:: ECONOMY :: ПРОБЛЕМИ БЮДЖЕТНОГО КОНТРОЛЮ ТА НАПРЯМИ ЙОГО РЕФОРМУВАННЯ В УКРАЇНІ :: ECONOMY :: ПРОБЛЕМИ БЮДЖЕТНОГО КОНТРОЛЮ ТА НАПРЯМИ ЙОГО РЕФОРМУВАННЯ В УКРАЇНІ
:: ECONOMY :: ПРОБЛЕМИ БЮДЖЕТНОГО КОНТРОЛЮ ТА НАПРЯМИ ЙОГО РЕФОРМУВАННЯ В УКРАЇНІ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 24

Термін подання матеріалів

25 червня 2020

До початку конференції залишилось днів 19  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ПРОБЛЕМИ БЮДЖЕТНОГО КОНТРОЛЮ ТА НАПРЯМИ ЙОГО РЕФОРМУВАННЯ В УКРАЇНІ

 
22.04.2011 20:40
Автор: Гошка Орися Володимирівна, студентка–магістр Львівського національного університету імені Івана Франка
[Податкова система. Бюджетна система. Правові відносини в економічній системі]
Формування ринкових економічних відносин в Україні охоплює тією чи іншою мірою всі сфери діяльності суспільства, зокрема і державний фінансовий контроль, а також найважливішу ланку та невід'ємну його складову частину - бюджетний контроль. Особливість цього контролю  полягає у тому, що контрольні процедури спрямовують на обґрунтованість показників бюджетів та їхню відповідність чинним нормативним документам. Контроль має передбачати зіставлення показників бюджету майбутнього року з показниками попередніх років, перевірку взаємодії і збалансованості  доходів і видатків.
Проблемам бюджетного контролю присвячені  праці таких відомих вчених, як В. Андрущенка, О. Барановського, С. Булгакової, О. Гетманець, М. Гупаловської, Л. Гончаренко, І. Дрозд,  А. Єпіфанова, Є. Калюги, А. Кириченко, І. Стефанюка, В. Феодосова, І. Чумакової, В. Шевчука та ін. Проте аналіз наукових робіт з питань бюджетного контролю дає підстави стверджувати, що ці проблеми не отримали остаточного вирішення.
З огляду на це, метою нашої роботи є  – визначення недоліків, що впливають на якість бюджетного контролю та надання пропозицій  щодо їх  подолання.
Бюджетний контроль – різновид державного фінансового контролю, що здійснюється в бюджетному процесі та спрямований на встановлення законності, достовірності, економічної ефективності діяльності учасників бюджетного регулювання та бюджетного процесу. За своєю сутністю бюджетний контроль є системою заходів органів державної влади та органів місцевого самоврядування, спрямованих на забезпечення законності дій учасників бюджетного процесу під час складання, розгляду, затвердження, внесення змін, виконання бюджетів і звітування про їхнє виконання з використанням специфічних форм і методів організації бюджетної діяльності.
На сучасному етапі є недостатньо вивчені і досліджені сучасні проблеми розвитку державного бюджетного контролю, пов'язані перш за все з недосконалістю його законодавчої бази, з організацією контрольної діяльності в бюджетному процесі на принципах самостійності та відповідальності учасників бюджетного процесу. Не отримали розвитку також питання визначення і узгодженості повноважень контролюючих суб'єктів у бюджетному процесі [2].
До недоліків бюджетного контролю організаційного характеру відносять:
• недостатня профілактична спрямованість контрольних дій;
• недостатня робота з громадськістю щодо роз'яснення завдань бюджетного контролю та забезпечення усунення порушень у бюджетній сфері;
• недостатнє використання в контрольно-ревізійній роботі методик, що спрямовані на визначення ефективності використання державних ресурсів, у тому числі бюджетних коштів;
• невиконання положень чинного законодавства в частині забезпечення належної взаємодії між органами бюджетного контролю, що посилює дублювання та паралелізм у роботі;
• недостатня налагодженість механізмів виконання положень законів, які встановлюють відповідальність за перешкоди контрольним діям.
Основним недоліком методологічного характеру є відсутність методологічного забезпечення основних форм бюджетного контролю. Слід відзначити також недостатнє використання органами Державної фінансової інспекції повноважень щодо підвищення ефективності державного фінансового контролю, у тому числі у бюджетній сфері.
Ще однією проблемою можна вважати недостатньо ефективну організацію взаємодії органів, що здійснюють контрольні повноваження в бюджетній сфері. Виходячи з функцій, завдань і відповідних їм повноважень, органи фінансового контролю та внутрішніх справ повинні здійснювати свою діяльність у постійній взаємодії з метою ефективної координації їхніх дій [1, с. 47].
Проаналізувавши проблеми у системі законодавчого, методологічного та організаційного забезпечення бюджетного контролю, можна запропонувати наступні напрями його реформування:
• формування єдиних концептуальних основ організації бюджетного контролю, виходячи з сучасних завдань розвитку економіки України;
• створення єдиного правового поля щодо регулювання системи бюджетного контролю та законодавчого закріплення за його суб'єктами контрольних функцій;
• формування нових та вдосконалення чинних процедур бюджетного контролю;
• удосконалення методів бюджетного контролю;
• оптимізація організаційних структур бюджетного контролю;
• удосконалення кадрового забезпечення системи бюджетного контролю, створення сучасної науково-дослідної та навчальної бази за міжнародними зразками;
• створення адекватної сучасним умовам інформаційно-комунікаційної інфраструктури;
• координація діяльності контролюючих структур з правоохоронцями;
• поліпшення матеріально-технічного та фінансового забезпечення функціонування системи бюджетного контролю.
З метою побудови ефективної системи бюджетного контролю необхідним є дотримання таких вимог:
- діяльність контролюючих органів повинна базуватися на принципах законності, незалежності, об'єктивності, плановості, компетентності, оперативності, довідності, гласності та дотримання професійної етики;
- незалежність    контролюючих органів повинна бути закріплена на конституційному рівні та забезпечена їх особливим статусом;
- усі органи державної влади, незалежно від підпорядкованості, повинні сприяти контролюючим органам у здійсненні їхньої діяльності;
- контролюючі органи повинні мати право доступу до всіх матеріалів перевірок, що проводяться іншими державними органами, а також у ході зовнішнього та внутрішнього аудиту стосовно державних фінансових ресурсів та державної власності;
- за результатами контрольних заходів з метою попередження та запобігання порушенням, їх усунення та притягнення винних до відповідальності, контролюючі органи повинні бути законодавчо наділені комплексом адміністративно-виконавчих повноважень з реалізації власних рішень, що прийняті внаслідок контрольних заходів, а також правом звертатися до будь-якого органу державної влади, правоохоронних органів, в тому числі суду та прокуратури [1, с. 48].
Отже, бюджетний контроль є важливою функцією державного управління та регулювання бюджетної системи. У системі бюджетного контролю назріли серйозні проблеми законодавчого, організаційного та методологічного характеру, що перешкоджають реалізації його функцій та потребують його негайного реформування. Тому вважаємо, що запропоновані заходи дадуть можливість не лише усунути зазначені недоліки, а й підвищити ефективність, дієвість та результативність бюджетного контролю в Україні.

Список використаної літератури:
1. Малаєва Т.В. Проблеми у сфері бюджетного контролю та напрями їх подолання. Часопис економічних реформ. Науково-виробничий журнал. – 2011. –  №1. – С. 45– 49.
2. Чернова Т. В. Суть та проблеми  бюджетного контролю в Україні [Електронний ресурс]// Режим доступу: http://www.rusnauka.com/2_ KAND_2011 /Economics/78538.doc.htm

e-mail: orisya_@ukr.net
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВОГО ОПОДАТКУВАННЯ В КОНТЕКСТІ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ
28.04.2011 14:01
ПЕРЕГЛЯД ПРІОРИТЕТУ ПРИНЦИПІВ І ФУНКЦІЙ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ В СВІТОВИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОСТІР
28.04.2011 11:28
ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
28.04.2011 10:59
СКОРОЧЕННЯ БІДНОСТІ ГОЛОВНА ПРОБЛЕМА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ
27.04.2011 00:27
ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ
26.04.2011 11:53
ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДІТЕЙ-СИРІТ ТА ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ В УКРАЇНІ
22.04.2011 13:27
ПЛАТНІ ПОСЛУГИ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ: ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ВИДИ ТА ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ
21.04.2011 20:54
ЗМІСТ АКЦИЗНОГО ЗБОРУ
21.04.2011 20:44
ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ: ПРИЧИНИ ТА НАПРЯМИ ДЕТІНІЗАЦІЇ
21.04.2011 20:32
РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СПРОЩЕНОГО ОПОДАТКУВАННЯ В КОНТЕКСТІ ПОДАТКОВГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ
20.04.2011 15:05
© 2010-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.210 сек. / Mysql: 695 (0.176 сек.)