в цілому. Недоцільно говорити про людський капітал злочинця, оскільки ті здібності та навички, які використовуються з метою злочинного збагачення, несуть як прямі втрати для суспільства, які включають витрати пошуку злочинця, витрати ведення слідчих дій, судові витрати, витрати пенітенціарної системи на утримання злочинця у виправних закладах тощо, так і включають втрачені заробітки у період находження під вартою та відбування покарання, а також обумовлюють негативні екстерналії, пов’язані з формуванням «модного» образу злочинця у молоді та відповідних мотивів, спрямованих на збагачення незаконним шляхом.

Окрім цього, людський капітал має декілька рівнів аналізу, а саме: мікрорівень – рівень його власника як носія та підприємства як місця формування й реалізації професійних компетенцій; мезорівень – рівень регіону як первинної ланки накопичення  людського капіталу; макрорівень – рівень держави як основного інвестора та інституціонального гаранта реалізації людського потенціалу; глобальний рівень – міжнародний рівень, підпорядкований впливу міжурядових, міжнаціональних об’єднань, орієнтованих на підтримку національних програм розвитку людини, що потребує узгодження всіх аспектів аналізу людського капіталу для проведення його комплексної оцінки за всіма рівнями формування.Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО МОНІТОРИНГУ МУНІЦИПАЛЬНОГО УТВОРЕННЯ
25.04.2015 16:05
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМ І МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ ПРИРОДООХОРОННИМИ ПРОЕКТАМИ В УКРАЇНІ
23.04.2015 15:43
ШЛЯХИ ТА НАПРЯМИ ІНВЕСТУВАННЯ В ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ
23.04.2015 15:34
ВПЛИВ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА НА ЕКОНОМІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
23.04.2015 13:01
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
17.04.2015 13:13
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІЖРЕГІОНАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ
06.04.2015 15:47
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МЕХАНІЗМУ КОНКУРЕНЦІЇ НА ПРОДОВОЛЬЧОМУ РИНКУ
06.04.2015 15:43
© 2010-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.204 сек. / Mysql: 1338 (0.159 сек.)