:: ECONOMY :: МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ :: ECONOMY :: МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ
:: ECONOMY :: МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 25

Термін подання матеріалів

29 вересня 2020

До початку конференції залишилось днів 10  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ

 
25.11.2019 15:09
Автор: Плахотнік Олена Олександрівна, доктор економічних наук, професор кафедри економіки та організації виробництва, Дніпровський державний технічний університет; Харченко Олена Сергіївна, здобувач вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 113 Прикладна математика, Дніпровський державний технічний університет
[Секція 7. Інвестиційно-інноваційні процеси в економіці;]

У другій половині ХХ століття розвинені країни світу почали активний перехід до інноваційної економіки й досягли вже в 1990 - і роки значних результатів в цьому тренді, забезпечуючи прирости ВВП за рахунок науково-технічних досягнень. На сьогодні в Україні частка інноваційної продукції (включаючи нематеріальні та інформаційні технології) в загальному обсязі промислової продукції не перевищує 25 %. При цьому питома вага вітчизняної наукомісткої продукції, що реалізується на світових ринках, не досягає 1 %, тоді як частка США перевищує 30 %, Японії – 20 %, Німеччині - 16%, тобто більше 2/3 наукомісткої продукції й інформаційних технологій доводиться на розвинені країни світу.

Таким чином, світовий досвід доводить, що стійкий розвиток економіки досягається за рахунок взаємоузгодженого зростання інвестицій та інновацій, що забезпечують розширене відтворення основного капіталу і громадського продукту. При цьому якість інвестицій забезпечується, передусім, за рахунок підвищення в їх структурі інновацій і є ключовим чинником забезпечення економічного зростання.

Узагальнивши результати досліджень провідних учених - економістів в області інноваційного менеджменту і концепцій стійкого розвитку світової економіки, слід зазначити, що стратегічне значення інновацій для розвитку вітчизняної економіки виражається в наступних моментах [1, 2, 3]: 

- ефективні інновації забезпечують національну безпеку і незалежність. Очевидно, що обороноздатність будь-якої країни в сучасних умовах забезпечується використанням новітніх видів озброєння, що визначається рівнем інноваційної діяльності. Технологічна, інформаційна, продовольча незалежність, також залежить від інноваційної діяльності у рамках національної економіки;

- ефективні інновації сприяють позитивному рішенню екологічних та соціально - економічних проблем. Очевидно, що подібні проблеми вкрай складно вирішити без здійснення необхідних інноваційних змін;

- інновації є найважливішим чинником, що забезпечує підвищення рентабельності виробництва. Чим активніше й інтенсивніше інноваційна діяльність в країні, тим вище рівень економічного розвитку і, відповідно, більше надходжень до держбюджету, які можуть бути використані для вирішення поточних і перспективних завдань.

Для забезпечення прогресивних структурно - технологічних зрушень в економіці найважливіше значення придбаває застосування нової інституціональної моделі управління, оскільки стиль і технології управління, що застосовуються, можуть або сприяти, або гальмувати розвиток економіки. Формування прогресивного інституціонального середовища у вітчизняній економіці вимагає стимулювання інноваційної діяльності, розширення попиту на наукові розробки, здійснення інвестицій в нові знання й технології.

Завдання держави - з використанням своїх можливостей, передусім, фінансових, сформувати макроекономічне інноваційне середовище, що буде сприяти здійсненню прогресивних структурно - технологічних зрушень в економіці України.

Основою ефективного функціонування і розвитку інноваційних механізмів виступають погоджена взаємодія всіх груп інститутів, таких як: формальні інститути (законодавство); неформальні інститути (культура); інститути сфери науки та освіти; інститути бізнесу; інститути державного регулювання. Ефективна взаємодія інститутів і визначає інституціональне середовище ринкової економіки. Треба удосконалювати інститути так, щоб збереглися цілісність механізму і принцип доповнюваності. Ці елементи мають бути сукупністю, а не існувати у відриві один від одного.

Інноваційний розвиток національної економіки - це процес розширеного відтворення, в якому збільшення обсягів продукції, що виготовляється, і підвищення рівня її конкурентоспроможності досягається переважно за рахунок інтенсивного виробництва й активного використання нових знань та їх результатів. Необхідною умовою інноваційного розвитку економіки є забезпечення, шляхом державної політики, тісного взаємозв’язку між усіма складовими громадського життя відповідно до Доктрини збалансованого розвитку «Україна 2030» [4].

Національна система інновацій має потенційні можливості, які необхідно враховувати і розвивати в процесі переходу на інноваційну модель економіки. Ці можливості базуються на [2]:

- розвиненій мережі науково - дослідних і проектно - конструкторських організацій, галузевих і територіальних наукових центрів;

- розвиненій системі освіти;

- сучасному науково - виробничому потенціалі таких наукомістких галузей промисловості, як електронна, напівпровідникова, аерокосмічна, виробництво обчислювальної техніки, засобів зв’язку, приладобудування, суднобудування і т. п.;

- значних резервах виробничих потужностей;

- економічно вигідному географічному положенні України і сприятливих природно - кліматичних умовах, наявності різноманітних природних ресурсів;

- участі України в міжнародних наукових і науково - технічних проектах.

Для адекватної відповіді на інноваційні виклики XXI ст. перспективні підходи державної політики вимагають принципово нових методологічних підходів, в розрізі яких необхідно здолати інституціональні протиріччя між застарілою організаційною структурою науково - освітньої сфери і ринковими механізмами розвитку інноваційної економіки.

Здійснення цього протиріччя доцільно вирішувати на основі інтеграції фундаментальної, освітньої і прикладної науки, з одного боку, і шляхом корпоративного об’єднання науково - освітньої системи з інноваційно-виробничими суб’єктами, з іншого. В зв’язку з цим, на наш погляд, необхідно прискорено формувати інтеграційну національну науково - інноваційну систему, яка повинна стати ядром державної інноваційно - інвестиційної політики, як механізму регулювання інноваційного економічного зростання.

Список використаних джерел:

1. Головінов О. М. Інноваційна активність і інноваційні процеси в національній економіці. Економіка та держава: наук.-практ. журн. – К., 2015. № 6. С. 4 – 8. (Економічна наука).

2. Диленко В. А. Экономико-математическое моделирование инновационных процессов: монография. Одес. нац. политехн. ун-т. – О.: Фенікс, 2016. 344 с.

3. Woodward, Joan M. A. Industrial organization: behaviour and control. London: Oxford University Press, 1970. XIII. 262 p.

4. УКРАЇНА 2030: Доктрина збалансованого розвитку. Видання друге. — Львів: Кальварія, 2017. 164 с.допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ПІДПРИЄМСТВ В ДОНЕЦЬКОМУ РЕГІОНІ
29.11.2019 17:35
ВПЛИВ ПАТЕНТУВАННЯ НА СТИМУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ
28.11.2019 17:17
ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНІВ
06.11.2019 10:56
ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОГОРОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ РЕГІОНУ
02.12.2019 13:04
ІНВЕСТИЦІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ СФЕРИ РЕГІОНУ
02.12.2019 12:55
© 2010-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.249 сек. / Mysql: 706 (0.219 сек.)