:: ECONOMY :: ПРИНЦИПИ СОЦІАЛЬНО-ЕТИЧНОГО МАРКЕТИНГУ :: ECONOMY :: ПРИНЦИПИ СОЦІАЛЬНО-ЕТИЧНОГО МАРКЕТИНГУ
:: ECONOMY :: ПРИНЦИПИ СОЦІАЛЬНО-ЕТИЧНОГО МАРКЕТИНГУ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 30

Термін подання матеріалів

25 березня 2021

До початку конференції залишилось днів 22  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ПРИНЦИПИ СОЦІАЛЬНО-ЕТИЧНОГО МАРКЕТИНГУ

 
03.06.2014 13:47
Автор: Соколи І.І., доктор економічних наук, Одеський національний політехнічний університет; Каташинська М.О., аспірант, Одеський національний політех-нічний університет
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]
Сукупність елементів маркетингу формує соціально орієнтовану систему маркетингу тоді, коли вона відповідає певним принципам побудови. Методологічною основою побудови соціально-етичної концепції маркетингу ви-ступають такі універсальні наукові принципи як: принцип вірогідності, оптима-льності, цільової спрямованості, адекватності, системності,  багатокритеріаль-ності, актуалізації результатів розрахунків, коректності вихідних даних, розпі-знавання,  активності, взаємодії, реактивності та  резонансу [1, 3]. Ф. Котлер виділяє п’ять принципів: орієнтація на споживача, впровадження інновацій, підвищення споживчої цінності, формування соціально значимої місії підпри-ємства, робота на благо всього суспільства в цілому [2, с. 24]. Ряд авторів пред-ставляють принципи, які складають основу моделі управління підприємством на засадах соціально-етичної концепції маркетингу, що визначають маркетин-гову діяльність і ціннісні орієнтири діяльності підприємства: принцип цінності споживачів цільового сегмента ринку, визнання їхніх прав на одержання якіс-них і безпечних товарів; принцип цінності співробітників підприємства, ви-знання їхніх прав на одержання гідної заробітної плати й підвищення професій-ного рівня; принцип цінності суспільства в цілому, усвідомлення суспільної ко-рисності й соціально-економічної значимості діяльності підприємства для сус-пільства; принцип інформаційної, фізичної й екологічної безпеки вироблених товарів і послуг; принцип одержання тільки законного прибутку, пов’язаного з реорганізацією, розширенням діяльності підприємства, впровадженням іннова-цій і спрямуванням частини цього прибутку на здійснення соціальних проектів і соціальних програм [4]. Прогресивні підприємства розробляють типові прин-ципи-вимоги соціально-етичного маркетингу та використовують їх у своїй ефе-ктивній підприємницькій практиці: основна мета підприємства повинна поляга-ти в задоволенні розумних, здорових потреб споживачів відповідно до гуман-них інтересів суспільства; керівництво та персонал підприємства повинні по-стійно вишукувати можливості створення нових товарів, які повніше задоволь-няють потреби покупців; бути готовими до систематичного внесення в товари вдосконалень відповідно до інтересів покупців; підприємство повинне відмов-лятися від виробництва й продажу товарів, що суперечать інтересам споживачів взагалі, і, особливо, якщо вони можуть заподіяти шкоду споживачеві й суспіль-ству в цілому; підприємство повинне розробляти й впроваджувати в практику програми соціально-економічного розвитку, які служать інтересам самого під-приємства і його персоналу та корисні для соціального розвитку країни [2, 5]. Застосування методології й організаційно-методичного забезпечення соціально-етичного маркетингу в сфері виробництва товарів і послуг дозволить учасникам бізнес-процесів адаптуватися до умов глобальної конкуренції шляхом соціалі-зації й гуманізації свого бізнесу й опосередковано одержати шукані економічні ефекти. У свою чергу підвищення економічної ефективності на мікрорівні ви-значить зростання економіки на макрорівні, що дозволить направити додаткові кошти на соціальні й культурні потреби.

Список використаних джерел:
1. Котлер Ф. Основы маркетинга : учеб. для вузов / Ф. Котлер, Г. Армст-ронг. – 9-е изд. ; пер. с англ. – М. : Вильямс, 2003. – 1200 с.
2. Писаренко В. В. Економічна ефективність соціально-етичного марке-тингу в АПК Полтава : монографія / В.В. Писаренко. – К. : Камелот, 1999. – 160 с.
3. Данченок Л.А. Управление контрмаркетингом: социально-экономи¬ческий аспект / Л.А. Данченок, Е. Г. Пичугина. – М. : МЭСИ, 2013. – 131 с.
4. Котлер Ф. Маркетинг Менеджмент / Ф. Котлер. – 11-е изд. ; пер. с англ. – СПб. : Питер, 2005. – 800 с.
5. Маркетинг / Под ред. М. Бейкера ; пер. с англ. Н. Качанова [ и др. ] – СПб. : Питер, 2002. – 1200 с.


допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
РОЗВИТОК СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПАТ «ЗТР»
25.05.2014 14:25
THE IMPACT OF ORGANIZATION CHANGE TO THE ECONOMY
12.06.2014 00:51
ПОШУК МАРКЕТИНГОВИХ НАПРЯМКІВ УДОСКОНАЛЕННЯ ЦІНОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВ
10.06.2014 18:43
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИКИ ПРОСУВАННЯ ТОВАРІВ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО БІЗНЕСУ
10.06.2014 17:10
УПРАВЛІННЯ ТОВАРНИМ АСОРТИМЕНТОМ ЯК ДЖЕРЕЛО КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
06.06.2014 17:03
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОГО АУДИТУ СИСТЕМИ ЗБУТУ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
06.06.2014 16:53
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЛОГІСТИКИ ЗАКУПІВЕЛЬ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
06.06.2014 16:47
© 2010-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.183 сек. / Mysql: 752 (0.152 сек.)