:: ECONOMY :: ПОЗИТИВНИЙ ІМІДЖ ЯК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ  ГОТЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА :: ECONOMY :: ПОЗИТИВНИЙ ІМІДЖ ЯК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ  ГОТЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
:: ECONOMY :: ПОЗИТИВНИЙ ІМІДЖ ЯК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ  ГОТЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
 
UA  RU  EN
         

Світ наукових досліджень. Випуск 28

Термін подання матеріалів

21 березня 2024

До початку конференції залишилось днів 18  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
Календар конференцій
Архів
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ПОЗИТИВНИЙ ІМІДЖ ЯК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ГОТЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

 
22.11.2021 19:46
Автор: Писаревський Ілля Матвійович, доктор економічних наук, професор кафедри «Туризм і готельне господарство», Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, м. Харків; Плаксій Дарина Василівна, студентка 2 курсу (магістр) кафедри «Туризм і готельне господарство» Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, м. Харків
[Економічне спрямування]

Анотація: Конкурентоспроможність готелю безпосередньо залежить від конкурентоспроможності готельних послуг. З метою зміцнення конкурентоспроможності  та формування конкурентних переваг  сучасним готельним підприємствам необхідно впроваджувати інноваційні методи та інструменти управління, одним з яких є імідж підприємства. В формуванні іміджу готелю приймають  участь  всі види реклами та PR, але головним засобом створення та підтримки образу – фірмовий стиль та дизайн готелю.  Створення іміджу – це активна практична діяльність готельних підприємств, спрямована на збереження і зміцнення позицій підприємства на ринку, різновид маркетингових технологій. В статті розглянуто основи формування іміджу готельного підприємства. Обґрунтовується поняття іміджу та його вплив на конкурентоспроможність готельного підприємства. 

Ключові слова: конкурентоспроможність готелю,  імідж, готельні послуги, фірмовий стиль, корпоративна культура.

Постановка проблеми: Перехід до ринкової економіки об'єктивно супроводжується поступовим створенням конкурентного середовища у всіх галузях економіки, і готельна галузь перестає бути винятком. Це, у свою чергу, зумовлює необхідність внесення адекватних змін до системи та методів управління підприємствами індустрії гостинності незалежно від їх розмірів та профілю діяльності. У зв’язку зі зростанням конкуренції на ринку готельних послуг актуальним є питання щодо формування конкурентних переваг підприємств галузі.  Сьогодні споживачі очікують від готельних підприємств високих стандартів обслуговування. У зв'язку з цим керівники готелів повинні виконувати нові завдання, по-іншому підходити до розробки й підтримки конкурентоспроможного стану готельної інфраструктури, оскільки на неї покладена основна відповідальність за створення ефективного бізнесу. Дохід і успіх готелю суттєво пов'язаний з його іміджем. Останнім часом стало приділятися багато уваги корпоративному іміджу – образу готельного підприємства в уяві споживачів.  Корпоративний імідж  готельного підприємства забезпечує йому успіх допоможе стати більш конкурентоспроможним та ефективним підприємством.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій:  Дослідженням  теми  іміджу та його окремих структур займалися багато вітчизняних та зарубіжних вчених, а саме  І. Алешина, Т. Алмазов, А. Белобрагін, І. Бєльських, А. Блінов, Дж. Боббі, Г. Даулінг, В. Зазикін, М. Коханова, В. Островська, А. Панасюк, А. Пономарьова, М. Портер, В. Федько та ін. [1–5]. Проте подальших наукових пошуків потребують питання визначення та формування іміджу саме підприємствами галузі готельного господарства. 

Мета статті: Сучасним підприємствам сфери готельного бізнесу з метою формування конкурентних переваг та зміцнення конкурентоспроможності необхідно впроваджувати інноваційні методи та інструменти управління, одним з яких є імідж підприємства.

Метою статті є визначення ролі, а також інструментів, які використовуються для створення іміджу підприємства, як фактор його конкурентоспроможності. 

Виклад основного матеріалу: Готельна індустрія сьогодні є галузь із зростаючим рівнем конкуренції над ринком готельних послуг. Незважаючи на важке становлення ринкових відносин в Україні, за останні роки відкрилося чимало готелів. Нові підприємства створюються, але через деякий час частина з них не витримує конкуренції та виходить із бізнесу. Конкуренція – сильний стимул для покращення роботи готелю.

Для забезпечення конкурентоспроможності готелю зараз потрібні нові підходи до організації обслуговування гостей та управління, насамперед, в інвестиційній політиці, під час проведення в готелі технічної реконструкції, під час впровадження нової техніки та технології, створення позитивного іміджу та фірмового стилю готелю. Конкурентоспроможності готелів залежить від конкурентоспроможності готельних послуг. А конкурентоспроможність готельної послуги це здатність послуги ефективно та якісно задовольняти потреби покупців, перевершуючи конкурентів на ринку готельних послуг по споживчим характеристикам послуги при мінімальних витратах на їх задоволення, забезпечуючи при цьому комерційний успіх організації індустрії гостинності.

Основними комерційними факторами, які складають конкурентоспроможність готельних підприємств є:  конкурентоспроможність готельних послуг, імідж (бренд), сегментування, репутація готелю.

Імідж – сформований образ, покликаний надати емоційно-психологічний вплив на будь кого з метою популяризації або реклами, тобто імідж – це загальне враження, яке створюється у людей про ту чи іншу компанію або організацію. Імідж завжди соціально обумовлений, роблячи активний вплив на громадську думку і кардинально впливаючи на результати ділової активності. Імідж – це образ організації, який формується у свідомості людей. Формування сприятливого іміджу підприємства процес більш вигідний і менш трудомісткий, ніж виправлення спонтанно сформованого неприємного образу.

Позитивний імідж має велике  значення для будь-якого підприємства. 

Імідж визначається якістю, ціною, доступністю послуги, історією готелю і рекламою.

Для створення позитивного іміджу готелю розроблені наступні правила:

1. Проводьте моніторинг відгуків в Інтернеті.

2. Залучайте і інформуйте співробітників готелю.

3. Бути активними і позитивними.

4. Переконуйте задоволених гостей писати відгуки.

5. Аналізуйте / Поліпшуйте.

6. Використовуйте відгуки гостей для роботи над своїми помилками.

7. Пам'ятайте, що відгуки можуть надати великий вплив.

8. Автоматизуйте збір даних.

9. Додайте віджети.

10. Беріть участь в дискусіях в блогах, форумах і соціальних мережах.

Важливим елементом, який створює стиль готелю, є  її персонал. Враховуються зовнішній вигляд співробітників, манера триматися, вміння поводитися з різними клієнтами. Персонал, як і інтер’єр, повинен бути стильним. Уніформа - це одночасно і мода, і стиль, і дух готелю.

Для підтримки високого рівня конкурентоспроможності готелю необхідно активно використовувати можливості Інтернету. Власникам готелів необхідно  вчасно відстежувати відгуки , які формують імідж готелю в Інтернеті. 

Імідж готелю складається з різноманітних складових, які повинні утворювати одне ціле, для ефективного функціонування. Внутрішній імідж готелю при цьому грає важливу роль,  тобто образ-уявлення і відносини, які складаються у середовищі співробітників. Робота по формуванню внутрішнього іміджу направлена на формування певних почуттів, настроїв, відносин, тому вона дуже складна. Негативний внутрішній імідж може привести до втрати частки ринку та репутації в очах споживачів послуг готелю. А при сприятливому соціально-психологічному кліматі, наявність в колективі командного духу просування позитивного іміджу організації проходить більш успішно та ефективно, готель більш впевнено завойовує ринок.

Серед основних завдань, пов'язаних зі створенням внутрішнього іміджу готельного підприємства, можна виділити наступні:

1) формування корпоративної культури (визначення і просування у внутрішньому середовищі основних цінностей організації; ефективна система внутрішньокорпоративної комунікації);

2) створення та підтримання сприятливого соціально-психологічного клімату (робочих взаємин в колективі). При грамотному підході ці завдання стають внутрішніми джерелами розвитку, тим потенціалом, який може кардинально змінити імідж готелю та  його роль і місце на ринку готельних послуг.

Соціально-психологічний клімат це основний фактор, який визначає ефективність корпоративної культури. Якщо в колективі готелю сформовані здорові виробничі відносини, якщо співробітники з повагою відносяться до себе, до колег, керівництва, бачать як своє професійне майбутнє, так і перспективи розвитку готельного підприємства, то вони не просто виконують посадові обов’язки, а  роблять це із задоволенням.  

Підводячи підсумок, можна зробити висновок, що саме корпоративна культура забезпечить успіх українським готелям, допоможе стати більш конкурентоспроможними і ефективними, тому потрібно уникати усіх помилок, які на даний період існують в українській готельній індустрії.

Висновки і пропозиції: Аналіз ситуації на ринку готельних послуг дозволяє зробити висновок про те, що конкурентна боротьба зараз в основному ведеться не між готелями, а між їх іміджами. Імідж готелю повинен відповідати реально існуючому образу, відрізнятися від образів інших готелів, бути досить динамічним, щоб не застаріти і не вийти з моди, і в той же час здаватися незмінним. Імідж готелю повинен бути привабливим для всіх постояльців.

Успіх у конкурентній боротьбі багато в чому залежить від ступеню відповідності реального іміджу заявленому підприємством та очікуваному споживачем послуг. 

Таким чином, процес формування іміджу готельного підприємства є дуже важливим та відповідальним процесом. Для створення ідеального іміджу в його формуванні повинні приймати участь всі  співробітники, а не тільки PR-спеціалісти.

Комплексна робота зі створення позитивного іміджу надає стратегічні переваги підприємству галузі.
Список використаних джерел

1. Сокол П. М. Формування іміджу промислового підприємства /П. М. Сокол, К. М. Немикіна // Кримський економічний вісник. – 2013. – № 3.– С. 52–61.

2. Быстрова Т. Ю. Роль имиджа в туристическом бизнесе. Об имидже, философии, дизайне [Электронный ресурс] / Т. Ю. Быстрова. – Режим доступа: <http://www.taby27.ru>.

3. Почепцов Г. Г. Іміджелогія / Г. Г. Подчепцов. - М.: Рефл-бук. 2001. - 704с.

4. Тімар І.В. Вплив іміджу підприємства сфери готельних послуг на формування його конкурентних переваг/ І.В.Тімар //Вісник Дніпропетровського університету Серія Економіка Випуск 9 (3) – Дніпропетровськ: Біла К.О. – 2015. – С. 145-149

5. Браун Л. Імідж - шлях до успіху / Л. Браун. - Спб.: Пітер. 2001. - 192 с.

6. Звіринців А. Б. Формування іміджу / А. Б. Звіринців / / Комунікаційний менеджмент. - 2000. - С. 10-14.Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ПЕРВИННИЙ ОБЛІК НАДХОДЖЕННЯ ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО БІЗНЕСУ
26.11.2021 20:44
ГЛОБАЛЬНИЙ ІНДЕКС СОЦІАЛЬНОЇ МОБІЛЬНОСТІ В ВИМІРЮВАННІ ІНКЛЮЗИВНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
26.11.2021 20:36
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ПРИБУТКУ
25.11.2021 21:41
СУЧАСНІ КОНТРОЛЬНІ МЕХАНІЗМИ В СИСТЕМІ КАЗНАЧЕЙСТВА
25.11.2021 21:22
МАРКЕТИНГ У СФЕРІ ПОСЛУГ
25.11.2021 21:13
ІМІДЖ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
25.11.2021 13:18
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ІННОВАЦІЙНОГО МАРКЕТИНГУ
25.11.2021 13:10
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОВЕДЕННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ
25.11.2021 12:51
ОСОБЛИВОСТІ І ПРИЧИНИ БАР’ЄРІВ БІЗНЕС-КОМУНІКАЦІЇ В ОРГАНІЗАЦІЇ
24.11.2021 22:20
ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІТИКА: ЧИ ВАРТА МУЗИКА СВОЄЇ ЦІНИ?
24.11.2021 22:04
© 2010-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.264 сек. / Mysql: 1338 (0.214 сек.)