:: ECONOMY :: МЕТА СТВОРЕННЯ ТА ЗАВДАННЯ СЛУЖБИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ КОМПАНІЙ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ :: ECONOMY :: МЕТА СТВОРЕННЯ ТА ЗАВДАННЯ СЛУЖБИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ КОМПАНІЙ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
:: ECONOMY :: МЕТА СТВОРЕННЯ ТА ЗАВДАННЯ СЛУЖБИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ КОМПАНІЙ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 30

Термін подання матеріалів

28 квітня 2021

До початку конференції залишилось днів 8  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

МЕТА СТВОРЕННЯ ТА ЗАВДАННЯ СЛУЖБИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ КОМПАНІЙ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ

 
12.03.2010 22:57
Автор: Зачосова Наталія Володимирівна, викладач Східноєвропейського університету економіки та менеджменту
[Банківська справа. Фінанси і кредит. Фінансовий аналіз. Фінанси суб'єктів господарювання]
В умовах нестабільності вітчизняного та зарубіжного фондових ринків, спричиненою фінансовою кризою 2008-2009 років, пріоритетним завданням керівного персоналу фінансових посередників (у т.ч. компаній з управління активами (КУА)) стало створення умов для нейтралізації зовнішніх та внутрішніх загроз їх прибутковій та фінансово стійкій діяльності. З метою підтримання нормального стану власних, залучених та переданих в управління ресурсів, у організаційній структурі учасників фондового ринку почали виокремлюватись спеціальні підрозділи – служби або відділи економічної безпеки. В залежності від специфіки діяльності суб’єкта господарювання, функції служб економічної безпеки можуть відрізнятися. Наприклад, на підрозділи системи безпеки банків покладаються такі завдання:
- організація режимів конфіденційного діловодства;
- контроль допуску співробітників і сторонніх осіб до конфіденційної інформації;
- формування безпеки проведення ділових нарад і переговорів;
- проведення зберігання, обліку і знищення носіїв конфіденційної інформації; - виявлення каналів можливого витоку інформації, їх нейтралізація;
- профілактична робота і проведення службових розслідувань;
- протидія технічним засобам промислового шпигунства (економічній розвідці інших підприємств і фірм, фізичних чи юридичних осіб);
- організація спеціальних акцій, спрямованих на створення сприятливої атмосфери і нормалізації функціонування;
- зв’язок зі службами безпеки різних фірм і державних структур;
- взаємозв’язок із засобами масової інформації [1, с.420-421];
- збір та аналіз інформації про всі сфери діяльності банку з метою встановлення основних тенденцій розвитку і їх відповідності очікуваним результатам та планам;
- оцінка ефективності управлінських рішень, включаючи рішення, що впливають на будь-яке значне переміщення коштів і товарно-матеріальних цінностей, і, у разі потреби, контроль за їх виконанням;
- аналіз зовнішніх ринкових факторів, включаючи вивчення діяльності банків-конкурентів та їх структур;
- протидія несанкціонованому втручанню банків-конкурентів, захист від проявів несумлінної конкуренції;
- попередження незаконного збору інформації з боку державних контролюючих органів та інших зацікавлених осіб;
- підготовка інформації і проектів рішень керівника відносно існуючих та можливих негативних явищ усередині і поза банком, що загрожують його діяльності [2].
Основними завданнями комплексної системи забезпечення безпеки діяльності установ і організацій в умовах перманентних небезпек, загроз і ризиків є:
- проведення постійного моніторингу процесів, що відбуваються у суспільно-політичному житті країни, світовій і вітчизняній економіці, сегменті ринку, де працює організація, у зовнішньому і внутрішньому середовищі організації;
- своєчасне виявлення реальних і потенційних загроз і ризиків для діяльності, визначення їх джерел і ступеня ймовірності реалізації;
- організація ефективної конкурентної розвідки в інтересах організації;
- створення ефективних механізмів по зниженню рівня небезпек, попередження загроз, ризиків, а також активної протидії їм у випадку їх реалізації;
- організація системи захисту комерційної таємниці в організації;
- створення ефективних механізмів попередження, зниження рівня і протидії загрозам і ризикам підприємницької діяльності;
- організація взаємодії із зовнішніми організаціями (органами державної влади, МВС, СБУ і т.д.) при проведенні спільних заходів щодо забезпечення безпеки організації;
- розробка і впровадження інноваційних технологій по протидії загрозам і ризикам діяльності організації;
- забезпечення інформаційної безпеки організації [3];
- діагностика та аналіз рівня економічної безпеки, в тому числі виявлення, прогнозування та систематизація загроз економічній безпеці;
- розробка та реалізація заходів, рекомендацій з підвищення рівня економічної безпеки та оцінка їх ефективності;
- безперервний моніторинг рівня економічної безпеки та коректування заходів її забезпечення [4, с.32].
Таким чином, ряд завдань, що покладаються на служби безпеки, можна назвати універсальними, оскільки вони є необхідними для виконання уповноваженим персоналом суб’єкта господарювання будь-якої форми власності та сфери діяльності. Проте компанії з управління активами виконують ряд специфічних, притаманних лише їм функцій та операцій, і тому за наявності серед обов’язків працівників служби економічної безпеки КУА певного переліку традиційних завдань, серед них зустрічаються і такі, що для інших господарюючих суб’єктів не називалися.
Основними завданнями служби безпеки фінансових компаній та компаній з управління активами повинні бути:
- розробка і здійснення профілактичних заходів щодо захисту фінансових і інших операцій компанії;
- збір, обробка, зберігання і аналіз офіційної і конфіденційної інформації відносно контрагентів і ділових інтересів компанії з метою попередження угод із несумлінними контрагентами;
- організація і проведення заходів щодо забезпечення безпеки персоналу компанії, основних фондів і фінансових активів у різних умовах повсякденної діяльності і в екстремальних ситуаціях;
- проведення робіт із захисту інформації;
- впровадження нормативних актів щодо організації охорони приміщень компанії, взаємодія із охоронними фірмами, Управлінням внутрішніх справ; проведення єдиної технічної політики з питань охорони;
- контроль виконання вимог підрозділами компанії з питань, що входять у компетенцію служби;
- проведення інструктажу і навчання працівників компанії правилам роботи з конфіденційною інформацією [5];
- контроль рівня ризику інвестиційних стратегій фондів в управлінні компанії;
- оцінка рівня економічної безпеки компанії на основі діагностики стану її структурних складових;
- комплексний аналіз рівня економічної безпеки інститутів спільного інвестування в управлінні компанії;
- забезпечення фізичного збереження переданих у розпорядження компанії інвестиційних активів, тощо.
Для якісного виконання цілої низки подібних різнопланових завдань, служба економічної безпеки КУА повинна об’єднувати спеціалістів різного профілю та спеціалізації, наділених широким колом повноважень та мати доступ до фінансових ресурсів, необхідних для організації захисту активів компанії від існуючих небезпек та загроз.

Список використаної літератури:
1. Стрельбицька Л.М., Стрельбицький М.П., Гіжевський В.К. Банківське безпекознавство: Навчальний посібник // За ред. М.П.Стрельбицького. – К.: Кондор, 2007. – 602 с.
2. Різник Н. С., Воробйова І. А. Оцінка та шляхи забезпечення економічної безпеки банку // Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. - №5(20). – Луцьк, 2008. – 368 с. // - [Електроний ресурс] - режим доступу до матеріалу - http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/En/O_FN/2008_5_2/zbirnuk_O_FN_5_Ч_2_183.pdf
3. Захаров О.І. Побудова комплексної системи забезпечення економічної безпеки підприємства // Вчені записки Університету «Крок». - 2008. - №18, Т.4. - С.50-58.
4. Бабанова Ю.В. Теретико-методологические основы экономической безопасности хозяйствующих субъектов // Дис. канд.экон.наук: 08.00.01. – Челябинск, 2004. – 198 с.
5. Положение о службе экономической безопасности акционерного общества «Фининвест» // - [Електроний ресурс] - режим доступу до матеріалу - http://newasp.omskreg.ru/bekryash/app15.htm.

e-mail: natazachosova@mail.ru
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
СТРАТЕГІЯ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ, ЯК ПЕРЕДУМОВА ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ
22.02.2010 10:39
АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА: ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ БІЗНЕСУ
15.03.2010 08:41
КРЕДИТНІ СПІЛКИ В КОНТЕКСТІ ВІТЧИЗНЯНОГО ТА СВІТОВОГО ДОСВІДУ
13.03.2010 21:19
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ ЗА УМОВ ФІНАНСОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ
13.03.2010 18:57
ДО ПИТАННЯ ВЕНЧУРНОГО ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
13.03.2010 18:38
ОСОБЛИВОСТІ КРЕДИТУВАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ
12.03.2010 23:27
ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ ПРОТЯГОМ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ В УКРАЇНІ
11.03.2010 23:38
ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОКРАЩЕННЯ В УМОВАХ КРИЗИ
11.03.2010 23:26
МЕТОДИКА КОРПОРАТИВНОГО АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
03.03.2010 12:20
© 2010-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.229 сек. / Mysql: 763 (0.201 сек.)