:: ECONOMY :: ВПЛИВ ПОДАТКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ФІНАНСОВУ БЕЗПЕКУ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ :: ECONOMY :: ВПЛИВ ПОДАТКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ФІНАНСОВУ БЕЗПЕКУ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
:: ECONOMY :: ВПЛИВ ПОДАТКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ФІНАНСОВУ БЕЗПЕКУ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 21

Термін подання матеріалів

26 березня 2020

До початку конференції залишилось днів 29  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ВПЛИВ ПОДАТКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ФІНАНСОВУ БЕЗПЕКУ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

 
16.04.2012 09:25
Автор: Гойняк Оксана Романівна, магістрант економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка
[Секція 1. Економіка та підприємництво; ]
Постановка проблеми. Сучасний стан підприємництва в Україні вимагає прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності, коли діяльність підприємств перебуває під впливом внутрішніх та зовнішніх загроз, що може зумовити неплатоспроможність або й банкрутство суб’єкта господарювання. Важливим напрямом вдосконалення фінансової політики підприємства є впровадження дієвої системи управління податковими витратами, оскільки податки значною мірою впливають на прийняття рішень. У зв'язку з цим виникає необхідність розробки нових ефективних методик забезпечення фінансової безпеки та врахування усіх чинників, які на неї впливають.
Аналіз останніх досліджень. Питанням податкового менеджменту присвячено багато праць вітчизняних науковців, таких як Грачов О.В, Левицька С.О., Мартиненко В.П. та інших. Недостатня увага приділена конкретно впливу податкової політики на фінансову безпеку підприємств, що зумовлює подальші розробки у даній сфері дослідження.
Виклад основного матеріалу. Система менеджменту є невід'ємною частиною будь-якої сфери економічних та суспільних відносин. Під поняттям податковий менеджмент розуміємо організацію системи оподаткування, яка включає сукупність прийомів та заходів, спрямованих на оптимізацію податкових платежів з дотриманням податкового законодавства та розвиток підприємництва.
Формування та впровадження податкового менеджменту є управлінським процесом, оскільки супроводжує практично кожну функцію бізнес- та обслуговуючих процесів.  Це пов'язано з тим, що  податки суттєво впливають на прийняття стратегічних та тактичних управлінських рішень, по-друге, практично всі господарські операції підлягають податковому обліку й, таким чином, податковий менеджмент впливає на кожну виробничу функцію. [3]
Фінансова безпека суб’єкта господарювання це такий його стан, який характеризується збалансованістю системи показників рентабельності, оборотності, ліквідності, платоспроможності, стійкості до внутрішніх та зовнішніх загроз та можливістю до стабільного зростання у довгостроковому періоді.
Процес забезпечення фінансової безпеки вимагає здійснення інформаційно-аналітичної роботи, результати якої є необхідною умовою для оцінки рівня та аналізу факторів, що впливають на рівень фінансової безпеки підприємства. Функціонування  системи інформаційно-аналітичного забезпечення є обов’язковим для правильної та оперативної оцінки рівня фінансової безпеки суб’єкта господарювання, прогнозування потенційних загроз та дотримання достатності фінансових ресурсів для своєчасного виконання зобов’язань.
Одними із найвагоміших ризиків, які впливають на рівень фінансової безпеки є  податкові ризики, які в разі їх неврахування спричиняють зниження рівня фінансової безпеки. Тому необхідно систематично проводити моніторинг та управління податковими ризиками з метою їх ліквідації чи мінімізації, що є завданням податкового менеджменту.
Основними податковими ризиками є нестабільність та постійні зміни податкового законодавства, введення нових податкових платежів, збільшення ставок оподаткування, некомпетентність бухгалтерів. З огляду на це доцільно розглядати податковий менеджмент як на мікрорівні (на рівні суб’єкта господарювання) так і на макрорівні (на рівні держави).
В основі податкового менеджменту лежить податкове планування. Результатом податкового планування на макрорівні повинне бути, з одного боку, формування централізованого фонду держави, а з іншого – створення сприятливих умов для розвитку господарської діяльності; регулювання соціально-економічного життя, що випливає з фіскальної та регулюючої функції податків. [2]
Ефективність податкового планування залежить від вміння виявляти законні колізії та недоробки законодавчих актів та використовувати їх з метою мінімізації податкових зобов’язань.
Базовою засадою податкового менеджменту та одночасно одним із фінансових інтересів підприємства є максимізація доходу за рахунок мінімізації витрат, зокрема податкових платежів, що у свою чергу дозволить підвищити рівень фінансової безпеки суб’єкта господарювання.
Висновки. Система управління фінансовою безпекою повинна бути спрямована  на вчасне виявлення та уникнення податкових ризиків.
Запровадження ефективної системи податкового менеджменту на макро- та мікрорівнях є необхідним завданням в умовах сьогодення для забезпечення стійкого розвитку вітчизняних суб’єктів господарювання. Розуміння менеджерами важливості впровадження податкового менеджмету на підприємствах дозволить підвищити якість прийнятих управлінських рішень та відповідно рівень фінансової безпеки.

Список використаних джерел:
1. Грачов О.В. Податкова безпека як невід’ємна складова економічної безпеки підприємства / О.В. Грачов // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2010. – №29. – с.86-88.
2. Левицька С.О. Податковий менеджмент на макрорівні: вітчизняна та міжнародна практики впровадження / С.О. Левицька, А.Ф. Цимбалюк // Наукові записки. Серія “Економіка”. – 2011. – №16. – с.69-76.
3. Мартиненко В.П. Податковий менеджмент суб’єктів господарювання в умовах ринкової економіки / В.П. Мартиненко // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: Науковий збірник. – 2010. – №6. –  с.23-27.


допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ОБГРУНТУВАННЯ РОЗРОБКИ АНТИКРИЗОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА МАШИНОБУДУВАННЯ ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНУ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОГО ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
31.03.2012 18:56
ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРЕДОВОГО АГРОСЕКТОРА АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, КАК ВАЖНЕЙШЕГО ЭЛЕМЕНТА ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА
18.04.2012 14:55
ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ
17.04.2012 19:07
ЕКОЛОГІЧНИЙ ЧИННИК ЯК СКЛАДОВА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
17.04.2012 18:53
НЕОБХІДНІСТЬ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ІНТЕГРАЛЬНОЇ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
16.04.2012 19:39
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОЇ СФЕРИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
16.04.2012 11:40
ІНФЛЯЦІЯ ЯК БАГАТОФАКТОРНИЙ ФЕНОМЕН СУЧАСНИХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
14.04.2012 11:49
КАПІТАЛІЗАЦІЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ЯК ПЕРЕДУМОВА СТАЛОГО ВІДТВОРЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
14.04.2012 11:16
КОМПЕТЕНЦІЯ ПІДРОЗДІЛІВ КОНКУРЕНТНОЇ РОЗВІДКИ В ПРОГНОЗУВАННЯ РИЗИКІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
11.04.2012 09:01
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ НАУКИ В ІНДУСТРІАЛЬНУ ЕПОХУ
11.04.2012 08:39
© 2010-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.165 сек. / Mysql: 651 (0.122 сек.)