:: ECONOMY :: ФАКТОРИ РИЗИКУ КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ :: ECONOMY :: ФАКТОРИ РИЗИКУ КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ
:: ECONOMY :: ФАКТОРИ РИЗИКУ КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 16

Термін подання матеріалів

26 вересня 2019

До початку конференції залишилось днів 8  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ФАКТОРИ РИЗИКУ КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ

 
06.06.2014 23:25
Автор: Тулуш Л. Д., кандидат економічних наук, доцент, Університет економіки та права «КРОК»; Симонян Ю. Г., магістр, Університет економіки та права «КРОК»
[Секція 5. Банківська справа. Фінанси, грошовий обіг та кредит;]
Кредитний ризик, за визначенням Базельського комітету з питань банківського нагляду [8], є основним видом фінансового ризику у діяльності фінансових установ. Він притаманний усім видам банківської діяльності, де результат залежить від діяльності контрагента, емітента або позичальника, і являє собою ризик ненадходжень до капіталу через неспроможність сторони, що взяла на себе зобов’язання, виконати умови фінансової угоди із банком [1; 5; 9].
Кредитні ризики класифікують за різними ознаками: за сферою виникнення (зовнішні та внутрішні), за характером охоплення (індивідуальний/портфельний), залежно від груп позичальників (фізичні/юридичніособи,банки/небанківськіфіну станови, держава), залежно від кредитного продукту банку, за характером впливу на кредитний продукт (прямі (основні) та непрямі (супутні) ризики) [3;6-7; 9].
На кредитну діяльність банку впливає як зовнішнє оточення, і передусім ризик позичальника (його фінансовий стан/позиція на ринку,репутація, досвід, професіоналізм)та фактори навколишнього середовища (розвиток галузі, нормативно-правова база, державна підтримка).
Внутрішні кредитні ризики залежать від адекватності дій банку у процесі кредитуваннята управління кредитним ризиком: якості оцінки кредитоспро-можності позичальника, кредитного проектута забезпечення за кредитом, аналізу ризиків за кредитною операцією і структури кредитного портфеля [5, 24].
Індивідуальний кредитний ризик, джерелом якого є контрагент банку, включаєризик позичальника (імовірність невиконання зобов'язань за угодою) таризик забезпечення (неможливість своєчасно/в повному обсязі скористатися забезпеченням для покриття втрат за кредитом). Оцінювання портфельного ризику, в тому числі,ризик якості структури/дохідності кредитного портфеля джерелом якого є загальний борг за ризиковими кредитними операціями, передбачає оцінку концентрації/диверсифікації активів банку [2; 9-10].
Факторами кредитного ризику банків Україні є недостатність інформації про кредитну історію та фінансовий станпозичальника,заполітизованість економіки, недосконалість правового захисту інтересів кредиторів,надмірне кредитуванняекономічно-чутливих та маловивчених галузей, пільгове кредитування інсайдерів,безперервне корегування кредитної політики, а також прийняття недостатньо ліквідного забезпечення [4; 9].
Серед причин втрат за кредитом в Україні можна виділити насамперед: 1)спекулятивне кредитування (30-40% кредитного портфеля) – повернення кредитів лише шляхом реалізації активів за вищою ціною; 2) нагромаджені валютні ризики при девальвації гривні – доходи клієнта у гривніє недостатніми для обслуговування кредитів в іноземній валюті; 3) криза довіри: світова фінансова криза спричинила відтік іноземних інвестицій в Україні, що знизило ліквідність банків, які залучали іноземні кошти;4) принцип доміно: залежність висо-коспеціалізованого бізнесувід фінансової стабільності кожного учасникапроцесу; 5) скорочення попиту: згортання виробництва і зменшення доходів, погіршує рентабельність бізнесу ікредитну платоспроможність [2; 5; 9-10].
Сучасному вітчизняному банківському кредитуванню властиві суттєві проблеми реалізації стратегічного управління кредитними ризиками через надмірну централізацію/децентралізацію керівництва та недоліки роботи з клієнтами: погано враховується макроекономічні фактори світової і вітчизняної економіки при формуванні кредитного портфеля. Помітно впливають сучасні мікроекономічні фактори і, в першу чергу, агресивна кредитна політика банків України: відсутність постійного моніторингу для високоризикових кредитних операцій, послаблення вимог до фінансового стану позичальників/забезпеченнята економіко-юридичний контроль кредитної документації [2; 5; 9-10].
Отже, сьогодні кредитні ризикизалишаються домінуючими в банківськійсистемі. Їхреалізація спричинює погіршення активів якокремого банку, так і стану банківської системи України. Тому гостро постаєпитання оцінки кредитних ризиків, а пошукдієвих засобів мінімізаціїїх впливу є досить актуальним.

Список використаних джерел:
1. Версаль Н.І. Кредитні ризики як важлива складова ризиків банківської діяльності/ Н.І. Версаль // Фінанси України. - 2009. - № 12. - С. 89-95.
2. Вітлінський В. В. Ризикологія в зовнішньоекономічній діяльності: навч. посібник / В. В.Вітлінський, Л. Л. Маханець - К. : КНЕУ, 2008. - 424 c.
3. Владичин У.В. Банківське кредитування/ У.В. Владичин. – Київ:Атака, 2008. – 648 с.
4. Вовчак О.Д. Кредит і банківська справа/ О.Д. Вовчак [та ін.] – К.: Знання, 2008. – 564 с.
5. ГрушкоВ.І. Гроші та кредит/ В.І. Грушко [та ін.] - К.: Знання, 2011. - 384 с.
6. Диколенко О. Г. Теоретико-методические подходы к классификации рисков при ведении инвестиционной деятельности/О.Г.Диколенко// «Ефектекон».- №1.- 2013
7. Івасів Б.С. Гроші та кредит/ Б.С.Івасів. - К.: Кондор . 2008. – 528 с.
8. Міщенко В. Базель ІІІ: нові підходи до регулювання банківського сектору/ В.  Міщенко// Вісник НБУ. – 2011. – №1. – С. 4-9.
9. Примостка Л.О. «Банківські ризики: теорія та практика управління»: Монографія/ Л.О. Примостка. - К.:КНЕУ, 2009. – 456 c.
10. Сніщенко Р. Г. Вплив ризиків на фінансову безпеку банкуР. Г. Сніщенко«Ефективна економіка» №2, 2013


допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
МОЖЛИВОСТІ СКОРИНГОВОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПРИ ФІНАНСОВІЙ ДІАГНОСТИЦІ СУБ’ЄКТІВ АГРАРНОЇ СФЕРИ БАНКАМИ
12.06.2014 01:14
КРЕДИТНА ПОЛІТИКА БАНКУ ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ
11.06.2014 19:25
ЕЛЕКТРОННІ ГРОШІ В УКРАЇНІ
11.06.2014 01:26
© 2010-2019 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.147 сек. / Mysql: 605 (0.11 сек.)