:: ECONOMY :: НОВІ ПІДХОДИ І МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ :: ECONOMY :: НОВІ ПІДХОДИ І МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
:: ECONOMY :: НОВІ ПІДХОДИ І МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
 
UA  RU  EN
         

Світ наукових досліджень. Випуск 30

Термін подання матеріалів

24 травня 2024

До початку конференції залишилось днів 2  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
Календар конференцій
Архів
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

НОВІ ПІДХОДИ І МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

 
22.03.2024 14:20
Автор: Рачковський Олександр Васильович, кандидат технічних наук, Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова; Ігнатьєва Наталя Вікторівна, ВСП «Харківський фаховий коледж інформаційних технологій Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
[9. Філологічні науки;]

ORCID: 0000-0001-6743-3845 Рачковський О.В.

Викладання іноземної мови має на меті формування у студентів професійно орієнтованої компетенції у різних галузях знань [1, с. 175-178]. Вивчення іноземної мови за фахом – це процес формування та розвитку «іншомовних та професійних знань, інтеграція лінгвістичної та професійної компетенцій» [1, с. 176-177]. Можна зробити висновок, що професійно орієнтоване викладання іноземних мов полягає в його інтеграції у спеціальні дисципліни, тобто, інтеграції предмета «Іноземна мова» в загальний курс професійної підготовки спеціалістів як філологічних, так і нефілологічних спеціальностей» [1, с. 175-178]. Загальна мета дисципліни «Іноземна мова» - це, перш за все, формування іншомовної професійно орієнтованої комунікативної компетентності, виховання культури міжособистісного спілкування, формування лінгвістичної та комунікативно-діяльнісної іншомовної компетентності у професійній сфері, поглиблення знань про будову іноземної мови, особливості функціонування певних мовних моделей та структур. Такий підхід забезпечує ефективне спілкування у професійному середовищі, формування у студентів уміння користуватись іноземною мовою як інструментом роботи з інформаційними джерелами.     

Фахівцями проводяться дослідження і аналіз використання різних методів й засобів опанування навичками, необхідними для набуття комунікативної компетенції в сфері професійного спілкування іноземною мовою. Так, важливого значення набуває інтерактивний метод навчання, де студент є активним творцем процесу навчання, здатним до взаємодії та активного спілкування. Одним з основних методів у сучасній методиці навчання іноземної мови є метод ситуативного навчання. Головна мета такого метода полягає у створенні ситуацій, подібних до реальних, які сприють розвитку творчої, професійної та пізнавальної діяльності здобувачів освіти. Пізнавальна діяльність при цьому включає в себе етапи пошуку, аналізу та вирішення проблеми. Акцент навчання переноситься як на оволодіння готовими знаннями, так і на їхнє активне вироблення, співтворчість, аналитичну порівняльну обробку результатів. Для досягнення мети здобувачі освіти залучають додаткові джерела інформації і свій особистий досвід [2, с. 37-46].

При цьому форми контролю та методи навчання за програмами мають бути спрямованими на перевірку усіх видів мовленнєвої діяльності (читання, письма, мовлення та аудіювання). Усі види і форми контролю мають також містити традиційні методи, такі як усні, так і письмові завдання, тестові роботи, а також підготовку творчих проектів. 

Результатом вивчення навчальної дисципліни є засвоєння студентом лексичного, граматичного матеріалу, функціонально-стилістичних особливостей текстів, правил ділового етикету та особливостей міжкультурної комунікації, стилей професійного спілкування. По закінченню вивчення курсу студент придбає знання та навички з участі в обговореннях, дебатах, бесідах з тем, пов’язаних із спеціальністю, з пошуку та наведенню аргументів та відстоєння власної позиції; повинен вміти презентувати іншомовну інформацію професійного характеру у вигляді переказу, доповіді, монологу; ефективно користуватися іноземною мовою у професійній діяльності; розуміти зміст аутентичних текстів професійно-орієнтованого характеру; здійснювати пошук інформації та аналіз даних, необхідних для вирішення умовно професійних завдань; сприймати на слух зміст навчальних аудіо матеріалів професійного спрямування; здійснювати ефективну професійну комунікацію з представниками інших культу. 

Для удосконалення програм з дисципліни «Іноземна мова» опрацьована практика залучення до їх розробки викладачів з профільних кафедр і узгодження з ними тем, які будуть актуальними, обов’язковими та цікавими для здобувачів освіти як майбутніх спеціалістів обраної галузі знань. Подібна  інтеграція навчального матеріалу сприяє формуванню всіх складових професійної компетентності та забезпечує можливість більш якісної підготувки фахівця.

Використовуються традиційні та впроваджуються новітні методи роботи з текстовими матеріалами. Після визначення тематики професійно-орієнтованих текстів та підбору термінологічної лексики створюється комплекс лексико-граматичних вправ, пов’язаних зі змістом тексту, спрямований на вдосконалення фахового рівня учнів та студентів. Розроблені вправи супроводжуються чітко сформульованими завданнями, інструкціями та поясненнями, які полегшують їх виконання як в аудиторії, так і під час самостійної роботи вдома. Результативними є, наприклад, лексичні вправи, в яких студентам пропонується підібрати синоніми чи антоніми, поєднати іншомовні слова з їхніми українськими еквівалентами і навпаки, утворити терміни, пояснити значення термінів, вставити в речення пропущені слова, підібрати терміни до поданих визначень. Систематичність цих вправ, а також послідовне наростання складності та повторюваності сприяє свідомому засвоєнню термінологічної лексики та професійної фразеології. Різноманітні лексичні вправи допомагають закріпити й активізувати отримані знання. Поступове ускладнення завдань та їх варіація сприяють розвитку логічного мислення. Для подолання граматичних труднощів під час роботи з професійно-орієнтованими текстами та для формування у студентів відповідних навичок є граматичні вправи, що відповідають тематиці текстів. Ефективними є вправи, що містять схематичний теоретичний виклад граматичних явищ. Більшість граматичних вправ підручника містить лексику попередніх практичних занять, що дозволяє досягнути максимальної повторюваності. Пропонується виконувати вправи як письмово, так і усно, для того щоб залучати різні види пам’яті [3, с. 175-178].

Формування професійної іншомовної комунікації має бути орієнтованим на практичні потреби майбутніх фахівців. Володіння іноземною мовою професійного спрямування забезпечить можливість повноцінно працювати з закордонними інформаційними джерелами, знайомитися з новими світовими технологіями та тенденціями в певній галузі, встановлювати контакти з зарубіжними партнерами в процесі професійної діяльності, сприятиме входженню у світове професійне співтовариство та забезпечить успішне функціонування в ньому.

Список літератури

1. «Іноземна мова за професійним спрямуванням» як інтегрована навчальна дисципліна в оволодінні іншомовною компетенцією з фаху / О. Л. Малиновська, С. Р. Масон // Науковий вісник НЛТУ України. – 2017. – Вип. 27(5). – С. 175-178.

2. Особливості викладання іноземної мови професійного спрямування /  Вадаська С.В. // Сучасні методи викладання іноземної мови професійного спрямування у вищій школі. – Київ, 2013. – С. 37-46

3. Цебрук І.Ф., Косило Н.В., Семотюк О.В. Специфіка підбору професійно-орієнтованого тексту та створення комплексу лексико-граматичних вправ при навчанні іноземної мови студентів медичних ВНЗ. Актуальні проблеми викладання іноземних мов для професійного спілкування: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції Д.: Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 2012. Т. 2. С. 93-98.Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
THE STUDY OF THE TOPIC ‘MODAL VERBS’ THROUGH WATCHING FILMS AND SERIES AS A WAY TO DIVERSIFY THE ENGLISH LANGUAGE LEARNING PROCESS
21.03.2024 16:18
THE IMPORTANCE OF HEURISTIC UNDERSTANDING OF THE TEXT IN THE ANALYSIS OF A LITERARY WORK
20.03.2024 17:00
ЕЛЕКТРОННІ СЛОВНИКИ: КЛЮЧ ДО ПОГЛИБЛЕНОГО ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
20.03.2024 15:47
АЛЮЗІЇ У РОМАНІ І. ПАВЛЮКА «Я БАЧУ ВАС ЦІКАВИТЬ ПІТЬМА»
19.03.2024 16:42
ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ФЕМІНІТИВІВ У ТЕКСТАХ ЮРИДИЧНИХ ДОКУМЕНТІВ
19.03.2024 16:35
THE ROLE OF BORROWINGS IN ENRICHING ENGLISH VOCABULARY
19.03.2024 15:07
© 2010-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.167 сек. / Mysql: 1425 (0.128 сек.)