:: ECONOMY :: УПРАВЛІННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА :: ECONOMY :: УПРАВЛІННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
:: ECONOMY :: УПРАВЛІННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 30

Термін подання матеріалів

28 квітня 2021

До початку конференції залишилось днів 9  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

УПРАВЛІННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

 
14.11.2016 19:49
Автор: Цюпа Марія-Марта Петрівна, Львівський національний університет імені Івана Франка
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]

Функціонування підприємств України в умовах економічної активності і політичної нестабільності підвищують важливість своєчасного і повного здійснення розрахунків між економічними контрагентами в процесі господарської діяльності з метою мінімізації операційних і фінансових ризиків. 

Глобалізаційні процеси у світовій економіці та євроінтеграційні прагнення України зумовлюють появу нових ризиків для вітчизняних підприємств. Здатність суб’єктів господарювання розраховуватись за власними зобов’язаннями перед партнерами зовнішнього середовища у коротко-та довготерміновій перспективі оцінюють за допомогою показників ліквідності та платоспроможності. Грамотне управління платоспроможністю підприємства є найефективнішим методом мінімізації комерційних ризиків бізнес-структур. 

Різним аспектам управління платоспроможністю підприємства присвячені праці таких зарубіжних вчених, як, Й. Ворста, А. Гропеллі, Е. Дж. Долан, Р. Міллер, П. Ревентлоу, П. Роуз, Дж.К. Ван Хорн, так і вітчизняних: В. Артеменка, М. Баканова, М. Беллендира, П. Безруких, Б. Валуєва, П. Гарасименка, М. Крейніної, В. Ковальова, Л. Лахтіонової, Г. Савицької, А. М. Поддєрьогіна, А. Шеремета та інших. 

Можна стверджувати, що платоспроможність підприємства це найважливіший аспект, який характеризує фінансовий стан підприємства, тобто його здатність вчасно і повністю розраховуватися за своїми зобов’язаннями, що виникають в операціях грошового характеру [1, с.62].

Під механізмом управління платоспроможністю суб’єкта господарювання розуміють цілеспрямовану діяльність керівництва підприємства із забезпечення його коротко- та довготермінової платоспроможності, оптимізації боргового навантаження та підвищення ефективності використання коштів, що надійшли до підприємства в результаті операційної діяльності та виникнення боргових зобов’язань [5].

Наведене визначення механізму управління політикою забезпечення платоспроможності підприємства дало змогу виокремити його структурні елементи: методи управління платоспроможністю; важелі управління платоспроможністю; правове забезпечення; нормативне забезпечення; інформаційне забезпечення, які зображені на нижченаведеному рисунку (рис. 1):
Рис.1.Структурні елементи  процесу управління платоспооможністю

Джерело: Розроблено автором на основі [6].

Управління платоспроможністю має відповідати таким принципам: достатності, науковості, системності, безперервності, економічності, етапності, надійності, збереження активів.

Система управління платоспроможністю виступає як механізм раннього виявлення та попередження кризових явищ, її функціонування спрямоване на вирішення таких завдань, як: 

 кількісна оцінка платоспроможності;

 розроблення прогнозів і планування платоспроможності на різні періоди; 

 моніторинг платоспроможності; 

 аналіз платоспроможності; 

 виявлення факторів, що спричиняють погіршення платоспроможності і кризові ситуації, і розроблення заходів щодо їх усунення; 

 контроль за реалізацією заходів із відновлення платоспроможності[4].

Основні напрями управління платоспроможністю та заходи спрямовані на досягнення ефективного функціонування підприєства шляхом підтримки нормального рівня платоспроможності зображені на рис. 2.
Рис 2. Основні напрями управління платоспроможністю підприємства

Джерело: Розроблено автором на основі [2, с.108; 7]

Управління платоспроможністю здійснюється відповідно до поставлених цілей, обґрунтування яких є початковим етапом формування системи управління платоспроможністю підприємства, а також в умовах мінливості зовнішнього конкурентного середовища та впливу різноманітних об’єктивних та суб’єктивних зовнішніх та внутрішніх чинників.

Виходячи з вищезазначеного, варто виділити цілі управління платоспроможністю:

1. помімірний розподіл боргових зобов’язань у часі;

2. підтримка достатнього рівня ліквідності для обслуговування боргових зобов’язань;

3. забезпечення своєчасного виконання боргових зобов’язань;

4. підтримка безпечного співвідношення власних та позикових коштів;

5. мінімізація загальних витрат на обслуговування боргових зобов’язань;

6. пошук та використання вигідних джерел залучення позикових коштів [3].

Таким чином, управління платоспроможністю підприємства можна охарактеризувати як сукупність принципів та заходів з розробки і реалізації управлінських рішень, пов’язаних із забезпеченням ефективного функціонування підприємства, шляхом забезпечення оптимальної кількості фінансових ресурсів та активів, політики щодо їх формування та розподілу.
Список використаних джерел:

1. Базілінська О. А. Фінансовий аналіз: теорія та практика / О. А. Базілінська., 2013. – 85 с. – (2-ге вид.).

2. Цибульська, Елеонора Іванівна. Управління потенціалом підприємства : навч. посіб. для студ., які навчаються за спец. 7.050107, 8.050107 – Економіка підприємства / Е. І. Цибульська ; Нар. укр. акад. [каф. економіки підприємства]. – Х. : Вид-во НУА, 2011. – 384 с.

3. Височіна Л.В. Теоретичні засади управління грошовими активами підприємства // Л. В. Височіна // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Серія : Технічний прогрес та ефективність виробництва–2014. №65 –с. 78-85. [Електронний ресурс]. –  Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vcpitp_2014_65_14

4. Непочатенко О.А. Підходи до управління платоспроможнісю сільськогосподарських підприємств / О.А. Непочатенко // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону.- 2013.Вип.9(2). – с.138-142. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprer_2013_9(2)__27

5. Охтень О.А. Концепция управления платежеспособностью предприятий / А. А. Охтень, О. А. Легченко // Вісник Хмельницького національного університету. – 2009. – Т. 3, № 4. – С. 15-19. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/2009_4_3/ 

6. Пономарьов І.Ф. Удосконалення механізму управління  політикою платоспроможності  підприємства / І.Ф.Пономарьов, Е.І.Полякова, О.А.Легченко//Економіка пром-сті. – 2007. -№1 – с.119-132. [Електронний ресурс] Режим доступу : http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/12 

7. Шпильова В.О. Фінансовий менеджмент в кризових умовах господарювання  [Електронний ресурс] / В.О.Шпильова// Збірник наукових  праць Черкаського державного технологічного університету. Сер: Економічні науки. – 2013. Вип.33(1). – с.160-164.- Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpchdtu_2013_33(1)__29

________________________

Науковий керівник: Рубаха Марія Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту Львівського національного університету ім. І.ФранкадопомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ОЦІНКА ВІДНОСНИХ ПОКАЗНИКІВ ЛІКВІДНОСТІ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
17.11.2016 15:39
НЕОБХІДНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВ З ВИКОРИСТАННЯМ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
17.11.2016 15:30
АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА З ДЕРЖАВНОЮ КОРПОРАТИВНОЮ ВЛАСНІСТЮ ЯК ФОРМА ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА
17.11.2016 15:24
РОЗВИТОК ІНСТИТУТУ МИТНОГО БРОКЕРА В УКРАЇНІ
17.11.2016 11:20
ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ КОРПОРАТИВНИХ КОНФЛІКТІВ НА ТУРИСТИЧНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
17.11.2016 11:13
РОЛЬ ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В КОНЦЕПЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ
17.11.2016 10:10
АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
16.11.2016 21:23
ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ УКРАИНЫ И АР КРЫМ
16.11.2016 20:56
СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ СТРАХУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ
16.11.2016 19:49
ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
16.11.2016 16:17
© 2010-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.242 сек. / Mysql: 763 (0.208 сек.)