:: ECONOMY :: ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ :: ECONOMY :: ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
:: ECONOMY :: ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 30

Термін подання матеріалів

28 квітня 2021

До початку конференції залишилось днів 8  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

 
21.04.2014 16:08
Автор: Гринишин Олена Олександрівна, студентка, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів
[Секція 3. Облік, статистика і аудит;]
Економічний контроль є загальною системою державного і господарського управління, що здійснює нагляд за економічним і соціальним розвитком нашої держави.
Особливе значення контроль має на підприємствах вугільної промисловості. Він повинен здійснюватися відповідними службами, що дає можливість своєчасно виявляти недоліки при здійсненні операцій, вживати заходів щодо їх усунення. У зв’язку з цим контроль є постійно діючою функцією управління на підприємствах.
Контроль поточної господарської діяльності не завжди здійснюють комплексно, об’єднаними зусиллями ревізорів, економістів та інших спеціалістів об’єднань і підприємств. Ним повинні займатися спеціалісти, які знають економіку та технологію виробництва [3].
Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» організація внутрішньогосподарського контролю покладається на керівника підприємства [1].
Розглянемо систему контролю на основі ВП «Шахта Червоноградська». На шахті контроль здійснюється :
- за відвантаженням продукції (вугілля).
Бухгалтер, що відповідає за ведення бухгалтерського обліку відвантаження продукції складає таблицю, де зазначає: залишок вугілля на складі на початок кожного місяця, скільки видобуто вугілля в кожному місяці, яку кількість вугілля відвантажено на ПАТ «Львівська вугільна компанія» центральну збагачувальну фабрику, а також - іншим споживачам.
Економісти контрольно-ревізійного відділу Державного підприємства «Львіввугілля» (далі - ДП «Львіввугілля») ревізію проводять відповідності до Інструкції «Про організацію та проведення контрольних заходів щодо фінансово-господарської діяльності на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери управління Міністерства вугільної промисловості України», затвердженої наказом Мінвуглепрому України від 28.06.2007 №200 [2].
Управління внутрішнього фінансового контролю Міненерговугілля проводить перевірки фінансово-господарської діяльності шахти. Згідно аудиторського висновку Управління внутрішнього фінансового контролю Міненерговугілля застосовуються заходи по усуненню недоліків.
Оскільки, контроль за використанням необоротних активів полягає в розробці системи заходів, спрямованих на підвищення коефіцієнтів рентабельності і виробничої віддачі необоротних активів.
Для цього на основі контрольної інформації визначаються резерви ефективного використання необоротних активів - зниження потреб в них за рахунок підвищення коефіцієнтів їхнього використання в часі і по потужності, оскільки між цими двома показниками існує зворотна залежність. Критеріями ефективності використання необоротних активів є: рентабельність (відношення суми прибутку до середньої вартості необоротних активів) та фондовіддача (відношення обсягу зробленої або реалізованої продукції до середньої вартості основних засобів). Звідси ефективність використання основних засобів є важливим фактором оптимізації собівартості продукції, що впливає на фінансовий результат діяльності підприємства.
Отже, контроль за ефективним використанням необоротних активів можна розглядати як заходи щодо скорочення потреби в обсязі їх фінансування і підвищення темпів економічного розвитку підприємства за рахунок раціонального використання власних фінансових ресурсів [5].
Проаналізуємо показники використання основних засобів ВП «Шахта Червоноградська» упродовж 2011 – 2013 рр.

Таблиця 1
Показники використання основних засобів ВП «Шахта Червоноградська» у 2011 – 2013 рр.Аналіз використання основних засобів на ВП «Шахта Червоноградська» свідчить, що основні їх показники у 2013 р., порівняно з попередніми, дещо погіршилися. Зазначимо, що загалом підприємство має вкрай низькі показники віддачі основних засобів та їх використання у звітному році. Зростання середньорічної вартості основних засобів на 6581 тис. грн. та значне зниження обсягу реалізованої продукції на 33345 тис. грн. призвели до зниження фондовіддачі основних засобів на 0,22 грн. Фондомісткість основних засобів значною мірою зросла, що також свідчить про зниження ефективності використання основних засобів.
Для покращення використання основних засобів необхідною умовою є проведення постійного огляду об’єктів постійно діючою комісією шахти. Потрібно розглянути різні варіанти ремонту модернізації та підтримання технічного стану основних засобів, а також окреслити варіанти повного видобування на максимальну загрузку виробітку, по ширшому наданню послуг забезпечення вугіллям потреби як юридичних, так і фізичних осіб.
Головним для підприємства є не створення системи контролю, яка гарантувала б повну відсутність відхилень, помилок в роботі, а побудувати систему, яка б допомагала їх своєчасно виявляти та усувати, сприяючи підвищенню ефективності діяльності підприємства. Особливе значення для побудови такої системи відіграє її раціональна організація. Для досягнення оптимального результату від організації системи внутрішньогосподарського контролю операцій з використання основних засобів на рівні окремого господарюючого суб’єкта необхідно виходити з особливостей його діяльності та організаційної структури.
Найбільш доцільним для великих підприємств вугільної промисловості є введення до їх штату окремого працівника (бухгалтера-контролера), за яким в посадовій інструкції необхідно закріпити відповідні функціональні обов’язки [4, с.118], а також внесення до Колективного договору шахти пункту щодо вдосконалення контролю за рахунок проведення перевірок відповідними аудиторськими фірмами або запровадження внутрішнього аудиту.
На середніх та малих підприємствах вугільної промисловості здійснення контрольних функцій слід закріпити в посадових інструкціях за працівниками відділів, які пов’язані зі здійсненням господарських операцій з використання основних засобів.
Такий підхід дозволить побудувати раціональну систему контролю необоротних активів, що дасть можливість, по-перше, сформувати ефективну амортизаційну політику; по-друге, своєчасно виявляти резерви ефективності використання необоротних активів.

Список використаних джерел:
1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 № 996-ХІV із змінами та доповненнями. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу:  // http: www.zakon.rada.gov.ua.
2. Інструкція «Про організацію та проведення контрольних заходів щодо фінансово-господарської діяльності на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери управління Міністерства вугільної промисловості України» від 08.06.07 № 200. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: // http: www.zakon.rada.gov.ua.
3. Бутинець Ф.Ф., Виговська Н.Г., Малюга Н.М., Петренко Н.І. Контроль і ревізія: Підручник для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів. / За редакцією проф. Ф.Ф. Бутинця. – 3-є вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП «Рута», 2002. –  544 с.
4. Гончарук Я.А. Рудницький В.С. Аудит: Навч. посібник. / Я.А. Гончарук В.С. Рудницький. – Львів: Світ, 2002. – 296 с.
5. Калюга В.Є. Фінансово-господарський контроль у системі управління: монографія / В.Є. Калюга. – К., 2005. - 360 с.


допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ЕТАПИ ОЦІНКИ РИЗИКІВ СУТТЄВОГО ВИКРИВЛЕННЯ В ПРОЦЕСІ АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
25.04.2014 17:31
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ АУДИТУ ОПЕРАЦІЙ З ОСНОВНИМИ ЗАСОБАМИ В УМОВАХ ВИКОРИСТАННЯ НОВІТНІХ КОМПЬЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
25.04.2014 14:39
ПИТАННЯ ОБЛIКУ МАТЕРIАЛЬНИХ ВИТРАТ В ОБЛIКОВIЙ ПОЛIТИЦI ПІДПРИЄМСТВА
23.04.2014 00:49
УПРАВЛІННЯ ГОТОВОЮ ПРОДУКЦІЄЮ
23.04.2014 00:42
© 2010-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.208 сек. / Mysql: 763 (0.18 сек.)