:: ECONOMY :: ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ :: ECONOMY :: ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
:: ECONOMY :: ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
 
UA  RU  EN
       

Світ наукових досліджень. Випуск 12

Термін подання матеріалів

29 вересня 2022

До початку конференції залишилось днів 52  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

 
22.04.2011 11:27
Автор: Осіпчук Ганна Сергіївна, аспірант Житомирського національного агроекологічного університету
[Облік, аналіз і аудит]
Вступ. За ринкових умов господарювання проблема фінансового забезпечення формування та відтворення основних засобів сільського господарства набуває більшої актуальності. Економічні перетворення в Україні спричинили погіршення якості основних засобів сільськогосподарських підприємств. Становище ускладнюється тим, що необхідність оновлення основних засобів підприємств поєднується із подоланням фінансової кризи. Зниження ефективності використання засобів праці є також однією з причин погіршення результатів діяльності підприємств. Тому в ринкових умовах господарювання особливо гострими стають питання відтворення фізично, технічно або морально застарілих ресурсів, вибір джерел їх фінансування на підприємстві будь-якої форми власності та виду економічної діяльності.
Постановка проблеми. Необхідною умовою функціонування капіталу в системі економічних відносин є його відтворення. Характер процесу відтворення основного капіталу визначає рівень ефективності та темпи соціально-економічного розвитку сільського господарства. Тому теоретико-методологічні питання сутності відтворення основних засобів становлять значний науковий і практичний інтерес.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. На сьогодні одне з чинних місць в управлінні матеріальними ресурсами сільськогосподарських підприємств належить процесу відтворення та вдосконалення основних засобів. Значний внесок у розробку теоретичних основ і методологічних підходів до вирішення проблем відтворення основних засобів зробили провідні вітчизняні вчені-економісти: Бурковський І.Д. [1], Лузан Ю.Я. [3], Римарчук Т.П., [4], Городянська Л.В. [2], Танасюк І.М. [5], Утенкова К.О. [6], Шкитина М.І. [7]. Однак, незважаючи на значну кількість наукових праць та істотні досягнення в цій галузі знань, глибокі структурні зміни в економічному механізмі вимагають постійного вдосконалення системи відтворення основних засобів підприємства у відповідності до вимог чинного законодавства.
Метою дослідження є розкриття економічної сутності відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств.
Виклад основного матеріалу. Основні засоби – це основа процесу виробництва на будь-якому підприємстві. Вони беруть безпосередню участь у процесі перетворення предмета праці в готову продукцію, слугують для створення нормальних умов здійснення виробничого процесу, а тому відсутність основних засобів унеможливлює виробництво продукції (робіт, послуг). Проте, в умовах ринкових відносин для підприємства важливо не просто забезпечити виробничий процес всіма необхідними основними фондами, але й своєчасно їх оновлювати.
Оцінювання ситуації, яка склалася в Україні, показує, що більша частина споруд, техніки та обладнання українських підприємств зношена фізично і застаріла морально і тому потребує заміни. За офіційними даними більше 50 % основних засобів усіх підприємств країни є застарілими. Так, рівень спрацювання техніки, обладнання, транспортних засобів і інших активів становить 80-90 %. Вони вже не забезпечують ефективного та інтенсивного виробництва, а це відповідно призводить до великих виробничих витрат. Адже, застосовуючи морально застаріле обладнання, підприємства часто вимушені використовувати морально застарілі технології, які закладені під час створення цієї техніки.
Відтворення основних засобів – це процес постійного, неперервного оновлення, заміщення основних засобів у зв’язку з їх фізичним і моральним зносом. Розрізняють такі види відтворення: звужене, просте і розширене; розширене, в свою чергу, буває екстенсивним і інтенсивним; часткове, одиничне і сукупне.
При простому відтворенні кількість основних засобів із циклу в цикл не змінюється. Розширене відтворення передбачає збільшення наявності основних засобів. Слід також виділити такий вид відтворення основних засобів як звужене, коли кількість основних засобів зменшується.
Розширене відтворення основних засобів відбувається у 2 формах: інтенсивній і екстенсивній. Інтенсивна форма розширеного відтворення характеризується впровадженням у виробництво засобів праці, що втілюють останні досягнення науки і техніки, підвищуючи ефективність виробництва. При цьому, як зазначає М.І.Шкітіна “немає значення в теоретичному плані, якими методами здійснювався процес оновлення (заміни, приросту)” [7]. Екстенсивна форма характеризується оновленням на попередній технічній основі.
За охопленням виділяють часткове, одиничне і сукупне відтворення [5]. Часткове відтворення основних засобів здійснюється за допомогою ремонтних робіт. Одиничне відтворення здійснюється шляхом заміни ліквідованого засобу праці іншим, або ліквідацією його у зв’язку з тим, що функції, які він виконує, не потрібні. Сукупне відтворення означає заміну однієї системи засобів праці іншою системою, більш досконалою. Відтворення цілої системи засобів праці є якісно новою сходинкою порівняно із одиничним відтворенням. Оскільки одиничні засоби праці діють взаємопов’язано, то одиничне відтворення не завжди означає підвищення технічного рівня виробництва. Сукупне ж відтворення викликає якісні зміни, оскільки передбачає комплексний підхід.  
Процес відтворення основних засобів потребує відповідного облікового забезпечення, оскільки вимагає повної і достовірної інформації щодо структури, а також ефективності використання джерел відтворення основного капіталу.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Відтворення основних засобів – це взаємопов'язаний процес виробничого використання основних засобів, їх зносу, амортизації, підтримки в робочому стані через здійснення ремонтів, а також відновлення в натурі. Характери процесу відтворення обумовлюється системою пропорцій між методами оновлення основних засобів; між інвестиціями, що спрямовані на формування активної і пасивної частин основних засобів, на заміну зношених і розширення діючих основних засобів; між джерелами капітальних вкладень, адже відтворення основних засобів у сільському господарстві має як загальні для всіх галузей риси, так і галузеві особливості.
В подальшому дослідження повинні бути спрямовані на вирішення проблем оптимізації структури джерел фінансування на рівні окремого підприємства у процесі формуванні системи фінансового забезпечення відтворення основних засобів аграрних підприємств.

Список використаної літератури:
1. Бурковський І.Д. Шляхи поліпшення технічного оснащення аграрних підприємств // Економіка АПК. – 2010. – № 4. – с. 92-95.
2. Городянська Л.В. Відтворення необоротних матеріальних ресурсів у вітчизняній обліково-аналітичній системі // Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. – № 9. – С. 4 – 8.
3. Лузан Ю.Я. Відтворювальні процеси в агропромисловому комплексі України // Економіка АПК. – 2010. – № 5. – с. 39-44.
4. Римарчук Т.П. Відтворення основних фондів підприємств харчової промисловості в сучасних умовах [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://intkonf.org/rimarchuk-tp-vidtvorennya-osnovnih-fondiv-pidpriemstv-harchovoyi-promislovosti-v-suchasnih-umovah/
5. Танасюк І.М. Планування відтворення основних промислово- виробничих фондів на машинобудівних підприємствах: Дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / І.М. Танасюк. – О.: Одеський держ. економічний ун-т, 1998. — 205с.
6. Утенкова Каріна Олександрівна. Відтворення основних засобів та його фінансове забезпечення в сільському господарстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.07.02 / К.О. Утенкова. – Х.: Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, 2006.–23 с.
7. Шкитина М.И. Методологические вопросы анализа ефективности социалистического воспроизводства: К исследованию эффективности основных производственных фондов. – К.: Вища шк., 1984.- 183с.

е-mail: AnnywkaW86@rambler.ru

Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ
30.04.2011 09:28
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО АУДИТУ
28.04.2011 14:18
ОСОБЛИВОСТІ АУДИТУ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ В УКРАЇНІ
28.04.2011 11:15
ОБЛІК ТОВАРНИХ НАДБАВОК НА ПІДПРИЄМСТВАХ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ
26.04.2011 15:35
ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
22.04.2011 20:52
СКЛАД ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА
22.04.2011 20:26
МЕТОДИКА АНАЛІЗУ УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ
21.04.2011 19:05
АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА ВПЛИВУ КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ НА ФІНАНСОВИЙ СТАН ПІДПРИЄМСТВ
21.04.2011 18:34
ФОРМУВАННЯ І ВІДОБРАЖЕННЯ РЕЗЕРВУ СУМНІВНИХ БОРГІВ У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ
20.04.2011 21:17
МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ПАСИВУ БАЛАНСУ
19.04.2011 10:32
© 2010-2022 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.206 сек. / Mysql: 899 (0.174 сек.)