:: ECONOMY :: ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЙ В ОБЛАСТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ  І КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У МАЙБУТНІХ БУХГАЛТЕРІВ :: ECONOMY :: ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЙ В ОБЛАСТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ  І КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У МАЙБУТНІХ БУХГАЛТЕРІВ
:: ECONOMY :: ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЙ В ОБЛАСТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ  І КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У МАЙБУТНІХ БУХГАЛТЕРІВ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 25

Термін подання матеріалів

29 вересня 2020

До початку конференції залишилось днів 9  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЙ В ОБЛАСТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У МАЙБУТНІХ БУХГАЛТЕРІВ

 
23.05.2018 22:55
Автор: Драмарецька Валентина Григорівна, викладач, Київський технікум електронних приладів
[Секція 3. Облік, статистика і аудит;]

Одним з основних засобів в професіональній діяльності бухгалтера є інформаційні системи і комунікації (ІКТ), які підвищують ефективність ведення обліково-фінансової діяльності на підприємстві за рахунок автоматизації ведення бухгалтерського обліку. Таким чином, актуальними стають завдання підвищення конкурентоспроможності  випускників економічних спеціальностей (конкурентоздатних бухгалтерських кадрів), що використовують ІКТ для вирішення своїх професійних завдань з урахуванням рівня розвитку засобів автоматизації ведення податкового і бухгалтерського обліку та вимог локальних і нормативних актів.

Дослідженням проблем використання ІКТ в навчальному процесі займалися  В.Ю. Биков, Б.С. Гершунський, Р.С. Гуревич, М.І. Жалдак, Н.В. Морзе, І.В. Роберт, М., А.В. Хуторський, Д.В. Чернілевський та ін. В своїх роботах вони розглянули питання використання засобів ІКТ в процесі професійної підготовки майбутніх фахівців різного профілю.

Специфічними можливостями використання ІКТ в професійній діяльності бухгалтера є:

- забезпечення Інтернет-доступом до новітнього програмного забезпечення, до "хмарних" технологій для ведення бухгалтерського обліку і проведення ознайомлювальних, практичних та семінарських занять в режимі "on-line";

- автоматизація ведення бухгалтерського обліку джерел формування майна і фінансових зобов'язань організації, проведення та оформлення результатів інвентаризації майна організації ;

- організація інформаційного обміну в умовах функціонування глобальної мережі Інтернет між бухгалтером і органами державної влади для здачі бухгалтерської, статистичної та податкової звітності;

- ведення документообігу та номенклатури справ, в тому числі складання наказів, службових записок, заяв для внутрішніх користувачів;

- стандартизація введення інформації на основі спеціально створених різних типових форм договорів при розрахунках з постачальниками, клієнтами, підрядниками, різними дебіторами і кредиторами форм договорів, з метою скорочення часу, що витрачається на внесення в базу основних даних постачальників, клієнтів, номенклатури матеріалів і т.д.;

- архівування, зберігання великих обсягів бухгалтерської інформації, які становлять комерційну таємницю підприємства, з можливістю доступу до неї на основі роздільних прав доступу користувачів, її передачі, тиражування;

- використання довідково-правових систем для ознайомлення зі змінами чинного законодавства та вирішення спірних ситуацій;

- обробка та аналіз поданої первинної інформації на основі автоматизації процесів розрахункової, інформаційно-пошукової діяльності;

- розрахунок і аналіз основних техніко-економічних показників підприємства та візуалізація представлених розрахунків.

Проаналізувавши зазначені вище можливості, можна зробити наступні висновки: використання ІКТ у професійній діяльності бухгалтера призводить до серйозного зростання її оперативності, впорядкованості та ефективності. В сучасних умовах фахівець не буде користуватися попитом без сформованих професійних компетенцій, в тому числі в сфері ІКТ. Отже, в процесі викладання професійних дисциплін для бухгалтерів необхідно передбачити можливість використання широкого спектру дидактичних можливостей ІКТ, що сприяють формуванню у студентів знання можливостей використання ІКТ в діяльності бухгалтера, вміння і навички автоматизації ведення бухгалтерського обліку та формування фінансової звітності, що забезпечують ефективну професійну діяльність бухгалтера в ІКТ в насиченому інформаційному економічному просторі [2].

Державні освітні стандарти нового покоління дають широкі повноваження навчальним закладам при розробці навчального плану установи і робочих програм з дисциплін, в яких необхідно передбачити і забезпечити належний рівень формування ІКТ-компетентності майбутніх бухгалтерів, що забезпечує застосування інформаційних і комунікаційних технологій у професійній діяльності.

ІКТ-компетентність майбутнього бухгалтера - це інтеграційна характеристика особистості, що включає в себе направленість студента на використання ІКТ в обліково-аналітичній діяльності, потреби, мотиви, прагнення, інтерес до освіти та самоосвіти в сфері ІКТ, знання можливостей ІКТ та використання базового і спеціалізованого програмного забезпечення у своїй професійній діяльності, що дозволяє відбирати, знаходити, аналізувати, зберігати і передавати інформацію і вирішувати професійні завдання засобами ІКТ в діяльності бухгалтер [1].

Потенціалом у формуванні компетентності у сфері ІКТ у майбутніх бухгалтерів - студентів є практичні роботи та лабораторний практикум "Навчальна практика обліку" 

Тематика курсу "Навчальна практика обліку" представлена рішенням наскрізного практичного прикладу з оформленням первинної облікової документації, облікових регістрів і складанням фінансової бухгалтерської звітності, які проводяться в комп'ютерному класі з використанням програм "Парус-підприємство", "Бест звіт плюс", 1С"Бухгалтерія 8.3", "Електронний документообіг" та  М.Е.Doc "Звітність ". Наведемо тематику практичних робіт: "Документування господарських операцій і ведення бухгалтерського обліку майна організації", "Облікова політика та робочий план рахунків", "Оформлення та відображення в обліку грошових коштів на розрахункових рахунках", "Оформлення та відображення в обліку матеріально-виробничих запасів організації", "Оформлення та відображення в обліку готової продукції та її продажу", "Оформлення журналу реєстрації господарських операцій та складання бухгалтерської звітності"[2].

Наведемо більш детально зміст практичної роботи "Облік касових операцій". На підставі наведених даних в журналі господарських операцій студенти:

1. Оформлюють первинні документи з обліку касових операцій, перевіряють їх по повноті змісту.

2. Проводять контирування, пояснюють вибір рахунків бухгалтерського обліку.

3. Заповнюють Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів та касової книги.

4. Визначають понадлімітну готівку і здають її на розрахункових рахунок, оформивши оголошення на внесок готівкою.

5. Відображають касові операції в реєстрах синтетичного обліку.

Реалізація державних стандартів нового покоління передбачає формування у майбутнього бухгалтера компетентності в області інформаційних і комунікаційних технологій [1]. При цьому в процесі формування ІКТ-компетентності при вивченні дисциплін "Бухгалтерський облік", "Фінансовий облік" та проходженні лабораторного практикуму "Навчальна практика обліку" відбувається умови постійного розвитку засобів ІКТ. 

Список використаних джерел:

1. Михасюк К. В. Формування професійної компетентності студентів коледжів економічного профілю під час проходження навчально- виробничої практики. Навчально-методичний посібник. / К. В. Михасюк. – Рівне: РЕТК, 2016. – 112 с.

2. Морзе Н. В. Моделі ефективного використання інформаційно- комунікаційних та дистанційних технологій навчання у вищому навчальному закладі [Електронний ресурс] / Н. В. Морзе, О. Г. Глазунова // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2008. – №2 (6). – Режим доступу до журн. : http://www.ime.edu-ua.net/em6/emg.html. допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ДІАГНОСТИКА ЛІКВІДНОСТІ ПАТ «ЗАКОРДОНЕНЕРГОКОМПЛЕКТБУД»
30.05.2018 11:54
КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ ПОРЯДКУ ВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З ГОТІВКОЮ
29.05.2018 18:48
НЕОДНОЗНАЧНІСТЬ ПІДХОДІВ ЩОДО ТРАКТУВАННЯ ПОНЯТТЯ «ПОТОЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ»
29.05.2018 12:52
ВИТРАТИ ТА ВИДАТКИ ЯК ОБ’ЄКТИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ
24.05.2018 21:33
МЕТОДИКА ПОДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ТА БЮДЖЕТНОЇ ЗВІТНОСТІ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ ЗА ДОПОМОГОЮ АС “Є-ЗВІТНІСТЬ”
24.05.2018 13:28
ЗАСТОСУВАННЯ СТАТИСТИЧНИХ МЕТОДІВ АНАЛІЗУ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
24.05.2018 11:46
ПОНЯТТЯ ВИТРАТ І ВИДАТКІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ
22.05.2018 15:37
ПОНЯТТЯ ДОХОДІВ СУБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ
22.05.2018 15:34
© 2010-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.227 сек. / Mysql: 706 (0.194 сек.)