:: ECONOMY :: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ І ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ ПІДПРИЄМСТВАМИ УКРАЇНИ :: ECONOMY :: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ І ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ ПІДПРИЄМСТВАМИ УКРАЇНИ
:: ECONOMY :: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ І ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ ПІДПРИЄМСТВАМИ УКРАЇНИ
 
   
       

Світ наукових досліджень. Випуск 9

Термін подання матеріалів

26 травня 2022

До початку конференції залишилось днів 6  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ І ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ ПІДПРИЄМСТВАМИ УКРАЇНИ

 
03.10.2010 16:56
Автор: Світлична Вікторія Юріївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри «Облік і аудит» Харківської національної академії міського господарства
[Облік і аудит. Бухгалтерський облік. Управлінський облік. Податковий облік. Контроль і ревізія]
Трансформаційні перетворення економіки України вимагають від вітчизняних підприємств пошуку шляхів підвищення ефективності їх діяльності, удосконалення організації їх обліку і контролю, удосконалення напрямів роботи з матеріальними ресурсами підприємства.
Одним з видів ресурсів підприємства виступають й запаси. Кожне підприємство намагається максимально уважно будувати політику ефективного управління виробничими запасами, адже вони є базою підтримання виробничого процесу. Займаючи домінуючу частину активів підприємства, запаси грають вагому роль у формуванні структури витрат підприємств, а їх вартість суттєво впливає на рівень рентабельності виробництва. Раціональне використання виробничих запасів несе в собі потенціал підвищення ефективності виробництва. У свою чергу, формування достовірної інформації про наявність та рух виробничих запасів і правильне ведення бухгалтерського обліку їх вартості забезпечує достовірність фінансової звітності. Саме тому питання удосконалення бухгалтерського обліку виробничих запасів з максимальним наближенням їх до методології міжнародних стандартів є актуальними.
Питанням теоретичної розробки проблем організації і ведення бухгалтерського обліку виробничих запасів присвячено достатньо велика кількість праць учених-економістів та фахівців в галузі обліку, таких як: Афанас’єва І.І., Бутинень Ф.Ф., Глібка О.В., Голов С.Ф., Дарманська Г.О., Карабаза І.А., Костирко І.Г., Михалевич С.Г., Мурашко О.В., Новодворська В.В., Приймачок О.М., Пушкар М.С., Рибалко О.М., Сайко О.В. та ін. [1-11, 14, 12, 13]
Аналізуючи численні дослідження з питань організації обліку запасів, можна стверджувати, що багато теоретичних положень і питань обліку даних ресурсів потребують вдосконалення і доопрацювання. У свою чергу, розв’язання цих питань зумовить вихід на якісно новий рівень побудови обліку виробничих запасів, значно підвищить їх роль в управлінні кожним вітчизняним підприємством. Наявність вищезазначених проблем та необхідність вдосконалення діючої практики обліку виробничих запасів на підприємствах України обумовили вибір теми дослідження.
Критичний огляд наукових праць дослідників і фахівців у галузі обліку дозволяє виокремити такі наступні негативні аспекти, що притаманні обліково-аналітичній роботі з виробничими запасами:
– складність та дискусійність аспектів визначення справедливої (ринкової та неринкової) вартості запасів;
– застосування підприємствами застарілих галузевих нормативно-правових актів з обліку і контролю виробничих запасів;
– низький рівень оперативності інформаційного забезпечення управління виробничими запасами підприємства;
– відсутність комплексного поєднання даних усіх видів обліку підприємства для забезпечення керівництва підприємства необхідною управлінською інформацією;
– невідповідний рівень (а найчастіше і взагалі – відсутність) контролю та оперативного регулювання процесів утворення запасів (визначення оптимального їх рівня; вивчення обсягів, причин створення та політики реалізації понаднормативних запасів);
– обмеженість контролю використання виробничих запасів ретроспективним контролем фактичної собівартості та ін. [3, 5, 6, 10, 13]
На думку автора, потенціал підвищення ефективності функціонування виробничих запасів в сучасних умовах ринкових перетворень в Україні полягає в удосконаленні методики та організації їх бухгалтерського обліку і контролю. Реалізація даного потенціалу, крім того, забезпечить удосконалення обліково-аналітичного управління виробничими запасами та підсилить точність, достовірність та правильність їх обліку.
Для досягнення зазначеної мети необхідно здійснювати наступні організаційні заходи:
1) підвищення оперативності інформаційного забезпечення управління виробничими запасами підприємства;
2) обґрунтування категорійного апарату терміну «виробничі запаси», їх класифікації та складу;
3) розробка системи автоматизації обліково-аналітичних робіт в управлінні виробничими запасами та обґрунтування раціональних методів проведення інвентаризації виробничих запасів в умовах автоматизації;
4) узгодження механізмів бухгалтерського та податкового обліку виробничих запасів;
5) організація виваженої аналітично-моніторингової роботи з запасами на кожному підприємстві (оцінка ефективності управління запасами; аналіз обсягів запасів у динаміці та чинників, що вплинули на їх зміну; аналіз впливу рівня цін тощо);
6) використання науково обґрунтованих, орієнтованих на сучасні умови ринкових перетворень механізмів нормування та планування запасів (із застосуванням експертних та економіко-математичних методів);
7) чітка організація обліково-контрольних процедур руху запасів підприємства (застосування прийомів обліку за центрами відповідальності, заходів контролю та оперативного регулювання процесів утворення запасів). [3, 10]
Підсумовуючи, можна стверджувати, що реалізація перелічених напрямів удосконалення обліку запасів вітчизняними підприємствами призведе до значного підвищення результативності їх фінансово-економічної діяльності. Вирішення комплексу суперечливих та дискусійних питань обліково-аналітичного управління виробничими запасами є актуальним для підприємств України і потребує подальших досліджень з метою створення передумов для формування більш ефективної обліково-управлінської моделі.

Список використаної літератури:
1. Афанас’єва І.І. Облік і контроль виробничих запасів (на прикладі підприємств хлібопекарської промисловості): Автореф. дис.. канд. екон. наук: 08.06.04 / Київський національний економічний університет. – К., 2006. – 19с.
2. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – 5-е вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП «Рута», 2003. – 726с.
3. Глібка О.В., Рилєєв С.В. Удосконалення обліку і розробка системи контролю та аналізу виробничих запасів підприємства // Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ. – Чернівці, 2006. – №3. – С.56
4. Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік за міжнарадними стандартами: приклади та коментарі: Практичний посібник. – К.: Лібра, 2001. – 840с.
5. Дарманська Г.О, Осадчий В.П. До питань формування виробничих запасів на підприємствах харчової промисловості // Вісник Технологічного університету Поділля. Ч.2. – 2000. – № 5. – С.99-101.
6. Карабаза І.А. Оцінка виробничих запасів як інструмент впливу на фінансові результати діяльності підприємства // Економіка Криму. – 2008. – №22. – С.73-77.
7. Костирко І.Г. Особливості обліку запасів на підприємствах целюлозно-паперової промисловості // Економічний простір. – 2009. – №22/1. – С.185-189.
8. Михалевич С.Г. Виробничі запаси та критерії їх визнання активами підприємства // Труды международной научно-практической конференции «Развитие учета и аудита как основы информационно-аналитической системы предприятия». – Харків, 2005. – С.50-51.
9. Мурашко О.В. Удосконалення методів обліку матеріальних запасів на хлібопекарних підприємствах, Науковий вісник Національної академії ДПС України. – 2007. – №2(37). – С.126-132.
10. Новодворська В.В. До питання обліку виробничих запасів // [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.intkonf.org.
11. Приймачок О. М. Облік виробничих запасів і аналіз ефективності їх використання (на прикладі підприємств хлібопекарської промисловості Київської області): Автореф. дис.. канд. екон. наук: 08.06.04 / Київський національний економічний ун-т. – К., 2005. – 23с.
12. Рибалко О.М. Вдосконалення обліку виробничих запасів //Держава і регіони. Серія «Економіка та підприємництво».– 2008. – №3. – С.210-215.
13. Сайко О.В. Облік і контроль виробничих запасів (на прикладі підприємств молокопереробної промисловості України): Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Київ. нац. екон. ун-т. – К., 2004. – 19с.
14. Фінансовий облік: Підручник для ВНЗ. 2-ге вид. – Рекомендовано МОН / за ред. Пушкар М.С. – Тернопіль, 2004. – 630с.

e-mail: vitusya-mama@mail.ru

Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ПРОБЛЕМИ КЛАСИФІКАЦІЇ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
07.10.2010 13:53
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ РІШЕНЬ, ЩО ПРИЙМАЮТЬСЯ НА ОСНОВІ ЗВІТНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
04.10.2010 09:41
СПРОЩЕНА СИСТЕМА В ОПОДАТКУВАННІ
03.10.2010 16:26
НЕОБХІДНІСТЬ РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ДЛЯ ДОСКОНАЛОГО ВЕДЕННЯ ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ
03.10.2010 16:25
© 2010-2022 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.300 сек. / Mysql: 812 (0.254 сек.)