:: ECONOMY :: DZIAŁALNOŚĆ FUNDACJI A ZWOLNIENIE Z PODATKU DOCHODOWEGO :: ECONOMY :: DZIAŁALNOŚĆ FUNDACJI A ZWOLNIENIE Z PODATKU DOCHODOWEGO
:: ECONOMY :: DZIAŁALNOŚĆ FUNDACJI A ZWOLNIENIE Z PODATKU DOCHODOWEGO
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 30

Термін подання матеріалів

25 березня 2021

До початку конференції залишилось днів 20  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

DZIAŁALNOŚĆ FUNDACJI A ZWOLNIENIE Z PODATKU DOCHODOWEGO

 
13.10.2020 10:28
Автор: Alicja Choma, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław, Polska; Emilia Sielicka, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław, Polska; Damian Kowalczyk, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław, Polska
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]

Ustawodawca umożliwia zwolnienie od podatku dochodowego podmioty, których celem statutowym jest działalność społecznie użyteczna. Przepis dotyczy między innymi fundacji, stowarzyszeń, szkół i szpitali. Warunkiem zwolnienia od podatku dochodowego jest przeznaczenie osiągniętego dochodu na cele statutowe organizacji. Wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego - w części przeznaczonej na te cele (Ustawa od podatku dochodowym od osób prawnych art. 17 ust 1 pkt 4) Zwolnienie od podatku, o którym mowa, nie jest uwarunkowane posiadaniem statusu organizacji pożytku publicznego. Celem niniejszego artykułu jest analiza kwestii podatku dochodowego w kontekście OPP. Artykuł bazuje na przeglądzie aktów prawnych oraz literatury dotyczącej omawianego zagadnienia.

Organizacja nie będzie miała możliwości z korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego, jeżeli środki przeznaczy na cele inne niż statutowe, nawet w przypadku przeznaczenia ich na cele zawarte w katalogu ustawodawcy zawartym w art. 17 ust. 1 pkt 4 PDOPrU. Przeznaczenie dochodu na cele statutowe organizacji jest w tym przypadku warunkiem koniecznym. Zgodnie z wyr. NSA z dnia 12.3.2009 r. działalność statutową fundacji stanowi tylko i wyłącznie działalność, która została ujęta w statucie fundacji. Nie stanowi przy tym działalności statutowej fundacji, działalność nie ujęta w jej statucie, nawet jeśli jest to działalność dobroczynna wymieniona w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.(II FSK 1781/07, Wspólnota 2009, Nr 13, s. 44).

Zwolnienie, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654 ze zm.) dotyczy tej części dochodów, która zostanie przeznaczone na cele statutowe obejmujące taką działalność, od momentu objęcia ich zapisami statutu. Cele będące jednym z warunków do wyłączenia danej jednostki od podatku dochodowego od osób prawnych, muszą wynikać wprost ze statutu, nie mogą być ustalone przez organy podatkowe w drodze wykładni, do której organy podatkowe nie są uprawnione. (wyr NSA z dnia 1 kwietnia 2011, II FSK 2110/09).

Środki pieniężne zainwestowane w określone papiery wartościowe, również są zwolnione od podatku, jeżeli następnie zostaną przeznaczone na cele statutowe. Ustawodawca nie wiąże momentu pozyskania środków z momentem ich wydatkowania. W związku z tym istnieje możliwość gromadzenia majątku, w celu późniejszego spożytkowania go w bardziej efektywny sposób na cele statutowe. Dowodzi tego Interpretacja indywidualna Urzędu Skarbowego w Katowicach z dnia 29.10.2010. Dochody Fundacji z partycypacji (posiadania akcji) w SKA jakie będę należne od SKA na rzecz Fundacji i jakie zostaną wydatkowane na cele statutowe Fundacji, które pokrywają się z celami wymienionym w art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.p. są wolne od opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.p., a dochody SKA jakie nie przypadają na rzecz Fundacji i nie są jej należne nie stanowią jej opodatkowanego dochodu (IBPBI/2/423-1015/10/BG - Interpretacja indywidualna z dnia 29-10-2010).

Według art. 17 ust. 1b u.p.d.p. fundacja może również przeznaczyć środki na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które służyć w następstwie będą do realizacji celów statutowych. W związku z tym środki przeznaczone na zakup tych aktywów, również są zwolnione od podatku. W tym przypadku również należy rozróżnić moment przeznaczenia środków z ich wydatkowania oraz powiązania celów zakupu środków trwałych z realizacją celów statutowych.

Ustawodawca dopuścił rozdzielenie w czasie (i to bez ograniczenia) "przeznaczenia" dochodu, którego przejawem jest jedynie zadeklarowanie zamiaru, od "wydatkowania" tego dochodu. Dla skorzystania ze zwolnienia podatkowego lub jego utraty natomiast ma zasadnicze znaczenie ocena czy zarówno "przeznaczenie", jak i "wydatkowanie" nastąpiło "na cele określone w przepisach". Przeznaczenie i wydatkowanie dochodu zatem powinna charakteryzować tożsamość celu, na który podatnik najpierw dochód przeznaczył, a następnie wydatkował. Należy też pamiętać, że w praktyce przeznaczenie i wydatkowanie dochodu może nastąpić jednocześnie (wyr. WSA Warszawa z 26.05.2009, III SA/Wa 3511/08).

Zwolnienie majątku fundacji otrzymanego w postaci darowizny lub spadku reguluje również ustawa o fundacjach. Nabycie przez fundację w drodze spadku, zapisu lub darowizny pieniędzy lub innych rzeczy ruchomych albo praw majątkowych jest wolne od podatku od spadków i darowizn (art. 16 Ustawa o fundacjach). Powołując się na zdarzenia z przeszłości, można jednak spotkać sytuacje, w których Urzędy Skarbowe domagają się zapłaty podatku dochodowego od fundacji charytatywnych, które nieodpłatnie użytkowały nieruchomość, wyposażenie biura lub nieoprocentowaną pożyczkę. Urzędy skarbowe powoływały się na art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W ostateczności rozwiewając te spory, wyr. NSA z dnia 30 czerwca 2004 r. orzekł, że dochodem wolnym od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) może być także dochód z nieodpłatnego świadczenia, polegającego na bezpłatnym użytkowaniu nieruchomości, jeżeli została ona przeznaczona na przykład na cele dobroczynne (FSK 188/2004, Gazeta Prawna 2004, nr 127, s. 4

 Podsumowując, OPP mogą zostać zwolnione z obowiązku uiszczania podatku dochodowego przez ustawodawcę. W tym celu muszą być spełnione wszystkie kryteria zamieszczone w aktach prawnych, a celem statutowym jest działalność społecznie użyteczna.

Bibliografia:

1 Blicharz, J., 2012, Komentarz do ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, [w:] Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Ustawa o spółdzielniach socjalnych. Komentarz, Wolters Kluwer Polska

2 Cioch. H., Kidyba, A., 2007, Ustawa o fundacjach. Komentarz, Wolters Kluwer Polska

3 Dowgier, R., Nowe regulacje o podatkach i opłatach lokalnych w 2004 r., Finanse Komunalne 2004, nr 2, s. 46

4 Interpretacja indywidualna Urzędu Skarbowego w Katowicach z 29.10.2010, IBPBI/2/423-1015/10/BG

5 PIT.pl, 2014, Ulgi i odliczenia http://www.pit.pl/ [dostęp: 08.03.2014]

6 Pozytek.gov.pl, 2014, OPP obowiązki i przywileje, http://www.pozytek.gov.pl/OPP,-,obowiazki,i,przywileje,901.html [dostęp: 09.03.2014]

7 Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z zm.).

8 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 1992 Nr 21 poz. 86 ze zm.)

9 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)

10 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

11 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2003 Nr 96 poz. 873 ze zm.)

12 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 ze zm.)

13 Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 z późn. zm.)

14 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 o fundacjach (Dz.U. 1991 Nr 46, poz. 203)

15 Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 ze zm.)

16 Wyr NSA z dnia 1 kwietnia 2011, II FSK 2110/09 

17 Wyr. NSA z 12.3.2009 r., II FSK 1781/07, Wspólnota 2009, Nr 13, s. 44

18 Wyr. NSA z 30 czerwca 2004 r., FSK 188/2004, Gazeta Prawna 2004, nr 127, s. 4

19 Wyr. WSA Warszawa z 26.05.2009, III SA/Wa 3511/08допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ВИКОРИСТАННЯ ВІМ-МОДЕЛЮВАННЯ В УПРАВЛІННІ ЕКОНОМІКОЮ ПІДПРИЄМСТВ
28.09.2020 10:14
UMOWA DAROWIZN W ŚWIETLE POLSKIEGO PRAWA
15.10.2020 08:39
ENTERPRISE PURCHASING STRATEGIES
09.10.2020 10:09
PREFERENCJE FUNDACJI POSIADAJĄCEJ STATUS OPP
09.10.2020 10:04
РЕКРЕАЦІЙНІ РЕСУРСИ ТА ЇХ ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА
09.09.2020 14:32
ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ СОЗДАНИЮ «BORN GLOBAL» КОМПАНИЙ
08.09.2020 13:45
© 2010-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.223 сек. / Mysql: 752 (0.191 сек.)