:: ECONOMY :: ВИБІР МЕТОДІВ ТА ІНСТРУМЕНТІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ СТІЙКІСТЮ :: ECONOMY :: ВИБІР МЕТОДІВ ТА ІНСТРУМЕНТІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ СТІЙКІСТЮ
:: ECONOMY :: ВИБІР МЕТОДІВ ТА ІНСТРУМЕНТІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ СТІЙКІСТЮ
 
UA  RU  EN
         

Світ наукових досліджень. Випуск 29

Термін подання матеріалів

23 квітня 2024

До початку конференції залишилось днів 8  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
Календар конференцій
Архів
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ВИБІР МЕТОДІВ ТА ІНСТРУМЕНТІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ СТІЙКІСТЮ

 
15.02.2019 13:19
Автор: Сабадаш Людмила Олександрівна, аспірантка Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]

В кризових умовах має надзвичайну важливість вивчення економічної стійкості підприємства. Вичерпну інформацію стосовно стану економічної стійкості на підприємстві доволі складно сформувати. Адже щоденне удосконалення програмного забезпечення, доступ до все більшого об’єму даних, податкові та інвестиційні новації вносять корективи у процес функціонування підприємств. Тому на всіх стадіях господарської діяльності важливо відслідковувати новітні тенденції та своєчасно оновлювати методи та інструменти для вивчення економічної стійкості, щоб дії за логікою минулих років не стали на заваді економічного розвитку в довгостроковій перспективі.

Пошук методів та інструментів, які охоплюватимуть всі сфери господарської діяльності підприємств потребує комплексного підходу. Адже система управління на підприємствах різних галузей відрізняється одна від одної не лише орієнтуванням на різні цілі, а й змістом інструментів для досягнення цих цілей. Тому роботи вітчизняних та іноземних науковців розосереджені по різним галузям народного господарства. І у відповідності від галузі народного господарства, ставляться різні цілі, які важко звести до єдиного типу. Зокрема, О. Г. Мельник [7] обґрунтовує підбір інструментів для процесу діагностики діяльності підприємств, в свою чергу Т. А. Бурова [4] більш необхідним вважає процес моніторингу та відповідно підбір інструментів для його реалізації. О. О. Бичков [1], Т. І. Олійник [5], С. В. Козловський [3], О. Б. Бутнік-Сіверський [2] звертають увагу на процес забезпечення економічної стійкості в цілому, однак в ракурсі соціально-економічних, фінансових, інвестиційних чи, навіть, екологічних проблем із виділенням цільових інструментів та методів. Отже, важливо систематизувати набуті десятиліттями знання та виділити новий підхід до підбору методів та інструментів для забезпечення економічної стійкості та сформувати універсальний підхід, використання якого дозволить оцінювати узгодженість між економічною стійкістю підприємства та його внутрішнім і зовнішнім середовищем.

Економічна стійкість являється визначальною характеристикою господарської діяльності підприємства в кризових умовах. Вона залежить від ряду факторів, які прямо чи опосередковано здійснюють на неї вплив. Відповідно цей вплив може мати як позитивні так і доволі негативні наслідки. Тому управлінському апарату необхідно систематично аналізувати ступінь забезпечення економічної стійкості. Реалізація цього завдання залежить від точного та своєчасного застосування найбільш підходящих під конкретні умови діяльності підприємства методів та інструментів.

В. І. Сушко [9] на основі визначення структури аналітичного забезпечення оцінки стійкості підприємства розроблено інструменти оцінки збалансованості між цілями діяльності підприємства, його внутрішнім і зовнішнім середовищем з використанням аналітичного забезпечення оцінки стійкості підприємства, який включає сукупність способів збору, аналізу, узагальнення та синтезу інформації про стан внутрішнього й зовнішнього середовища підприємства та цілі його діяльності. Також науковцем розроблено інструменти оцінки стійкості внутрішнього середовища підприємства. Ці інструменти дозволять удосконалити спосіб оцінки внутрішніх складових діяльності підприємства за рівнем запасу стійкості в часі. Досягнути цього можливо за допомогою метрики цільових індикаторів стійкості підприємства [9].

Не лише встановлювати існуючі на даний час тенденції, але й відстежувати їхню зміну на майбутнє, за допомогою різноманітних інструментів – методу експертних оцінок, аналізу витрат і кривої досвіду, моделі “продукт-ринок”, аналізу динаміки ринку, моделі життєвого циклу, портфельних моделей аналізу стратегії (матриць БКГ і Мак-Кінсі), комплексного ділового аналізу PIMS, SWOT-аналізу, аналізу ланцюжка цінностей, аналізу витрат й оцінки конкурентоспроможності або їх поєднання пропонує І. М. Омельченко [6].

В. А. Скакун свої методи та інструменти спрямовує на аналіз економічного потенціалу адаптації підприємств за критеріями доцільності та потужності трансформаційних змін. Це досягається шляхом застосування одиничних, групових і узагальнюючих показників, стабільності їх значень та кореляційних зв’язків між ними. На думку вченого, особливістю запропонованої методики є можливість порівнювати показники наскрізного бізнес-процесу і збалансовувати їх зміни в часі, визначати рівень їх взаємообумовленості не лише в межах одного підприємства, але й на рівні міжгрупових та міжгалузевих економічних досліджень [8].

І. О. Тарасенко виокремлено ресурсне забезпечення, баз знань та баз даних підприємства та відповідного управлінського інструментарію і процедур. Цільові показники діяльності підприємства визначено наступні: інтегральний показник та комплексні показники результативності в економічній, екологічній та соціальній сферах, для деталізації яких розроблено науковцем запропоновано розробити збалансовану систему показників [10].

На підставі проведеного аналізу виявлено, що існуюче різноманіття методів та інструментів розроблене переважно для загального вжитку,  тому існує необхідність їх адаптації та розробки для моніторингу економічної стійкості з урахуванням галузевої специфіки підприємств. На основі аналізу провідних досліджень розроблено та систематизовано наступні види методів та інструментів, які беруть участь у забезпеченні економічної стійкості (табл.1).
Висновок. Отже, сукупне використання вказаних вище методів та інструментів допоможе управлінському апарату своєчасно виявляти та реагувати на  зміну показників, які характеризують економічну стійкість. Зокрема, від інструментів функціональної спрямованості залежить вибір подальших дій на шляху до забезпечення економічної стійкості. За допомогою інструментів та методів моделювання можна отримати чітку інформацію не лише про поточний господарський стан підприємства, а й побудувати прогнозований результат від реалізації обраної стратегії. Аналітичні інструменти в свою чергу допомагають відслідковувати та аналізувати зміни ключових показників, що сприяє своєчасному виявленню негативних відхилень та вживання заходів стосовно їх мінімізації. Фінансові, державні та інструменти і методи багатофункціонального застосування за специфікою застосування відрізняються на кожному окремо взятому підприємстві, однак від цього їх ключове завдання, а саме забезпечення економічної стійкості, не зміниться. Також варто пам’ятати, що користувачами методів та інструментів є не лише управлінський апарат, рядові працівники здійснюють не менший, а в деяких випадках і більший вплив на господарську діяльність підприємства. Діями, які виходять за межі обраного способу дій, можна нанести економічну шкоду не просто окремим сегментам підприємства, а й поставити під загрозу його існування на ринку. Тому чітка інформаційно-роз'яснювальна робота стосовно розмежування завдань та обов’язків між реалізаторами процесу забезпечення економічної стійкості – важливий крок, нехтувати яким категорично заборонено. 

Необхідно зазначити, що наведені вище методи та інструменти можуть доповнюватися новими елементами у зв’язку зі макро-, мезо-, мікро- економічними змінами. На їх основі можна віднайти резерви та пріоритетні напрямки забезпечення економічної стійкості шляхом усестороннього аналізу та перепроектування існуючих стратегій з орієнтацією на більш позитивний результат чи укріплення існуючих параметрів. Це дозволить підвищити рівень обґрунтованості управлінських рішень стосовно забезпечення економічної стійкості підприємства.

Сформовані методи та інструменти для визначення економічної стійкості  підприємства  в першу чергу направлені на виявлення власних мобілізаційних можливостей. Це дозволяє комплексно оцінювати позиції підприємства на ринку в кризових умовах, здійснювати прогнозний аналіз прибутковості підприємства та оптимізувати його організаційну структуру.

Список використаних джерел:

1. Бичков О. О. Соціально-економічні та екологічні проблеми забезпечення стійкого розвитку машинобудівних підприємств України / О. О. Бичков // Економіка і держава. – № 3. – К., 2012. – С. 73-77.

2. Бутнік-Сіверський О. Б. Інтелектуальний капітал як фактор забезпечення економічної стійкості сучасних підприємств / О. Б. Бутнік-Сіверський // Економіка. Фінанси. Право. – 2017. – № 4. – С. 61-64.

3. Козловський С. В. Управління стійкістю макроекономічної системи України з використанням інноваційних технологій моделювання / С. В. Козловський // Економічні науки: зб. наук. праць вінн. нац. аграр. ун-ту. – 2010. – Вип. 3. – С. 44-63.

4. Моніторинг діяльності підприємств харчової промисловості : проблеми теорії та практики : [монографія] / Т. А. Бурова. – Херсон : Айлант, 2011. – 347 с.

5. Олійник, Т. І. Економічна стійкість – основна складова сталої діяльності сільськогосподарського підприємства / Т. І. Олійник. – С .262-268.  Вісник ХНАУ : зб. наук. пр. / редкол. : О. В. Олійник (голов. ред.) та ін. – Харків : ХНАУ, 1997 . – (Економічні науки).  № 3'2014. – 2014. – 292 с.

6. Омельченко И. Н. Разработка концепции создания логистической системы и методов управления организационно-экономической устойчивостью предприятия в рыночной среде: дис. … д-ра техн. наук: 08.00.28 – организация производства / И. Н. Омельченко. – М.: РГБ, 2007. – 350 с.

7. Системи діагностики діяльності машинобудівних підприємств. Полікритеріальна концепція та інструментарій : монографія / О. Г. Мельник ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Львівська політехніка, 2010. – 340 с.

8. Сорокіна Л.В. Методика експрес-діагностики результативності управління бізнес-процесами діючих підприємств / Л.В.Сорокіна, А.Ф.Гойко, В.А.Скакун // Економічний простір. – 2010. – № 39. – С. 277–286.

9. Сушко В. І. Класифікація моделей оцінки ймовірності банкрутства підприємств / В. І. Сушко, Т. С. Павлюк // Економіка: теорія та практика. - 2014. - № 1. - С. 72-83.

10. Тарасенко І. О. Сталий розвиток підприємств легкої промисловості: теорія, методологія, практика : [монографія] / І. О. Тарасенко. – К. : КНУТД, 2010. – 390 с.  

______________________________

Науковий керівник: Малярець Людмила Михайлівна, доктор економічних наук, професор, Харківський національний економічний університет імені Семена КузнецяCreative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ОСОБЛИВОСТІ ПОРІВНЯЛЬНОГО АНАЛІЗУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КАБЕЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ
20.02.2019 12:03
СВІТОВІ ТРЕНДИ УПРАВЛІННЯ ДОПОМІЖНИМИ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
19.02.2019 16:16
СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ
19.02.2019 09:58
УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА
19.02.2019 09:24
ОБҐРУНТУВАННЯ РЕЗЕРВІВ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИТРАТ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
17.01.2019 14:50
АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ЯК ІНСТРУМЕНТУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В ЄС
13.02.2019 16:20
ГАРМОНІЗАЦІЯ МИТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ З МІЖНАРОДНИМИ НОРМАМИ
12.02.2019 16:29
ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ «ТОЧНО В ТЕРМІН» ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ ПІДПРИЄМСТВА
04.02.2019 18:54
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
04.02.2019 18:43
© 2010-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.169 сек. / Mysql: 1396 (0.132 сек.)