:: ECONOMY :: ПРОБЛЕМИ КЛАСИФІКАЦІЇ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ :: ECONOMY :: ПРОБЛЕМИ КЛАСИФІКАЦІЇ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
:: ECONOMY :: ПРОБЛЕМИ КЛАСИФІКАЦІЇ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
 
   
       

Світ наукових досліджень. Випуск 9

Термін подання матеріалів

26 травня 2022

До початку конференції залишилось днів 6  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ПРОБЛЕМИ КЛАСИФІКАЦІЇ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

 
07.10.2010 13:53
Автор: Висока Олена Євгенівна, аспірант Кіровоградського національного технічного університету
[Облік і аудит. Бухгалтерський облік. Управлінський облік. Податковий облік. Контроль і ревізія]

В сучасних умовах господарювання найбільший інтерес для користувачів фінансової звітності підприємства представляє інформація про сформовані фінансові результати, що виражаються прибутком  або збитком.
Під загальним поняттям прибутку (збитку) розуміються його найрізноманітніші види. При цьому певна складність у його дослідженні зумовлена відсутністю у теорії і на практиці чіткої класифікації фінансових результатів, що не може не позначатися на обліковій роботі підприємства, від якості якої залежить достовірність та об’єктивність інформації необхідної для прийняття управлінських рішень.
В умовах застосування Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку окремі види фінансових результатів наводяться у П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати» [9] як статті звіту. Це валовий прибуток (збиток), прибуток (збиток) від операційної діяльності, прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування, прибуток (збиток) від звичайної діяльності та чистий прибуток (збиток), тобто, окремих положень стосовно класифікації фінансових результатів немає. Крім того, деякі види фінансових результатів також наведені у Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку, активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій [5], що включають прибуток нерозподілений, непокриті збитки, прибуток, що використаний у звітному періоді, результат операційної діяльності, результат фінансових операцій, результат іншої звичайної діяльності та результат надзвичайних подій. Всі інші нормативно-правові акти, що регулюють методологічні засади обліку в Україні взагалі не містять класифікації фінансових результатів.
Таким чином, за результатами зіставлення проаналізованих документів автор може зробити наступні висновки:
По-перше, чинні П(С)БО містять лише порядок визначення фінансових результатів за звітний період, що включає деякі види діяльності підприємства, але при цьому класифікаційні ознаки фінансових результатів в них не виділено.
По-друге, з метою спрощення ведення бухгалтерського обліку на підприємстві та забезпечення достатньою інформацією користувачів звітності для прийняття управлінських рішень, необхідним є розробка обґрунтованої класифікації фінансових результатів та виділення її окремим пунктом у відомчих методичних рекомендаціях.
Крім того здійснений огляд літературних джерел з питань класифікації фінансових результатів дає змогу стверджувати, що:
1) більшість авторів у досліджених літературних джерелах [1-4,6-8,10] не називають ознак класифікації прибутку (збитку), а лише перераховують його різноманітні види;
2)певна складність класифікації фінансових результатів пов’язана з тим, що деякі науковці по-різному називають один і той самий вид прибутку чи збитку («валовий» і «маржинальний», «нерозподілений» і «балансовий» прибуток.);
3) автори інколи замінюють види фінансових результатів синонімами («нерозподілений», «капіталізований» чи «реінвестований» прибуток);
4) недоцільним є виділення ознак класифікації прибутку (збитку) під різними назвами, («характер інфляційного очищення» і «методика оцінки»; «мета визначення» і «мета використання»; «вид діяльності, завдяки якій отримано прибуток» і джерело формування»), що ускладнює сприйняття даних понять у різних літературних джерелах.
Таким чином, існуючі класифікації фінансових результатів мають багато дискусійних моментів та невирішених питань, що свідчить про їх недосконалість. Але, разом з тим, вони містять обґрунтовані та плідні результати, які дають змогу автору виділити та деталізувати основні класифікаційні ознаки фінансових результатів підприємств.
Отже, фінансові результати підприємств, на думку автора, доцільно класифікувати за такими ознаками:
-  вид діяльності, що забезпечить наявність інформації про фінансові результати підприємства від усіх видів діяльності;
- джерело формування, що дасть можливість деталізувати фінансові результати від окремих операцій, здійснюваних підприємством в межах його діяльності;
- період формування, що забезпечить можливість розмежування фінансових результатів підприємства за різними звітними періодами;
- методика розрахунку, що забезпечить можливість визначення фінансового результату за даними різних видів обліку;
- відповідність плану, що забезпечить одержання інформації про відхилення фінансових результатів від планових показників та прогнозування їх розміру в майбутньому;
- характер оподаткування, що забезпечить можливість здійснення відокремленого обліку фінансових результатів від оподатковуваних та неоподатковуваних операцій;
- види обліку, що дасть можливість визначати фінансовий результат за даними фінансового і податкового обліку;
- спосіб використання, що дасть можливість визначити фінансовий результат підприємства, що підлягає розподілу, а також фінансовий результат, що залишається в розпорядженні підприємства.
Отже, запропонована автором класифікація фінансових результатів містить найбільш важливі способи групування інформації про формування і розподіл прибутку з метою підвищення аналітичності інформації в обліку для задоволення потреб різних груп користувачів. Дана класифікація дозволить найбільш точно визначити в теперішньому звітному періоді та спрогнозувати в майбутньому результати діяльності підприємства з урахуванням усієї сукупності факторів, що впливають на їх формування.


Cписок використаної літератури:
1. Бондар Н.М. Економіка підприємства: Навч. посібник/Н.М. Бондар – К.: Видавництво А.С.К.,  2004. - 400 с.
2. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник/Ф.Ф. Бутинець – [5-те вид. перероб. та доп.]. – Житомир: ПП «Рута», 2003. – 726 с.
3. Власова Н.О. Ефективність формування фінансових результатів підприємств роздрібної торгівлі : Монографія/ Н.О. Власова, І.Ю. Мелушова. – Харківський державний університет харчування та торгівлі, 2008. – 259 с.
4. Економіка підприємства : навч. посіб. для студ.  вищих навч. закладів / [П.В. Круш, В.І. Подвігіна, В.М. Сердюк та ін.]; за аг. ред. П.В. Круша, В.І. Подвігіної, Б.М. Сердюка . – [2-ге вид., стереотип]. – К.: Ельга-Н, КНТ, 2009. – 780 с.
5. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затв. наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291 [Електронний ресурс]. Режим доступу до докум.: http://www.zakon.rada.gov.ua
6. Мних Є.В. Економічний аналіз : Підручник/ Є.В. Мних – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 412 с.
7. Партин Г.О. Фінанси підприємств: Навч. посібник/ Г.О. Партин, А.Г. Загородній. – [2-ге вид. перероб. та доп.]. – К.: Знання, 2006. – 379 с.
8. Поддєрьогін А.М. Фінанси підприємств: Підручник. / Поддєрьогін А. М., Білик М. Д., Буряк  Л. Д.  – [7-те вид.] -  К.: КНЕУ, 2008. -  552 c.
9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 “Звіт про фінансові результати”, затв. наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. № 87 [Електронний ресурс]. Режим доступу до докум.: http://www.zakon.rada.gov.ua
10. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підручник/Н.М. Ткаченко – [6-те вид.]. – К.: А.С.К., 2005. – 784 с.


e-mail: v.leno4ka@mail.ru

Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ РІШЕНЬ, ЩО ПРИЙМАЮТЬСЯ НА ОСНОВІ ЗВІТНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
04.10.2010 09:41
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ І ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ ПІДПРИЄМСТВАМИ УКРАЇНИ
03.10.2010 16:56
СПРОЩЕНА СИСТЕМА В ОПОДАТКУВАННІ
03.10.2010 16:26
НЕОБХІДНІСТЬ РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ДЛЯ ДОСКОНАЛОГО ВЕДЕННЯ ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ
03.10.2010 16:25
© 2010-2022 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.291 сек. / Mysql: 812 (0.253 сек.)