:: ECONOMY :: ПИТАННЯ ОБЛIКУ МАТЕРIАЛЬНИХ ВИТРАТ В ОБЛIКОВIЙ ПОЛIТИЦI ПІДПРИЄМСТВА :: ECONOMY :: ПИТАННЯ ОБЛIКУ МАТЕРIАЛЬНИХ ВИТРАТ В ОБЛIКОВIЙ ПОЛIТИЦI ПІДПРИЄМСТВА
:: ECONOMY :: ПИТАННЯ ОБЛIКУ МАТЕРIАЛЬНИХ ВИТРАТ В ОБЛIКОВIЙ ПОЛIТИЦI ПІДПРИЄМСТВА
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 31

Термін подання матеріалів

27 травня 2021

До початку конференції залишилось днів 17  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ПИТАННЯ ОБЛIКУ МАТЕРIАЛЬНИХ ВИТРАТ В ОБЛIКОВIЙ ПОЛIТИЦI ПІДПРИЄМСТВА

 
23.04.2014 00:49
Автор: Муединова Ленура Яшаровна, студентка Кримського економічного інституту ДВНЗ «КНЕУ» ім. В. Гетьмана»
[Секція 3. Облік, статистика і аудит;]
Під обліковою політикою підприємств розуміють обрану підприємством сукупність способів ведення бухгалтерського обліку — первісного спостереження, вартісного виміру, поточного групування та підсумкового узагальнення фактів господарської (статутної та іншої) діяльності. Облікова політика підприємства містить ряд елементів від яких залежить результат фінансової діяльності: тривалість операційного циклу; порядок віднесення необоротних матеріальних активів до малоцінних необоротних матеріальних активів і основних засобів та методи нарахування амортизації основних засобів; переоцінка і методи амортизації нематеріальних активів; методи вибуття запасів; порядок визначення резерву сумнівних боргів; резерв для забезпечення майбутніх витрат; порядок визнання доходу, зв»язаного з наданням послуг; перелік і склад статей калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) [3]. Матеріальні витрати — це вартість витрачених матеріалів, малоцінних та швидкозношуваних предметів (далі — МШП) на виробництво продукції, робіт або послуг (далі позначатимемо ці поняття одним словом «продукція», але все сказане нижче буде справедливим також і для робіт, і для послуг), а також матеріалів і МШП, витрачених на адміністративні, збутові та інші потреби підприємства [4]
Оскільки витрати підприємства є досить важливим показником діяльності, що  впливає на формування облікової політики будь-якого підприємства, то, перш за все,  необхідно детально розібратися в економічній сутності даного показника та нормативному  аспекті його визначення. Вивчення спеціальної економічної літератури дозволило зробити  висновок про те, що більшість авторів не приділяє належної уваги цьому питанню. [3]
Найбільш важливі моменти, що стосуються порядку і організації обліку витрат  торговельних підприємств повинен містити в собі Наказ про облікову політику  підприємства.
Щодо обліку витрат підприємствами торговельної галузі, на жаль слід зазначити, що цією  проблемою майже ніхто не переймається. На нашу думку, досить корисним для таких  підприємств в своїй обліковій політиці було б звернути увагу на наступні моменти:
– ступінь взаємозв’язку між фінансовим та управлінським обліком витрат  (застосовується моністична (інтегрована) або автономна система обліку);
– оперативність обліку витрат (підприємство використовує систему обліку фактичних  (минулих) витрат або систему обліку стандартних витрат  – розробляються стандарти на  використання товарно-матеріальних цінностей, необоротних активів тощо, а потім  здійснюється облік фактичних витрат з виявленням відхилень від нормативів);
– об’єкти обліку витрат та об’єкти калькулювання (віднесення) витрат (надається  перелік об’єктів обліку витрат та об’єктів калькулювання, таких як собівартість реалізації,  тощо);
– номенклатура місць виникнення витрат та центрів витрат (зазначається перелік  місць виникнення витрат та центрів витрат (склад, відділ, секція і т.д.));
– номенклатура центрів відповідальності (наводиться перелік центрів  відповідальності на підприємстві, в яких у рамках одного облікового процесу місця  виникнення витрат суміщають з відповідальністю менеджерів, що їх очолюють);
– порядок розподілу витрат на залишок нереалізованих товарів (визначається, чи  доцільно робити такий розподіл, якщо доцільно, то яким чином він повинен  відбуватися);
– синтетичний облік витрат (зазначається варіант обліку витрат: з використанням  рахунків класу 8 “Витрати за елементами”; з використанням рахунків класу 9 “Витрати  діяльності”; з використанням водночас рахунків класу 8 “Витрати за елементами” та  рахунків класу 9 “Витрати діяльності”) [3];
– аналітичний облік витрат (наводиться розмежування витрат за кожною  класифікаційною групою, необхідне для потреб аналітичного обліку. Надається повний  перелік статей витрат, за якими ведеться облік – наводиться перелік статей адміністративних  витрат: зарплата адміністративно-управлінського персоналу, відрахування на соціальне  страхування, амортизація необоротних активів адміністративного призначення, витрати на  відрядження працівників адміністрації; витрати на банківські послуги; витрати на юридичні,  аудиторські послуги; утримання автотранспорту адміністративного призначення; витрати на  охорону; поштові витрати; інші витрати, пов’язані з утриманням адміністрації.
Правильно сформована облікова політика будь-якого підприємства суттєво  впливає на реальність показників собівартості, прибутку, податку на прибуток та  фінансового стану підприємства. Ознайомлення з обліковою політикою дозволяє  здійснювати порівняльний аналіз показників діяльності підприємства за різні звітні  періоди, а також порівняльний аналіз діяльності різних підприємств [5]
Отже, облікова політика є важливим інструментом організації бухгалтерського обліку і фінансової звітності. В роботі визначено, що облікова політика – це сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності. Згідно з визначенням, облікова політика підприємства базується на основних принципах обліку та звітності. Під принципами бухгалтерського обліку розуміють правила, якими необхідно керуватися при вимірюванні, оцінці та реєстрації господарських операцій і при відображенні їх результатів у фінансовій звітності. Під час розробки облікової політики враховують вимоги до якісних характеристик бухгалтерського обліку та фінансової звітності.викладені, методи та процедури, передбачені іншими П(С)БО, норми й нормативи, встановлені законодавчими актами України.

Список використаних джерел:
1. Сопко В.В., Завгордній  В.П. Організація  бухгалтерського обліку, економічного контролю  та аналізу. Підручник. КНЕУ, 2009 р.
2. Закон України  "Про бухгалтерський облік  і фінансову  звітність в Україні", № 996-XI від 16.07.99 р., з наступними змінами і доповненнями № 663-VII   от  24.10.2013
3. Кудінов Е.О. Витрати: особливості тлумачення та впливу на формування облікової політики торговельних підприємств /Е.О Кудінов  http://eztuir.ztu.edu.ua/3747/1/179.pdf
4. П(С)БО -16 "Витрати" від  31.12.99 № 318, з наступними змінами і доповненнями от  27.06.2013 г. №627
5. Олар О. Облікова політика підприємства / О.Олар Режим доступу http://conf-cv.at.ua/forum/43-315-1
6. Костенко О.М. Облікова політика як внутрішньогосподарський інструмент впливу на формування прибутковості підприємства // Економіка і держава. – 2009. – № 6 . – С. 71-78


допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ЕТАПИ ОЦІНКИ РИЗИКІВ СУТТЄВОГО ВИКРИВЛЕННЯ В ПРОЦЕСІ АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
25.04.2014 17:31
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ АУДИТУ ОПЕРАЦІЙ З ОСНОВНИМИ ЗАСОБАМИ В УМОВАХ ВИКОРИСТАННЯ НОВІТНІХ КОМПЬЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
25.04.2014 14:39
УПРАВЛІННЯ ГОТОВОЮ ПРОДУКЦІЄЮ
23.04.2014 00:42
ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
21.04.2014 16:08
© 2010-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.221 сек. / Mysql: 763 (0.186 сек.)