:: ECONOMY :: РОЛЬ ВАРТІСНОЇ ОЦІНКИ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ :: ECONOMY :: РОЛЬ ВАРТІСНОЇ ОЦІНКИ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ
:: ECONOMY :: РОЛЬ ВАРТІСНОЇ ОЦІНКИ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 25

Термін подання матеріалів

29 вересня 2020

До початку конференції залишилось днів 10  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

РОЛЬ ВАРТІСНОЇ ОЦІНКИ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

 
28.05.2020 17:21
Автор: Тополенко Надія Михайлівна, кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри обліку, аудиту, аналізу і оподаткування, Університет митної справи та фінансів; Гаркуша Юрій Андрійович, студент факультету управління, Університет митної справи та фінансів
[Секція 3. Облік, статистика і аудит;]

Нематеріальні активи в сучасних умовах розвитку економіки відіграють важливу роль на вітчизняних підприємствах, виступаючи формою реалізації інтелектуального капіталу, дозволяючи створювати інноваційно-містку продукцію, взаємодіючи зі споживачами та постачальниками, координувати роботу менеджменту, бухгалтерії, відділу фінансів та інших підрозділів підприємства, розповсюджувати інформацію в мережі Інтернет тощо.

На сьогодні значною проблемою вартісної оцінки нематеріальних активів є невідповідність наявної інформації про нематеріальні активи, яка оприлюднюється підприємствами у фінансовій звітності, зростаючим вимогам користувачів, оскільки облікова оцінка не завжди відповідає вимогам ринку та є досить консервативною.

Під нематеріальними активами ми розуміємо активи, які не мають матеріальної форми та можуть бути ідентифіковані, наприклад такі групи: авторське право, права на комерційні позначення, права користування майном, права користування природними ресурсами.

Придбаний або отриманий нематеріальний актив визнається, якщо існує імовірність одержання суб’єктом господарювання майбутніх економічних вигод, пов’язаних з його використанням, та його вартість може бути достовірно визначена [1].

Визнання нематеріальних активів бухгалтерським обліком згідно з МСБО 38 “Нематеріальні активи” від 01.01.2012 р. та П(С)БО 8 “Нематеріальні активи” від 18.10.1999 р. ґрунтується на загальному принципі визнання, який “застосовується до витрат, понесених спочатку для придбання чи створення внутрішніми силами нематеріального активу, а також витрат, що можуть бути понесені для доповнення, заміни його частини та обслуговування” [1, 2].

Досліджуючи міжнародний досвід вартісної оцінки нематеріальних активів зазначимо, що у міжнародній практиці – це процесс визначення грошових сум, за якими мають визнаватися і відображатися об’єкти нематеріальних активів у фінансовій звітності. 

Оцінка нематеріальних активів у міжнародній практиці може проводитися з використанням витратного, прибуткового та ринкового методів (рис. 1).
Зазначимо, що найважливішим, найбільш розповсюдженим в обліку зарубіжних країн є витратний метод, зміст якого полягає у розрахунку витрат на відтворення нематеріальних активів. 

Важливо, що процес вартісної оцінки нематеріальних активів ускладнюється за рахунок: 

1. Різноманітності об’єктів інтелектуальної власності, кожний з яких за законом має бути оригінальним; 

2. Різних способів надходження (визнання) нематеріальних активів на підприємство; 

3. Різних форм практичного використання нематеріальних активів на підприємстві;

Оцінка вартості нематеріальних активів здійснюється в певній послідовності і включає 6 етапів (рис. 2.) 
На кожному етапі оцінки нематеріальних активів має бути дотриманий принцип достовірноїоцінки. 

Достовірна оцінка нематеріальних активів є обов’язковим і незмінним критерієм визнання в обліку таких об’єктів та управління ними. Вона необхідна у процесі формування статутного капіталу, створення, надходження та відчуження нематеріальних активів, нарахування амортизації, оцінки та переоцінки активів підприємства, придбання прав на об’єкти інтелектуальної власності, складання фінансової звітності, надання застави, організації франчайзингу [3].

Виділяють такі причини, що ускладнюють проведення достовірної оцінки нематеріальних активів як об’єкта обліку:

1. Особливості історичного формування облікової системи підприємства;

2. Змістовні особливості нематеріальних активів;

3. Наявність високий ступінь інноваційності нематеріальних активів.

Облікова оцінка дозволяє параметризувати наявні на підприємстві нематеріальні активи, а за допомогою механізмів формування та оприлюднення звітності відбувається координація нематеріальних активів підприємства [4].

У вітчизняній практиці оцінка нематеріальних активів ще не набула свого поширення. Але, на нашу думку, якщо підприємство зможе достовірно оцінити об’єкти нематеріальних активів, то воно отримає ряд таких переваг: 

- збалансування обліку всіх активів на підприємстві; 

- оптимізація співвідношення активів, а також їх структури; 

- підвищення ринкової вартості підприємства; 

- врахування повної вартості нематеріальних активів при злитті чи поглинанні даного підприємства;

- контроль величини амортизаційних відрахувань.

Вважаємо, що саме тому необхідно зосередити увагу на зарубіжних підходах щодо оцінки даних активів з метою запозичення їх досвіду та удосконалення обліку нематеріальних активів та їх оцінки на вітчизняних підприємствах. 

Вважаємо, що це стане можливим за допомогою запровадження таких шляхів: удосконалення традиційної методики економічного аналізунематеріальних активів, які передбачають адаптацію традиційних підходівформування аналітичної інформації у відповідності до потреб суб’єктівуправління, за допомогоюзміни критеріїв визнання нематеріальних активів, розширення їх складу, зміни традиційної класифікації та оцінки нематеріальних активів в бухгалтерському обліку, а також застосування непрямого методу визначення вартості нематеріального капіталу підприємства або його окремих видів.

Список використаних джерел:

1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 “Нематеріальні активи” : Наказ Міністерства фінансів України від 18.10.1999 р. № 242 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0750-99 (дата звернення 29.04.2020)

2. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку “Нематеріальні активи”: Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_050 (дата звернення 29.04.2020)

3. Ткаченко Н.М. Фінансовийоблік 2: навч.посіб. / [Н.М. Ткаченко, О.В. Борович, І.Л. Цюцяк, А.Л. Цюцяк]; за заг. ред.. Н.М. Ткаченко. - К.: Алерта, 2014. - 456 с.

4. Гороховець Ю.А. Нематеріальніактиви в цивільномузаконодавстві. Аспектистабільногорозвиткуекономіки в умовахринковихвідносин: матер. ХІІ міжнар. наук.-практ. конф. (Умань, 24-25 травня 2018 р.). Умань: видавець “Сочінський М.М.”, 2018. С. 27-29.допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ПРОБЛЕМИ БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ
27.05.2020 21:06
БУХГАЛТЕРСЬКА ЗВІТНІСТЬ ЯК ОСНОВНЕ ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ ПРО ФІНАНСОВЕ СТАНОВИЩЕ ПІДПРИЄМСТВА
25.05.2020 15:50
ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ
12.05.2020 11:21
© 2010-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.204 сек. / Mysql: 706 (0.176 сек.)