:: ECONOMY :: ОБЛІК ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ :: ECONOMY :: ОБЛІК ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
:: ECONOMY :: ОБЛІК ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 30

Термін подання матеріалів

28 квітня 2021

До початку конференції залишилось днів 8  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ОБЛІК ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

 
24.10.2018 09:22
Автор: Юрченко Олена Сергіївна, студентка, Київський національний університет технологій та дизайну
[Секція 3. Облік, статистика і аудит;]

Мета і завдання. Тема фінансових результатів діяльності підприємства є завжди актуальною і є предметом постійного обговорення серед науковців та практиків у сфері економіки та управління підприємством. Метою даного дослідження є виявлення проблем обліку фінансових результатів та пошук альтернативних шляхів його вдосконалення шляхом вирішення певних завдань, таких як:

• Ознайомлення з законодавчо-нормативною та теоретичною базою з питань обліку фінансових результатів;

• Виявлення основних проблем обліку фінансових результатів;

• Представлення альтернативних рішень щодо вдосконалення обліку фінансових результатів.

Об’єкт та предмет дослідження. Об’єктом даного дослідження є чинна система обліку фінансових результатів, яка представлена діючим законодавством, предмет дослідження – основні проблеми обліку фінансових результатів.

Методи та засоби дослідження. Для досягнення сформульованої мети і вирішення поставлених завдань використано наступний інструментарій методів наукового дослідження:

• групування – для опрацювання аналітичної інформації;

• абстрактно-логічний, причинно-наслідкових зв’язків, опису, конкретизації, формалізації – для визначення інформаційних потреб користувачів щодо фінансових зобов’язань;

• узагальнення – для розробки рекомендацій із удосконаленням організації та методики обліку фінансових зобов’язань.

Наукова новизна та практичне значення отриманих результатів. Проблеми обліку фінансових результатів, а також доходів і витрат, що є складовими формування результатів діяльності було вже досить ретельно розглянуто у працях видатних дослідників, таких як: М. Т. Білухи, Ф. Ф. Бутинця, В. В. Сопка, Л. М. Кіндрацької, Є. В. Мниха, М. Г. Чумаченка, В. О. Шевчука. Незважаючи на ці значні досягнення, слід зазначити, що в питаннях обліку фінансових результатів залишається чимало невирішених проблем, котрі потребують детального дослідження і вироблення пропозицій для практичної діяльності.

Результати дослідження. Трактування сутності доходів, витрат і фінансових результатів є важливою науковою проблемою. Ці категорії залишаються в центрі уваги вчениху багатьох важливих науках, таких як: філософія, економка, бухгалтерських облік та інші. Розглянувши та проаналізувавши праці деяких відомих вчених, можна прийти до висновку, що в економічній науці не існує точного і єдиного визначення поняття «фінансовий результат». Наприклад: за Бутинець Ф.Ф., фінансовий результат – це співставлення доходів та витрат підприємства відображених у звіті. Прибуток або збиток організації. Лондар С.Л. та Тимошенко О.В. зазначають, що фінансовий результат – це приріст (чи зменшення) вартості власного капіталу підприємства, що утворюється в процесі його підприємницької діяльності за звітний період, а Пушкар М.С. характеризує його як прибуток або збиток, отриманий в результаті господарської діяльності. 

Отже, можна прийти до висновку, що фінансовий результат визначається шляхом співставлення доходів і витрат діяльності підприємства, це може бути прибуток або збиток, що, у свою чергу, приводить до зростання (прибуток) або зменшення (збиток) власного капіталу. І саме отриманий фінансовий результат характеризує якість діяльності підприємства. Тому пропонуємо таке визначення фінансового результату, а саме – це якісний показник діяльності підприємства, який визначається як різниця між доходами та витратами і призводить до зростання (прибуток) або зменшення (збиток) власного капіталу.

Відповідно до П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати», фінансовий результат (прибуток або збиток) підприємство може отримувати в результаті:

• операційної діяльності;

• інвестиційної діяльності;

• фінансової діяльності;

• надзвичайних подій.

Як відомо з вітчизняної практики, для обліку і узагальнення всіх результатів діяльності підприємства, бухгалтерам представлений План рахунків бухгалтерського обліку, але якщо проаналізувати наведену вище інформацію і співставити її з Планом рахунків та формою №2 «Звіт про фінансові результати», то можна прийти до висновку, що форма №2 відображає фінансові результати діяльності більш деталізовано ніж це дозволяє зробити План рахунків бухгалтерського обліку. Тому можна запропонувати внести до Плану рахунків субрахунки, які б включали  прибуток (збиток) від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. 

Висновки. В результаті проведеного дослідження можна прийти до висновку, що фінансовий результат залежить від доходів і витрат діяльності підприємства, які класифікуються за видами діяльності, отже і фінансові результати мають таку ж класифікацію. Ефективність діяльності  підприємства у першу чергу залежить від прийняття правильних управлінських рішень, а якість цих рішень залежить від інформації, яка представлена бухгалтерським обліком. Вдосконалена нормативно-правова система бухгалтерського обліку, а саме Плану рахунків – це запорука успіху діяльності всього підприємства. 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів спеціальності "Облік і аудит" вищих навчальних закладів / За ред.. Ф.Ф. Бутинця – Житомир: ЖІТІ, 2010. – 618 с.

2. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» від 16.07.99 р. № 996-ХІV. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/996-14.

3. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена Наказом Міністерства Фінансів України від 30 листопада 1999р. № 291 (зі змінами і доповненнями). [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99

4. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати»,від 31 березня 1999 р. N 87(зі змінами та доповненнями). 

5. Пирець Н. М. Особливості обліку фінансових результатів згідно з національними та міжнародними стандартами / Н. М. Пирець, Я. Б. Панфілова // Економічний простір. – 2012. – № 62. – С. 228 – 234.

___________________________

Науковий керівник: Саюн Алла Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту, Київський національний університет технологій та дизайну
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ПРОБЛЕМИ ГАРМОНІЗАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ СИСТЕМИ ОБЛІКУ І ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ З МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ
30.10.2018 00:14
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЯК ІНФОРМАЦІЙНА ОСНОВА ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
29.10.2018 23:54
СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ЗА РІВНЕМ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
29.10.2018 23:41
СУЧАСНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ
29.10.2018 21:29
СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА ТА ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ (НА ПРИКЛАДІ ДП «РІВНЕНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО»)
29.10.2018 10:02
МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ В УКРАЇНІ
26.10.2018 13:30
ХАРАКТЕР І ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ НАДАННЯ ІТ-ПОСЛУГ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ОБЛІК ВИТРАТ І КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ
18.10.2018 12:09
© 2010-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.199 сек. / Mysql: 763 (0.169 сек.)