:: ECONOMY :: ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ІМІДЖУ :: ECONOMY :: ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ІМІДЖУ
:: ECONOMY :: ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ІМІДЖУ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 30

Термін подання матеріалів

28 квітня 2021

До початку конференції залишилось днів 9  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ІМІДЖУ

 
26.06.2016 13:32
Автор: Чурута Іван Михайлович, аспірант, Університет фіскальної служби України
[Секція 7. Інвестиційно-інноваційні процеси в економіці;]

У сучасних умовах розвитку світової економіки одним із найголовніших пріоритетів економічного розвитку будь-якої країни є активізація інвестиційних процесів. У зв’язку з нестачею інвестиційних ресурсів між усіма державами світу виникає конкурентна боротьба щодо їх залучення. Тому кожна країна прагне створити для потенційних інвесторів найкращі інвестиційні умови, для оцінки яких в сучасній економічний теорії використовують термін «інвестиційний клімат». На нашу думку, інвестиційний клімат трактується як сукупність взаємодіючих якісних і кількісних показників економічного, фінансового, політичного, правового, географічного, соціального, культурного та ін. середовищ, які аналізує інвестор при прийнятті рішень з приводу інвестування в економіку певної країни, регіону, підприємства, галузі, виду діяльності тощо. 

Незважаючи на всю важливість вищевказаної економічної категорії наявність сприятливого інвестиційного клімату не завжди може забезпечувати країні стабільні грошові потоки. Розглядаючи можливість здійснення інвестицій в економіку тієї чи іншої країни або регіону потенційні інвестори схильні до переоцінки можливих ризиків та недооцінки наявного інвестиційного клімату. Тому дуже часто вони орієнтуються на суб’єктивну, але водночас дуже важливу економічну категорію – «інвестиційний імідж».

Проблематиці інвестиційного іміджу присвячені дослідження та публікації таких вітчизняних науковців і вчених-економістів як Є. А. Лернер,  Т. Ю. Рибаченко, О. Є. Фаборовський, О. І. Рогач, А. Шастітко, С. Плаксін, Є. Яковлева та інші. Незважаючи на ґрунтовні напрацювання вищезазначених вчених щодо інвестиційного іміджу, залишаються невирішеними ряд теоретичних проблем. Зокрема відсутнє єдине і правильне визначення категорії «інвестиційний імідж». Розглянемо трактування сутності інвестиційного іміджу у вітчизняній і зарубіжній економічній літературі та спробуємо надати власне визначення досліджуваній економічній категорії.

В енциклопедичному словнику економіки і права визначено, що імідж – це цілісний, якісно визначений образ об’єкта, що стійко існує та відтворюється в масовій та/або індивідуальній свідомості засобами масової інформації та психологічного впливу [1].  

Є. А. Лернер зазначає, що імідж – це синтетичний образ, який складається у свідомості людей щодо конкретної особи, організації чи іншого соціального об'єкта, містить в собі значний обсяг емоційно забарвленої інформації про об'єкт сприйняття і спонукає до певної соціальної поведінки [2].

Економічна сутність інвестиційного іміджу на погляд Т. Ю. Рибаченко та О. Є. Фаборовського проявляється в позиціонуванні певної території як середовища, сприятливого для ведення бізнесу, здійснення інвестицій [3]. 

Цікавим є визначення, що запропонував О. І. Рогач. На його думку, інвестиційний імідж – це сприйняття потенційними та існуючими інвесторами інвестиційного клімату території [4]. 

Також ми погоджуємося з визначення таких вчених як А. Шастітко, С. Плаксін та Є. Яковлева. Вони розглядають інвестиційний імідж як комплексне відображення різних аспектів інвестиційного клімату в уявленнях інвесторів і виділяють три головних і взаємопов'язані фактори, що формують такий імідж: стан інвестиційного клімату; уявлення (переваги) інвесторів; інформація про стан справ в країні і, головне, її економіці [5].

На основі аналізу вищезазначених трактувань категорій «інвестиційний клімат» та «інвестиційний імідж» можна зробити наступні висновки. Інвестиційний клімат включає в себе лише об’єктивні характеристики об’єкту інвестування, тоді як інвестиційний імідж включає в себе поряд з об’єктивними ще і суб’єктивні характеристики об’єкту інвестування, які виникають при здійсненні аналізу інвестиційного клімату потенційним чи діючим інвестором. Отже, поняття «інвестиційний імідж» є ширшим ніж, поняття «інвестиційний клімат». 

Пропонуємо наступне власне визначення цих понять: «інвестиційний імідж – це виникаючий у свідомості інвестора образ на основі суб’єктивного сприйняття ним наявного інвестиційного клімату певної країни, регіону, підприємства, галузі, виду діяльності тощо, який спонукає його до певних інвестиційних дій». Таке визначення, на нашу думку, найповніше і найправильніше розкриває сутність вказаних економічних категорій.  

                      

Список використаних джерел:

1. Энциклопедический словарь экономики и права [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dic.academic.ru/contents.nsf/dic_economic_law.

2. Лернер Е. А. Имидж как основной фактор, влияющий на привлечение инвестиций [Електронний ресурс] / Е. А. Лернер // Cборник научных статей «Россия на пути выхода из экономического кризиса»,

СПб.: Институт бизнеса и права, 2010. – Режим доступу: http://www.ibl.ru/konf/130510/57.html

3. Рибаченко Т. Ю. Імідж території як фактор інвестиційної привабливості [Електронний ресурс] / Т. Ю. Рибаченко, О. Є. Фаборовський// Економічний простір №74, 2013. - Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/ecpros_2013_74_17.pdf.

4. Рогач О.І. Міжнародні інвестиції: Теорія та практика бізнесу у транснаціональних корпорацій: Підручник/ О.І. Рогач. – К. : Либідь, 2005. – 720 с.   

5. Шастико А. Инвестиционній имидж России [Електронний ресурс] / А. Шастико, С. Плаксин, Е. Яковлева // журнал «Стратегия России» №4, 2007. - Режим доступу: http://sr.fondedin.ru/new/fullnews_arch_to.php? subaction=showfull&id=1177589470&archive=1177590905&start_from=&ucat=14&допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
КЛАСИФІКАЦІЯ ФАКТОРІВ, ЩО ФОРМУЮТЬ ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРИВАБЛИВІСТЬ РЕГІОНУ
24.06.2016 12:36
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В АГРАРНІЙ СФЕРІ
01.07.2016 18:13
© 2010-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.261 сек. / Mysql: 763 (0.225 сек.)