:: ECONOMY :: ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ НОРМ У СФЕРІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І ЗВІТНОСТІ В НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ :: ECONOMY :: ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ НОРМ У СФЕРІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І ЗВІТНОСТІ В НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ
:: ECONOMY :: ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ НОРМ У СФЕРІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І ЗВІТНОСТІ В НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ
 
UA  RU  EN
         

Світ наукових досліджень. Випуск 27

Термін подання матеріалів

22 лютого 2024

До початку конференції залишилось днів 2  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
Календар конференцій
Архів
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ НОРМ У СФЕРІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І ЗВІТНОСТІ В НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ

 
20.03.2017 14:00
Автор: Калітенко Дарина Олександрівна, аспірант кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
[Секція 3. Облік, статистика і аудит;]

Ефективне впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) в Україні стикається труднощами, у зв'язку з недосконалістю нормативно-правової бази імплементації МСФЗ. 

У кожній країні діють свої національні стандарти фінансового обліку та звітності. В економічні літературі стандарти фінансового обліку та звітності  визначають як комплекс документально оформлених правил ведення фінансового обліку та складання фінансової звітності. Дані стандарти в різних країнах, мають різні назви: у США - Загальноприйняті принципи обліку (Generally Accepted Accounting Principles - GAAP), у Великій Британії – Загальноприйнята практика обліку (Generally Accepted Accounting Practice –GAAP), в Україні – національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку (П(С)БО), проте їх структура та призначення є майже однаковими.

При розробленні міжнародних стандартів аналізуються національні, вивчається практика ведення обліку, складання фінансової звітності і лише потім формуються рекомендації з обліку, які мають міжнародний характер. Водночас в окремих країнах спостерігається протилежна ситуація, коли національні стандарти формуються на підставі міжнародних [1, С. 10-11].

Україна, як і більшість країн з перехідними економіками, пішла шляхом розроблення національних стандартів, беручи за основу МСБО. Важливо те, що гармонізацію національних стандартів з МСФЗ розуміють як складнийбагатоаспектнийпроцесіщодотермініввпровадженнястандартів, і щодо забезпечення умов їх ефективного використання. В Україні був частково створений інституційний механізм для впровадження міжнародних стандартів звітності, але відсутня координації між державними регуляторами в площині імплементації МСФЗ.

Розробка нормативно-правового регулювання фінансового обліку відповідно до міжнародних стандартів в умовах переходу економіки України до ринку є обʼєктивною необхідністю. Аналіз нормативно-правового регулювання фінансового обліку в Україні свідчить про те, що воно потребує подальшого удосконалення.

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» [2] (далі Закон України) – фундамент системи регулювання бухгалтерського обліку на рівні держави та суб’єктів господарювання. Ним установлені єдині правові та методологічні основи ведення бухгалтерського обліку й складання фінансової звітності в Україні, що використовуються у подальшому органами державного управління при розробці підзаконних актів.

На сьогодні законодавчою основою впровадження МСФЗ в Україні є саме вищезазначений Закон України, в якому зазначено, що для складання фінансової звітності використовуються міжнародні стандарти, якщо вони не суперечать Закону і офіційно опубліковані на веб сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.

Трансформація економіко-правового середовища, курс на ринкові перетворення зумовили реформування системи обліку в Україні і процес впровадження МСФЗ в Україні відбувається паралельно з цим реформуванням. 

Основним з основних завдань формування обліку є створення повної системи нормативно-правового регулювання обліку і фінансової звітності, яка забезпечить обʼєктивною і неупередженою інформацією про фінансово-майновий стан та результати діяльності підприємств не тільки державні органи, а й інших користувачів: власників, кредиторів, інвесторів, постачальників, тощо. Розвиток фінансового обліку в значній мірі залежить від законодавчого середовища, правил ведення бізнесу тощо [3, С. 34].

Зростання ролі міжнародної інтеграції у сфері економіки, висуває певні вимоги до ідентичності та зрозумілості застосовуваних у різних країнах принципів формування фінансової звітності і самої інформації, яка міститься в таких звітах. Фінансові звіти мають правдиво відображати фінансове становище, фінансові результати діяльності та потоки грошових коштів. Тому, застосування МСФЗ з додатковим розкриттям, коли це необхідно, передбачає досягнення правдивого подання фінансових звітів [4, С. 32-33].

За допомогою МСФЗ можливо подати даніпро діяльність компаній, зрозумілі зацікавленому користувачеві незалежно від його національної належності і територіальної віддаленості від суб’єкта господарювання.

Таким чином, міжнародні стандарти фінансової звітності виступають ефективним інструментом отримання повної і зрозумілої для всіх інформації про діяльність суб'єктів господарювання, порівняння результатів їх діяльності з метою забезпечення адекватної оцінки їх потенціалу та ухвалення відповідних управлінських рішень у світлі інтеграції України до світової економіки.

Незважаючи на очевидну необхідність узгодження національної системи регулювання обліку відповідно до міжнародних стандартів, необхідно зауважити, що прості спроби вилучення та переносу бухгалтерських принципів інших країн чи механічне використання МСФЗ не можуть дати бажаних результатів через ряд причин. Передусім необхідно врахувати відмінності у рівні нормативно-правового регулювання та  економічного розвитку країн.

Успішна імплементація МСФЗ в Україні можлива лише за умови активних послідовних дій органів державної влади, міжнародної співпраці у рамках спеціалізованих професійних організацій, зокрема, з питань опрацювання проектів міжнародних стандартів фінансової звітності, створення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації бухгалтерів з питань використання міжнародних стандартів фінансової звітності.

Незважаючи на велику кількість праць із питань проблем застосування суб'єктами господарювання України МСФЗ, дослідження передумов створення ефективного та дієвого механізму гармонізації національної системи бухгалтерського обліку з міжнародними стандартами фінансової звітності, дане питання потребує подальшого дослідження.

Список використаних джерел:

1. Литвин Н.Б. Облік у зарубіжних країнах: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2007. - 208 с. 

2. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон Українивід 16.07.1999 № 996-XIV [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. 

Режим доступу до ресурсу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996-14.

3. Белова І.М. ТЕНДЕНЦІЇ ГАРМОНІЗАЦІЇ ТА СТАНДАРТИЗАЦІЇ ОБЛІКУ ДО МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ/ Глобальні на національні проблеми економіки. Випуск 3. 2015. С. 821-826.

4. Голов С. Ф. Бухгалтерський облік в Україні: аналіз стану та перспективи розвитку: Монографія / Сергій Федорович Голов. – Київ: Центр учбової літератури, 2007. – 522 с.

________________________________

Науковий керівник:  Ямборко Галина Анатоліївна, кандидат економічний наук, доцент, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ПЕРЕВАГИ ТА НЕДІЛІКИ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ОБЛІКУ І ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В УКРАЇНИ
20.03.2017 15:18
ПРОБЛЕМАТИКА ОЦІНКИ ПОТОЧНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПРИ ЇХ ВІДОБРАЖЕННІ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ
20.03.2017 14:30
ПРОБЛЕМА ІНТЕГРОВАНОГО ОБЛІКУ В УПРАВЛІННІ ПРОЦЕСОМ ОПОДАТКУВАННЯ
17.03.2017 17:13
ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ
16.03.2017 11:59
ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ІНТЕГРОВАНИХ АГРОФОРМУВАНЬ
15.03.2017 13:46
© 2010-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.157 сек. / Mysql: 1338 (0.122 сек.)