:: ECONOMY :: СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ В ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ :: ECONOMY :: СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ В ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
:: ECONOMY :: СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ В ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
 
UA  RU  EN
       

Світ наукових досліджень. Випуск 12

Термін подання матеріалів

29 вересня 2022

До початку конференції залишилось днів 44  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ В ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

 
27.02.2015 11:47
Автор: Сливінська Оксана Богданівна, кандидат економічних наук, ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»
[Секція 3. Облік, статистика і аудит;]

У матеріальному виробництві проходять певні явища і процеси. Кожне явище і процес містять сукупність глибинних явищ, відносин, закономірностей і законів, які визначають тенденцію їх розвитку. Пізнання економічних явищ і процесів – складний елемент відображення суті законів і закономірностей їх розвитку. Воно включає і використовує отримані знання в практичній діяльності. Для пізнання економічних явищ і процесів проводяться спеціальні дослідження.

Статистика відіграє важливу роль у наукових та економічних дослідженнях. Статистичні методи дають кількісний опис економічних явищ і дозволяють з єдиної точки зору вивчати різноманітні економічні задачі.

Проблемам застосування статистичних методів в економічних дослідженнях присвячені праці багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених, а саме: О. В. Акімова, С. С. Герасименко, А. В. Головач, А. М. Єріна, Р. М. Моторин, О. А. Чупріна, В. Г. Швець, І. Беляєвський, І. Єлісєєва, Н. Ряузов. 

Забезпечення належного рівня господарювання є необхідною умовою сталого соціально-економічного розвитку будь-якої держави, оскільки від цього залежить потенціал регіонів та рейтинг України у світовому співтоваристві. За допомогою статистичних методів ми можемо дослідити стан економіки, динаміку її розвитку.

Кількісна оцінка стану та розвитку економіки України неможлива без використання статистичних показників. Підчас дослідження проявів масових явищ і процесів, їх змін у часі, зв’язків та закономірностей, що виникають на їх основі, статистика дає їм науково обґрунтоване кількісне відображення, визначає їх економічний зміст.

Система статистичних показників діяльності підприємств включає такі групи показників, як загальноекономічні, фінансові, показники якості, показники забезпеченості та інтегровані показники інвестиційної привабливості, які є абсолютними, відносними і середніми величинами.

В процесі збору, обробки та аналізу статистичної інформації, яка характеризує діяльність підприємств необхідно використовувати такі статистичні методи, як статистичне спостереження, метод групування, табличний та графічний методи, індексний метод, методи обробки динамічних рядів та вимірювання зв’язку між явищами тощо.

Статистичне спостереження використовується для масових спостережень, тобто відбувається збирання первинного статистичного матеріалу за допомогою реєстрації фактів чи опитуванням респондентів. 

Метод групувань використовують для розподілу одиниць статистичної сукупності на однорідні групи за істотними для них ознаками і на їх основі проводиться аналіз структури сукупності та вивчаються взаємозв’язки між явищами.

Найбільш ефективним методом подання результатів зведення та групування аналітичних даних є табличний. Таблиця є способом компактного, раціонального та наочного викладення інформації про досліджуваний об’єкт у цифровій формі та у певному порядку розміщення. Графічний метод використовують для порівняння обсягів певних статистичних сукупностей та вивчення їх складу.

При проведенні дослідження економіки широко використовується індексний метод, вивчаються зміни доходів, витрат, чисельності працюючих, коштів на оплату праці в часі. На основі системи індексів середніх величин вивчаються структурні зрушення. Використовуючи індекс середнього рівня якісного показника структурних зрушень можна визначити зміни середнього доходу від експлуатації, середньої заробітної плати та інше [3].

Значна увага в економічних дослідженням приділяється ймовірнісно-статистичним методам та моделям кореляційно-регресійного аналізу. Регресійний та кореляційний аналіз знаходить широке застосування при дослідженні залежностей та взаємозв’язків між явищами в економіці, при прогнозуванні і дослідженні задач бізнес-планування.

В даний час більшість об’єктивно існуючих залежностей між фінансово-економічними явищами досліджено та вивчено теоретично. Значно важливіше кількісно виміряти тісноту причинно-наслідкових зв’язків в економіці і фінансах, зрозуміти природу досліджуваних процесів. Це дозволить впливати на виявлені фактори, втручатись у відповідний економічний процес з метою одержання потрібних результатів. В зв’язку з цим до апарату кореляційного аналізу в ході своїх досліджень звертаються як економісти-практики, та і наукові працівники. Використовуючи моделі регресійного аналізу може бути виявлено залежність доходу від інших економічних показників [2].

Важливу роль при проведенні аналізу економіки відіграють методи вимірювання зв’язку, зокрема, проведення кореляційно-регресійного аналізу та застосування непараметричних методів визначення взаємозв’язків. Саме такі методи надали б нам можливість проаналізувати інвестиційну привабливість регіону. 

Отже, використання різноманітних статистичних методів під час дослідження економіки є необхідним для повноцінного аналізу. Оскільки саме такі методи надають можливість вирішувати низку складних завдань функціонування підприємств. 
Список використаних джерел:

1. Акімова О. В. Статистика в малюнках та схемах: [навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів] / О. В. Акімова , О. С. Дубинська. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 168 с.

2. Бідник Н. Б. Використання математичних методів і моделей в економіці, фінансах / Н. Б. Бідник // Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць. – Л: НЛТУ України, 2008. – Вип. 18.6. – С. 258-262.

3. Вітлінський В. В. Моделювання економіки: [навч. посіб.] / В. В. Вітлінський. – К.: КНЕУ. – 2003. – 408 с.Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕПІДГОТОВКИ ПРАЦІВНИКІВ ОБЛІКОВОГО АПАРАТУ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ У ВІДПОВІДНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНИХ СТАНДАРТІВ СФЕРИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
28.02.2015 00:01
ОБЛІК ПЕРЕОЦІНКИ ВАЛЮТНИХ АКТИВІВ ТА ЗОБОВ’ЯЗАНЬ В УМОВАХ КОЛИВАНЬ ВАЛЮТНИХ КУРСІВ
27.02.2015 23:45
ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ ЯК ГОЛОВНИЙ ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАПОВНЕННЯ БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ ТА КРАЇН ЄС
27.02.2015 15:22
УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ
27.02.2015 11:40
АУДИТОРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
26.02.2015 19:54
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОБЛІКУ ПОТОЧНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЗАГОСТРЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ
26.02.2015 11:50
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ РЕАЛІЗАЦІЇ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ПДВ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ
24.02.2015 19:34
МЕТОДИКА ОЦІНКИ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ
24.02.2015 12:35
ОБЛІК ЄДИНОГО ПОДАТКУ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ У 2015 РОЦІ
15.02.2015 21:07
© 2010-2022 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.159 сек. / Mysql: 899 (0.127 сек.)