:: ECONOMY :: НЕДОЛІКИ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА ЕКОНОМІКУ КРАЇНИ :: ECONOMY :: НЕДОЛІКИ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА ЕКОНОМІКУ КРАЇНИ
:: ECONOMY :: НЕДОЛІКИ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА ЕКОНОМІКУ КРАЇНИ
 
UA  RU  EN
       

Світ наукових досліджень. Випуск 12

Термін подання матеріалів

29 вересня 2022

До початку конференції залишилось днів 44  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

НЕДОЛІКИ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА ЕКОНОМІКУ КРАЇНИ

 
13.03.2010 19:09
Автор: Пронюк Зоряна Володимирівна, головний державний податковий інспектор відділу експертизи проектів нормативно-правових актів, візування роз’яснень Юридичного департаменту ДПА України
[Податкова система. Бюджетна система. Державне регулювання економіки]
У сучасних умовах перебудови економіки України, в період глобальних перетворень у соціально-економічній сфері, значна увага приділяється податковій політиці як одному з елементів основ економіки країни.
Податкова політика – це діяльність держави у сферах встановлення та стягнення податків і серед її основних критеріїв виділяють економічну ефективність і соціальну справедливість. На практиці її проявом є податкова система, що веде до взаємозалежності та взаємопов’язаності і сутність, структура і роль останньої визначається податковою політикою (виключне право держави), що ставить єдині вимоги до ефективного ведення господарства через податки, пільги і фінансові санкції, обов’язки та відповідальність, що складають її невід’ємну частину.
Ефективність податкової системи визначається цілеспрямованістю вирішення комплексу завдань, пов’язаних з управлінням економікою, розвитком виробництва, підвищенням життєвого рівня населення.
Податкова система сприяє стабільним і повноцінним надходженням коштів до бюджету: саме від механізму стягнення податків залежить формування доходної частини бюджету, що складає фінансову базу держави. Тому, удосконалення податкової системи - одна з головних умов ефективного функціонування економіки і фінансів. Аналогічні положення закріплені у постанові ВР України від 04.12.96 №561/96-ВР „Про Основні положення податкової політики в Україні”, згідно яких основною метою реформування системи оподаткування є сприяння стабілізації матеріального виробництва, підвищення його ефективності і на цій основі задоволення державних та соціальних потреб.
Системний підхід до податкової політики дасть змогу створити податкову
систему, що могла функціонально коригувати економічну систему.
Розкриваючи зміст податкової системи, науковці часто наголошують на складній природі цього поняття: з одного боку, податкова система - сукупність податків, зборів, платежів і механізм визначених, законодавчо закріплених важелів з акумуляції доходів держави, а з іншого – містить досить широкий спектр процесуальних відносин зі встановлення, зміни, скасування податків, зборів, платежів, забезпечення їх сплати, організації контролю та відповідальності за порушення податкового законодавства [2, с. 26].
На нашу думку, податкова система – це сукупність встановлених у країні та взаємопов’язаних податків, зборів і обов’язкових платежів, що органічно доповнюють один одного та мають різну цілеспрямованість, хоча чинне законодавство не дає визначення даного поняття. У ст. 2 Закону України „Про систему оподаткування”(далі-Закон) система оподаткування визначається як сукупність податків, зборів та обов’язкових платежів до бюджетів та державних цільових фондів, що справляються у встановленому законами України порядку.
Оскільки податкова система це сукупність встановлених у країні податків, то вимога системності полягає в тому, що податки мають бути взаємопов’язані, органічно доповнювати один одного, не суперечити системі в цілому та її елементам. Реалізації підлягають обидві функції податків: фіскальна (податкова система має забезпечити гарантоване і стабільне надходження доходів до бюджету) і регулююча (забезпечити державі можливість впливу на всі сторони соціально-економічного розвитку суспільства).
Зауважимо, що існуюча в Україні податкова система характеризується значними недоліками, що негативно позначаються на розвитку економіки, незважаючи на те, що основу становлять податки, аналогічні тим, що притаманні податковим системам розвинених країн. Характерними є нестабільність як за видами податків, базою оподаткування, податкових ставок, так і за методикою обчислення податків, термінів і порядку їх введення в дію [2, с. 29]. На відміну від складу основних податків, склад інших обов’язкових платежів періодично зазнає змін. Відповідно до Закону податкова система включає 29 загальнодержавних податків і зборів (перелік розширений за рахунок включення збору до Державного інноваційного фонду; ФСП; збору на розвиток виноградарства; збору на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження та наявності у ньому тих, що уже не справляються, e.g.гербовий збір).
За результатами проведеного аналізу простежується тенденція до диференційованого оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності, що працюють без створення юридичної особи, а також зі створенням юридичної особи. Як наслідок, у межах однією податкової системи поєднано такі „підсистеми” оподаткування як загальна та спрощена.
Назріває необхідність перегляду податків і зборів, що адмініструються в Україні (виключення малоефективних, застарілих) та введення до складу податкової системи податку на нерухомість, податок на дарування та спадщину (найпоширеніший у країнах з розвинутою економікою).
Також потребує уваги становлення відносин між органами державної влади та органами місцевого самоврядування з приводу розподілу податкових доходів між державним та місцевим бюджетами в Україні, оскільки він має свої особливості: - нерозвиненість системи місцевих податків і зборів; - постійний перегляд переліку і пропорцій розподілу загальнодержавних податків і зборів між державним та місцевими бюджетами; - відсутність ефективної системи фінансового вирівнювання при великих розбіжностях у податкоспроможності регіонів [2, с.28].
У процесі реформування податкової системи потрібно докорінно змінити ставлення до місцевих податків і зборів, суттєво підняти їх значення у формуванні дохідної частини місцевих бюджетів. Слід зазначити, що проектом Податкового кодексу України передбачено, що податок на майно в повному обсязі зараховується до місцевих бюджетів [4].
Удосконалення податкової системи має здійснюватись шляхом усунення податкового тягаря, реформування системи непрямих податків (основна частина доходів, що надходять у розпорядження держави стягується через непрямі податки), реального полегшення податкового тиску на економіку за допомогою розширення переліку об’єктів оподаткування.
Особливістю, на даний час, податкової системи є і її недосконалість, що полягає у неузгодженості та суперечливості положень окремих податкових законів, нестабільності законодавства, безсистемному наданні пільг та перекручуванні суті окремих видів податків; прийнятті законів „під себе”.
Безпосередньо до негативних рис податкової системи варто віднести її надміру фіскальну спрямованість і не врахування, наприклад, стимулювання виробництва, інвестування, розвиток підприємницької діяльності [5, с.117].
На сьогодні, для формування раціональної податкової системи та її ефективного функціонування необхідно використовувати регулюючу функцію податкової системи у вигляді надання пільгового оподаткування (запроваджувати у виняткових випадках із загальнодержавним поширенням [5, с.117]); значно знижувати податковий тягар, спрощувати та уніфікувати податкове законодавство згідно європейських стандартів, вирівнювати ставки податків. Дана система повинна бути гранично спрощена, що дозволить розширити базу оподаткування, збільшити обсяг надходжень до бюджету без підвищення ставок податків, і як результат - економічна ефективність та підвищенням життєвого рівня населення України.

Список використаних літератури:
1. Постанова Верховної Ради України від 04.12.1996 № 561/96-ВР „Про Основні положення податкової політики в Україні”//Відомості Верховної Ради України. – 1997. - №5, ст. 40.
2. Орлюк О.П. Фінансове право: Навчальний посібник.-К.: Юрінком Інтер, 2003.- 528с.
3. Закон України „Про систему оподаткування”//Відомості Верховної Ради України.-1994.-№14.
4. Проект закону України „Податковий кодекс України” від 14.03.2008, №2215//www.rada.gov.ua.
5. Мазуренко М.М. Сучасний стан, проблеми та шляхи реформування податкового контролю в Україні // Мінімізація сплати податків: економіко-правовий аспект: Збірник тез. – Ірпінь: Національний університет державної податкової служби України, 2009.- 180с.

e-mail: zoryana_pronyuk@ukr.net

Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ДІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ФІСКАЛЬНОГО МЕХАНІЗМУ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ФІНАНСОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ
15.03.2010 11:17
ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ НА РОЗВИТОК: МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ
12.03.2010 23:14
ОСОБЛИВОСТІ ІНСТРУМЕНТІВ ПРОТИДІЇ ЦИКЛІЧНОМУ БЕЗРОБІТТЮ
11.03.2010 22:59
РОЛЬ І МІСЦЕ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ У ДЕРЖАВНІЙ ІННОВАЦІЙНІЙ ПОЛІТИЦІ
11.03.2010 00:13
ОПТИМІЗАЦІЯ ПОДАТКОВОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВА
11.03.2010 00:04
ОСНОВНІ ЗАСАДИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
10.03.2010 23:44
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ПОДОЛАННЯ СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОБЛЕМ У КОНТЕКСТІ ВИХОДУ УКРАЇНИ ІЗ ГЛОБАЛЬНОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ
10.03.2010 09:25
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ В УКРАЇНІ
10.03.2010 09:13
ПОШУК ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕОРІЇ ІГОР
05.03.2010 10:29
© 2010-2022 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.165 сек. / Mysql: 899 (0.13 сек.)