:: ECONOMY :: ПРОЕКТ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ ПРАЦІ (НА ПРИКЛАДІ ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ) :: ECONOMY :: ПРОЕКТ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ ПРАЦІ (НА ПРИКЛАДІ ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ)
:: ECONOMY :: ПРОЕКТ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ ПРАЦІ (НА ПРИКЛАДІ ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ)
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 21

Термін подання матеріалів

26 березня 2020

До початку конференції залишилось днів 29  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ПРОЕКТ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ ПРАЦІ (НА ПРИКЛАДІ ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ)

 
26.11.2015 10:43
Автор: Шинкарук Анастасія Олександрівна, студентка Університету митної справи та фінансів, м. Дніпропетровськ, Україна
[Секція 7. Інвестиційно-інноваційні процеси в економіці;]
Актуальність теми. Економічний розвиток регіону безпосередньо впливає на його ринок праці. Так, у зв’язку з сьогоднішніми подіями на сході України, значних перебудов зазнала економіка країни та її регіонів, що безпосередньо вплинуло на ринок праці. Така залежність простежується і в Дніпропетровській області. Тому розробка проекту розвитку регіонального ринку праці є актуальним в сучасних умовах.

Мета. Розробка проекту розвитку регіонального ринку праці (на прикладі Дніпропетровщини).

Виклад основного матеріалу. Ринок праці – суспільна наука, яка вивчає кількісну сторону масових явищ та процесів, які виникають на ринку праці, з метою виявлення якісних особливостей, взаємозв’язків і закономірностей щодо купівлі-продажу робочої сили (робочих місць) між економічно самостійними продавцями та покупцями. [2, с.17] Основними економічними важелями механізму ринку праці є попит, пропозиція і ціна.

Попит і пропозиція формуються під впливом конкретної соціально-економічної і політичної ситуації, руху ціни робочої сили (оплати праці) рівня реальних доходів населення і прожиткового мінімуму кожного члена сім’ї.[3, с. 54] Пропозицією на ринку праці Дніпропетровської області виступає чисельність економічно активного населення, а попитом на працю – сума зайнятого населення та потреби роботодавців в працівниках, ціною праці виступає рівень заробітної плати. Динаміку цих показників у Дніпропетровській області за період 2004-2014 рр. представлено на рис. 1.

Відповідно до ринкових законів, існує зворотна залежність між попитом на працю та її ціною, та пряма залежність між пропозицією праці та її ціною. Але з рис. 1. видно, що крива пропозиції демонструє обернену залежність від ціни протягом більшої частини періоду. Така тенденція свідчить про вимушену пропозицію праці - через відсутність альтернативи інших джерел отримання доходу для забезпечення існування, люди вимушені погоджуватися на роботу з низьким рівнем оплати праці.
Рис.1 - Криві попиту-пропозиції на ринку праці Дніпропетровщини 


Джерело: адаптовано автором на основі статистичних досліджень[4,5,6]

Невід’ємною частиною аналізу ринку праці області є діагностика основних показників: економічна активність населення, рівень зайнятості та безробіття, гендерний розподіл тощо. Чисельність економічно активного населення в період з 2004 р. по 2014 р. мала тенденцію поступового зменшення. Що ж стосується гендерних особливостей області, то чисельність наявного населення Дніпропетровської області на 1 січня 2014 року становила 3289,1 тис. жителів, зяких 45,6% чоловіків і 54,3% жінок. У загальній кількості населення України в 2014 році питома вага чоловіків становила 46,2%, жінок – 53,8%. Чисельність населення області протягом останніх років скорочується. Упродовж січня – травня 2013 року вона зменшилась на 8,7 тис.осіб. В порівнянні з 2004 роком кількість жителів у 2013 році зменшилась на 13,8%, при чому відбувається зміна статевої структури. Зменшилася питома вага чоловічого населення, яке становило в 2004році 46,2%, а в 2014 році – 45,6%[1].Невід’ємною складовою аналізу ринку праці є тіньова зайнятість, згідно з дослідженнями Державної служби зайнятості, Дніпропетровська область входить в п’ятірку областей з найменшим рівнем неформальної зайнятості (14,2%).Отже головними проблемами ринку праці Дніпропетровщини є:


1. Висока тінізація ринку


2. Ринок є трудонадлишковим


3. Низький рівень зайнятих інноваційними формами зайнятості


Для вирішення виявлених проблем було розроблено проект розвитку регіонального ринку праці (на прикладі Дніпропетровської області). Для реалізації проекту цього необхідно зробити:


1. Комплексна характеристика ринку праці області 


2. Виявлення потенціалу для розвитку інновацій ринку праці області


3. Виявлення найбільш та найменш затребуваних професій


4. Оцінка потреби області у розвитку регіонального ринку праці


5. Аналіз інноваційних форм зайнятості на ринку праці області


6. Аналіз податкових надходжень до бюджету 


7. Аналіз соціальної захищеності працівників всіх форм зайнятості


8. Оцінити ефективність роботи механізмів ринку праці


9. Розробити систематичні семінари для починаючих фрілансерів


10. Розробити програму Удосконалення системи соціального захисту самозайнятих та фрілансерів


11. Адаптація податкової системи до інноваційних форм зайнятості


12. Визначити шляхи розвитку самозайнятості


13. Оцінка ефективності нововведень


14. Затвердження нововведень


На рис.2 представлено сітьовий графік проекту розвитку регіонального ринку праці (на прикладі Дніпропетровської області).


Рис.2 - сітьовий графік проекту розвитку регіонального ринку праці (на прикладі Дніпропетровщини)


Джерело: розроблено автором 

Кошти на реалізацію проекту закладено обласним бюджетом в рамках коштів, направлених на реалізацію регіональних програм, а саме 853 572,3 тис.грн. Виконання даного проекту покладено на обласну Державну адміністрацію. Максимальна тривалість проекту при мінімальних затратах – 326000 грн, складає 140 днів. Після оптимізації, проект вдалось скоротити до 120 днів, при цьому збільшивши затрати до 401000 грн. Після проведення аналізу завантаження ресурсів було вирішено обрати шлях L7=[1,3,4,5,8,11,13,14] з тривалістю 120 днів та затратами 401000 грн.


Таким чином для вирішення виявлених проблем Обласній адміністрації потрібно виділити 401000 грн. на реалізацію даного проекту.


Список використаних джерел:


1.Гендерний портрет Дніпропетровської області (за результатами дослідження)[Текст] / Уклад.: О. Рудік, О. Кірєєва, А. Колохіна та ін. — Дніпропетровськ : PRISM, 2012. — 144 с. — Дар. — 50-00.  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ua.abslib.com/ukr-politologiya/76151-1-genderniy-portret-dnipr[...];


2. Буряк П.Ю., Карпінський Б.А., Григор’єва М.І. Економіка праці й соціально-економічні відносини: Навч. посібник – Київ: Центр навчальної літератури, 2004 – 440 с. 


3. Дарченко Н.Д., Рижиков В.С., Єськов О.Л., Мікрюков О.М. Економіка праці та соціально-трудові відносини. Зб. Завдань і вправ: Навч. Посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007- 252 с. 


4. Про ринок праці Дніпропетровщини [Електронний ресурс] / Оф. сайт Дніпропетровського центру зайнятості. - Режим доступу: http://www.dcz.gov.ua/;


5. Рівень  економічної  активності  населення  за  регіонами: Архів 2008-2014рр.    [Електронний  ресурс]  /  Офіційний  сайт  Державної  служби  статистики  України.  – Режим доступу: http://ukrstat.org/; 


6. Рівень безробіття населення (за методологією МОП) за статтю, віковими групами та місцем проживання та рівень  зайнятості  населення  за  статтю,  віковими  групами  та  місцем  проживання: Архів 2004-2014рр. [Електронний ресурс]  / Оф. сайт Державної служби  статистики  України.  – Режим  доступу:  http://ukrstat.org/.


_____________________________________________________________


Науковий керівник: Семенова Л.Ю., к. е. н., доцент кафедри управління персоналом та економіки праці, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпропетровськ, Україна


допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
22.11.2015 12:49
ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЕНЕРГЕТИЧНОГО СЕКТОРУ ЯК СКЛАДОВА СТАЛОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ ТА КИТАЮ
09.12.2015 19:37
СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ НИЗЬКОВУГЛЕЦЕВОГО РОЗВИТКУ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ
08.02.2017 16:22
ІННОВАЙНИЙ РОЗВИТОК ЯК ОСНОВА ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ КИЇВЩИНИ
02.12.2015 11:12
РОЛЬ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
02.12.2015 10:25
СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ
02.12.2015 10:17
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ УКРАЇНИ
01.12.2015 14:29
МОТИВИ ТА НАСЛІДКИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В КРАЇНАХ З ПЕРЕХІДНОЮ ЕКОНОМІКОЮ
01.12.2015 11:36
ВПЛИВ РИЗИКІВ НА ІННОВАЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ В ІТ-СФЕРІ
01.12.2015 10:10
© 2010-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.139 сек. / Mysql: 651 (0.102 сек.)