:: ECONOMY :: МОТИВИ ТА НАСЛІДКИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В КРАЇНАХ З ПЕРЕХІДНОЮ ЕКОНОМІКОЮ :: ECONOMY :: МОТИВИ ТА НАСЛІДКИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В КРАЇНАХ З ПЕРЕХІДНОЮ ЕКОНОМІКОЮ
:: ECONOMY :: МОТИВИ ТА НАСЛІДКИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В КРАЇНАХ З ПЕРЕХІДНОЮ ЕКОНОМІКОЮ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 30

Термін подання матеріалів

28 квітня 2021

До початку конференції залишилось днів 9  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

МОТИВИ ТА НАСЛІДКИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В КРАЇНАХ З ПЕРЕХІДНОЮ ЕКОНОМІКОЮ

 
01.12.2015 11:36
Автор: Гетьман Назар Олегович, студент Львівського національного універстету ім. І. Франка
[Секція 7. Інвестиційно-інноваційні процеси в економіці;]

Іноземні інвестиції – це грошові кошти, цінні папери, майно та майнові права, результати інтелектуальної діяльності, інші цінності, передбачені чинним законодавством, що вкладаються іноземними інвесторами в об’єкти інвестиційної діяльності, які не заборонені законом, з метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту.

Вивозячи капітал за національні кордони, його власники керуються наступними мотивами:

- зниження собівартості та підвищення конкурентоспроможності продукції;

- здобуття доступу до природних чи людських ресурсів для надійного забезпечення власного виробництва;

- подолання імпортних бар’єрів та завоювання нових ринків збуту своєї продукції, здобуття контролю над цими ринками, диверсифікація форм конкурентної боротьби на них;

- міркуваннями геостратегічного характеру: здобуття перспективно вигідної позиції щодо джерел ресурсів, ринків збуту, ресурсних потоків тощо;

- економічне знищення реальних або потенційних конкурентів[1].

Залучаючи іноземних інвесторів, країна з перехідною економікою, як правило, розраховує на наступні наслідки:

- зменшення дефіциту платіжного балансу;

 - компенсацію загального дефіциту фінансових ресурсів для розвитку економіки та фінансування структурної перебудови, освоєння родовищ корисних копалин тощо;

- збільшення обсягів виробництва, створення нових експортоорієнтованих виробництв;

- збільшення внутрішнього попиту на товари виробничого призначення;

- впровадження нових технологій виробництва, ввезення та освоєння нової техніки та устаткування;

- активізацію конкуренції на внутрішньому ринку, диверсифікацію та вдосконалення методів і форм конкуренції. 

- впровадження сучасних методів управління, здобуття нових знань у сфері маркетингу, менеджменту, підвищення правової та управлінської культури ведення бізнесу;

- прискорення розвитку слаборозвинених територій[1].

Залучення іноземного капіталу у вигляді інвестицій призводить до низки ефектів у економіці, а саме:

- соціально економічний ефект: розвиток сектору з іноземною участю має мультиплікативний ефект для всієї економіки, тому що супроводжується підключенням до нього місцевих постачальників, виявляє додатковий попит на кваліфіковану робочу силу;

- експортний ефект: розширення експорту, покращення його структури за рахунок продукції сучасного машинобудівного комплексу, автомобільної й електронної промисловості, телекомунікацій та інших галузей високих технологій;

- ефект доповнення: відбувається, коли іноземні підприємства не виступають конкурентами місцевим компаніям, а посідають власну нішу;

- інноваційний ефект: оскільки прямі іноземні інвестиції забезпечують трансферт технології, ноу-хау, передових методів управління та маркетингу, вони сприяють підвищенню ефективності використання виробничих ресурсів як у компаніях з іноземною участю, так і в національних фірмах приймаючої країни;

- ефект капіталовкладень: на відміну від іноземних позик і кредитів іноземні інвестиції не стають тягарем зовнішнього боргу, а сприяють його погашенню[3].

Вплив іноземних інвестицій може бути як позитивним, так і негативним, різним для приймаючих країн і країн базування, для розвинутих країн, країн, що розвиваються, країн з перехідною економікою.

Негативний вплив іноземних інвестицій на країни, шо розвиваються, може мати місце в наступних напрямах:

- технологічна залежність;

- порушення економічних планів;

- культурні зміни;

- втручання ТНК в діяльність уряду приймаючої країни [2].

Отже, розглядаючи в цілому двоякий вплив іноземного інвестування на економіку країни-реципієнта, можна зробити наступний висновок. З одного боку, залучення прямих іноземних інвестицій несе значні переваги: багато підприємств з іноземними інвестиціями демонструють вищі, порівняно з середніми по країні вкладення капіталу, продуктивність праці, ефективність виробництва та питому вагу в експорті, продуктивність та обсяги реалізації продукції на них збільшуються значно швидше порівняно з суто національними господарськими одиницями. А, з другого боку, для запобігання негативних моментів, даний процес потребує відпрацювання регулюючого механізму, завдяки якому іноземне інвестування стане взаємовигідним.Таким чином, важливою складовою економічної політики приймаючої держави щодо іноземних інвестицій є здійснення належного регулювання процесів їх залучення та використання. В разі неефективного регулювання державою вказаних процесів позитивний ефект від іноземних інвестицій може стати незначним, а іноді - й нівелюватися.

Список використаних джерел:

1. Іноземні інвестиції та національний капітал: парадигма взаємодії: Зб. наук. праць / ред.: Я. А. Жаліло. − К. : Сатсанга, 2001. − С.109 − (Сер. "Безпека екон. трансформацій; Вип.15).

2. Козак Ю.Г. Міжнародна економіка: Навчальний посібник. – Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 672 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://westudents.com.ua/glavy/20213-nasldki-pryamih-nozemnih-nvestitsy-.html.

3. Першко Л. Значення іноземних інвестицій для економіки України / Л. Першко, Л. Гурська // Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД: ХVІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція, 30-31 жовтня 2013р.: збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2013р. – С.95-97 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://neasmo.org.ua/zbirnuk_final_10_2013.pdf.

_________________________________________________________

Науковий керівник:  Стирський Микола Володимирович, к.е.н., доцент, Львівський національний універстет ім. І. Франка 

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ПРОЕКТ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ ПРАЦІ (НА ПРИКЛАДІ ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ)
26.11.2015 10:43
РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
22.11.2015 12:49
ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЕНЕРГЕТИЧНОГО СЕКТОРУ ЯК СКЛАДОВА СТАЛОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ ТА КИТАЮ
09.12.2015 19:37
СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ НИЗЬКОВУГЛЕЦЕВОГО РОЗВИТКУ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ
08.02.2017 16:22
ІННОВАЙНИЙ РОЗВИТОК ЯК ОСНОВА ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ КИЇВЩИНИ
02.12.2015 11:12
РОЛЬ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
02.12.2015 10:25
СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ
02.12.2015 10:17
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ УКРАЇНИ
01.12.2015 14:29
ВПЛИВ РИЗИКІВ НА ІННОВАЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ В ІТ-СФЕРІ
01.12.2015 10:10
© 2010-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.205 сек. / Mysql: 763 (0.177 сек.)