:: ECONOMY :: СВІТОВІ ТРЕНДИ УПРАВЛІННЯ ДОПОМІЖНИМИ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ :: ECONOMY :: СВІТОВІ ТРЕНДИ УПРАВЛІННЯ ДОПОМІЖНИМИ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
:: ECONOMY :: СВІТОВІ ТРЕНДИ УПРАВЛІННЯ ДОПОМІЖНИМИ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
 
UA  RU  EN
         

Світ наукових досліджень. Випуск 29

Термін подання матеріалів

23 квітня 2024

До початку конференції залишилось днів 7  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
Календар конференцій
Архів
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

СВІТОВІ ТРЕНДИ УПРАВЛІННЯ ДОПОМІЖНИМИ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

 
19.02.2019 16:16
Автор: Матвій Соломія Ігорівна, аспірант кафедри економіки підприємства та інвестицій Національного університету «Львівська політехніка»
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]

В економічно-розвинених країнах переважно застосовується процесний підхід до управління, який фокусується на процесах підприємства і спрямований на вдосконалення якості товарів, робіт і послуг і, відповідно, покращення рівня задоволеності кінцевого споживача. Світові тренди показують, що за умови ефективного рівня управління допоміжними бізнес-процесами знижується рівень витрат і при цьому підвищується конкурентоспроможність підприємств об'єднання. З метою подальшого втілення ефективних бізнес-рішень в реаліях вітчизняного підприємництва проаналізуємо світові концепції і підходи, які були успішно реалізовані в країнах Західної Європи, США, Японії. 

З точки зору процесного підходу, підприємство є набором взаємопов’язаних процесів і, відповідно, управління підприємством є управління певними процесами. На прикладі зарубіжних компаній розглянемо декілька концепцій вдосконалення управління бізнес-процесами, які зарекомендували себе як найбільш результативні:

1. Концепція постійного поліпшення процесів. Основною ідеєю, автором якої є Едвард Демінг, є незначне і в той же час постійне вдосконалення всіх складових бізнес-процесу.

Демінг проповідував управління якістю на основі процесного підходу та  розробив 14 принципів, котрі потім лягли в основу менеджменту якості й викликали так зване «японське диво». До них належать: постійність цілі, нова філософія, покінчення із залежністю від масового контролю, покінчення з практикою закупівель за самою низькою ціною, поліпшення кожного процесу, введення в практику підготовку та перепідготовку кадрів, заснування лідерства, гоніння страхів, руйнування бар’єрів, відмова від пустих лозунгів й гасел, усунення довільних числових норм і завдань, надання робітникам можливості пишатися своєю працею, заохочення прагнення до освіти, прихильність до справи підвищення якості й дієвість вищого керівництва[1].

В подальшому модель постійного поліпшення процесів управління бізнес-процесами дістала назву Цикл «Шухарта-Демінга»:

-планування: встановлення цілей і бізнес-процесів;

-виконання: безпосереднє виконання запланованих робіт;

-перевірка: контроль результату на основі визначених показників ефективності;

-вплив: регулювання діяльності з метою усунення відхилень від запланованого результату.

Успішними прикладами використання концепції є управління бізнес-процесами в таких компаніях як Toyota, General Motors, Nashua Corporation, Ricoh, Ford Motors тощо.

2. Концепція загального управління якістю. Дана концепція є продовженим і вдосконаленим варіантом принципів Демінга. Ключовою ідеєю є не тільки досягнення високого рівня якості продукції підприємства, а й якісна робота загалом, до якої буде активно залучений весь персонал організації. Відповідно для досягнення таких цілей варто фокусуватися і постійно вдосконалювати якість продукції, якість організування самих бізнес-процесів, якість роботи працівників. 

В основу зазначених стандартів концепції покладені наступні принципи управління якістю:

1. Фокус на клієнта. Цей принцип базується на постійному аналізуванні ринкового середовища і потреб споживачів. 

2. Лідерство є базовим принципом системи менеджменту якості, оскільки управління бізнес-процесами, управління персоналом, управління підприємством загалом неможливе без цієї складової. 

3. Залучення персоналу – коли підприємство системно не тільки дозволяє, а й мотивує своїх працівників брати участь у прийняті і реалізації управлінських рішень. 

4. Процесний підхід. Усі види діяльності підприємства повинні  розглядатися як процеси, тобто як певні послідовні етапи, які набір вхідних елементів перетворюють в кінцевий продукт.

5. Cтратегічне планування – це довгострокове планування, в основу якого лягає досягнення проміжних цілей організації.

6. Вимір, аналіз та управління знаннями – важливий принцип, метою якого є постійне вдосконалення особистих якостей, навичок, знань та вмінь працівника. 

7. Увага до співробітників – фокусування уваги на потреби працівників організації, оскільки вони відіграють важливу роль на шляху до досягнення кінцевих цілей.

8. Системний підхід розглядає організацію як взаємопов'язану, скоординовану, взаємодіючу систему бізнес-процесів.

9. Націленість на результат – вся діяльність підприємства повинна бути спрямованою на досягнення вимірюваного кінцевого результату.

Прикладами успішного застосування даної концепції є такі світові компанії як Fugi Photo Film Ltd., Nissan Motor Co., Toyota Limited, General Motors, Motorola, Chrysler Group тощо.

3. Концепція Кайдзен. Основною ідеєю концепції є постійне та безперервне вдосконалення основних та допоміжних бізнес-процесів організації. Нижче перелічені основні риси даної концепції: 

- кожний бізнес-процес має свій початок, певну кількість взаємопов'язаних, послідовних кроків і своє завершення; 

- щоб підвищити результативність роботи цілого підприємства потрібно покращити і, по можливості, оптимізувати кожен бізнес-процес;

- для виконання попереднього пункту необхідно провести детальний аналіз кожного бізнес-процесу, визначити які його складові необхідно покращити, які ,навпаки, викинути;

- працівники організації повинні чітко розуміти свої обов'язки на кожному з етапів управління бізнес-процесами; 

- важливим елементом є зменшення втрат часу, так як вони призводять до збільшення тривалості бізнес-процесів, що є небажаним.

Прикладами відомих закордонних фірм, які в своїй практиці застосовували концепцію Кайдзен для ефективного управління бізнес-процесами є такі організації як Nissan, Canon, Honda, Groth Hacking, Scrum, Toyota Motors Corporation. 

4. Концепція «Бережливе виробництво». В основі «Бережливого виробництва» є орієнтація фірми на максимально бережливе і, водночас, ефективне використання ресурсів з мінімізацією відходів виробництва, кількості браку, втрат часу, дублювання процесів тощо.

Управління бізнес-процесами за концепцією «Бережливе виробництво»  грунтується на таких принципах:

- найбільша цінність для підприємства – це її споживач, відповідно, будь який бізнес-процес має бути максимально направлений на задоволення клієнтів;

- усвідомлення всіма учасниками процесу потоку створення цінності на основі карт потоку створення цінності;

- «витягування» товарів споживачами (допоки виробник не отримує пропозицій/жалоб від клієнта, він нічого не змінює);

- тяжіння до досконалості в управлінні бізнес-процесами організації, так як всі дії націлені на потік створення цінності і всі втрати підприємство усуває з бізнес-процесів.

Дана концепція базується на досвіді  компанії Toyota.

5. Концепція «Реінжиніринг бізнес-процесів». 

Основоположниками даної концепції є вчені, дослідники М.Хаммер та Дж. Чампі. Реінжиніринг бізнес-процесів – це фундаментальне переосмислення і радикальне перепроектування бізнес-процесів з метою досягнення істотного поліпшення якості їх функціонування [2]. 

Основні принципи і прийоми реінжинірингу бізнес-процесів полягають в наступному:

- декілька робіт об'єднується в одну;

- виконавці самостійно приймають рішення;

- роботи по процесу виконуються в їх природньому порядку;

- робота виконується там, де це найбільш доцільно;

- процеси мають різні варіанти виконання, кожний із варіантів використовується в залежності від ситуації, яка склалася;

- необхідно зменшити кількість «входів» в процеси;

- мінімізація робіт, що стосуються перевірки та контролю, так як вони не додають вартості;

- мінімізація кількості погоджень;

- поєднання централізованих і децентралізованих операцій. 

Саме оптимізація внутрішніх бізнес-процесів як результат успішного реінжинірингу уможливлює збалансувати вимоги зовнішнього середовища та можливості внутрішнього середовища промислового підприємства: знизити витрати виробництва, оптимізувати використання ресурсів, підвищити якість продукції, підвищити ефективність виробництва, інакше кажучи, – бути конкурентоспроможним на ринку [3].

6. Концепція «Аутсорсингу»

Це концепція передачі компанією частини її завдань або процесів стороннім виконавцям на умовах субпідряду. Це угода, за якою робота виконується людьми з зовнішньої компанії, які зазвичай є також експертами у цьому виді робіт[4]. Головне завдання аутсорсингу – винести за рамки організації непрофільні і вузькоспеціалізовані бізнес-процеси. 

Особливості аутсорсингу бізнес-процесів:

- скорочення витрат, так як підприємству не потрібно буде утримувати додатковий штат співробітників;

- зростання витрат теж можливе, але тільки за умови, якщо компанія передаватиме на аутсорсинг занадто багато бізнес-процесів; 

- з точки зору реалізації стратегічних завдань аутсорсинг дає можливість сконцентрувати ресурси на основному виробництві;

- можливість втрати контролю над виконанням переданих на аутсорсинг допоміжних бізнес-процесів;

- зниження гнучкості управління;

- небезпека концентрації бізнес-процесів в одному місці;

- відсутність чіткої законодавчої бази щодо аутсорсингу;

- небезпека розголошення конфіденційної інформації чи порушення договірних відносин.

Концепція аутсорсингу є ефективною для вдосконалення управління допоміжними бізнес-процесами на підприємствах об'єднання, оскільки вона сприятиме впровадженню інновацій та покращення результативності роботи.

Проаналізувавши концепції вдосконалення управління допоміжними бізнес-процесами та виділивши їх основні особливості, варто зазначити, що найбільш ефективний спосіб управління допоміжними бізнес-процесами на виробничо-господарських об'єднаннях є застосування концепції реінжинірингу та передавання на аутсорсинг.

Список використаних джерел:

1. Нив Г. Организация как система: Принципы построения устойчивого бизнеса Эдвардса Деминга. – Пер. с англ. – 3-е изд. – М.: Альпина паблишер. –2014. – 368с.

2. Ковальов А.І. Підвищення ефективності антикризового управління в корпоративному секторі на основі реінжинірингу бізнес-процесів. Вісник соціально-економічних досліджень. – 2014. - Випуск 3 (54). - Режим доступу: file:///D:/Downloads/Vsed_2014_3_21.pdf

3. Гвоздь М. Я. Реінжиніринг бізнес-процесів як чинник прискореного розвитку економіки. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Проблеми економіки та управління. - 2013. - № 754. - С. 135-138. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPP_2013_754_21

4. Що таке аутсорсинг та інсорсинг: правовий лікбез. Режим доступу: http://loyer.com.ua/uk/13342-2/.Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ОСОБЛИВОСТІ ПОРІВНЯЛЬНОГО АНАЛІЗУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КАБЕЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ
20.02.2019 12:03
СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ
19.02.2019 09:58
УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА
19.02.2019 09:24
ОБҐРУНТУВАННЯ РЕЗЕРВІВ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИТРАТ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
17.01.2019 14:50
ВИБІР МЕТОДІВ ТА ІНСТРУМЕНТІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ СТІЙКІСТЮ
15.02.2019 13:19
АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ЯК ІНСТРУМЕНТУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В ЄС
13.02.2019 16:20
ГАРМОНІЗАЦІЯ МИТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ З МІЖНАРОДНИМИ НОРМАМИ
12.02.2019 16:29
ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ «ТОЧНО В ТЕРМІН» ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ ПІДПРИЄМСТВА
04.02.2019 18:54
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
04.02.2019 18:43
© 2010-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.227 сек. / Mysql: 1396 (0.177 сек.)