:: ECONOMY :: МАЛИЙ БІЗНЕС В УКРАЇНІ В ПЕРІОД  СТАГНАЦІЇ: ОСОБЛИВОСТІ  ФІНАНСОВОГО  МЕНЕДЖМЕНТУ :: ECONOMY :: МАЛИЙ БІЗНЕС В УКРАЇНІ В ПЕРІОД  СТАГНАЦІЇ: ОСОБЛИВОСТІ  ФІНАНСОВОГО  МЕНЕДЖМЕНТУ
:: ECONOMY :: МАЛИЙ БІЗНЕС В УКРАЇНІ В ПЕРІОД  СТАГНАЦІЇ: ОСОБЛИВОСТІ  ФІНАНСОВОГО  МЕНЕДЖМЕНТУ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 30

Термін подання матеріалів

28 квітня 2021

До початку конференції залишилось днів 9  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

МАЛИЙ БІЗНЕС В УКРАЇНІ В ПЕРІОД СТАГНАЦІЇ: ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

 
03.06.2015 00:53
Автор: Чоба Ірина Анатоліївна, студентка, Національний університет «Львівська Політехніка»
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]

Актуальність проблеми. Малий бізнес становить основу сучасної економіки, тому його локальні проблеми автоматично формують низку негативних тенденцій для економіки в цілому. Україна не зможе подолати нинішню рецесію доти, поки малий бізнес перебуватиме в стагнації.   Причинами звуження сектора малого бізнесу є  комплекс проблем об’єктивного і суб’єктивного характеру. Незважаючи на позитивні зрушення, які відбулися в результаті впровадження прийнятих в останні роки рішень щодо створення сприятливого клімату функціонування сфери малого підприємництва, ключові перешкоди залишилися.

Аналіз наукових праць і публікацій свідчить  про актуальність проблеми  з розвитку малого бізнесу в Україні та визначення основних напрямків подальшого підвищення ефективності управління і умов їхньої реалізації на сучасному етапі. [1-5]

Мета роботи.  Виявити сучасні проблеми функціонування малого бізнесу в Україні, в тому числі організації фінансового менеджменту. Сформулювати пропозиції щодо державної підтримки та стимулювання розвитку малого бізнесу, покращення фінансового менеджменту суб’єктів господарювання.  

Постановка проблеми. Найбільш органічним структурним елементом ринкової економіки є малий бізнес. Цей сектор є основою економіки розвинених країн, де його частка  на сьогодні  складає  50-70%  від валового внутрішнього продукту. В той же час в Україні за різними оцінками цей показник становить 5-10%.  Відповідно до досліджень за 2010-2014 рр. становлення вітчизняної ринкової економіки супроводжується стагнацією малого бізнесу через вади регулювання та стимулювання розвитку малого підприємництва. Лише в 2012 р. загальна кількість малих підприємств зменшилася на 2,9%, а фізичних осіб - підприємців - на 6,8%, відповідно вивільнено - 40,2 тис. та 93,5 тис. працівників.

Фіскальне навантаження на дрібний бізнес складає понад 55%, середня ставка кредитування в українських банках - 23,3 %.[9]  

В умовах  фінансової нестабільності держави для більшості вітчизняних малих підприємств критичною стала нестача необхідного обсягу фінансового забезпечення, що істотно вплинуло на погіршення  їх господарювання.

Разом з тим присутність невпевненості, незахищеності і вразливості до  змін в час кризи  потребує  гнучкого, професійного управління фінансами  малих підприємств з використанням базових функцій прогнозування та бюджетування. Однак, вибір оптимальних джерел фінансування, маркетинговий аналіз, аналіз операційного та фінансового важеля, інвестиційний аналіз залишаються поза зоною уваги власника малого підприємства. Аналіз фінансових показників та оцінка ймовірності банкрутства вважаються марною працею. Недостатнім є виконання поточних і тактичних завдань фінансового менеджменту (система фінансового планування, що включає реалізацію, прозорість), а також  дієвість його стратегічних функцій, розробка, обґрунтування і вибір перспективних інвестиційних проектів, використання інноваційної складової малого бізнесу.[2,3]

Попри те, що державою визначені пріоритетні завдання щодо удосконалення розвитку малого бізнесу та прийняті закони України, розпорядження КМУ, програма економічних реформ 2010 - 2014 рр., поки що  не  відчутні  суттєві зрушення у веденні бізнесу, які визначаються  окремими показниками створення сприятливих умов. За 2012 - 2014 роки Україна покращила свої позиції в світовому рейтингу легкості ведення бізнесу (Doing Business (2013- 2015 рр.)  серед 189 країн  (з 137-го місця до 96-го місця).  Однак, в основному за рахунок окремих чинників, що характеризує формальні регуляторні поліпшення. [7-8]

Низка проблем об’єктивного та суб’єктивного характеру надалі є перешкодою  для  розвитку малого бізнесу. 

Можна виокремити  такі  негативні  чинники:  

Екзогенні (об’єктивні):

- високий рівень нестабільності вітчизняної економіки, фатальна інфляція, ріст цін, зниження платоспроможності;

- загальна світова економічна криза (втрата чи зменшення звичних ринків збуту, жорсткі умови зовнішнього фінансування, посилення конкуренції тощо);

- адміністративні перешкоди;

- корупція, зовнішня агресія;

- юридично-закріплені, але слабо діючі програми що регламентують питання  інвестицій та оподаткування;

- неадекватна система кредитування і майнова підтримка малих підприємств;

- повільне спрощення  регуляторних процедур;

- недостатність  інформаційного та консультативного забезпечення;

- неефективність системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для підприємницької діяльності.

Ендогенні (суб’єктивні): 

- низький управлінський  рівень підприємців (недостатність економічної освіти; стратегічного бачення; висока схильність до ризику, інтуїтивних управлінських рішень без обґрунтування);

- недостатня увага до комплексу функцій фінансового менеджменту;

- низька резистентність до несприятливих економічних факторів, податкового тиску, циклічних коливань, тощо.

 Основними шляхами подолання  впливу  об’єктивних  чинників можуть стати:

1) державна підтримка (законодавчо-правове, фінансове, інформаційне та інше забезпечення);

2) міжнародна допомога (фінансова, технічна, у підготовці кадрів);

3) інтеграційна підтримка через субпідряд, франчайзинг, лізинг тощо;

4) кооперування та самоорганізація малого бізнесу на економічних засадах, а саме: спілки, асоціації, громадські об’єднання, кооперативи;

5) професійна підготовка та ефективне управління кваліфікованими кадрами.

В той же час вплив суб’єктивних чинників можна усунути за допомогою ефективного менеджменту (управлінських дій самого підприємця, фінансового менеджера).

Нове бачення стратегії  розвитку ринкової економіки  дає можливість у своєму викладі долучитися до обговорення проблем і можливого їх розв’язання.

Пропозиції  щодо державної  підтримки на регіональних і місцевих рівнях:

- розширювати внутрішні джерела фінансування, коли доступ до кредитів обмежений для підприємців малого бізнесу, особливо у виробничій сфері;

- сприяти залученню інвестиційних коштів;

- спонукати до самоорганізації  суб’єктів господарювання;

- зацікавити  молоду генерацію  економістів до участі в бізнес-проектах;

- створити  бізнес-центри для навчання і консультування;

- підприємцям  використовувати інформаційні середовища для ознайомлення з досягненнями і перевагами  своїх конкурентів (України та  інших країн) та бути активними учасниками проведення реформ у сфері бізнесу.

Висновки. Незважаючи на те, що уряд намагається усунути проблеми функціонування малого бізнесу і сприяти його покращенню (в основному, це юридичні пакети, такі як Програма економічних реформ на 2010–2014рр., Концепція Загальнодержавної програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2014-2024 рр.), ця підтримка є  недостатньо дієвою в умовах корупції, політичної і економічної кризи. Це означає, що надалі проблеми існують.  Обгрунтування нових сучасних підходів до формування та реалізації дієвої державної політики розвитку вітчизняного бізнесу з урахуванням реального впливу інноваційно-інвестиційної моделі розвитку економіки України та світових глобалізаційних процесів має лягти в основу здійснення економічних реформ, зокрема в секторі малого бізнесу. Ефективний фінансовий менеджмент, має стати гарантом стабільного розвитку малого бізнесу в умовах, коли внутрішні фінансові надходження будуть зосереджені у громадах. Дослідження науковців та пошуки перспективних новацій у цій сфері мають здійснюватися постійно і втілюватися на засадах ефективного менеджменту.

Список використаних джерел:

1. Васильєва Д.В. Актуальні проблеми розвитку малого бізнесу в Україні / Д.В. Васильєва // Механізм регулювання економіки. — 2011. — №3. — С.188 -196.

2. Виговська В. Особливості фінансового менеджменту малих підприємств / Валентина Виговська // Сіверянський літопис. — 2009. — № 1. — С. 163—166. — Біб-ліогр.: с. 165—166.

3. Михайличенко Н. М. Проблеми та перспективи розвитку малого бізнесу в Україні / Н. М. Михайличенко // Науковий вісник  ДГМА -  2011. - № 1 (7Е). – 291 с.

4. Піскунова О.В. Аналіз та оцінка фінансових ризиків діяльності малих підприємств / О.В. Піскунова // Фінанси України. – К., 2007. – 8. – С. 119 – 129.

5. Теличко Р.К. Фінансове планування на малих та середніх підприємствах / Р.К. Теличко // Економіка. Фінанси. Право. – К., 2007. – 8. – С. 14.

7. Економічний аналіз.  Міжнародний центр перспективних досліджень. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://icps.com.ua/ukrayina-pidnyalas-v-reytynhu-doing-business-2015/.

8. Закон України  «Про сприяння розвитку малого підприємництва в Україні» від10 червня  2012 року, № 2157 – 14.  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakonz.rada.gov.ua/laws/show/2157 14.

9. Щодо пріоритетних завдань удосконалення політики розвитку малого підприємництва  в Україні.  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.niss.gov.ua/articles/1455/.допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
НАПРЯМИ ПОКРАЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ
31.05.2015 21:41
УПРАВЛІННЯ ЗАКУПІВЕЛЬНИМИ ПРОЦЕСАМИ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ
29.05.2015 13:25
ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ КОМУНІКАЦІЯМИ ПОСЕРЕДНИЦЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
29.05.2015 13:19
ЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ КОМАНДНОЇ РОБОТИ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ
29.05.2015 12:05
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ В УКРАЇНІ
26.05.2015 10:25
НАПРЯМКИ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ АДАПТАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ В ІНЖИНІРИНГОВИХ КОМПАНІЯХ
03.06.2015 20:38
МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА У СФЕРІ ПОСЛУГ
03.06.2015 14:06
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГУ
03.06.2015 13:51
УПАКОВКА ЯК МАРКЕТИНГОВИЙ ЗАСІБ ПРОСУВАННЯ ТОВАРУ ПІДПРИЄМСТВА
03.06.2015 13:39
ВЗАЄМОЗАЛЕЖНІСТЬ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ З ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА
03.06.2015 12:35
© 2010-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.214 сек. / Mysql: 763 (0.185 сек.)