:: ECONOMY :: ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕОРІЇ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В КОНТЕКСТІ СВІТОВОГО РОЗВИТКУ :: ECONOMY :: ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕОРІЇ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В КОНТЕКСТІ СВІТОВОГО РОЗВИТКУ
:: ECONOMY :: ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕОРІЇ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В КОНТЕКСТІ СВІТОВОГО РОЗВИТКУ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 25

Термін подання матеріалів

29 вересня 2020

До початку конференції залишилось днів 54  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕОРІЇ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В КОНТЕКСТІ СВІТОВОГО РОЗВИТКУ

 
07.12.2011 19:00
Автор: Подолян Ганна Вікторівна, студентка Вінницького фінансово-економічного університету
[Секція 8. Світова економіка та міжнародні відносини;]
В статті приділено увагу теоретичним основам випереджаючого економічного зростання, комплексному аналізу основних чинників, які визначають випереджаюче економічне зростання України та країн світу.
Ключові слова: випереджаюче економічне зростання, національні моделі економічного зростання.

Вступ. Однією з найгостріших проблем сучасності, що потребує наукового вирішення, є подолання розриву у рівнях економічного розвитку між країнами світу. Наслідком існуючого різноманіття моделей економічного зростання стало поглиблення асиметрії світової економіки та незбалансованість механізмів, що ґрунтуються на використанні чинників інноваційного розвитку з необхідністю забезпечення прийнятних стандартів життя населення.
Аналіз публікацій. Дослідження проблематики економічного зростання набули особливої актуальності з другої половини XX - початку XXI ст. При написанні статті використані теоретичні та аналітичні дослідження проблем прискореного розвитку та економічного зростання таких вітчизняних вчених як В.Геєць, С.Мочерний, В.Жаліло, О.Білоус, Є.Савельєв, С.Юрій, В.Андрійчук, Ю.Пахомов, А.Філіпенко, І.Крючкова, А. Мокій, С.Соколенко, М. Павловський та інших.
Мета дослідження. Мета статті полягає у розробці механізмів випереджаючого економічного зростання країн, що динамічно розвиваються, і використанні цих механізмів для подолання Україною за короткий період часу розриву в економічному розвитку та входження в коло розвинутих країн світу.
Виклад основного матеріалу дослідження. Розуміння економічного зростання як результату суспільного відтворення давно себе вичерпало. Сучасне поняття економічного зростання, акцентує увагу на якісній його стороні, що виражається у підвищенні добробуту населення та конкурентоспроможності країни. Тому важливим є дослідження якості економічного зростання, посилення його соціальної спрямованості. Проведене дослідження випереджаючого економічного зростання як категорії розвитку країни дозволяє зазначити, що це таке економічне зростання, темпи якого у 2-3рази перевищують відповідний показник розвинутих країн. Воно ґрунтується на структурно-технологічній модернізації з врахуванням постіндустріальних тенденцій, інвестиціях, його основою і рушійною силою є гуманізація, а метою - підвищення добробуту населення.
Для вибору моделі економічного зростання важливим є поєднання теоретичних положень та практичного досвіду з національними особливостями країни, що дає змогу розробити концепцію випереджаючого економічного зростання. Теорія економічного зростання пройшла еволюцію від класичних моделей, які мають значні розходження з реальною ситуацією, до ендогенних. Сучасні теорії особливого значення надають НТП та детермінантам, що його визначають.
Компаративний аналіз моделей економічного зростання дозволив виокремити 6 груп національних моделей країн, що розвивались швидкими темпами в довгостроковому періоді. В табл.1 приведено класифікацію моделей за рівнем економічного розвитку та національною ознакою, що запропоновані як базові для проведення подальшого дослідження.Аналіз сучасних тенденцій розвитку та зарубіжного досвіду дали можливість визначити основні особливості новітніх стратегій економічного зростання: стратегія наздоганяючого зростання, випереджаючого зростання, стратегія включення, інноваційна стратегія. Спільними рисами даних стратегій є використання новітніх типів виробництва, які базуються на інтелекті, розбудова галузей „нової економіки”, активне використання людського капіталу. Саме стратегія випереджаючого зростання дозволяє комплексно вирішити проблему прискорення розвитку за рахунок інноваційних чинників і підвищити рівень життя населення, що є свідченням якості цього зростання.
Аналіз досвіду застосування моделей економічного зростання за національною ознакою та залежно від рівня економічного розвитку країни дозволив виділити досягнуті переваги та невдачі їх економічної політики. Так, прискорений економічний розвиток демонструють ті країни, що забезпечують системну реалізацію єдиної стратегії через інструменти економічної політики, використання яких коригується залежно від поточної ситуації.
Аналіз національних моделей зростання свідчить, що при проведенні ефективної економічної політики низьке значення рівня інфляції, валютного курсу і бюджетного дефіциту не є визначальними чинниками. На протязі прискореного розвитку більшість країн стикалися з цими явищами, але темпи зростання ВВП були досить високими (див. табл.2.).
На даний час Україна входить до групи країн з середнім рівнем доходів (за рівнем ВВП на душу населення), а для входження в групу країн з високими доходами необхідно збільшити цей показник у 4,6 рази, що в найближчій перспективі можливо лише за умови реалізації моделі випереджаючого економічного зростання. При цьому варто відмітити деякі особливості трансформації обсягу ВВП в Україні, що проявилися у її 3-5-річному відставанні від держав колишнього радянського простору. Якщо в середньому в усіх цих країнах зростання мало місце у 1996 р., то в Україні - тільки починаючи з 1999 р.
Інструментами дієвого регуляторного впливу, які може використати уряд України на даному етапі є:
1. Податкове стимулювання. Доцільним є надання податкових пільг для підприємств, які активно впроваджують новітні технології, запровадження додаткового внеску за використання морально та фізично застарілого, екологічно небезпечного обладнання.
2. Пільгове кредитування. В зв’язку з тим, що кредитування в Україні недешеве (15-18 % річних), необхідно забезпечити інноваційні підприємства пільговими кредитами, ставка по яких відповідає загальноєвропейській. Для підприємств, зорієнтованих на інновації, встановити нульову ставку по кредитах. При цьому слід здійснювати жорсткий урядовий контроль за наданням таких пільг.
3. Контроль за якістю продукції, дотриманням високих стандартів якості товарів і послуг.
4. Встановлення обов’язкових відрахувань до амортизаційного фонду та жорсткий контроль за їх цільовим використанням.
Отже, важливою умовою успішної реалізації моделі випереджаючого економічного зростання є залучення нових джерел та концентрація матеріальних і фінансових ресурсів на ключових напрямках випереджаючого розвитку.
Висновки. Узагальнення теоретичних та практичних підходів до розуміння економічного зростання дозволяє трактувати його як кількісне та якісне вдосконалення процесу суспільного відтворення в органічній єдності складових елементів (ВВП, соціальні виплати, відносини економічної власності тощо), зростання економічної могутності країни та розширення можливостей економіки задовольняти зростаючі потреби населення в товарах та послугах.
Випереджаюче економічного зростання визначається як таке, темпи якого у 2-3 рази перевищують відповідний показник розвинутих країн Воно ґрунтується на структурно-технологічному оновленні пріоритетних секторів економіки з врахуванням постіндустріальних тенденцій та переорієнтації зростаючих інвестиційних потоків. Його основою і рушійною силою є гуманізація економіки, а метою - підвищення добробуту населення.

Список використаної літератури:
1. Бернард Фельдерер, Штефан Хомбург. Макроекономіка і нова макроєкономіка 2008.
2. Долан Е Дж Линдей Д Макроекономіка СПб :Литера плюс 2004
3. Журнал “Регион: политика, єкономия, социология” М – 2002.
4. Пахомов Ю.М., Лук’яненко Д. Г., Губский Б.В., Національні економіки в глобальному конкурентному середовищі. Монографія. – К. 2007.
5. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика М. Дело и сервис,2000.
6. Семюельсон П. Нордгауз В. Макроекономіка К., Основи 2007.


допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
EMERGING GLOBAL FINANCIAL CENTERS IN TERMS OF COMPETITIVENESS
24.11.2011 13:57
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНЮВАННЯ НАСЛІДКІВ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЄВРО ДЛЯ СВІТОВОЇ ВАЛЮТНОЇ СИСТЕМИ
21.11.2011 12:17
СТРАТЕГІЧНЕ ПРОСУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ АЕРОКОСМІЧНОЇ ГАЛУЗІ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ НА РИНКИ ПІВНІЧНО-СХІДНОЇ АЗІЇ
05.12.2011 21:46
СТРУКТУРНИЙ РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ПОГЛИБЛЕННЯ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
03.12.2011 12:08
© 2010-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.362 сек. / Mysql: 706 (0.32 сек.)