:: ECONOMY :: ВЗАЄМОДІЯ СУБ’ЄКТІВ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ :: ECONOMY :: ВЗАЄМОДІЯ СУБ’ЄКТІВ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
:: ECONOMY :: ВЗАЄМОДІЯ СУБ’ЄКТІВ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
 
UA  RU  EN
         

Світ наукових досліджень. Випуск 28

Термін подання матеріалів

21 березня 2024

До початку конференції залишилось днів 18  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
Календар конференцій
Архів
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ВЗАЄМОДІЯ СУБ’ЄКТІВ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

 
23.01.2020 16:46
Автор: Дехтяр Сергій Сергійович, аспірант Дніпровського національного університету залізничного транспорту ім. ак. Лазаряна
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]

В науковому середовищі на теперішній час не існує єдиної думки та не має жодної загальновизнаної класифікації наукових підходів щодо визначення категорії «економічна безпека». Такий стан справ викликає необхідність визначення пріоритетних напрямів інтерпретації цього поняття. Враховуючи сучасні виклики, виникає потреба у постійному вдосконаленні теоретичних аспектів економічної безпеки, як визначального чинника забезпечення умов економічного зростання. 

Основні елементи категорії «економічна безпека» були розглянуті в працях великої кількості авторів. Вказану економічну категорію досліджували: О.І. Барановського, І.Ф. Бінько, З.С. Варналія, Т. Васильців, В. Геєць, Б. Губський, А. Гуменюк, О. Макара, В. Мунтіян, Г. Пастернак-Таранушенко, О. Чувардинський та багато інших. Віддаючи належне науковим здобуткам недостатньо вирішеними залишаються питання щодо визначення сутності категорії економічної безпеки, переліку її структурних підсистем і елементів, а також необхідності розроблення структурно-функціональної моделі поєднання і взаємодії всіх елементів економічної безпеки. Аналіз наукових публікацій останніх років показав, що сучасні науковці при дослідження економічної безпеки в основному констатують необхідність доопрацювання у цій сфері, аналізують еволюцію поняття та класифікують різні визначення «економічної безпеки» спираючись безпосередньо на трактування цієї категорії певними авторами. Зрівнюють, класифікують і створюють нові варіанти визначення «економічної безпеки» [2,3,4].

Дотепер вчені не дійшли згоди щодо єдиного трактування поняття «економічна безпека». Про суттєві розбіжності відносно даної дефініції свідчать різні підходи, відповідно до яких економічну безпеку розглядають як економічну стійкість, стабільність, незалежність; сукупність умов та факторів, які забезпечують необхідний рівень економічного розвитку; процес прийняття управлінських рішень, що забезпечує максимальний рівень економічного зростання; стан захищеності від певного роду загроз та небезпек тощо 

Незважаючи на різноманіття аспектів, у межах яких розглядається поняття «економічної безпеки підприємства» жодне із запропонованих визначень не можна спростувати. Всі вони є правильними та логічними за своєю сутністю та структурою. Але, в той же час, погодитися з будь-яким із них у повній мірі не можна. Стає зрозумілим, що таких підхід не приносить фактичних результатів.  

З метою правильного, точного і логічно вірного тлумачення поняття вважаємо, що перш за все необхідно визначити суб’єкт стосовно якого воно застосовується. Для категорії економічної безпеки це має пріоритетне значення. Суб’єктами економічної безпеки можуть бути фізична особа (окрема людина), юридична особа (підприємства всіх форм власності) та держава. Всі ці суб’єкти взаємодіють один з одним але знаходяться на різних рівнях економічної ієрархії. Цілком зрозуміло що у кожного із вказаних суб’єктів будуть свої індивідуальні пріоритети економічної безпеки. Визначення пріоритетів економічної безпеки ускладнюється і тим що, наприклад, юридичні особи, розділяють на малі, середні та великі підприємства[5,6,7]; фізичні особи знаходяться на різних ступенях суспільної ієрархії ( заможні, бідні, середній клас); а у кожної держави є вихідні сильні та слабкі сторони (географічне положення, природні ресурс, тощо). В кожного з них буде свій набір факторів впливаючих на безпеку. І в цьому випадку неможливо знайти універсальне визначення поняття «економічної безпеки» без чіткого визначення параметрів «підприємства». Теж саме стосується і фізичних осіб і держави між якими взагалі можуть виникати протиріччя у сфері забезпечення ними своєї економічної безпеки. Адже держава виступає не лише гарантом економічної безпеки своїх громадян, але й сама може бути для них джерелом загроз (знецінення грошових заощаджень, затримки з виплатою заробітної платні, непомірні податки тощо). У кожного із названих суб’єктів буде своя індивідуальна система забезпечення економічної безпеки. Таким чином суб’єкти є певного роду вигондонабувачами економічної безпеки.      

Стосовно визначення об’єкту економічної безпеки теж наявні певні наукові дискусії і протиріччя. Об'єктами економічної безпеки є економічні системи в цілому і всі окремі елементи економічних систем: фактори виробництва, економічні відносини, організаційно-економічні механізми, економічна політика. Деякі науковці до об'єктів економічної безпеки відносять її природні багатства держави і суспільство з усіма його Інститутами [8]. Остаточного визначення або переліку об’єктів економічної безпеки не існує. Об’єкти економічної безпеки динамічні. Кожен суб’єкт економічної безпеки є учасником економічних відносин, і тому, має на об’єкт певний рівень впливу. 

Враховуючи вищевикладене можна стверджувати що економічна безпека є багаторівневої системою. Забезпечення економічної безпеки залежить від правильного визначення її основних елементів. Можна зробити висновок про те, що основними елементами структурної моделі категорії економічної безпеки виступають її суб’єкти. Перж ніж визначати або класифікувати поняття «економічна безпека» першочергово необхідно дати характеристику суб’єкту економічної безпеки і визначити ступінь його впливу на об’єкт. Додатково пропонуємо використовувати термін «індивідуальна економічна безпека» який і буде перш за все визначати особливості та індивідуальні характеристики «вигодонабувача» результатів системи забезпечення економічної безпеки. Цей простий логічний крок відсікає зайві елементи і концентрує увагу на головних аспектах поняття економічної безпеки. Додатково такий підхід спростить розроблення структурно-функціональної моделі категорії «економічна безпека». Таким чином дефініція поняття «економічна безпека» залежить від точного визначення його суб’єкта. 

Не принижуючи важливості вирішення проблеми безпеки у всіх областях і сферах діяльності, потрібно ще раз підкреслити базисну роль економіки, тому що виробництво, розподіл і споживання матеріальних благ первинні для кожної з них, визначають життєдіяльність і життєздатність суспільства. Таке твердження робить економічну безпеку пріоритетним напрямком господарської діяльності Політична та економічна ситуація в країні та світі постійно змінюється і зовнішнє середовище диктує свої умови. Забезпечення економічної безпеки людини, підприємства, держави є однією з найбільш важливих і актуальних проблем процвітання економіки країни вцілому. Економічна безпека є складним і багатоплановим суспільним явищем, яке характеризується різними сутнісними ознаками та формами прояву. Кожен із суб’єктів економічної безпеки є базовим елементом економічної системи. Дослідження цієї проблеми у такому контексті переконує, що поняття «економічна безпека» має бути чітко структуроване. Остаточне визначення її основних елементів і створення актуальної структурно - функціональної моделі є базовою необхідністю для економічного наукового середовища. А на практичному рівні забезпечення економічної безпеки підприємства є однією з найбільш важливих і актуальних аспектів процвітання економіки країни вцілому.

Список використаних джерел:  

1. Н. В. Архірейська  ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМНИХ ПІДХОДІВ ЩОДО ОЦІНКИ КАТЕГОРІЇ  “ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА”, ,  журнал Ефективна економіка № 8, 2013

2. С. В. Бреус, ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ЯК КАТЕГОРІЯ, УДК 330.1; 330.8; 338.2

3. Урба С.І., Івончак І.О.  ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ СУТІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УДК 338.246   ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ, випуск 34/2018

4. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ "ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА", С. В. Козловський, Є. С. Жураківський, Економiка та держава № 6/2015

5. https://www.buh24.com.ua/klasifikatsiya-pidpriyemstv-z-1-sichnya-2018-r/

6. Податковий Кодекс України, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

7. Господарський Кодекс України, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15

8. Механізм економічної Політики Ю. Уманців, В. Косик

9. Новікова О.Ф., Покотиленко Р.В. Економічна безпека: концептуальні визначення та механізми забезпечення: монографія. Донецьк: НАН України, Ін-т економіки промисловості, 2006. 408 с. 

10. Юридична енциклопедія: у 6 т. / Редкол.: Ю.С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. К.: Укр. енцикл., 1998. Т. 1. 672 с. 

11. Завгородній А.Г., Вознюк Г.Л. Фінансово-економічний словник; 3-є вид., доп. перероб. Львів: Львівська політехніка, 2011. 844 с. 

12. Кравчук П.Я. Формування системи корпоративної безпеки: дис. ... канд. екон. наук: 08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємствами». Тернопіль, 2006. 232 с. 


________________

Науковий керівник: Бобиль Володимир Володимирович, доктор економічних наук, завідувач кафедри "Облік та оподаткування" Дніпровського національного університету залізничного транспорту
Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ВПЛИВ АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ НА ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРИВАБЛИВІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
20.02.2020 14:23
КОНТРОЛІНГ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
20.02.2020 14:04
СТАНДАРТИЗАЦІЯ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ
19.02.2020 15:01
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЦІНИ НА РЕКЛАМУ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ
19.02.2020 14:56
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
17.02.2020 16:54
СУЧАСНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
14.02.2020 16:06
БИООБОГАЩЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР
12.02.2020 18:04
ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА МАЛОГО БІЗНЕСУ В КАНАДІ
10.02.2020 22:01
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ У СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ
10.02.2020 21:51
© 2010-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.196 сек. / Mysql: 1338 (0.154 сек.)