:: ECONOMY :: ФАКТОРИ РИЗИКУ КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ :: ECONOMY :: ФАКТОРИ РИЗИКУ КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ
:: ECONOMY :: ФАКТОРИ РИЗИКУ КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 21

Термін подання матеріалів

26 березня 2020

До початку конференції залишилось днів 29  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ФАКТОРИ РИЗИКУ КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ

 
06.06.2014 23:25
Автор: Тулуш Л. Д., кандидат економічних наук, доцент, Університет економіки та права «КРОК»; Симонян Ю. Г., магістр, Університет економіки та права «КРОК»
[Секція 5. Банківська справа. Фінанси, грошовий обіг та кредит;]
Кредитний ризик, за визначенням Базельського комітету з питань банківського нагляду [8], є основним видом фінансового ризику у діяльності фінансових установ. Він притаманний усім видам банківської діяльності, де результат залежить від діяльності контрагента, емітента або позичальника, і являє собою ризик ненадходжень до капіталу через неспроможність сторони, що взяла на себе зобов’язання, виконати умови фінансової угоди із банком [1; 5; 9].
Кредитні ризики класифікують за різними ознаками: за сферою виникнення (зовнішні та внутрішні), за характером охоплення (індивідуальний/портфельний), залежно від груп позичальників (фізичні/юридичніособи,банки/небанківськіфіну станови, держава), залежно від кредитного продукту банку, за характером впливу на кредитний продукт (прямі (основні) та непрямі (супутні) ризики) [3;6-7; 9].
На кредитну діяльність банку впливає як зовнішнє оточення, і передусім ризик позичальника (його фінансовий стан/позиція на ринку,репутація, досвід, професіоналізм)та фактори навколишнього середовища (розвиток галузі, нормативно-правова база, державна підтримка).
Внутрішні кредитні ризики залежать від адекватності дій банку у процесі кредитуваннята управління кредитним ризиком: якості оцінки кредитоспро-можності позичальника, кредитного проектута забезпечення за кредитом, аналізу ризиків за кредитною операцією і структури кредитного портфеля [5, 24].
Індивідуальний кредитний ризик, джерелом якого є контрагент банку, включаєризик позичальника (імовірність невиконання зобов'язань за угодою) таризик забезпечення (неможливість своєчасно/в повному обсязі скористатися забезпеченням для покриття втрат за кредитом). Оцінювання портфельного ризику, в тому числі,ризик якості структури/дохідності кредитного портфеля джерелом якого є загальний борг за ризиковими кредитними операціями, передбачає оцінку концентрації/диверсифікації активів банку [2; 9-10].
Факторами кредитного ризику банків Україні є недостатність інформації про кредитну історію та фінансовий станпозичальника,заполітизованість економіки, недосконалість правового захисту інтересів кредиторів,надмірне кредитуванняекономічно-чутливих та маловивчених галузей, пільгове кредитування інсайдерів,безперервне корегування кредитної політики, а також прийняття недостатньо ліквідного забезпечення [4; 9].
Серед причин втрат за кредитом в Україні можна виділити насамперед: 1)спекулятивне кредитування (30-40% кредитного портфеля) – повернення кредитів лише шляхом реалізації активів за вищою ціною; 2) нагромаджені валютні ризики при девальвації гривні – доходи клієнта у гривніє недостатніми для обслуговування кредитів в іноземній валюті; 3) криза довіри: світова фінансова криза спричинила відтік іноземних інвестицій в Україні, що знизило ліквідність банків, які залучали іноземні кошти;4) принцип доміно: залежність висо-коспеціалізованого бізнесувід фінансової стабільності кожного учасникапроцесу; 5) скорочення попиту: згортання виробництва і зменшення доходів, погіршує рентабельність бізнесу ікредитну платоспроможність [2; 5; 9-10].
Сучасному вітчизняному банківському кредитуванню властиві суттєві проблеми реалізації стратегічного управління кредитними ризиками через надмірну централізацію/децентралізацію керівництва та недоліки роботи з клієнтами: погано враховується макроекономічні фактори світової і вітчизняної економіки при формуванні кредитного портфеля. Помітно впливають сучасні мікроекономічні фактори і, в першу чергу, агресивна кредитна політика банків України: відсутність постійного моніторингу для високоризикових кредитних операцій, послаблення вимог до фінансового стану позичальників/забезпеченнята економіко-юридичний контроль кредитної документації [2; 5; 9-10].
Отже, сьогодні кредитні ризикизалишаються домінуючими в банківськійсистемі. Їхреалізація спричинює погіршення активів якокремого банку, так і стану банківської системи України. Тому гостро постаєпитання оцінки кредитних ризиків, а пошукдієвих засобів мінімізаціїїх впливу є досить актуальним.

Список використаних джерел:
1. Версаль Н.І. Кредитні ризики як важлива складова ризиків банківської діяльності/ Н.І. Версаль // Фінанси України. - 2009. - № 12. - С. 89-95.
2. Вітлінський В. В. Ризикологія в зовнішньоекономічній діяльності: навч. посібник / В. В.Вітлінський, Л. Л. Маханець - К. : КНЕУ, 2008. - 424 c.
3. Владичин У.В. Банківське кредитування/ У.В. Владичин. – Київ:Атака, 2008. – 648 с.
4. Вовчак О.Д. Кредит і банківська справа/ О.Д. Вовчак [та ін.] – К.: Знання, 2008. – 564 с.
5. ГрушкоВ.І. Гроші та кредит/ В.І. Грушко [та ін.] - К.: Знання, 2011. - 384 с.
6. Диколенко О. Г. Теоретико-методические подходы к классификации рисков при ведении инвестиционной деятельности/О.Г.Диколенко// «Ефектекон».- №1.- 2013
7. Івасів Б.С. Гроші та кредит/ Б.С.Івасів. - К.: Кондор . 2008. – 528 с.
8. Міщенко В. Базель ІІІ: нові підходи до регулювання банківського сектору/ В.  Міщенко// Вісник НБУ. – 2011. – №1. – С. 4-9.
9. Примостка Л.О. «Банківські ризики: теорія та практика управління»: Монографія/ Л.О. Примостка. - К.:КНЕУ, 2009. – 456 c.
10. Сніщенко Р. Г. Вплив ризиків на фінансову безпеку банкуР. Г. Сніщенко«Ефективна економіка» №2, 2013


допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
МОЖЛИВОСТІ СКОРИНГОВОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПРИ ФІНАНСОВІЙ ДІАГНОСТИЦІ СУБ’ЄКТІВ АГРАРНОЇ СФЕРИ БАНКАМИ
12.06.2014 01:14
КРЕДИТНА ПОЛІТИКА БАНКУ ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ
11.06.2014 19:25
ЕЛЕКТРОННІ ГРОШІ В УКРАЇНІ
11.06.2014 01:26
© 2010-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.161 сек. / Mysql: 651 (0.12 сек.)