:: ECONOMY :: ОПТИМІЗАЦІЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ОЦІНКИ ПОТЕНЦІАЛУ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ СУБ`ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ :: ECONOMY :: ОПТИМІЗАЦІЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ОЦІНКИ ПОТЕНЦІАЛУ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ СУБ`ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ
:: ECONOMY :: ОПТИМІЗАЦІЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ОЦІНКИ ПОТЕНЦІАЛУ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ СУБ`ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 30

Термін подання матеріалів

28 квітня 2021

До початку конференції залишилось днів 9  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ОПТИМІЗАЦІЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ОЦІНКИ ПОТЕНЦІАЛУ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ СУБ`ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ

 
15.11.2016 11:12
Автор: Косячевська Світлана Миколаївна, кандидат технічних наук, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаряна, м. Дніпро
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]

В умовах ринку, що характеризуються нестабільністю цілей підприємства, обумовленою мінливістю попиту та пропозиції, цін на товари і фактори виробництва, змінами в конкурентному середовищі й іншими макро- і мікроекономічними факторами, однією з першочергових задач керівництва підприємства стає формування й оцінка поточних і перспективних можливостей підприємства, тобто його потенціалу. Фінансово-економічний потенціал підприємства – це показник ефективності управління ресурсною складовою на мікрорівні і, перш за все, мінімізація ризиків та стабільність функціонування будь-якого суб`єкта господарювання [8].

Дослідженню формування й оцінки потенціалу суб'єктів господарювання вагомий внесок у розробку теоретичних та методичних засад внесли вчені-економісти: О.Я. Базілінська, Л.Д. Буряк, Ф.Ф. Бутинець, К.Г. Воблий, С.Г. Стумилін, А.М. Поддєрьогіна, Г.І. Кіндрацька, М.Я. Коробов, Г.О. Крамаренко, Г.В. Савицька, О.О. Терещенка, О.О. Шеремет та ін.

У чисельних методиках фінансового аналізу використовується критерій фінансової стійкості [4, 6], який розглядається у вузькому значенні через забезпечення достатньої частки власних джерел фінансування (капіталу) і їх відповідності структурі активів, що фінансуються. В цьому контексті можна визнати, що недоліками в управління і прогнозуванні потенціалу фінансової стійкості нерідко є відсутність планування відповідних показників нарівні не тільки практики, але й теорії загалом.

У наукових публікаціях та інструктивно-методичних матеріалах для оцінки фінансової стійкості підприємств пропонується використовувати декілька етапів: аналіз абсолютних, відносних показників, аналіз показників ліквідності і платоспроможності [2, 3, 5]. При цьому потрібно зазначити, що серед пропонованих показників досить часто використовуються дані про величину позикових і загальних ресурсів та коротко- і довгострокових кредитів і позик. Багато інтегрованих показників, що застосовуються при аналізі фінансової стійкості не мають єдиних поглядів щодо їх розрахунку. Наприклад, коефіцієнт фінансового левериджу дає змогу оцінити фінансову стабільність підприємства з точки зору структури фінансування необоротних активів і робочого капіталу. Занадто низьке значення показника свідчить про втрачену можливість використати фінансовий важіль - підвищити рентабельність власного капіталу за рахунок залучення в діяльність позикових коштів. Тому часто для адекватної оцінки фінансової стійкості використовуються відомі «золоті правила». [6] Але, не заперечуючи доцільність використання всіх перелічених показників, потрібно зробити висновок, що для вирішення завдань оцінки і прогнозування потенціалу фінансово-економічної стійкості необхідно визначитися з постановкою загальної задачі підвищення ефективності операційної діяльності суб’єкта господарювання для покращення його конкурентоспроможності і позиціонування на ринку реалізації товарів (робіт, послуг). Потенціальна можливість досягнення цієї мети полягає в збільшенні випуску конкурентоспроможної продукції, що користується постійним попитом, зниження її собівартості і збільшення виручки на гривну продажів.

Тут важливим індикатором оцінки потенціалу фінансово-економічної стійкості суб`єктів господарювання виступає точка беззбитковості, що показує, який розмір виробництва товарів/послуг є критичним для підприємства, при якому прибуток і збитки дорівнюватимуть нулю. Тому доцільно використовувати точку беззбитковості для аналізу фінансового стану: чим вище обсяг виробництва і продажів над критичною точкою продажів, тим краще платоспроможність і рівень захищеності основної діяльності, яким можна скористатися на випадок форсмажорних обставин [1].

Проводячи оцінку фінансової стійкості на підприємстві потрібно повною мірою використовувати всі комплексні методи, що дають можливість планувати обсяги залучення позикового капіталу, розміри зростання прибутку, співвідношення власного та позикового капіталу й забезпеченості запасів джерелами їх формування, здатність підтримувати стабільне функціонування при беззбитковому об’ємі виробництва, тому що фінансово-економічний потенціал підприємства - це, перш за все, мінімізація ризиків та стабільність функціонування. Головна умова мінімізації фінансово-економічних ризиків - це максимально швидке досягнення точки беззбитковості.

Список використаних джерел:

1. Базілінська О.Я. Фінансовий аналіз: теорія та практика: Навч. посібник - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 328 с

2. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: Учебник. - М.: Финансы и статистика, 2002 - 288 с.

3. Бутинець Ф.Ф. Економічний аналіз: Навч. посіб. - Житомир: ПП «Рута», 2003. - 680 с.

4. Ковалев В.В. Финансовый анализ - М.: Финансы и статистика, 2000. -511 с.

5. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности: Научное пособие - М.:ИНФРА-М. - 2003., с. 169

6. Поддєрьогін А.М. та ін. Фінанси підприємств: Підручник - К. : КНЕУ, 2002.-571с.

7. Федонін О.С., Рєпіна І.М., Олексюк О.І. Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2004. -316 с.

8. Шеремет А.Д. Негашев Е.В. Методика финансового анализа, М.: ИНФРА - М, 2009. - 428 с.допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ОЦІНКА ВІДНОСНИХ ПОКАЗНИКІВ ЛІКВІДНОСТІ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
17.11.2016 15:39
НЕОБХІДНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВ З ВИКОРИСТАННЯМ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
17.11.2016 15:30
АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА З ДЕРЖАВНОЮ КОРПОРАТИВНОЮ ВЛАСНІСТЮ ЯК ФОРМА ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА
17.11.2016 15:24
РОЗВИТОК ІНСТИТУТУ МИТНОГО БРОКЕРА В УКРАЇНІ
17.11.2016 11:20
ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ КОРПОРАТИВНИХ КОНФЛІКТІВ НА ТУРИСТИЧНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
17.11.2016 11:13
РОЛЬ ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В КОНЦЕПЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ
17.11.2016 10:10
АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
16.11.2016 21:23
ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ УКРАИНЫ И АР КРЫМ
16.11.2016 20:56
СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ СТРАХУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ
16.11.2016 19:49
ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
16.11.2016 16:17
© 2010-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.262 сек. / Mysql: 763 (0.227 сек.)