:: ECONOMY :: УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ В УМОВАХ КРИЗИ :: ECONOMY :: УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ В УМОВАХ КРИЗИ
:: ECONOMY :: УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ В УМОВАХ КРИЗИ
 
UA  RU  EN
         

Світ наукових досліджень. Випуск 27

Термін подання матеріалів

22 лютого 2024

До початку конференції залишилось днів 2  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
Календар конференцій
Архів
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ В УМОВАХ КРИЗИ

 
22.04.2010 19:58
Автор: Вороніна Алевтина Вікторівна, кандидат економічних наук, доцент Дніпродзержинського державного технічного університету, Остапчук Іванна Леонідівна, магістрант Дніпродзержинського державного технічного університету
[Економіка та підприємництво. Менеджмент підприємств та організацій]
Актуальність обраної теми пов’язано з процесом переходу України до якісно нової форми економічних відносин, що базується на ринкових принципах ведення господарства, що зумовило необхідність розробки теоретичних та практичних положень щодо управління грошовими потоками підприємства. Здійснення практично всіх видів фінансових операцій підприємства опосередковане рухом грошових коштів у формі їх надходження та витрачання. Порушення цього руху призводить до негативних явищ у фінансово-господарській діяльності підприємств, а іноді до повного зупинення виробничої діяльності та банкрутства. Все це відбивається на стані державних фінансів узагалі.
Основна умова вирішення проблеми неплатежів на мікроекономічному рівні полягає в підвищенні ефективності управління фінансами підприємства з акцентом на управління грошовими потоками. Разом ці фактори обумовлюють актуальність розробки концепції грошового потоку підприємства та оцінки управління грошовими потоками [3].
Концепція грошового потоку підприємства як самостійного об'єкта фінансового управління ще не одержала достатнього відображення не тільки у вітчизняній, але й у зарубіжній літературі з питань фінансового менеджменту. Прикладні аспекти цієї концепції розглядаються лише у складі питань управління залишками грошових активів, формуванням фінансових ресурсів і антикризового управління підприємством при загрозі банкрутства [1].
Питання управління грошовими потоками на підприємстві за кордоном розглядають Р. Брейлі, Ю. Брігхем, Л. Гапенські, О. В. Єфімова, В. В. Ковальов, Б. Коласс, С. Майєрс, Ж. Перар, Ч. Празанна, Е. С. Стоянова, Дж. К. Ван Хорн, А. Д. Шеремет, Д. К. Шим та інші. Щодо вітчизняних учених, то цим проблемам приділяють увагу Т. В. Белопольська, І. О. Бланк, В. П. Вишневський, В. Н. Єгоров, М. Н. Крейніна, Г. О. Партин, А. Н. Хорін та інші. Але методи вирішення завдання розробки ефективних важелів управління операційними грошовими потоками, запропоновані в роботах вітчизняних і зарубіжних авторів, торкаються найчастіше окремих тактичних аспектів. У стратегічному розрізі вони досліджені недостатньо [2].
У той же час економічне зростання та підвищення інвестиційної привабливості українських підприємств у процесі реалізації правових, структурних та інституціональних перетворень в економіці країни неможливі без подальшого удосконалення методологічних підходів, практичних важелів управління грошовими потоками та методів їх оцінки, спрямованих на підтримку стратегії адаптації фінансового механізму підприємства до змін ринкового середовища.
Необхідність вирішення проблеми вдосконалення методів оцінки, вибору показників ефективності та критеріїв оптимізації управління грошовими потоками підприємства обумовило актуальність даного дослідження та його практичне значення [4].
Керування грошовими потоками підприємства є важливою складовою частиною загальної системи керування його фінансовою діяльністю. Процес управління грошовими потоками підприємства проводиться в декілька етапів. На першому – здійснюється визначення грошових потоків. Для цього на практиці використовують два методи – прямий та непрямий. Розходження між отриманими результатами розрахунку грошових потоків прямим і непрямим методом відносяться тільки до операційної діяльності підприємства. При використанні прямого методу розрахунку грошових потоків використовуються безпосередні дані бухгалтерського обліку, що характеризують усі види надходжень і витрати коштів. На другому етапі управління проводиться аналіз грошових коштів. Основною метою цього аналізу є виявлення рівня достатності формування коштів, ефективності їхнього використання, а також збалансованості позитивного і негативного грошових потоків підприємства за обсягом і в часі. Аналіз грошових потоків проводиться по підприємству в цілому, у розрізі основних видів його господарської діяльності, за окремими структурними підрозділами. На третьому етапі управління грошовими потоками здійснюється процес оптимізації грошових потоків. Основу оптимізації грошових потоків складає збалансування обсягу позитивних і негативних грошових потоків. На результати господарювання негативно впливає як дефіцитний так і надлишковий грошовий потік.
Основними цілями оптимізації грошових потоків підприємства є:
- забезпечення збалансованості обсягів грошових потоків;
- забезпечення синхронності формування грошових потоків у часі;
- забезпечення росту чистого грошового потоку підприємства.
Основними об'єктами оптимізації виступають:
- позитивний грошовий потік;
- негативний грошовий потік;
- залишок грошових активів;
- чистий грошовий потік.
На четвертому етапі управління грошових потоків проводиться планування грошових потоків. Планування грошових потоків підприємства охоплює два його основних види - поточне планування, в процесі якого розробляється план надходження і витрачання грошових засобів і оперативне планування, в процесі якого розробляється система платіжних календарів за відповідними видами руху грошових засобів. Основною метою розробки плану надходження і витрат грошових засобів являється прогнозування в часі валового і чистого грошового потоку підприємства в розрізі окремих видів господарської діяльності і забезпечення постійної платоспроможності на всіх етапах планового періоду. Основною метою розробки платіжного календаря є встановлення конкретних термінів надходження коштів і платежів підприємства і їхнє доведення до конкретних виконавців у формі планових завдань. На п’ятому етапі управління грошовими потоками забезпечується процес ефективного контролю за грошовими потоками [2].
Оцінка ефективності управління грошовими потоками є складовим елементом моделі управління грошовими потоками підприємства як на етапі кількісної та якісної оцінки результатів, так і на етапі прогнозування та планування грошових потоків, а також корегування планових показників відповідно до зміни зовнішнього та внутрішнього середовища підприємницької діяльності, тому процес управління грошовими потоками повинен базуватися на врахуванні впливу ринкового середовища, а саме рівня інфляції. Сучасна динаміка інфляції вносить корективи у формуванні вартості усіх видів ресурсів, що призводить до зниження прибутку підприємства. Звертаючи увагу на те, що фінансова нестабільність підприємств з кожним роком зростає кількість грошових потоків повинна бути достатньою для нормального ходу кругообігу доходів. Тому при виході з кризового стану підприємствам країни необхідно приборкати інфляцію та припинити падіння виробництва, що забезпечить стабільний стан виробництва продукції чи послуг на підприємстві.

Список використаної літератури:
1. Біндасова Ю.О. Теоретичні аспекти формування системи управління грошовими потоками підприємства.// Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов. - Харьков, 2007.с. 388-394.
2. Арангій В.І., Чумак В.Д., Смолянська О.Ю., Черненко Л.В. Фінансова діяльність підприємств: Навч. посібник. - К.: ДВ "Професіонал", 2004. - 240 с.
3. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства: Підручник. - К.: КНЕУ, 2003. - 528с.
4. Кірейцева Г.Г. Фінансовий менеджмент: Навч. Посібник. - К.: ЦУЛ, 2004.- 496с.

e-mail: ana2sure@yandex.ru

Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
НЕОБХІДНІСТЬ ІНВЕСТУВАННЯ В ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ
22.04.2010 19:44
ПЕРВИННИЙ РИНОК ПРАЦІ В СИСТЕМІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
21.05.2010 18:09
МОТИВУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ
19.05.2010 21:52
КАТЕГОРІЇ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ ЯК ОСНОВА ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ОЛІЙНО-ЖИРОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗА УМОВ КРИЗИ
19.05.2010 11:41
ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ВЕКСЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ
19.05.2010 10:40
ФОРМУВАННЯ ПОРТФЕЛЮ СТРАТЕГІЙ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
18.05.2010 13:16
АКТУАЛЬНІСТЬ ЕКОЛОГІЧНОГО ЛІЗИНГУ В СФЕРІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ
18.05.2010 09:34
УПРАВЛЕНИЕ СТРАТЕГИЕЙ РАЗВИТИЯ ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОСТИ РЫНКА
17.05.2010 18:44
ОСНОВНІ ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА
17.05.2010 14:33
ОПЛАТА ПРАЦІ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ СИСТЕМИ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ
17.05.2010 13:28
© 2010-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.199 сек. / Mysql: 1338 (0.153 сек.)