:: ECONOMY :: PREFERENCJE FUNDACJI POSIADAJĄCEJ STATUS OPP :: ECONOMY :: PREFERENCJE FUNDACJI POSIADAJĄCEJ STATUS OPP
:: ECONOMY :: PREFERENCJE FUNDACJI POSIADAJĄCEJ STATUS OPP
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 30

Термін подання матеріалів

25 березня 2021

До початку конференції залишилось днів 20  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

PREFERENCJE FUNDACJI POSIADAJĄCEJ STATUS OPP

 
09.10.2020 10:04
Автор: Alicja Choma, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław, Polska; Emilia Sielicka, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław, Polska; Damian Kowalczyk, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław, Polska
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]

Posiadanie statusu organizacji pożytku publicznego wiąże się z wieloma dodatkowymi przywilejami dla organizacji. Mogą one otrzymywać 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, korzystać ze zwolnień od podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej, opłat sądowych. Zwolnienia te mają zastosowanie w stosunku do prowadzonej przez OPP nieodpłatnej działalności pożytku publicznego. Celem niniejszego artykułu jest analiza preferencji fundacji posiadającej status OPP. Artykuł bazuje na przeglądzie aktów prawnych oraz literatury dotyczącej tematu. 


Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie stworzyła szczególnie istotną możliwość przekazywania 1% podatku dochodowego przez osoby fizyczne na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego. Ustawodawca podkreśla istotność wydatkowania środków. Otrzymane przez organizację pożytku publicznego środki finansowe pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych mogą być wykorzystane wyłącznie na prowadzenie działalności pożytku publicznego. W myśl art. 27 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych przekazują 1% podatku obliczonego zgodnie z przepisami podatkowymi na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego. Dodatkowo istnieje możliwość określenia celu spożytkowania przekazanego 1% podatku. Jest to możliwe zgodnie z art. 45c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wprowadzonym ustawą z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 28, poz. 146). Niemniej jednak, określenie celu, nie obliguje OPP do spożytkowania środków w ten określony sposób. Są to sugestie i wytyczne dla organizacji, jednakże, może ona dowolnie spożytkować otrzymane środki zgodnie ze statutem na działalność pożytku publicznego. OPP korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego na wyżej opisanych zasadach, prawo do tego posiadają wszystkie instytucje realizujące cele pożytku publicznego bez względu na posiadany status. Zwolnienia z podatku od nieruchomości reguluje art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.). Zwolnione od tego podatku są nieruchomości przeznaczone na nieodpłatne cele statutowe organizacji pożytku publicznego. W przypadku prowadzania przez organizację w danym lokalu zarówno działalności odpłatnej jak i nieodpłatnej statutowej, w celu skorzystania z ulgi należy wyznaczyć powierzchnię przeznaczoną na realizację celów nieodpłatnych. Od tej określonej części powierzchni, OPP może zostać zwolniona z podatku od nieruchomości. W stosunku do części powierzchni zajmowanych na realizację odpłatnych celów statutowych stosuje się preferencyjne stawki, znacznie niższe od tych, które ponoszą podmioty gospodarcze. (art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. c i pkt 2 lit. e ustawy o podatkach i opłatach lokalnych). Na podobnych warunkach OPP zwolnione są z opłat od czynności cywilnoprawnych skarbowych oraz sądowych. Zwolnienia, o których mowa wynikają z art. 8 pkt 2a ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.) , art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) oraz art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 z późn. zm.). Organizacje są zwolnione z opłat w przypadku czynności cywilnoprawnych, zgłoszenia lub składana wniosku o dokonanie czynności urzędowej albo wniosku o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia oraz nie maja obowiązku uiszczania opłat sądowych. Obowiązkowym warunkiem zwolnienia z opłat we wszystkich przypadkach jest dokonywanie czynności związanych z nieodpłatną działalnością statutową organizacji.


Ponadto organizacja pożytku publicznego może, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, nabywać na szczególnych warunkach prawo użytkowania nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (art. 24. u.d.p.p.w.) W tym celu  minister właściwy do spraw Skarbu Państwa może przekazać darowiznę nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa na rzecz organizacji pożytku publicznego. Właściwy organ, może udzielić bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) organizacjom pożytku publicznego. Warunkiem jest przekazanie nieruchomości w celu działania pożytku publicznego organizacji. Istnieją inne dodatkowe poza podatkowe uprawnienia, z których mogą korzystać OPP określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2003 Nr 96 poz. 873 ze zm.) Zgodnie z art. 25 W organizacji pożytku publicznego mogą wykonywać pracę osoby skierowane do odbycia służby zastępczej, na zasadach i w trybie określonych w odrębnych przepisach. Ponadto art. 26 mówi o tym, że jednostki publicznej radiofonii i telewizji umożliwiają organizacjom pożytku publicznego nieodpłatne informowanie o ich działalności na zasadach określonych w przepisach odrębnych. 


Podsumowując, organizacje pożytku publicznego mogą korzystać z szeregu przywilejów, ale muszą też ściśle przestrzegać przepisów prawa dotyczących OPP.


Bibliografia:


1. Blicharz, J., 2012, Komentarz do ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, [w:] Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Ustawa o spółdzielniach socjalnych. Komentarz, Wolters Kluwer Polska


2. Cioch. H., Kidyba, A., 2007, Ustawa o fundacjach. Komentarz, Wolters Kluwer Polska


3. Dowgier, R., Nowe regulacje o podatkach i opłatach lokalnych w 2004 r., Finanse Komunalne 2004, nr 2, s. 46


4. Interpretacja indywidualna Urzędu Skarbowego w Katowicach z 29.10.2010, IBPBI/2/423-1015/10/BG


5. PIT.pl, 2014, Ulgi i odliczenia http://www.pit.pl/ [dostęp: 08.03.2014]


6. Pozytek.gov.pl, 2014, OPP obowiązki i przywileje, http://www.pozytek.gov.pl/OPP,-,obowiazki,i,przywileje,901.html [dostęp: 09.03.2014]


7. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z zm.).


8. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 1992 Nr 21 poz. 86 ze zm.)


9. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)


10. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)


11. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2003 Nr 96 poz. 873 ze zm.)


12. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 ze zm.)


13. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 z późn. zm.)


14. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 o fundacjach (Dz.U. 1991 Nr 46, poz. 203)


15. Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 ze zm.)


16. Wyr NSA z dnia 1 kwietnia 2011, II FSK 2110/09 


17. Wyr. NSA z 12.3.2009 r., II FSK 1781/07, Wspólnota 2009, Nr 13, s. 44


18. Wyr. NSA z 30 czerwca 2004 r., FSK 188/2004, Gazeta Prawna 2004, nr 127, s. 4


19. Wyr. WSA Warszawa z 26.05.2009, III SA/Wa 3511/08
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ВИКОРИСТАННЯ ВІМ-МОДЕЛЮВАННЯ В УПРАВЛІННІ ЕКОНОМІКОЮ ПІДПРИЄМСТВ
28.09.2020 10:14
UMOWA DAROWIZN W ŚWIETLE POLSKIEGO PRAWA
15.10.2020 08:39
DZIAŁALNOŚĆ FUNDACJI A ZWOLNIENIE Z PODATKU DOCHODOWEGO
13.10.2020 10:28
ENTERPRISE PURCHASING STRATEGIES
09.10.2020 10:09
РЕКРЕАЦІЙНІ РЕСУРСИ ТА ЇХ ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА
09.09.2020 14:32
ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ СОЗДАНИЮ «BORN GLOBAL» КОМПАНИЙ
08.09.2020 13:45
© 2010-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.165 сек. / Mysql: 752 (0.138 сек.)