:: ECONOMY :: МОНІТОРИНГ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА :: ECONOMY :: МОНІТОРИНГ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
:: ECONOMY :: МОНІТОРИНГ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
 
UA  RU  EN
         

Світ наукових досліджень. Випуск 29

Термін подання матеріалів

23 квітня 2024

До початку конференції залишилось днів 3  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
Календар конференцій
Архів
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

МОНІТОРИНГ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

 
26.12.2018 16:50
Автор: Яремик Христина Ярославівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і оподаткування, Українська академія друкарства; Івасечко Наталія Ярославівна, магістрант кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і оподаткування, Українська академія друкарства; Пащенко Тетяна Олександрівна, магістрант кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і оподаткування, Українська академія друкарства
[Секція 7. Інвестиційно-інноваційні процеси в економіці;]

Сучасні умови господарювання в Україні супроводжуються активізацією глобалізаційних, євроінтеграційних процесів, що підвищує актуальність питань забезпечення інвестиційної безпеки вітчизняних підприємств. Інвестиційна безпека як ключова складова економічної безпеки підприємства спрямована на забезпечення досягнення важливих стратегічних цілей суб'єктів господарювання: стійкого економічного зростання, підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності, зростання рівня їх конкурентоспроможності. Динамічність розвитку зовнішнього середовища та нестабільність внутрішніх чинників функціонування підприємств обумовлюють потребу здійснення постійного моніторингу стану інвестиційної безпеки в процесі стратегічних перетворень, що є необхідною умовою збереження досягнутого її рівня. 

Особливості моніторингу, в тому числі економічної безпеки підприємства присвячено дослідження Козуб В.О., Клєбанової Т.С.,Коваленко Є .С., Устенко С.В та ряду інших авторів. Висвітленню  питань моніторингу рівня фінансової безпеки підприємства, як елемента системи його управління знайшло відображення в роботах Бланка І.А., Вергун А.М., Мішина О.Ю., Мішиної С.В., Сусіденко О.В. та інших. Вивченню проблем застосування моніторингу, як інструменту інвестиційної безпеки присвячені публікації таких авторів як: Басюк Т.П., Кудрявцева В.М., а також заслуговують уваги підходи Ковтун Н.В щодо статистичних досліджень інвестиційного процесу.

У роботі [1 с. 294] інвестиційна безпека підприємства трактується як «міра узгодження довгострокових економічних інтересів підприємства як суб'єкта інвестиційної діяльності з суб'єктами зовнішнього середовища, за якої в умовах загроз підприємство в довгостроковому періоді не переходить в кризовий стан, який загрожує збитками великого масштабу, втратою конкурентоспроможності, порушенням нормального режиму господарської діяльності». На макрорівні термін «інвестиційна безпека» трактується як процес забезпечення такого стану інвестиційної сфери, за якого економічна стратегія розвитку підприємства здатна зберігати і підтримувати достатній рівень інвестиційних ресурсів в умовах дії внутрішніх і зовнішніх загроз, що є необхідним для забезпечення стійкого розвитку та економічної стабільності, і як результат, зростання конкурентоспроможності національної економіки та добробуту населення [3]. З даної позиції, основна мета інвестиційної безпеки підприємства – інвестиційне забезпечення економічного розвитку підприємства. 

Моніторинг - це система постійного спостереження за процесами і тенденціями, що мають місце у зовнішньому та (або) внутрішньому середовищі підприємства з метою своєчасної оперативної оцінки ситуацій, що виникають [6, с.138]. Ковтун Н.В. моніторингом інвестиційного процесу та інвестиційної діяльності вважає безперервне спостереження за станом інвестиційної сфери та факторами, що на неї впливають, з метою отримання її поточної оцінки та прогнозування на базі проведення всебічного статистичного аналізу [7, с.68].

У роботі Басюк Т.П. розглянуто функціонування моніторингу як системи. Автором виокремлено особливості формування системи моніторингу інвестиційної діяльності підприємства як основи інформаційного забезпечення його інвестиційної безпеки. Система моніторингу реалізації інвестиційних рішень розглядається як постійний нагляд за найважливішими поточними результатами реалізації певного інвестиційного проекту в умовах зміни зовнішнього та внутрішнього середовища[2]. Таким чином моніторинг інвестиційної безпеки повинен проводиться постійно в межах зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства з метою запобігання загрозам.

До основних етапів здійснення моніторингу відносять: ідентифікацію підприємства і об'єкту моніторингу; формування системи показників оцінки інвестиційної безпеки підприємства з урахуванням специфіки його функціонування; збір і підготовка інформації, що характеризує стан об'єкту моніторингу; виявлення чинників, що характеризують перспективні напрями розвитку підприємства; моделювання і формування сценаріїв або стратегій розвитку підприємства; розрахунок та проведення аналізу показників інвестиційної безпеки; розробка пропозицій по попередженню і нейтралізації загроз інвестиційної безпеки підприємства [2,4,6].

До завдань моніторингу інвестиційної безпеки слід віднести: виявлення внутрішніх та зовнішніх факторів, що здійснюють вплив на інвестиційну безпеку підприємства; визначення причини, впливу деструктивних факторів; вивчення тенденцій зміни показників, які пов’язані з інвестиційною діяльністю підприємства; виявлення негативних тенденцій в сфері інвестиційної діяльності підприємства; розроблення цільових заходів з метою запобігання та ліквідації загроз інвестиційній безпеці підприємства.

На основі використання методології статистичного моніторингу інвестиційної діяльності та враховуючи особливості процесу підтримки рівня інвестиційної безпеки підприємства, комплексний методичний підхід щодо проведення її моніторингу включає такі складові: моніторинг зовнішнього, внутрішнього середовища та моніторинг реалізації інвестиційних рішень підприємства [2,4,6].

З врахуванням основних завдань системи моніторингу інвестиційної безпеки підприємства, нами узагальнено фактори, які можуть викликати значні та довготривалі зміни у сфері інвестиційної діяльності (Табл.).

В процесі моніторингу факторів, які обумовлюють загрози інвестиційній безпеці підприємства використовують необхідну та достатню систему показників, які згруповані за видами діяльності підприємства.
Система моніторингу інвестиційної діяльності підприємства як основи інформаційного забезпечення його інвестиційної безпеки повинна забезпечувати отримання двох блоків інформаційних показників:1) необхідних для розробки і прийняття інвестиційних рішень на підприємстві, які формуються із зовнішніх джерел; 2) необхідних для аналізу в ході реалізації прийнятих інвестиційних рішень [2]. 

Досліджуються зміни величини відібраних індикаторів за певний період часу; визначаються відхилення фактичних і прогнозних даних від встановлених нормативів, що характеризує зниження ефективності інвестиційного рішення та визначає параметри кризової ситуації; проводиться аналіз причин, що спричиняють ці відхилення.

Використання системи моніторингу інвестиційної безпеки дозволяє безперервно відстежувати поточний її рівень та прогнозувати майбутній, виявляти й усувати потенційні загрози, забезпечувати вироблення і прийняття оптимальних управлінських рішень в сфері інвестиційної діяльності.

Література

1. Анісімова O. M. Інвестиційна безпека підприємства в контексті економічної безпеки: сутність, зміст, оцінка и система управління / О. М. Анісімова, О. С. Картечева // Теоретичні та практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності.– 2012. – Випуск 1. Том 2. – С.293 – 297.

2. Басюк, Т. П. Інформаційне забезпечення системи інвестиційної безпеки підприємств [Електронний ресурс] /Т. П. Басюк // Східна Європа: економіка, бізнес та управління : електронний науково-практичний журнал. - 2017. - № 3 (08). Режим доступу до ресурсу: www.easterneurope-ebm.in.ua/8-2017-ukr

3. Караєва Н. В. Теоретико-методологічні основи дослідження інвестиційної безпеки в системі антикризового управління [Електронний ресурс] / Н. В. Караєва, А. О. Межевич. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-iournals/PSPE/2009 1/Karaeva 109.htm

4. Ковтун Н.В. Статистичне дослідження інвестиційного процесу та інвестиційної діяльності: теорія, методологія, практика. – Київ: 2005. –440 с. 

5. Кудрявцев В.М. Система управління інвестиційною безпекою підприємства [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/11331/1/2.pdf.

6. Сусіденко О. В. Формування системи забезпечення фінансової безпеки підприємства : дис. … канд. екон. наук:спец. 08.00.04 / О.В. Сусіденко; ,Хмельниц. нац. ун-т.  – Хмельницький., 2015. –220 с.  Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
26.12.2018 16:17
АНАЛІЗ СТАНУ ТА ОЦІНКА ПЕРСПЕКТИВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ
08.12.2018 15:57
© 2010-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.209 сек. / Mysql: 1396 (0.162 сек.)