:: ECONOMY :: УПРАВЛІННЯ ГОТОВОЮ ПРОДУКЦІЄЮ :: ECONOMY :: УПРАВЛІННЯ ГОТОВОЮ ПРОДУКЦІЄЮ
:: ECONOMY :: УПРАВЛІННЯ ГОТОВОЮ ПРОДУКЦІЄЮ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 29

Термін подання матеріалів

25 лютого 2021

До початку конференції залишилось днів 35  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

УПРАВЛІННЯ ГОТОВОЮ ПРОДУКЦІЄЮ

 
23.04.2014 00:42
Автор: Мішінева Юлія Миколаївна, студентка кафедри «Облік і аудит», Кримський економічний інститут ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана»
[Секція 3. Облік, статистика і аудит;]
Відповідно до П(с)БО – 9 «Запаси»: «Готова продукція – це продукція, яка виготовлена на підприємстві, в установі, призначена для продажу і відповідає технічним та якісним характеристикам, передбаченим договором або іншим нормативно-правовим актом» [4].
Актуальність і значимість управління готової продукції полягає в тому, що результатом діяльності будь-якого виробничого підприємства чи організації є випуск готової продукції, виконання робіт або надання послуг. В результаті, вартість готової продукції, робіт, послуг переходить зі сфери виробництва в сферу обігу. Для того щоб правильно і вчасно здійснювати облік результатів виробничої діяльності організація повинна вибрати і закріпити у своїй обліковій політиці ряд основних принципів і методів з обліку готової продукції, варіанти яких викладені і закріплені в законодавчих актах і рекомендаціях.
Обсяг випуску та продажу готової продукції є основним показником, що характеризує діяльність підприємства. За своїм економічним змістом обсяг проданої продукції характеризує кінцевий фінансовий результат роботи підприємства, виконання своїх зобов'язань перед споживачами, ступінь участі в задоволенні потреб ринку.
Метою управління готової продукцією є мінімізація витрат, пов’язаних з випуском та реалізацією готової продукції.
Реалізація даної мети вимагає постановки наступних завдань:
- планування та прогнозування оптимальних розмірів випуску готової продукції та підвищення кваліфікації працівників, зайнятих випуском продукції;
- побудова моделей узгодженості виробництва та реалізації готової продукції;
- скорочення термінів виконання заказів, які можуть оптимізувати випуск готової продукції в умовах зміни кон’юктури ринку збуту;
- визначити максимальний обсяг виробництва в натуральних, умовно-натуральних і вартісних показниках;
- визначити оптимальний розмір серії готової продукції;
- визначити обсяг збуту виходячи з сезонних коливань та інших факторів, що впливають на попит;
- визначити собівартість готової продукції.
Управління готовою продукцією повинно забезпечити контроль за виконанням завдань по випуску продукції згідно з договірним асортиментом на всіх стадіях її руху; зберіганням готової продукції за обсягом, асортиментом і якістю (в місцях складування і в дорозі); своєчасним виписуванням документів на відвантаження; поданням розрахункових документів покупцям та їх контроль за своєчасним здійсненням платежів; використанням матеріальних і фінансових ресурсів за допомогою складання планових і фактичних калькуляцій собівартості продукції [3, с.198].
Інформаційна база для прийняття рішень з управління готовою продукцією :
1) Облікова політика підприємства - Наказ про облікову політику.
2) Бухгалтерська документація (первинні документи та облікові регістри).
3) Фінансова звітність - Звіт про фінансове становище (рядки 1100-1103 ) , Звіт про сукупний дохід (рядки 2000-2050 ) , «Примітки до річної фінансової звітності" (розділ ХVIII «Запаси» , ряд 900).
4) Документи управлінського обліку - планові та фактичні калькуляції.
5 ) Документи служби внутрішнього контролю - довідки та підтвердження достовірності даних бухгалтерського обліку та форм звітності .
6 ) Документи контрольно -аналітичного відділу- довідка про динаміку та структуру , оборотності готової продукції , EPQ аналіз.
7 ) Документи планово -економічного відділу - бюджет виробництва та виробнича програма .
Отже , для ефективного управління готовою продукцією будуть надані наступні методи і моделі прийняття рішень в управлінні готовою продукцією:
1) Модель EPR. Використання даної моделі дозволяє розрахувати максимальний розмір однієї партії  продукції, яка випускається. Для  цілей  управління результати даної моделі дозволяють мінімізувати сукупні витрати, пов’язані з переробкою та подальшим зберіганням одиниць запасів готової продукції. Використання даної моделі дозволяє розрахувати максимальний розмір однієї партії продукції, що випускається: 
де EPR – кількість одиниць випуску в одній виробничій партії, S – витрати з переробки, с – вартість зберігання одиниць готової продукції на протязі року, Q - плановий випуск  продукції.
2) Модель EPQ. При використанні даної моделі розмір серії (партії продукції) розраховувати за формулою:
                                                                 
де EPQ – розмір серії, S – плановий річний об’єм реалізації продукції в натуральному виразі, F – витрати  на підготовку однієї серії, P – середні перемінні витрати, С – витрати на зберігання в частках (%) від вартості середньорічного запасу готової продукції, N – максимально ймовірний об’єм збуту, M – максимально ймовірний об’єм виробництва за певний період.
Оптимальна кількість серій за рік                               
3) Для ефективного управління готовою продукцією необхідно скласти баланс руху товарних залишків готової продукції з використанням наступної формули: ГПпл.к. = ГПп + Впл  ОРпл., де ГПпл.к. – плановий залишок готової продукції на кінець року, ГПп – готова продукція на початок (залишок), Впл – плановий випуск продукції, ОРпл. – плановий об’єм реалізації готової продукції.
4) Метод ABC - аналіз. Використовується в управління запасами готової продукції на складі, при цьому усі запаси умовно поділяють на три групи:
a) включає невелику кількість ТМЦ з максимальною ціною;
b) готова продукція, яка має менше значуще значення порівняно з групою а) та підрахунок яких ведеться щомісячно;
c) широкий асортимент продукції з низькою вартістю, виробляється у великих кількостях.
Отже, можна зробити висновок, що управління готової продукції є важливою частиною в діяльності підприємства. Зазначені моделі допоможуть прийняти менеджеру зважені рішення, більш раціональні, які сприятимуть ефективній діяльності підприємства. А саме система бухгалтерського обліку дає дані для проведення даних моделей з управління.

Список використаних джерел:
1) Бабіч В. В. Фінансовий облік (облік активів): Навч. посіб./ В. В. Бабіч, С. В. Сагова. – К.: КНЕУ, 2006. – 282 с.
2) Байрам М.К. Фінансовий облік: Навч.посібник.Ч.1./ М.К. Байрам, О.В., Сметанко. – Сімферополь: «Таврія».2005-280 с.
3) Волкова І. А. Фінансовий облік – 1: Навч.посібник./ І. А. Волкова. – К.:Центр учбової літератури, 2008. – 228 с.
4) П(с)БО 9 «Запаси», затверджений наказом Міністерства фінансів України від 20.10.1999 р. № 246 (зі змінами та доповненнями на 10.01.2012р). / М-во юстицій України. – К., 1999. –  №  751/4044, підстава 1556-11.


допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ЕТАПИ ОЦІНКИ РИЗИКІВ СУТТЄВОГО ВИКРИВЛЕННЯ В ПРОЦЕСІ АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
25.04.2014 17:31
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ АУДИТУ ОПЕРАЦІЙ З ОСНОВНИМИ ЗАСОБАМИ В УМОВАХ ВИКОРИСТАННЯ НОВІТНІХ КОМПЬЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
25.04.2014 14:39
ПИТАННЯ ОБЛIКУ МАТЕРIАЛЬНИХ ВИТРАТ В ОБЛIКОВIЙ ПОЛIТИЦI ПІДПРИЄМСТВА
23.04.2014 00:49
ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
21.04.2014 16:08
© 2010-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.271 сек. / Mysql: 752 (0.235 сек.)